3
Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, ya rá̱ yoho na̱ ra̱ carta dá̱ ot'ä ya ngue ga̱ pɛn'na̱hʉ. Mɛ̱nte guehya yoho yø carta ya, ja̱njua̱ni̱ da̱di bɛ̱n'na̱hʉ na̱ te ra̱ hya̱ ya xa̱ si'a̱hʉ, porque dí̱ nnegä ngue gui hya̱xʉ n'na ra̱ hoga̱ n'yomfɛ̱ni̱. Da̱mi̱ bɛ̱mhmʉ'a̱ te ra̱ hya̱ bi̱ ma̱nyø ma̱ca̱ pønga̱hya̱ Oja̱ 'mø yø pa xa̱thogui. Da̱ gue'a̱ ma̱ Ya̱ntehʉ ra̱ Hmu̱ Jesucristo da̱mi̱ bɛ̱mhmʉ'a̱ te ra̱ hya̱ bi̱ ma̱nda. Nu̱'ʉ yø representante ra̱ Cristo, ya bi xän'na̱hʉ hanja ra̱ hya̱. Da̱mi̱ 'yørpa̱hʉ ra̱ güɛnda na̱ ra̱ hya̱ jaua ya. Nu̱'mø hante da̱ gua'a̱ nxi̱mhäi, di̱ m'mʉhyø ja̱'i̱ da̱ dentho na̱ ma̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ i ja, guehya da̱ 'yøtho'a̱ te gä yø pähäsɛ xa̱nts'o. Da̱ 'yɛ̱na̱: “Guí̱ mma̱mhmʉ ngue ra̱ Cristo bi̱ ma̱ ngue da̱ ɛ̱hɛ̱. Xiya, ¿hapʉ 'bʉhya? Ua ngu̱t'a̱ mpa xa̱ thogui gue'mø xa̱ ndu̱ yø ndiua, 'nɛ̱ xquetho te dí̱ nnu̱hʉ ngue ja, asta̱ gue'mø ma̱mbá̱ fʉ'a̱ nxi̱mhäi”, da̱ 'yɛ̱na̱. Nu̱ya yø ja̱'i̱ ya, nnerbʉ ɛ̱na̱ ngue hi̱ngui̱ pa̱di̱ hanja ra̱ hya̱, ya fa̱di̱ ngue Oja̱ bi hocra̱ c'amma̱hɛ̱ts'i̱ 'nɛ̱hra̱ häi. 'Nɛ̱ bi zänni̱ ngue bi̱ nc'a̱ ra̱ häi ma̱de ra̱ dehe, 'nɛ̱ gue'a̱ ra̱ dehe gui̱ mpɛpra̱ häi 'mø bi̱ n'ye ya. 'Nɛ̱ xquet'a̱ gue'a̱ ra̱ dehe bi go'ma̱ häi 'mø ma̱nja̱m'mø. Porque bi̱ ma ma̱juadi yø ja̱'i̱ mi̱ 'bʉ'a̱ nxi̱mhäi ngue bi̱ nja ra̱ nda̱te 'ye. Pɛ nu̱ya te dí̱ nnu̱hʉ bí ja ma̱ya̱, daguecua ja ra̱ häi, nu̱na̱ Oja̱, ya xa̱ nzänni̱ ngue di̱ nzø conna̱ sibi. I̱ nt'ɛjpitho ngue di̱ nzø 'mø ra̱ pa da̱ni̱ nja ra̱ ts'ʉt'abi. A nu̱ya yø ts'oc'ɛ̱i̱ da̱ ma ra̱ castigo ya.
Hønda̱ n'na ra̱ hya̱ ja ya ma̱ zi cu̱'a̱hʉ. O ga̱di pu̱mbɛ̱ni̱hʉ. Nu̱p'ʉ ga̱ mbɛ̱n'a̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo, nu̱'a̱ n'na pa, tengu̱tho 'mø da̱ n'na ma̱hua̱hi̱ njɛya'a̱. Nu̱'a̱ n'na ma̱hua̱hi̱ njɛya p'ʉya, tengu̱tho 'mø da̱ n'na patho p'ʉ ga̱ mbɛ̱n'a̱. Nu̱na̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo bi̱ ma̱ ngue da̱ ɛ̱p'ʉ. Pɛ nu̱yá, 'bʉhyø ja̱'i̱ ɛ̱mbi̱ ngue ya bi thohra̱ pa p'ʉ da̱ ɛ̱hɛ̱. Pɛ hi̱ngui̱ thohra̱ pa p'ʉ da̱ ɛ̱hɛ̱, sinoque 'bet'o sɛrpa̱bi̱ yø ja̱'i̱, hi̱ngui̱ nnepe da̱ ma ra̱ castigo yø ja̱'i̱, i̱ nnepe ngue gätho yø ja̱'i̱ di 'bätyø mmʉi da̱ hyɛp'ʉ ra̱ nts'o ga̱ 'yo.
