13
Peeygãanisa yuuçxáa kĩhtewa thaakwe walasa'
Adxa' makwe seena' wala zhiçxkwe we'weya' jii yu'nja naa kiwete nasa walasa na'wẽ, txã'wẽy angeleswe'sxte ja'da, nawa peeygãawa'j yu'sa' ji'phmée yu'nja aça' adx we'weni' kĩhte yuhwa selpiimeena. Dxus kĩh yũuya'watewa dxiikhẽy jiyuya' ãjawa'ja's ji'ph yu'nja, sa' kim yuhwa jiyunimeesa kĩjkĩhnawa jxuka jiisa yu'nja, sa' txã'wẽy Dxusa' pu'çxhina sũhwa'j yuuçxá's ũuste yajkxçxa vxiç walatxwa fxiite ki'pxa' ãjawa'ja's ji'phu'nja, nawa peeygãawa'j yu'sa' ji'phmée yu'nja aça' makwe txã'wẽsaçxawa kĩhte yuhwa seelpimeesa yu'nja. Txã'wẽy adx ji'phuni's kĩjkĩhnawa jxuka jxtxuude'nja, sa' adx kakwe yuhnawa kabkahn dukhma'th, nawa peeygãawa'j yu'sa' ji'phmeete', kxul yuh txã'wẽ ya'yuuna.
Maawa peeygãawa'ja's ji'phsa', ũusçxa yaaki'çme', maa yakhwa jxuka ewsa', maa yuhtxwa açe'çme', iiwejçx yaaki'çme', iiwejçx we'we'çme', vxitetx juuna' yũ'çme', peekx wẽt fxi'zewa'j yu's pakwe'çme', ũusçxa'çwame', açeyaaki'çme'. Pkalte vxite weteeçte', txãawe'sxtxi npeevxysxijkana weçxa'çme', naasáa ew fxi'zeniçxá'sku wẽtwẽt yajkxna weçxá'. Makwe kĩhwa thẽysa pa'thewa ũukh yajkxmée peeygãawa'jçxá's ji'phçxa' jxukak wantaĩ', Dxusa' pu'çxhina sũhna.
Dxus kĩh yũuya'watewa dxĩikhẽy jiyuçxa pta'sxna fxi'zenisa' pçuwa'j en ãjana, aça' peena yu' txã'wẽ yũuwa'j peejxmée yuuna, aça' yuwe fxiysajuwa ya'we'wemeena. Kĩhtewa jxuka jiith sũhnisawa pçuuna. Nawa peeygãanisa yu' bagaçxte yuhwa pçumeena. Txãa pçuwa'jsa le'çxkwesaçxáatx jxpa'gaçxa ji'ptha'w, txãasatha'w jxuka pta'sxya' yu' ãja'çmée. 10 Nawa kĩhtewa peejxmée jxuka jiyuwa'j en ãhte', txãa pçuwa'jsa le'çxkwesatx ji'ptha'w txã' skhẽuutxna.
11 Adxa' luuçxteya' jiimée luuçx we'weniçxáatxthu we'we', sa' luuçx ũus yaakxniçxáatxthu ji'phu', sa' luuçx na'wẽçxáath jii fxi'ze'. Nawa jxuka thẽ'jsa yuuna kãhçxa', luuçx na'wẽ jiimée fxi'zeni's nvxihtthu. 12 Txã'wẽy íiçxáatha'w ãçxhíi yu' ew jiyu'çmée, çxhi'dxte speejute thegte ma'wẽ psxũuçxáa vxyaakx txã'wẽçxáatha'w uyu'. Nawa kĩhte yuhwa peejxmée jxuka ew jiyuwa'j en ãhte', seena' ew puutx pdxi'p ãate uyu'nja'w. Ãçxhíi yu' jxukamée le'çxkweçxáa jiith. Nawa txãa jxuka jiyuwa'j en ãhte', kĩhte yuhwa peejxmée jxuka jiyu'nja Dxuswa ma'wẽ adxa's ew jiina txã'wẽy. 13 Khĩ'jíi pta'sxthu txãaçxáa pçuute', na'wẽsa tekh ũsta' txãa yu' bagaçxte yuhwa skhẽwwa'jsameeta': Dxusa' pu'çxhina sũhna yaakxnisa, vxite' Dxus yakh puutx uywa'ja's ũythasna fxi'zenisa, vxite' peeygãhna fxi'zenisa. Nawa txãa tekhsatx kxsusthu txãate thaakwesa' peeygãhna fxi'zenisa'.