3
Núꞌa̱ rí ꞌñepi da ꞌyøtꞌa ya maꞌyo de ya nija̱
Nuna noyana̱ guehna majua̱ni: ꞌbʉ toꞌo beni da mɛpa Ajua̱ dega maꞌyo gueꞌa̱ ꞌnara hoga ꞌbɛfi ne. Pa to da maꞌyo mahyoni di ꞌbʉi xá hño y di otho te di hma̱ de gueꞌa̱. Dra medintha̱ti co ꞌnada ra ꞌbɛhña̱. Di su rá mfeni, di ꞌyo co ndunthi ra mfa̱di ne di pɛꞌtsa ra tꞌequꞌei. Di pa̱ da unga ntsaya, di pɛꞌtsa ndunthi ra mfa̱di pa da ꞌñutuate. Hindra ti, hindra ꞌyøtꞌatuhni, mahyoni di ja rá hma̱te, hindra zøtꞌamʉi. Hindra nduste pa da da̱ha̱ ra boja̱ dega nthate, nixi da ne da mɛꞌtsa ndunthi ra boja̱. Di pa̱di da manda xá hño rá ngu, ne di pa̱di da zofo yá ba̱tsi ngu rí ꞌñepi pa da ꞌyøteꞌʉ. Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo hingui pa̱di da manda rá ngu, nuꞌbʉ́ ¿hanja da za da manda rá nija̱ Ajua̱? Hinda za da maꞌyo ꞌnara ꞌraꞌyo gamfri, ngueꞌa̱ xiꞌbʉ da ꞌñetsꞌiꞌa̱ ne njabʉ da ncondena ngu bi nja ra tsꞌonda̱hi. Mahyoni di udi ꞌnara hogaꞌmʉi pa njabʉ nehe núꞌʉ hingyá gamfri da ña̱mahño de gueꞌa̱, pa njabʉ hinda ꞌbɛ rá tsa nixi da zo ja rá ꞌyɛ ra tsꞌonda̱hi.
Núꞌa̱ rí ꞌñepi da ꞌyøtꞌa ya maste de ya nija̱
Nehe ꞌnara maste de rá nija̱ Ajua̱ mahyoni dra ꞌñequꞌei, hindi ña̱ maxøtsꞌetho, hindra ti, hindra nduste pa da da̱ha̱ ra boja̱ dega nthate. Di camfri xá hño núꞌa̱ ra jamfri xa tꞌutcahʉ co rá mfeni strá ntꞌaxi. 10 Nehe mahyoni ꞌmɛtꞌo dra tsapabi pa da fa̱di ua da ꞌño xá hño ua hina. ꞌBʉ da ꞌño xá hño ne hinto da cꞌaꞌtsi, nuꞌbʉ́ ha̱, da za dra maste ja ra nija̱. 11 Nehe núꞌʉ ya ꞌbɛhña̱ pɛpabi Ajua̱ mahyoni di pɛꞌtsa ra hogaꞌmʉi. Hindra gʉxa ncꞌuamba. Di su rá mfeni, ne nza̱ntho di øtꞌe gatho núꞌa̱ xá hño. 12 Nura maste dra medintha̱ti co ꞌnada ra ꞌbɛhña̱. Nehe di pa̱di da manda xá hño rá ngu ne yá ba̱tsi. 13 Nuꞌa̱ tóꞌo faste xá hño ja rá ꞌbɛfi Ajua̱, gueꞌa̱ da tꞌeꞌtsua rá nsu, ne maꞌna da nja rá tsꞌɛdi pa da ña̱ui maꞌra ya ja̱ꞌi de ra jamfri pɛꞌtsua ra Zidada Jesucristo.
Ra jamfri núꞌa̱ xa tꞌutcahʉ núꞌa̱ hinxqui fa̱di mayaꞌbʉ
14 Zi cu Timu, dí ne ꞌbestho ga mabʉ ga cꞌa̱ꞌtsꞌaꞌi, pe dí opꞌaꞌi nuna carta 15 pa ꞌbʉ hingá ꞌme ga mabʉ, ma gui pa̱di hanja da za gui mpɛfi xá hño ja rá nija̱ Ajua̱ núꞌa̱ te. Nu ja rá nija̱ Ajua̱ ja jani núꞌa̱ majua̱ni ne ja hma̱ni núꞌa̱ majua̱ni. 16 Majua̱ni xi ra da̱ngui núꞌa̱ ra jamfri xa tꞌutcahʉ núꞌa̱ hinxqui fa̱di maꞌmɛtꞌo, ne ena:
Ajua̱ bi ꞌñehe bi nja̱ꞌi;
y ra Ma̱ca Nda̱hi bi ꞌñudi gue majua̱ni go gueꞌa̱ rá Tꞌʉ Ajua̱.
Nehe ya ɛnxɛ bi hyandiꞌa̱.
Núꞌʉ ya ja̱ꞌi hingyá xodyo bi tsꞌofo de gueꞌa̱.
Nepʉ habʉraza ya ja̱ꞌi ja ra ximhai bi gamfriꞌa̱.
Y nuꞌá̱ bi tsꞌitsꞌi pa mahetsꞌi pa ja rá nsundaꞌa̱.