10 Nu̱ ra̱ pa da̱ ɛ̱p'ʉ ra̱ Hmu̱, da̱ gue'mø ra̱ ora ngue hi̱ngui̱ fa̱di̱, tengu̱tho ra̱ bɛ̱ 'mø da̱ zøhø ngue ra̱ xu̱i̱ hi̱ngui̱ fa̱di̱. Nu̱'a̱ ra̱ ora'a̱, asta̱ da̱di thoni̱ ra̱ c'ama̱hɛ̱ts'i̱. Nu̱ te di̱ nɛ̱qui̱ bí ja ma̱ya̱, gä da̱ guadi di̱ nzø. Nu̱ua häi p'ʉya, nu̱ te gä jaua, gä di̱ nzø. 11 Guehna̱ ja ngue di̱ ma ma̱juadi te gä ja na̱ya. Ja̱na̱ngue ma̱ da̱tho i̱ nne ngue gui̱ nsu̱phʉ ha gdi̱ tha̱nnehʉ Oja̱ mɛ̱nte ra̱ pa guí̱ m'mʉhmʉ ua. 12 A nu̱yá, ya guí tømhmʉ ngue da̱ zønna̱ pa da̱ ɛ̱ Oja̱. Da̱mi̱ ja ndu̱mmʉihʉ ngue di̱ nja rá̱ 'bɛfi Oja̱, n'namhma̱ ngue n'nahma̱ntho da̱ ɛ̱p'ʉ. Nu̱'a̱ ra̱ pa'a̱, nu̱ te bí ja ma̱ya̱ di̱ nzø conna̱ sibi. Nu̱ te gä bí ja ma̱ya̱ da̱ migui conna̱ sibi. 13 Pɛ Oja̱, ya xa̱ ya̱rca̱hʉ ngue di̱ nja ra̱ 'da'yo c'ama̱hɛ̱ts'i̱, 'nɛ̱ di̱ nja ra̱ 'da'yo häi. Nu̱na̱ ra̱ 'da'yo häi na̱, gä ra̱ nho da̱ m'mʉhyø ja̱'i̱. Guehna̱ nthø'mi̱tho di̱ nja na̱ya.
14 Ja̱na̱ngue nu̱ya ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, mɛ̱nte guí tømhmʉ ya yø cosa ma̱'da'yo di̱ nja ya, da̱mi̱ ja ndu̱mmʉi ngue hi̱n tema̱ nts'o da̱ di̱n'na̱hʉ Oja̱. Nu̱'a̱ te hi̱ndi̱ zʉ'a̱hʉ Oja̱, gue'a̱ gui 'yøthʉ'a̱. 15 Da̱mi̱ pa̱hmʉ ngue nu̱'a̱ hi̱nguá̱ 'yɛ̱'a̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo, porque nnepe da̱ di̱nyø mmʉi mi̱'da yø ja̱'i̱ ha di̱ nya̱nyø te. Nu̱na̱ ra̱ hya̱ dí xi'a̱hʉ ya, xquet'a̱ ngu̱t'a̱tho ra̱ hya̱ bi cuarpʉ ja ra̱ carta bi̱ mɛn'na̱hʉ ma̱ cu̱hʉ ra̱ Pablo. Gue'a̱ Oja̱ bi bɛ̱nnba̱bi̱ na̱ ra̱ hya̱ bi mɛn'na̱hʉ. 16 Gätho'ʉ mi̱'da yø carta bi 'yot'i, bi cuarpʉ ya yø hya̱ dí xi'a̱hʉ ya, ma̱da̱gue'a̱ ja 'da yø carta xa̱nhɛ̱nni̱ ha ga̱ thi̱ni̱ te ga̱ mbøni̱. Nu̱'ʉ yø ja̱'i̱ hi̱ngui̱ pa̱di̱ xa̱nho ra̱ sʉcua̱ p'ʉya, hi̱ngui̱ nzaqui yø nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱, i̱ nne da̱ ma̱ te ga̱ mbøn'a̱ te mma̱mp'ʉ ja ra̱ sʉcua̱, pɛ hi̱nga̱ guep'ʉ ga̱ mma̱. Njarbʉtho mi̱'da yø hya̱ nt'ot'i p'ʉ ja ra̱ Ma̱ca̱ Libro ya, nu̱ te ga̱ mbøni̱, hi̱nga̱ guep'ʉ ga̱ mma̱nyø ja̱'i̱. Ya di jasɛ ra̱ ja̱'i̱ p'ʉ da̱ ma ra̱ castigo.
17 Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, ya guí pa̱hmʉ ya yø hya̱ bi si'a̱hʉ m'mɛt'o ngue di̱ m'mʉhyø fɛhni̱ xännba̱te. Ja̱na̱ngue da̱mi̱ mfähmʉ ya, 'yo guí̱ nnehʉ ngue nu̱ya yø hyäte, da̱ ja'i gui 'yøthʉ'a̱ ra̱ nts'o ga̱ 'yo ya. Ma̱mi̱ ts'onni̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ i ja ngue go gdí̱ mähä'ʉ. 18 Hante gue da̱mi̱ nehʉ ngue nu̱'a̱ rá̱ ma̱te na̱ ra̱ Hmu̱ Jesucristo bi ya̱njʉ, ma̱n'na gdi ti̱mhmʉ hanja. Da̱mi̱ 'yøt'e ngue ma̱n'na di di̱nni̱ mmʉihʉ xa̱nho te'o na̱. A nu̱ná̱, guehna̱ t'ɛ̱spa̱bi̱ na̱ hangu̱ ra̱ pa para za̱ntho. Da̱ ngu̱t'a̱tho.