୧୧
୧ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌କି କ୍ରିସ୍ଟତି ପାଚେପାଚେ ହାନାଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ନା ପାଚେପାଚେ ୱାନାକାଦେର୍‌ ଆଡ ।
ପାର୍ତାନାତ କାପ୍‌ଡ଼ାତ ମୁଗ୍‌ନାକା
୨ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏତୁ ଜିସୁ ମାଞ୍ଜାଟ୍‌ ଆରି ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ବିଦି ହିତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ହେ ୱିଜ଼ୁ ପାଲି କିନାଦେରା, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ । ୩ ମତର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ନି କାପ୍‌ଡ଼ା ଲାକେ ଆରି ଆଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ ଜେ କଗ୍‌ଲେ କାପ୍‌ଡ଼ା ଲାକେ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ କ୍ରିସ୍ଟତି କାପ୍‌ଡ଼ା ଲାକେ, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ନା ଇଚା । ୪ ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ ପା ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଜାର୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ା ଗୁଗୁର୍‍ମୁଗ୍‌ଜି ପାର୍ତାନା କିନାନ୍‌ କି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ାନି ଇନେନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଅପ୍‌ମାନ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୫ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାନି କଗ୍‌ଲେ ଜେ କାପ୍‌ଡ଼ା ଟାଙ୍ଗ୍‌ରିଂ ଲାକେ ଅପ୍‌ମାନ୍‌ କିନାନ୍‌, ଗୁଗୁର୍‌ ମୁଗ୍‌ୱାଦାଂ ପାର୍ତାନା କିନାତ୍‌ କି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାତ୍‌, ହେଦେଲ୍‌ ଜାର୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ାନି ଅପ୍‌ମାନ୍‌ କିନାତ୍‌, ଲାଗିଂ ହେଦାଂ ତା କାପ୍‌ଡ଼ା ହେନ୍ୟାଆତି ହୁକେ ସମାନ୍‌ । ୬ ଇନାକିଦେଂକି ଜଦି କଗ୍‌ଲେ କାପ୍‌ଡ଼ାତ ଗୁଗୁର୍‌ ମୁଗ୍‌ୱିତିସ୍, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ତେମୁଲ୍‌ ପା ଆହିକିଏତ୍; ମତର୍‌ ଜଦି କଗ୍‌ଲେ ପାକ୍ୟାତ ତେମୁଲ୍‌ ଆହିକିନାକା କି କାପ୍‌ଡ଼ା ହେନ୍ୟାନାକା ଲାଜୁ, ତା ଆତିସ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ାତ ପ୍ଡାକ୍ୟା ଆୟେତ୍‌ । ୭ ଆଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଡ଼ିଗା ଆରି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଲାକେ ଆତିଲେ ହାତ୍‌ପାନେ ତାଦାଂ କାପ୍‌ଡ଼ା ପ୍ଡାକ୍‌ନାକା ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଲାକେ । ୮ ଇନାକିଦେଂକି ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ କଗ୍‌ଲେ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆୱାତାନ୍ନା, ମତର୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତିକ୍‌ନା । ୯ ଆରେ କଗ୍‌ଲେ କାଜିଂ ତ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍ତି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆୱାତାନ୍ନା; ମତର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ କାଜିଂ କଗ୍‌ଲେ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୧୦ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଦୁତ୍‌ କାଜିଂ କଗ୍‌ଲେ ଜାର୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ାତ ଆଦିକାର୍‌‌ନି ଚିନ୍‌ ପ୍ଡାକି କିୟାନାକା ଲଡ଼ା । ୧୧ ହେ ଇନାକା ଆଏତ୍‌ ମାପ୍ରୁତାକେ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ତାଂ କଗ୍‌ଲେ ଆଲ୍‌ଗା ଆକାୟ୍‌ କି କଗ୍‌ଲେ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଆଲ୍‌ଗା ଆକାୟ୍‌ । ଇନାକିଦେଂକି କଗ୍‌ଲେ ଇନେସ୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌, ୧୨ ଇନାକିଦେଂକି ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ କଗ୍‌ଲେ ହୁକେ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌; ମତର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ।
