6
Gatho núꞌʉ toꞌo ꞌmɛgo, dá umba ndunthi ra tꞌequꞌei yá hmu, pa njabʉ hinda hnømaꞌñʉ rá thuhu Ajua̱ nixi da hnømaꞌñʉ ma jamfrihʉ. Nuꞌʉ tóꞌo pɛꞌtsa yá hmu ha ya gamfri, odri dintstho núꞌa̱ xipa yá hmu hønsɛ ngueꞌa̱ nuyá hmu gue go ya gamfri nehe. Dá mɛpabi maꞌna xá hño ngueꞌa̱ go ya hma̱di gamfri núꞌʉ toꞌo hocuabi yá ꞌbɛfi. ꞌÑudi núna dí opꞌaꞌi ne njabʉ gui nzote.
Con basta ra jamfri di johya ꞌna co núꞌa̱ te pɛꞌtsi
Nuꞌbʉ ꞌnara ja̱ꞌi udi maꞌna ra ntꞌutuate ne hingo udi rá hoga noya ma Zidadahʉ ra Jesucristo, ne hingo ri dɛni núꞌa̱ ra ntꞌutuate núꞌa̱ di ma̱ de ma jamfrihʉ, nura ja̱ꞌiꞌa̱ ra ꞌñetsꞌi ne hinte rá fa̱di. Xa ꞌbɛ rá mfeni ngueꞌa̱ ri ho to da ntsanoyaui ne da ntsʉiui. Y nuni ja fʉhni ra nduste, ya hnecatuhni, ya tsꞌante, ya ntꞌɛnsfeni. Nuꞌʉ tóꞌo ri ntsanoya njabʉ, gueꞌʉ xa tsꞌoca yá mfeni ne hingui pa̱di núꞌa̱ majua̱ni, ne di ꞌñetꞌa gamfri pa da da̱ha̱ ra boja̱. Pe nuꞌí, ꞌuegue de gueꞌʉ. Ha̱ha̱, numa jamfrihʉ xi ri muui ndunthi, pe nehe ga johyahʉ co núꞌa̱ dí pɛꞌtshʉ. Ngueꞌa̱ nújʉ ndá tsøhʉua ja ra ximhai hinte duá ha̱hʉ, y nehe hinda za te ga ha̱xhʉ de guecua. Hangue ga johyahʉ gue hindrí ꞌbɛ te ga tsihʉ nixi te ga hehʉ. Ngueꞌa̱ nuꞌʉ tóꞌo ne da memati, tagui ja ya tsꞌoqui ne thátꞌi pa da ꞌyøtꞌa núꞌa̱ xá ntsꞌo, ne pɛꞌtsa ya tsꞌoncꞌatꞌi hinte ri muui, ne honsɛ ra ꞌñʉ. Hangue gueꞌa̱ da japi da nhuatiꞌʉ ne da ꞌmɛdi. 10 Ngueꞌa̱ nura hma̱te de ra boja̱ ja bí ehni ndunthi ya tsꞌoqui. ꞌRaya cu xi xa ma̱di ra boja̱, hangue xa ꞌuegue de yá jamfri ne xa thogui ndunthi ya dumʉi.
Ntuhni xá hño ja ra hoga tuhni dega jamfri
11 Pe núꞌi rá mɛfiꞌi Ajua̱, ꞌuegue de gatho nuya tsꞌotꞌøtꞌeya. Go da tɛna ra hogaꞌmʉi, ra hñoja̱ꞌi, ra jamfri, ra hma̱te, ra pacencia, ne ra tsꞌɛtuate. 12 Ntuhni xá hño ja ra hoga tuhni dega jamfri. Su ra te pa nza̱ntho núꞌa̱ bi ꞌraꞌa Ajua̱ nu mi zohnaꞌiꞌa̱, ne gá damajua̱ni de gueꞌa̱ ja yá thandi ndunthi ya ja̱ꞌi. 13 Dí ꞌbɛpꞌaꞌi ja rá thandi Ajua̱ núꞌa̱ toꞌo ri umba yá te gatho núꞌa̱ te ꞌbʉi. Y nehe dí ꞌbɛpꞌaꞌi ja rá thandi ra Zidada Jesucristo núꞌa̱ toꞌo bi ma̱nga majua̱ni ja rá thandi ra Pilato. 14 Guehna dí ꞌbɛpꞌaꞌi gue gui su xá hño núꞌa̱ xra ꞌbɛpꞌaꞌi pa hinto da cꞌaꞌtsꞌaꞌi, asta ra pa da yopa pengaua ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 15 Ngueꞌa̱ nu sta zø ra ora, Ajua̱ dua yopa pɛhna ra Zidada Jesucristo dua ehe. Ajua̱ go guesɛꞌa̱ xá nsunda, ne go guesɛꞌa̱ ri manda. Go gueꞌa̱ ra da̱nga Nda̱ de gatho ya nda̱, ne go gueꞌa̱ ra Hmu de gatho ya hmu. 16 Go guesɛꞌa̱ ya mi ꞌbʉi ne nza̱ntho da ꞌmʉi. Go gueꞌa̱ ꞌbʉ ja ra ñotꞌi núꞌa̱ xi tsɛdi, ne hinhyaꞌmʉ to xa hyandiꞌa̱ nixi hingui tsa to da hyandi. ¡Núꞌá̱ ja rá tsꞌɛdi pa nza̱ntho, ne go gueꞌa̱ rí ꞌñepi dra nsunda pa nza̱ntho! Njabʉ gueꞌa̱.
17 ꞌBɛpabi nuya memati de nuua ja ra ximhai gue odri ꞌñetsꞌi, nixi odi pɛꞌtsua ra jamfri ra boja̱ núꞌa̱ hate. Dá mɛꞌtsua ra jamfri Ajua̱ núꞌa̱ te ne xi ri ꞌracjʉ gatho núꞌa̱ te dí hoñhʉ pa ga johyahʉ. 18 Nuya mematiꞌʉ ꞌbɛpabi da ꞌyøtꞌe xá hño ne xi da mɛfi ndunthi ya hoga ꞌbɛfi. Nuꞌa̱ te da uni, dá uni con gatho yá mʉi ne con gatho yá paha. 19 Y njabʉ da muntsꞌa ꞌnara tha̱ha̱ꞌʉ pa rá ñoho ra ꞌmʉi, ne njabʉ da su ra te pa nza̱ntho.
Yá nga̱tsꞌi ya noya núꞌʉ bi ꞌbɛmpa ra Timoteo
20 Nde nubyá, nuꞌi zi cu Timu, su ra ma̱ca noya núꞌa̱ xra ꞌbɛpꞌaꞌi gui ma̱. Ne oxqui øde ya tsꞌoꞌbede núꞌʉ hinte ri muui, nixi oxqui ꞌyøde núꞌʉ toꞌo ri ntsanoya, núꞌʉ ma̱ gue pɛꞌtsa ꞌnara hoga mfa̱di hma̱ha̱. 21 Y nuꞌʉ tóꞌo xa dɛna núꞌa̱ ra mfa̱diꞌa̱, ya xa ꞌuegue de ra jamfri.
Ajua̱ da maxꞌaꞌi. Njabʉ gueꞌa̱.