2 Tesalonicenses
Ja ua rá̱ yoho ra̱ carta bi 'yo'tra̱ Pablo, ngue bi̱ mɛnnba̱ yø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ Tesalónica.
1
Nu̱gä drá̱ Pablo, conna̱ Silvano 'nɛ̱hra̱ Timoteo, da̱di zɛnguagähe'ʉ ma̱ zi cu̱hʉ yø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ rá̱ m'mʉp'ʉ ja ra̱ hni̱ni̱ Tesalónica. Gue'a̱hʉ yø ja̱'i̱ Oja̱ ma̱ Papáhʉ, co 'nɛ̱'a̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo. Dí̱ nnegähe ngue guehya di ja̱p'a̱hʉ ya 'nɛ̱ da̱ hyu̱t'a̱ ni̱ mmʉihʉ.
---------
Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, za̱nt'a̱ da̱di ja ma̱mma̱di̱gähe Oja̱ conná̱ ngue'a̱hʉ. Ní̱ 'yu̱p'ʉ ngue gue'a̱ ga̱ øthe'a̱, porque ni̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ i ja̱, ma̱n'na ni̱ hyu̱xtho. 'Nɛ̱ xquet'a̱ ma̱n'na ma̱n'na ga̱di̱ mma̱hmʉ n'na ngu̱ n'na'a̱hʉ. A nu̱csɛga̱he p'ʉ ha nná̱ mähme, nu̱p'ʉ di̱ mpɛti yø ja̱'i̱ Oja̱, i jaje mpähä ngue dí xihme yø ja̱'i̱ hanja ni̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ. Nu̱'a̱ te ra̱ n'ʉ guí sähʉ ngue sʉ'a̱hʉ yø ja̱'i̱, gä guí sɛthʉ.
Nu̱yá, guí sähʉ ra̱ n'ʉ ngue guí ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ rá̱ hya̱ Oja̱. A nu̱'a̱ ga̱ dʉ ni̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ, gue'a̱ gui̱ nɛ̱qui̱'a̱ ya ngue gä xa̱nho te øt'Oja̱. Gue'a̱ di zʉdi ngue gui thohmʉ p'ʉ di̱ ma̱nda Oja̱'a̱. Pɛ ní̱ 'yu̱p'ʉ di ʉn'Oja̱'ʉ te'o di ʉn'a̱hʉ. A nu̱jʉ ngue dí sähʉ ra̱ n'ʉ, da̱ 'yɛ̱hra̱ pa da̱ zɛp'ʉ'a̱ ra̱ n'ʉ dí sähʉ. Di̱ n'nacjʉ ra̱ ts'äya 'mø ra̱ pa da̱ ɛ̱p'ʉ ra̱ Hmu̱ Jesús. Nu̱na̱ di 'yɛ̱ ma̱hɛ̱ts'i̱, da̱ n'youi yø anxɛ ja yø ts'ɛdi. Nu̱'mø bá̱ ɛ̱hɛ̱, da̱di yoxni̱ tengu̱tho gui yoxni̱ ra̱ sibi. Di 'yɛ̱hɛ̱ da̱ mɛnhna̱ castigo gätho yø ja̱'i̱ hi̱nxa̱ mba̱ Oja̱, 'nɛ̱ hi̱nxa̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ ra̱ hoga̱ 'da'yo hya̱ i hma̱ ngue hanja'a̱ ra̱ Hmu̱ Jesucristo. A nu̱ya yø ja̱'i̱ ya, da̱ ma ra̱ castigo, di̱ m'mɛdi para za̱ntho. Da̱ ma ma̱'ueque p'ʉ ja rá̱ hmi̱ rá̱ dä ra̱ Hmu̱ Jesús. Nu̱p'ʉ da̱ 'yu̱di̱ hague ngu̱ ga̱ngu̱ rá̱ ts'ɛdi i ja, ya hi̱ndi̱ njapi di̱ m'mʉp'ʉ ngue da̱ nu̱. 10 Nu̱'a̱ ra̱ pa da̱ ɛ̱p'ʉ ra̱ Hmu̱, gätho yø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ da̱ 'yɛ̱spa̱bi̱ 'nɛ̱ da̱ da̱nne. Xquet'a̱ 'nɛ̱'a̱hʉ gui̱ m'mʉhmʉ p'ʉ ngue gá̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ na̱ ra̱ hya̱ dá̱ xi'a̱hʉ.
11 Ja̱na̱ngue nu̱yá, za̱nt'a̱ dí̱ mmat'Oja̱ gähe conná̱ ngue'a̱hʉ. Dí äpähe Oja̱ ngue nu̱'a̱ ra̱ hya̱ i zon'na̱hʉ ngue gdí̱ n'yohʉ, gue'a̱ gdí̱ n'yohʉ'a̱. Dí äpähe Oja̱ ngue nu̱'a̱ te gä ra̱ nho so ni̱ mmʉi gui 'yøthʉ, di ha̱'a̱hʉ ra̱ ts'ɛdi gui 'yøthʉ. 'Nɛ̱ di ha̱'a̱hʉ ra̱ ts'ɛdi gui 'yøthʉ'a̱ te gä ra̱ nho rá̱ nsäui ni̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ i ja. 12 Nu̱'mø da̱ nu̱ yø ja̱'i̱ ngue guí 'bʉhmʉ xa̱nho, yø ja̱'i̱ da̱ nu̱ ma̱nsu̱ ra̱ Jesucristo. Xquet'a̱ 'nɛ̱'a̱hʉ da̱ hnu̱ ma̱nsu̱'a̱hʉ p'ʉya ngue gui̱ n'yohʉ ra̱ Jesús. Ngu̱na̱ di̱ nja conná̱ nguehrá̱ ma̱te Oja̱ 'nɛ̱ conná̱ nguehrá̱ ma̱te ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo.
---------