5
Núꞌa̱ rí ꞌñepi da ꞌyøtꞌa ya gamfri
Oguí tsʉi ya zi nda̱xjua. Umba ra tsꞌofo, ja ra uɛnda ri dada. Y nuya ba̱tsaꞌñøhø umba ra tsꞌofo, ja ra uɛnda ri cu. Ha nuya zi tia umba ra tsꞌofo, ja ra uɛnda ri na̱na̱. Nehe ya ba̱sꞌbɛhña̱ umba ra tsꞌofo co ri mfeni xá ntꞌaxi, ja ra uɛnda ri nju.
Xipa ra nija̱ da matsꞌi ya viuda núꞌʉ xi majua̱ni ya viuda ne joꞌo toꞌo da matsꞌi. Nuꞌbʉ ꞌnara viuda ꞌbʉi yá ba̱tsi o ꞌbʉ yá ꞌbɛto, nuyá ba̱tsi o yá ꞌbɛto go yá uɛnda da suꞌʉ, hingo ra nija̱. Mahyoni gue nuyá ba̱tsi o nuyá ꞌbɛto da ba̱di da hñoja̱ꞌi co ya mengu ja rá ngu ne da coꞌtsuabi yá dada yá na̱na̱ de xa tede, ngueꞌa̱ gueꞌa̱ xá hño ne gueꞌa̱ ri ho Ajua̱. Núꞌa̱ xi majua̱ni ra viuda ne ꞌbʉ sɛhɛ, núꞌa̱ joꞌo to ri su, hønsɛ tøꞌmbabi rá mfatsꞌi Ajua̱, ne nza̱ntho ma pa ra xuui apabi Ajua̱, ne api da matsꞌiꞌa̱. Pe nuꞌa̱ ra viuda øtꞌe núꞌa̱ go da ne, ne hingui ꞌbʉtho, núꞌá̱ hiní ꞌñepi da tꞌumba ra mfatsꞌi, ngueꞌa̱ masque te, pe ja ra uɛnda ya xa du. ꞌBɛpabi ya cu da ꞌyøtꞌa núna dí opꞌaꞌi nehe, pa hinda nja te da hma̱ de gueꞌʉ. ꞌBʉ ꞌnara cu hini jamasu núꞌʉ ja te yá njaui, ne maꞌna núꞌʉ ya mengu ja rá ngu, nura cuꞌa̱ hinte ri muui rá jamfri, ne maꞌna xá ntsꞌo núꞌa̱ øtꞌe que ꞌna núꞌa̱ hingrá gamfri.
Núꞌa̱ ra lista habʉ thuꞌtsua yá thuhu núꞌʉ ya viuda pɛpa Ajua̱ ne tꞌumba ra mfatsꞌi, nuni mahyoni ja gui hñuꞌtsuahʉni yá thuhu hønsɛ núꞌʉ ya viuda ya pɛꞌtsa thogui hñuꞌrate njɛya, ne bi mɛꞌtsa ꞌnada rá da̱me. 10 Nehe hñuꞌtsuahʉ yá thuhu ya viuda núꞌʉ thandi ne fa̱di gue pɛ ya hoga ꞌbɛfi, ne bi tede xá hño yá ba̱tsi, pa̱di da unga ntsaya ja yá ngu, ne bi xʉcua yá ua núꞌʉ ya cu mí tsønga ja yá ngu, ne bi matsꞌi núꞌʉ mi tho ya tsꞌothogui, ne xa ba̱di xa mɛfi gatho ya hoga ꞌbɛfi.
11 Pe nuꞌʉ ya viuda ya ba̱sꞌbɛhña̱tho, oguí huꞌtsuahʉ yá thuhu ja ra lista, ngueꞌa̱ ma da zø ra pa da ne da yopa ntha̱ti ꞌra de gueꞌʉ, y njabʉ ya hinda za da mɛpabi Ajua̱ ja ra nija̱. 12 Y njabʉ da hnømaꞌñʉ de gueꞌʉ ngueꞌa̱ bi ꞌuegue de núꞌa̱ ra cohi bi mɛꞌtsi. 13 Nehe da nza̱i gue hinte dyá ꞌbɛfi ngueꞌa̱ da nengu. Y hingue hønsɛ dya da̱hñei, nehe dya meꞌbede ne da hñøtꞌe habʉ hiní ꞌñepi, ne da ma̱ núꞌa̱ hiní ꞌñepi da ma̱hma̱. 14 Hangue nugui dí ne gue da ntha̱ti nuya viuda ya ba̱sꞌbɛhña̱tho, ne da mɛꞌtsa ya ba̱tsi, ne da ba̱di da su yá ngu. Njabʉ ha̱, hinda nja te da ma̱nga ma ncontrahʉ de guecjʉ. 15 Dí xiꞌaꞌi njabʉ ngueꞌa̱ ꞌraya viuda ya xa ꞌuegue de rá ꞌñu Ajua̱ ne xa dɛni ra Satá.
