2
Nu̱'mø yø pa xa̱thogui, mi̱ pøn'i'da yø judío ngue yø fɛhni̱ pønga̱hya̱. Pɛ xquet'a̱ di̱ njarbʉ p'ʉ guí 'bʉhmʉ ya, da̱ bømp'ʉ yø fɛhni̱ xännba̱te. Nt'a̱gui̱tho gui cʉtyø hya̱, porque hi̱mma̱ jua̱ni̱ na̱ ra̱ hya̱ xännba̱te. Di ts'onyø ja̱'i̱ ɛ̱c'ɛ̱i̱ te mma̱. Nu̱ya yø fɛhni̱ xännba̱te, da̱ gøn'a̱ ra̱ Hmu̱ Jesucristo yø Ya̱nte. Pɛ ya ra̱ castigo xønni̱ da̱ thogui nguehna̱ ra̱ hya̱ da̱ ma̱. Xa̱ngu̱ yø ja̱'i̱ da̱ dɛn'na̱ ra̱ nts'o ga̱ 'yo ya yø fɛhni̱ xännba̱te. Go yø ts'oqui ya ngue nu̱ya yø ja̱'i̱ hi̱ngyø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ nnømma̱n'ʉ na̱ ma̱jua̱ni̱ ngue ra̱ hoga̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱ jajʉ. Nu̱ya yø fɛhni̱ xännba̱te, i̱ nne da̱ gʉc'a̱hʉ ra̱ mɛ̱nyu̱ co nu̱'ʉ yø fɛhni̱ i̱ mma̱. Pɛ Oja̱, ya ma̱nja̱m'møtho xpá̱ nzänni̱ ngue da̱ ma ra̱ castigo ya yø ja̱'i̱ njap'ʉ. Bá̱ ɛ̱p'ʉ ra̱ pa ngue ra̱ castigo da̱ thogui.
Porque Oja̱, hi̱mbi̱ pu̱nnba̱'ʉ yø anxɛ bi 'yøtra̱ ts'oqui, sinoque bi hyørbʉ ja ra̱ ni̱du̱, bi du̱t'i̱ conyø cadena, bi gorbʉ ja ra̱ 'bɛxu̱i̱. I̱ njot'i asta̱ gue'mø ra̱ pa da̱ni̱ tha̱spa̱ ra̱ güɛnda. Ni̱ xi̱nga̱ gue'ʉ yø nyogui ja̱'i̱ bi̱ m'mʉ 'mø ma̱nja̱m'mø xtí pu̱nnba̱bi̱ Oja̱. Sinoque bi go'mra̱ dehe 'mø mi̱ nja ra̱ nda̱te 'ye bi jua'ʉ yø ts'oc'ɛ̱i̱. Høndi̱ hya̱to nja̱'i̱ conna̱ Noé'ʉ bi bongui̱ ngue gätho. Guehna̱ ra̱ Noé bi xihyø ts'oc'ɛ̱i̱ ngue xtí̱ n'yo xa̱nho. Xquet'a̱ bi jua Oja̱ ra̱ da̱ni̱hni̱ Sodoma 'nɛ̱hra̱ da̱ni̱hni̱ Gomorra. Bi 'yu̱di̱ asta̱ gue'mø mi̱ gohi bi̱ m'mospi. Bi 'yøt'a̱ Oja̱ na̱ ra̱ nda̱te na̱, n'namhma̱ ngue nu̱ya yø ja̱'i̱ xa̱nts'o te ga̱ 'yo, da̱ ba̱di̱ ngue ja ra̱ castigo da̱ thogui. A nu̱na̱ ra̱ Lot ngue ma̱rá̱ hoga̱ n'yohʉ na̱, bi ya̱n'Oja̱ na̱. Nu̱na̱ ra̱ Lot ma̱di̱ ʉnná̱ n'yomfɛ̱ni̱ ngue nnu̱tho te ga̱ 'bʉhyø ja̱'i̱ xa̱nts'o ga̱ 'yo. Nu̱na̱ ra̱ hoga̱ n'yohʉ, nu̱p'ʉ mi̱ 'bʉhyø ts'oc'ɛ̱i̱, ja mi̱ 'bʉp'ʉ. N'na pa ngu̱ n'na pa tär'ma̱n'ʉ rá̱ mmʉi ngue øde te mma̱nyø ja̱'i̱, 'nɛ̱ i̱ nnu̱sɛ te gäma̱ nts'o ga̱ 'bʉhyø ja̱'i̱. A nu̱ yø ja̱'i̱ ya tha̱nne Oja̱, nu̱'mø ja'a̱ ma̱n'ʉ thogui, da̱ zä da̱ ya̱n'Oja̱. Pɛ yø ts'oc'ɛ̱i̱ ɛjpa̱tho ra̱ castigo da̱ tho 'mø ra̱ pa da̱ni̱ tha̱xra̱ güɛnda. 