12
Dxusna selpiiwa'ja's Dxus Espiritu' nasa iisa fxiyfxiyçxah ũsni
Na'wẽ Dxus Espiritu' nasa iisa fxiyfxiyçxah Dxusa's selpiiya' ãjawa'ja's ũsu'k txã'sna pta'sxya'wath, aça' yakhthẽ'jwe'sx jxpa'yakx mwẽese'jwe.
I'kwe'sxa' ew jii i'kwe Dxusa's jiyumeyçxa', naa kiwete dxus ĩtximeesatx i'kwe nwẽese'jna fxi'ze'. Txãa pa'ga ãçxha' ew mjiyuwe: Jesusa' seena' ewmeesa' jĩna açewe'wesa' Dxus Espiritu kwe'we'the we'wesameena. Sa' txã'wẽy Jesusa' adxna jxpe'jsa' jĩna we'wemeena kim yuhwa, txã'wẽ Dxus Espiritu kwe'we'jmeete yu'.
Kĩhwa yũuya' ãjawa'j ũsta', aça' nasa' txãatx jxpa'gatxna. Nawa txãa ãjawa'jtx ũssa yu', Dxus Espiritu teeçxçxá'. Ma'wẽwa selpiwa'j ũsta', aça' nasa iisa makwe fxiyfxiyçxah selpiiççxawa, teeçx Dxusçxáanatha'w selpi'. Ma'wẽwa fxiyfxiyçxah mjĩiwa'jwa ũsta', nawa teeçx Dxus yuuçxáak fxiyfxiyçxah mjĩiwa'ja'swa kaapiya'ja'. Nasa iisa fxiyfxiy selpiwa'ja's Dxus Espiritu' jxukaysatx peesu'sku, nasaa nwe'sxtxi pu'çxna fxi'zekahn. Dxus Espiritu' maaíitxi' Dxus yuwe's jxpubamée jiyuya' ãjawa'ja'sku ũsu'. Txãa Espiritu íiçxáa maaíitxi' ma'wẽwa yu'kxpejxa' ãjawa'ja'sku ũsu'. Txãa Espiritu íiçxáa maaíitxi' Dxusa's ũuste jxpubamée yaakxwa'ja'sku ũsu'. Vxitetxi's ãça'satx nuyçxhãaçxhawa'ja'sku ũsu'. 10 Maaíi yu' kim yuhwa ãjanimeesa's ãjawa'ja'stxi jxpa'ga'. Sa' vxitetxi's Dxus kĩh yũuya'watewa dxiikhẽy jiyuçxa pta'sxya' ãjawa'ja'sku ũsu'. Vxitetxi's maa txã'wẽ Dxus Espiritute', vxite' maa Dxus Espiritumeetewa jiyuwa'ja'sku ũsu'. Aça' vxite' jxpa'ga'tx yuwe fxiysaju we'weya' ãjawa'ja's, naapkaçxha' vxite' txãa yuwe fxiysaju we'weni's ãate pta'sxya' ãjawa'ja'stxi jxpa'ga'. 11 Nawa txã'wẽ nasa iisa fxiyfxiy selpiiya' ãjawa'ja's ũssa' Dxus Espiritu teeçx yuuçxá'. Txãa yuuçxáak teeçxsa na'wẽçxah kĩh mjĩiya' ãjawa'jsatewa txãatx ũsu'.
Jxukaysa teeçxsa kakwetewe'sxçxaçxáatha'w
12 Kakwewa ma'wẽ teeçxçxáaçxawa kuh jwed ji'phna fxiyfxiysa, aça' Kristowa txã'wẽysa'. Makwe kuh jwed fxiyfxiysaçxawa, kxazíi teeçx kakwetewe'sxçxáata'. 13 Dxus Espiritu txã'wẽ kwe'sx ma'wẽsatxwa Kristo tasxteçxaçxáa kuutxa'the', teeçx kakwetewe'sxçxáatha'w yuu. Judiu ma'k yuu meeçxa' judiumée ma'k yuu, selpiisáa ma'k yuu meeçxa' selpiisamée ma'k yuu nawa txãazkuẽesay Dxus Espiritu teeçxçxáa ũsa' txãaçxaçxá'stha'w jxpa'ga' jxukaysa.