୧୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନିଜେ ନିଜେ ବିଚାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, କାପ୍‌ଡ଼ା ପ୍ଡାକ୍‌ୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗେ ପାର୍ତାନା କିନି କଗ୍‌ଲେ ପାକ୍ୟାତ ଇନାକା ହାର୍‌ ? ୧୪ ସଁସାର୍‌ ନିଜେ କି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିକ୍ୟା ହିଦୁତ୍ ଜେ, ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଡେଙ୍ଗା ତେମୁଲ୍‌ ଇଟ୍‌ଟିସ୍‌ ତା ପାକ୍ୟାତ ହେଦାଂ ଲାଜୁ, ୧୫ ମତର୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଡେଙ୍ଗା ତେମୁଲ୍‌ ଇଟ୍‌ତିସ୍‌ ତା ପାକ୍ୟାତ ହେଦାଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନିକା ? ଇନାକିଦେଂକି କାପ୍‌ଡ଼ା ଗୁଗୁର୍‌ମୁକ୍‌ତି ଲାକେ ତା ତେମୁଲ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିୟାଆତାତ୍‌ନା । ୧୬ ମତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଗାଣ୍‌ଜୁ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ପୁନେନ୍‌ ଜେ, ମାଦାଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଅଲ୍‌ଗା ନିତି ହିଲୁତ୍‌, କି ଇସ୍ୱର୍ତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ଇନାକା ହିଲୁତ୍‌ ।
ମାପ୍ରୁତି ବଜ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୨୬-୨୯; ମାର୍କ ୧୪:୨୨-୨୫; ଲୁକ ୨୨:୧୪-୨୦)
୧୭ ମତର୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ରୁଣ୍ଡାନାକା ଜେ ବାନ୍ୟା ଆୱାଦାଂ ଇଚିସ୍‌ ବାନ୍ୟା ଆନାତା, ଇବେ ଆନ୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ହିଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାଦାଂ ଇ ବଲ୍‌ ହିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୧୮ ଇନାକିଦେଂକି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆନ୍‌ ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌ନା ଜେ, ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାକେ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଲକୁ ବିଡ଼୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ମି ବିତ୍ରେ କୁଦାକୁଦା କେତ୍‌ପାନାକା ଗିଟା ଆଜ଼ି ମାନାତ୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଇସାପ୍‌ତାଂ ଇଦାଂ ପାର୍ତି କିନାଙ୍ଗା । ୧୯ ଇନେସ୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ପରିକ୍ୟାସିଦ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ହତ୍‌ନାର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ମି ବିତ୍ରେ ତ କୁଦାକୁଦା କେତ୍‌ପାନାକା ହାତେନେ ଗିଟାନାତ୍‌ । ୨୦ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ର ଦଲ୍‌ ଲାକେ ରଚେମାନ୍‌ଞ୍ଜି ଇମ୍‌ଣି ତିନିତାକେ ମେହାନାଦେରା ହେଦାଂ ମାପ୍ରୁବଜ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୨୧ ଇନାକିଦେଂକି ତିନି ସମୁତ ଜାଣ୍‌କେ ଆଲ୍‌ଗାନିକାରିଂ କାୱାଦାଂ ଜାର୍‌ କାଦି ତିନାନ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ରୱାନ୍‌ ନାସ୍‌କି ମାନାନ୍‌ ଆରି ରୱାନ୍‌ ହଚ୍‌ନାନ୍‌ । ୨୨ ଇନାକା ? ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ କି ତିନାକାଉଣାକା କିନି କାଜିଂ ଇଲ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ ? କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇସ୍ୱର୍ତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଏଲା ଆନାଦେରା, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ତି ହିଲୁତ୍‌, ହେୱାରିଂ ଲାଜୁ କୁଗାନାଦେରା ? ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ? ଇନାକା ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ? ବିର୍‌କୁଲ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ।