10 Nu̱na̱ Oja̱, ma̱ da̱tho da̱ japra̱ castigo gätho yø ja̱'i̱ xa̱nts'o ga̱ 'yo, guehya øt'a̱ te yø pähäsɛ, nu̱'a̱ ra̱ hya̱ di̱ ma̱nda Oja̱, 'be xi̱ngui̱ ørpa̱tho ra̱ güɛnda'a̱.
Nu̱ya yø fɛhni̱ xännba̱te hi̱ngui̱ hant'a̱ ga̱ ya̱, ɛ̱na̱ ngue pa̱sɛ. Hi̱ngui̱ su̱ da̱ zan'ʉ ta̱te ja yø ts'ɛdi. 11 Conque yø anxɛ, ma̱n'na ta̱te ja yø ts'ɛdi, pɛ nu̱'mø 'bʉp'ʉ ja rá̱ hmi̱ rá̱ dä Oja̱, hi̱ngui̱ sänni̱ da̱ zan'ʉ cohyø ts'ɛdi. 12 Pɛ nu̱ya yø n'yohʉ ya, hi̱ngui̱ ti̱nyø mmʉi ngue ta̱te ja yø ts'ɛdi ya sani̱. 'Bʉi tengu̱tho yø zu̱'ɛ̱, nu̱'a̱ te so yø mmʉi, gue'a̱ øt'a̱. Nu̱ ra̱ zu̱'ɛ̱ nu̱'a̱ ja rá̱ danyu̱, i tho'mø bi zo. Njarbʉtho ya yø ja̱'i̱ ya, ngue da̱ du̱. 13 Da̱ ma ra̱ castigo ya yø ja̱'i̱ ya, ngue di ʉnnba̱ yø mmʉi yø mmi̱c'ɛ̱i̱ui. Porque di ho da̱ 'yøtra̱ nts'o so yø mmʉi, ma̱da̱gue'a̱ fa̱di̱. Nu̱ya yø ja̱'i̱ ya, nu̱'mø pap'ʉ ja ra̱ ngo guí øthʉ, pɛs'yø sä yø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ 'mø bi̱ nu̱ ngue 'bʉp'ʉ. Pɛ 'be xi̱ngui̱ tär'ma̱n'ʉ'ʉ yø mmʉi'a̱ te ra̱ nts'o øt'e. 14 N'na ra̱ xisu da̱ nu̱, n'na di ho. Hi̱nha rá̱ nzɛgui'a̱ ra̱ ts'oqui øt'e. Di ts'onnba̱ yø mmʉi yø ja̱'i̱ hi̱ngui̱ nzaqui yø nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱. Nu̱ te gä sʉhyø dä, i̱ nne ngue gä dyø mmɛti. Guehya yø ja̱'i̱ da̱ ma ra̱ castigo ya. 15 Gä ra̱ m'mɛdi ga̱ 'yo, nu̱'a̱ ra̱ hya̱ njua̱ntho, i hɛp'ʉ'a̱. I øt'e tengu̱tho bi 'yøtra̱ fɛhni̱ pønga̱hya̱ Balaam nu̱na̱ rá̱ ts'ʉnt'ʉ ra̱ Beor. Ra̱ ts'oqui bi 'yøt'e ngue bi̱ ne xta̱ nda̱hra̱ mɛ̱nyu̱. 16 Nu̱na̱ rá̱ burru ra̱ Balaam bi̱ nya̱ tengu̱tho ra̱ ja̱'i̱, bi hɛjpa̱bi̱'a̱ ra̱ ts'oqui mi̱ nne xta̱ 'yøt'e. Bi za̱mba̱bi̱ rá̱ mmʉi ra̱ pønga̱hya̱, ɛ̱na̱ mi̱ loco.