14 Kakwe' teeçx jwedsa yakhçxáa kakwe yuuna pa'ja'çme'; wala kuh jwed ji'pha'. 15 Çxida' we'wewaça', na'jĩna: Adxa' kusemeeth, sa' txãa pa'ga kakwetewe'sxmeeth jĩna nawa txã'wẽ kusemeeçxawa kakwetewe'sxíiçxá'. 16 Meeçxa' thũ'wẽ' we'wewaça', na'jĩna: Adxa' yafxmeeth, sa' txãa pa'ga kakwetewe'sxmeeth jĩna nawa txã'wẽ yafxmeeçxawa kakweteywe'sxíiçxá'. 17 Txã'wẽ kakwe' jxuka yafxçxaçxáawaça', ¿ma'wẽ wẽse'jya' ãjakxtha'w? Meeçxawa kakwe' jxuka wẽse'jnisaçxaçxáawaça', ¿ma'wẽ jxputaya' ãjakxtha'w? 18 Nawa Dxusa' kwe'sx kakwetewe'sx kuh jwedku ki'p, kĩhçxahne' peejx yu' txãatxi' jxuka. 19 Teeçx jwedsaçxáawaça', ¿ma'wẽ kakwe' selpiiya' ãjakx? 20 Txã'wẽ kakwetewe'sxa' kuh jwedsaçxawa teeçx kakweteçxaçxáatx jxukaysa selpi'.
21 Yafxa' kuse's we'weçxa': Idxa'sa' jxpeejxmeeth ¿jĩya' ãjama'k? Txã'wẽy dxikthewa çxidatx we'weçxa': Idxa'sa' jxpeejxmeeth ¿jĩya' ãjama'k? 22 Txã'wẽmée wejxwa kakwetewe'sx kĩhtewa seelpimeesa na'wẽçxawa, txãaíiçxáa jxthaakwe jxpeejxsata'. 23 Kakwetewe'sx jxthaakwe yu' peejinimeesawa ũsta', makwe txã'wẽtewa txãatxwa jxpa'yaki'tha'w. Sa' txakwe zhiçxkwe pheu'jna jxpe'jwa'jmeesa'swa ewtha'w pheu'ju', jxthaakwe yu' peejxmeesa na'wẽsatewa. 24 Dxusa' txã'wẽk jwee peejxmeesa na'wẽsatxwa ki'pna kakwe's pheu'j, txãaíiçxáa jxthaakwe selpiwa'jsa. 25 Txã'wẽ kakwetewe'sxa' puutx yahçemée kxaazkuẽy ja'daçxah puutx ya'pu'çxwa'jsata'. 26 Kakwetewe'sx teeçx jwedsa pxthaa yuuçte', vxitewa jxukaysa nxus pu'çxhi'tx. Kakwetewe'sx teeçx jwedsa peeygãani yuuçte', vxitewa weçxweçxatx yaakx pu'çxhi'.
27 Ãçxha' mjiyuwe: i'kwe'sxa' nasa iisa teeçxsa na'wẽçxah Kristo kakwete selpiisáa i'kwe. 28 Txãa pa'gak Dxusa' txajx luuçxtxi' fxiyfxiy selpiwa'ja's peesu's teeçxsa na'wẽçxah: Nyafxtewe'sxa' Kristo jxkaahnisawe'sxtxi yuu. E'stewe'sxa' Dxus kĩh yũuya'watewa dxiikhẽy jiyuçxa pta'sxwa'jsatx nvxiitni yuu. Tekhtewe'sxa' kaapiya'jwa'jsatx nvxiitni yuu. Txajũ' kim yuhwa ãjanimeesa's ãjawa'jsatx nvxiitni yuu. Naapkaçxha' vxite' ãça'satx nuyçxhãaçxhaya' ãjawa'jsatx nvxiitni yuu. Vxite' kĩhteçxáawa pu'çxya' ãjawa'jsatx nvxiitni yuu. Vxite' jxkaahwa'jsa nvxiitnitx yuu, naapkaçxha' vxite' yuwe fxiysaju we'weya' ãjawa'jsatx nvxiitni yuu. 29 Jxukay yu' Kristo jxkaahnisatewe'sx yuumeeta'. Jxukay yu' Dxus kĩh yũuya'watewa dxiikhẽy jiyuçxa pta'sxsa yuumeeta'. Jxukay yu' kaapiya'jsa yuumeeta'. Jxukay yu' kim yuhwa ãjanimeesa's ãjawa'jsa yuumeeta'. 30 Jxukay yu' ãça'satx nuyçxhãaçxhaya' ãjawa'ja's jxpa'gasa yuumeeta'. Jxukay yu' yuwe fxiysaju we'weya' ãjawa'jsa yuumeeta'. Jxukay yu' txã'wẽ yuwe fxiysaju we'weni's ãate pta'sxya' ãjawa'jsa yuumeeta'. ¿Txã'wẽ meetxna' wakx? 31 Selpiiya' ãjawa'j maaçxah wejx thaakwe peejxsatxna txãatx mpaakwewe. Nawa adxa' txãate jweeíiçxáa thaakwe peejxsa's pta'sxya'wath.