4
Núꞌʉ toꞌo da ꞌuegue de ra jamfri
Ra Ma̱ca Nda̱hi xa ma̱ xi xá hño ne ena gue nuyá nga̱tsꞌi ya pa ꞌraya cu ma da ꞌuegue de ra jamfri ngueꞌa̱ ma da hñuxa ntꞌøde núꞌa̱ di ma̱nga ya hyate ja̱ꞌi núꞌʉ di udi ya ntꞌudi dega tsꞌonda̱hi. Núꞌʉ ya yohmi ja̱ꞌi ma da ma̱nga ya ncꞌuamba ne da tsꞌoca yá mfeni. Nuya tsꞌoja̱ꞌiꞌʉ ma da hña̱cuabi ya ja̱ꞌi pa hinda ntha̱ti. Ne da hña̱cuabi pa hinda zi ꞌraya nzaqui, masque gatho ya nzaqui go bi hyoca Ajua̱ pa ga tsihʉ co ra jama̱di nújʉ dyá gamfrihʉ ne stá pa̱hʉ núꞌa̱ majua̱ni. Ngueꞌa̱ gatho núꞌa̱ bi hyoca Ajua̱, gatho xá hño. Hingui ho te ga ʉtsahʉ, hønsɛ ga umfʉ njama̱di Ajua̱ ora te dí tsihʉ. Ngueꞌa̱ rá noya Ajua̱ ena gue gatho ya nzaqui xá ntꞌaxi. Hangue ga aphʉ Ajua̱ da ja̱pi gatho núꞌa̱ te dí tsihʉ, y njabʉ xá ntꞌaxi núꞌa̱ dí tsihʉ.
Rá hoga mɛfi ra Zidada Jesucristo
ꞌBʉ gui ꞌñutua ya cu gatho núꞌa̱ dí xiꞌaꞌi, ne ꞌbʉ gui pa̱di xá hño ra ma̱ca noya núꞌa̱ ma̱ de ma jamfrihʉ ne ra hoga ntꞌutuate núꞌa̱ xcá tɛni, nuꞌbʉ́ ma xi gui hñoga mɛfi de ra Zidada Jesucristo. Ogrí ho gui ꞌyøde nuya tsꞌoꞌbede de ra ximhai ngu núꞌʉ ma̱nga ya ꞌña̱mfeni ja̱ꞌi. ꞌYøtꞌa ra tsꞌɛdi pa maꞌna gui ꞌbʉi ꞌnara hogaꞌmʉi. Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo japi da ꞌña̱nga rá ndoꞌyo pa da nja rá tsꞌɛdi, hønsɛ ꞌna tʉi ri muui rá ꞌbɛfi. Pe nuꞌa̱ tóꞌo øtꞌa ra tsꞌɛdi pa da ꞌmʉ ꞌnara hogaꞌmʉi, nurá ꞌbɛfiꞌa̱ maꞌna ri muui, ngueꞌa̱ hingue hønsɛ nuua ja ra ximhai ma da muui rá ꞌbɛfiꞌa̱, nehe ma da muui ja rá ñoho ra ꞌmʉi. Nuna noya stá xiꞌaꞌi go guehna majua̱ni, hangue rí ꞌñepi gue gatho ya ja̱ꞌi da gamfri. 10 Y hangue por gueꞌa̱ xi drí mpɛfihʉ ne dí thohʉ ya tsꞌothogui ngueꞌa̱ dí camfrihʉ ꞌnatꞌa Ajua̱ núꞌa̱ te. Y núꞌá̱ go gueꞌa̱ ra Pøhøte pa gatho ya ja̱ꞌi, pe maꞌna pa núꞌʉ toꞌo camfriꞌa̱.
11 ꞌÑudi nuya ya noya dí xiꞌaꞌi, ne manda da tꞌøtꞌe. 12 Oto di dintstho núꞌa̱ guí ma̱ ngueꞌa̱ grá ba̱sja̱ꞌitho. Nuꞌi ꞌñudi ra hogaꞌmʉi pa gueꞌa̱ da ꞌyøtꞌa ya cu nehe. Nura hogaꞌmʉi gui ꞌñudi, núꞌa̱ gui ma̱nga ya hoga noya, gui ꞌñequꞌei, gui pɛꞌtsa ra hma̱te, gui pɛꞌtsa ra jamfri, ne strá ntꞌaxi ri mfeni. 13 Mientra ga mabʉ, ꞌyøtꞌa ra tsꞌɛdi pa gui hñeꞌtuabi ra Ma̱ca Tꞌofo ya cu, pa gui zofoꞌʉ ne gui ꞌñutuabiꞌʉ. 14 Jamasu núꞌa̱ rá ꞌbɛfi Ajua̱ bi tꞌaꞌaꞌi núꞌa̱ bi ma̱nga ra Ma̱ca Nda̱hi gui pɛfi nu ndá huꞌtsꞌahe ma ꞌyɛhe núje dyá nda̱he de ra nija̱.
15 Pɛfi gatho nuya tꞌøtꞌeya. Ja da mpɛfini con gatho ri mʉi, pa gatho ya cu ne maꞌra ya ja̱ꞌi da hyandi gue rí te ri jamfri ne ri mfa̱di ja rá ꞌbɛfi Ajua̱. 16 Xi da nsu sɛhɛ, ne jamasu de núꞌa̱ guí udi. Oguí tsaya gui ꞌyøtꞌa njabʉ, ngueꞌa̱ nuꞌbʉ gui ꞌyøtꞌa njabʉ, nuꞌbʉ́ gui mpøhø ne da mpøhø núꞌʉ toꞌo da ꞌyødeꞌi.