16 Hangue ꞌbʉ ꞌnara cu o ꞌnara nju di pɛꞌtsa ꞌnara viuda ja rá ngu, dá su pa hinda tꞌapabi ra mfatsꞌi ja ra nija̱, pa njabʉ nura nija̱ da mɛꞌtsa ndunthi te da umba núꞌʉ xi majua̱ni ya viuda ne joꞌo toꞌo da matsꞌi.
17 Nubyá nuyá mɛfi Ajua̱ núꞌʉ ri manda xá hño ja ra nija̱, xi da hnu xá hño por gueꞌʉ, maꞌna núꞌʉ toꞌo ma̱mba rá noya Ajua̱ ne utuate. 18 Ngueꞌa̱ ra Ma̱ca Tꞌofo ena njaua: “Oxqui tuꞌtua rá ne núꞌa̱ ra nda̱mfri netꞌa ra trigo ja ra era.” Nehe enga njaua: “Nuꞌa̱ tóꞌo ri mpɛfi rí ꞌñepi da tꞌumba rá tha̱ha̱.”
19 ꞌBʉ da ꞌmʉi ꞌna toꞌo da ña̱pabi ꞌnará mɛfi Ajua̱, oxqui camfri ꞌbʉ da njoꞌo yoho o hñu pa da damajua̱ni. 20 Pe nuꞌbʉ ꞌnará mɛfi Ajua̱ xi majua̱ni øtꞌa ya tsꞌoqui, tsʉi ntsꞌɛdi habʉ da ꞌyøde gatho ya cu, pa njabʉ da ntsu nehe núꞌʉ maꞌra. 21 Dí ꞌbɛpꞌaꞌi gue gui ꞌyøtꞌa njabʉ mahyɛgui con gatho yá mɛfi Ajua̱. Hingui hña̱ꞌmtho núꞌʉ toꞌo gui ꞌyøꞌtua ra tsꞌʉtbi. Nehe pa̱di ꞌmɛtꞌo xá hño núꞌa̱ te xa nja pa njabʉ gueꞌa̱ gui ma̱ñꞌa̱. Njabʉ dí ꞌbɛpꞌaꞌi ja rá thandi Ajua̱ ne ja rá thandi ma Zidadahʉ ra Jesucristo ne ja rá thandi yá ɛnxɛ Ajua̱ núꞌʉ xa thahni pa da mɛpabiꞌa̱. 22 Oxqui huꞌtsua ri ꞌyɛ ꞌbestho núꞌʉ toꞌo ne da mɛpabi Ajua̱, ngueꞌa̱ xiꞌbʉ hingui ꞌyo xá hño, y njabʉ da hma̱ gue guí fatsꞌi thohoꞌʉ ja yá tsꞌoqui. Pe nuꞌí, ꞌbʉi nza̱ntho strá ntꞌaxiꞌi.
23 Ya oguí tsi nsøctho ra dehe. Tsi ꞌna tʉqui ra vinu dega obxi por núꞌa̱ ra ʉmʉi tsʉꞌi.
24 Jamasu ꞌmɛtꞌo núꞌʉ toꞌo guí huꞌtsua ri ꞌyɛ pa da mɛpabi Ajua̱, ngueꞌa̱ ꞌra ri hnequi yá tsꞌoqui ante dra sʉcua ra uɛnda, pe nu maꞌra asta hinda tha̱ꞌmba nguɛnda ja da hnequi yá tsꞌoqui. 25 Nehe njabʉ núꞌʉ toꞌo øtꞌa ya hoga ꞌbɛfi. ꞌRaya hoga ꞌbɛfi ri hnequi ꞌbestho. Ha nu maꞌra da hnequi asta ꞌmɛfa, ngueꞌa̱ hingui tsa da gohitho mantꞌa̱gui ya hoga ꞌbɛfi.