17 Nu̱ya yø n'yohʉ ya, hi̱nte ma̱nho da̱ 'yøt'a̱hʉ. Guí̱ nnu̱hʉ n'na ra̱ poso 'mø xa̱ xä ra̱ dehe, ogue n'na ra̱ jogu̱i̱ 'mø hi̱ngui̱ 'ye, njarbʉtho yø hya̱ ya. Guehya da̱ map'ʉ ja ra̱ castigo, ja ra̱ ts'a'bɛxu̱i̱ para za̱ntho ya. 18 Porque ɛ̱spa̱bi̱ yø hya̱ i̱ mma̱, pɛ hi̱nte di̱ mu̱ui te mma̱. Nja ngue nu̱ya yø ja̱'i̱ ya xa̱ hyɛp'ʉ ra̱ nts'o ma̱ni̱ n'yo, i orpa̱bi̱ ngue di u̱nna̱ nt'ɛ̱di̱ hønda̱ 'yøtra̱ nts'o tengu̱tho ga̱ 'yo mi̱'da yø ja̱'i̱. 19 I xihyø ja̱'i̱ ngue da̱ 'yøt'a̱ te da̱ nepyø mmʉi da̱ 'yøt'e. Pɛ 'nɛ̱sɛ ya hi̱ngui̱ sä da̱ hyɛp'ʉ ra̱ nts'o ga̱ 'yo ya. N'na ngu̱ n'na ra̱ ja̱'i̱, nu̱'a̱ te ra̱ 'yu̱ xa̱ bɛnt'i̱, ya hi̱ngui̱ nne da̱ hyɛgui. 20 Nu̱ ra̱ ja̱'i̱ ya bi hyɛp'ʉ ra̱ nts'o jaua ja ra̱ xi̱mhäi ngue bi ba̱'a̱ ma̱ Ya̱ntehʉ ra̱ Hmu̱ Jesucristo, 'nɛ̱ høndi 'bätrá̱ mmʉi ngue da̱ 'yøtra̱ nts'o, ya ma̱n'na xa̱nhɛ̱ts'i̱ ra̱ ts'oqui bi 'yøt'e ngue'a̱ te rá̱ ts'oqui mi̱ ja m'mɛt'o. 21 Ma̱n'na xa̱nho ngue hi̱nxta̱ mba̱'a̱ ra̱ 'yu̱ njua̱ntho ya yø ja̱'i̱ ya, ngue nu̱'mø mi̱ ba̱di̱ hanja ra̱ hya̱, m'mɛfa bi hyɛp'ʉ'a̱ ra̱ ma̱ca̱ hya̱ bi 'bɛp'a̱ Oja̱ xtí̱ n'yo. 22 Go bi 'yøtya yø ja̱'i̱ ya yø hya̱ ma̱hyɛqui, ngue ɛ̱na̱: “Ra̱ fo'yo, ma̱hømbi̱ zi ra̱ ts'odi xi zogui. Nu̱ ra̱ ts'ʉdi ja bi̱ ma m'met'e, ma̱hømbi̱ yʉrbʉ ja ra̱ xa̱bøhäi”.
---------