୨୩ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ମାପ୍ରୁତାକେ ପାୟାତି ଇମ୍‌ଣି ହିକ୍ୟା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‌ତାଂନା, ହେଦାଂ ଇ, ସାତ୍ରୁ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିଆନି ନାଣାଲିଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ରୁଟି ଅଜ଼ି, ୨୪ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ହିଜ଼ି, ହେଦାଂ ଡ୍ରିକ୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, “ଇଦାଂ ମି କାଜିଂ ନା ଗାଗାଡ଼୍‌; ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏତୁକିଦ୍‌ନି କାଜିଂ ଇଦାଂ କିୟାଟ୍‌ । ୨୫ ହେ ଲାକେ ଚିଚି ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ଉଣି ବାହା ପା ଆସ୍ତି ଇଚାନ୍‌, ଇ ଉଣି ବାହା ନା ନେତେର୍‌ତାଂ ରଚ୍‌ଚି ଇସ୍ୱର୍ତି ପୁନି ନିୟମ୍‌; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେ ହଟ୍‌ ଇବେତାଂ ଉଣାଦେର୍‌, ହେ ଏଚେ ହଟ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏତ୍‌ କିଦେଂ କାଜିଂ ଇଦାଂ କିୟାଟ୍‌ ।”
୨୬ ଇନାକିଦେଂକି ଏଚେ ହଟ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ରୁଟି ତିନାଦେର୍‌ ଆରି ଇ ଉଣି ବାହାତାଂ ଉଣାଦେର୍‌, ହେଏଚେ ହଟ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ୱାନି ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ହାକି କାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନାଦେର୍‌ । ୨୭ ଲାଗିଂ, ଇନେର୍‌ ଜଗ୍‌ହିଲ୍‌ୱି ବାବ୍ରେ ମାପ୍ରୁତି ଇ ରୁଟି ତିନାନ୍‌ କି ଇ ବାହାତାଂ ଉଣାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଆରି ନେତେର୍‌ନି ବେରୁତ ପାପ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୨୮ ମତର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ପରିକ୍ୟା କିଏନ୍‌, ଆରେ ହେ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇ ରୁଟି ତିନେନ୍‌ ଆରେ ଇ ବାହାତାଂ ଉଣେନ୍‌ । ୨୯ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେନ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ହାତ୍‌ପା ଅରତ୍‌ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ତିନାନ୍‌ ଆରି ଉଣାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ କାଜିଂ ତିନାନ୍‌ ଆରି ଉଣାନ୍‌ । ୩୦ ଇଦାଂ କାଜିଂ ମି ବିତ୍ରେ ବେସି ନାଦାରିଂ ଆରି ନଚ୍‌ନାକା, ଆରେ ହେନି ହାତାର୍ଣ୍ଣା । ୩୧ ମତର୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ବିଚାର୍‌ କିନାର୍‌, ତେବେ ଇସ୍ୱର୍ତି ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ଆମେର୍‌ । ୩୨ ମତର୍‌, ପୁର୍ତିନି ୱିସ୍ତି ଲକ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ଦାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆଉସ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ମାପ୍ରୁତି ହୁକେ ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ଆଜ଼ି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କସ୍ଟ ବଗ୍‌ କିନାସା ।
୩୩ ଲାଗିଂ, ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ତିନି କାଜିଂ ରୁଣ୍ଡାଆନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ହାରି କାଜିଂ ମାନାଟ୍‌ । ୩୪ ମି ରୁଣ୍ଡାନାକା ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଡାଣ୍ଡ୍‌ କାରଣ୍‌ ଆଉତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଜଦି ଇନେର୍‌ ନାସ୍‌କି, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜ ତିନେନ୍‌, ବାକି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ହାଚିସ୍‌ ବୁଜାନାଙ୍ଗ୍‌ ।