2 ra̱ Bɛdu
Ja ua rá̱ yoho ra̱ carta bi 'yo'tra̱ Bɛdu.
1
Nu̱gä drá̱ Simu̱, 'nɛ̱ drá̱ Bɛdu, rá̱ mɛfigä ra̱ Jesucristo, 'nɛ̱ rá̱ representantegä'a̱. Da̱di zɛngua'ʉ to gä ja ra̱ hoga̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱ jagähe ua. Porque nu̱na̱ ma̱ Ya̱ntehʉ Jesucristo, guehna̱ ma̱ Oja̱hʉ i̱ nne na̱ ngue to bi zä ma̱ ja̱'i̱ da̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱. Dí̱ nne ngue ma̱n'na gdí̱ pa̱hmʉ Oja̱ co 'nɛ̱hna̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo, n'namhma̱ ngue ma̱n'na di ja̱p'a̱hʉ 'nɛ̱ ma̱n'na di hyu̱t'a̱ ni̱ mmʉihʉ.
---------
Ya 'yo ma̱ mmʉihʉ ngue nzonnga̱hʉ ra̱ Jesucristo, porque ya ti̱mma̱ mmʉihʉ ngue ma̱guesɛ na̱. Rá̱ngue dí pa̱hmʉ ra̱ Cristo ya, i ja rá̱ ts'ɛdi Oja̱ da̱ 'yøt'e ngue nu̱na̱ ra̱ hya̱ rá̱ n'youi ma̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ, guehna̱ gdá̱ 'yohʉ na̱. Ja̱na̱ngue ta̱te ma̱zihotho ra̱ hya̱ ma̱ya̱t'i̱ ngue di̱ n'nacjʉ. 'Nɛ̱cjʉ da̱ zä ga̱ øthʉ ra̱ nho ya, tengu̱tho Oja̱ ngue gä ra̱ nho øt'e. Ya hi̱nni̱ ma̱ntho ga̱ nne ga̱ øthʉ ra̱ nts'o ja ua ja ra̱ xi̱mhäi ya.
Ja̱na̱ngue hi̱nga̱ hønt'a̱ di̱ nja ni̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ, da̱mi̱ ja ndu̱mmʉi ngue ma̱n'na gdí̱ n'yo ma̱nhohʉ. Hi̱nga̱ hønt'a̱ gdí̱ n'yo ma̱nhohʉ, da̱mi̱ 'yøt'e ngue ma̱n'na di xohni̱ n'yomfɛ̱ni̱hʉ. Hi̱nga̱ hønt'a̱ di xohni̱ n'yomfɛ̱ni̱hʉ, da̱mi̱ sa̱msɛ ni̱ mmʉihʉ. Hi̱nga̱ hønt'a̱ gdí sa̱msɛ ni̱ mmʉihʉ, da̱mi̱ sɛti te guí thohmʉ. Hi̱nga̱ hønt'a̱ gdí sɛti te guí thohmʉ, da̱mi̱ 'yørpa̱hʉ rá̱ pähä Oja̱. Hi̱nga̱ hønt'a̱ gdí 'yørpa̱hʉ rá̱ pähä Oja̱, da̱mi̱ ma̱hni̱ cu̱hʉ. Hi̱nga̱ hønt'a̱ gdí̱ ma̱hni̱ cu̱hʉ, da̱mi̱ ma̱hmʉ gätho mi̱'da yø ja̱'i̱. A nu̱'mø ngue guí øthʉ ya yø hya̱ dí xi'a̱hʉ ya, 'nɛ̱ ga̱di ja ndu̱mmʉihʉ ngue hi̱nte di̱ m'mɛdi, ya hi̱njonda̱ 'yɛ̱mbi̱ ngue hi̱nga̱ gue'a̱ guí øthʉ p'ʉya. Ya hi̱nga̱ särbʉtho gá̱ pa̱hmʉ na̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo p'ʉya. Pɛ nu̱ te'o hi̱ngui̱ øtya yø hya̱ dí xi'a̱hʉ ya, guehya njot'i yø n'yomfɛ̱ni̱ ya, tengu̱tho 'mø di xädä, hi̱ngui̱ ti̱nyø mmʉi ngue Oja̱ bi pu̱nnba̱bi̱ yø ts'oqui xa̱ 'yøt'a̱ m'mɛt'o.
10 Ja̱na̱ngue nu̱ya ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, da̱mi̱ ja ndu̱mmʉi gui̱ n'yo ma̱nhohʉ, n'namhma̱ ngue di̱ nɛ̱qui̱ ngue bá̱ huan'na̱hʉ Oja̱, ja̱na̱ngue bi zon'na̱hʉ. Nu̱'mø gui 'yøthʉ na̱ ra̱ hya̱ na̱ya, ya hi̱nha gni̱ nhyɛhmʉ Oja̱ p'ʉya. 11 Gue'a̱ gdi segurahʉ'a̱ ngue nu̱p'ʉ ha di̱ ma̱nda para za̱ntho na̱ ma̱ Ya̱ntehʉ ra̱ Hmu̱ Jesucristo, di̱ n'na'a̱hʉ ra̱ nt'ɛ̱di̱ gui thohmʉ.
12 Ja̱na̱ngue thojpa̱tho dí̱ nne ga̱ bɛn'na̱hʉ ya yø hya̱ ya, ma̱da̱gue'a̱ ya guí pa̱hmʉ hanja, 'nɛ̱ hi̱ngui̱ yobɛ̱ni̱hʉ ngue ma̱jua̱ni̱ te mma̱nna̱ ra̱ hya̱ bi sän'na̱hʉ. 13 Mɛ̱nte dí 'bʉi, dí ɛ̱na̱ ngue xa̱nho te dí øt'e ngue di̱ nzop'a̱ ni̱ nzaquihʉ ngue gui 'yøhmʉ ya yø hya̱ ya. 14 Porque ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo ya xa̱ xiqui ngue hi̱mma̱ ya'atho ga̱ tu̱. 15 Ja̱na̱ngue di hogä ma̱ mmʉi ngue dí xi'a̱hʉ na̱ ra̱ hya̱ na̱, n'namhma̱ ngue nu̱'mø ya xcá̱ tu̱gä, za̱nt'a̱ da̱ zo ni̱ mmʉihʉ ya yø hya̱ ya xtá̱ xi'a̱hʉ.
---------
16 Ya dá̱ xän'na̱hʉ ra̱ hya̱ ngue jasɛ rá̱ ts'ɛdi na̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo, 'nɛ̱ ma̱hønda̱ ɛ̱cua na̱. Nu̱na̱ ra̱ hya̱ na̱, hi̱ngra̱ cuento na̱ ngue dá̱ ts'äntho. Sinoque conma̱ dä dá̱ nu̱he ngue ma̱guesɛ na̱ ra̱ Jesucristo. 17 A nu̱na̱ Oja̱ rá̱ Papá na̱, bá̱ nya̱ ma̱ya̱ ngue ɛ̱spa̱bi̱, bi 'yɛ̱na̱: “Nu̱na̱ 'bʉcua ya, guehna̱ ma̱ Ts'ʉnt'ʉ da̱di̱ ma̱di̱. A nu̱yá, ja̱njua̱ni̱ ngue ja ga̱mpähä conná̱ nguehna̱”, bi 'yɛ̱na̱. 18 Nu̱'a̱ ra̱ ora ngue nmi̱ 'bʉcähe p'ʉ ja ra̱ ndʉxca̱ nyu̱ni̱ na̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo, ngu̱na̱ ra̱ hya̱ dá̱ øcähe ngue bá̱ ma̱n'Oja̱ bá̱ nya̱ ma̱ya̱.
19 Ya dí ha̱xhʉ njua̱ni̱, ngue ma̱jua̱ni̱ na̱ ra̱ hya̱ bi 'yotyø pønga̱hya̱ Oja̱. Ma̱hyoni̱tho guí xähmʉ na̱ ra̱ hya̱ na̱, asta̱ gue'mø bi xoc'a̱ ni̱ mmʉihʉ xa̱ndønho ra̱ Cristo. Porque nu̱na̱ ra̱ hya̱ na̱, tengu̱tho n'na ra̱ lámpara ma̱yot'i p'ʉ ja ra̱ 'bɛxu̱i̱ asta̱ gue'mø bá̱ pøxra̱ haxa̱sø 'mø ni̱ ma da̱ hyats'i. 20 I jatho guí pa̱hmʉ ngue nu̱na̱ ra̱ hya̱ bi 'yotyø pønga̱hya̱ Oja̱ p'ʉ ja ra̱ Ma̱ca̱ Libro, hi̱ngyø n'yomfɛ̱ni̱sɛ yø pønga̱hya̱ ya yø hya̱ bi 'yot'i. 21 Pɛ nu̱na̱ ra̱ hya̱ bi̱ ma̱nyø pønga̱hya̱ Oja̱, hi̱nja̱m'mø ngue yø hya̱sɛ bi̱ ma̱, sinoque gue'a̱ ra̱ Espíritu Santo di bɛ̱nnba̱bi̱ ra̱ hya̱ mma̱m'mø bi xihyø ja̱'i̱ rá̱ hya̱ Oja̱.
---------