୧୨
ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ନି ଦାନ୍‌
୧ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆତ୍ମିକ୍‌ ଦାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌ ଇଞ୍ଜି, ଇଦାଂ ନା ମାନ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୨ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌ ଜେ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ମାଚାଦେର୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ଇନେସ୍‌ ପୁନୁୟା ଆଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌, ହେ ଲାକେ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ବାବ୍ରେ ଚାଲା ଆଜ଼ି ପେନ୍‌ ପୁଦା ଲାହାଂ ମାଚାଦେର୍‌ ୩ ହେଦାଂ କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାନାଙ୍ଗା, ଇସ୍ୱର୍ତି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି କାତା ଇନାକା ଇମ୍‌ଣି ଲଗୁ ସାଇପ୍‌ନିକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନୁନ୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆୱାଦାଂ ଜିସୁ ମାପ୍ରୁ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁନ୍‌ ।
୪  ଉପ୍‌କାର୍‌ ଦାନ୍‌ କେତେକ୍‌ ବାନି, ମାତାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌; ୫ ହେବା କେତେକ୍‌ ବାନି, ଆରେ ମାପ୍ରୁ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌; ୬ କାମାୟ୍‌ ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ବାନି, ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ତାକେ କାମାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୭ ୱିଜ଼ାର୍‌ତି ହାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଜାଣ୍‌କେ ମାନାୟ୍‌ ବିତ୍ରେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତି ସାକ୍ତି ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ବାବ୍ରେ ହନାତ୍‌ । ୮ ଇନାକିଦେଂକି ରୱାନିଂ ଜିବୁନ୍‌ ହୁଦାଂ ବୁଦିନି ବଚନ୍‌, ବିନ୍‌ ନିକାନିଂ ହେ ଜିବୁନ୍‌ନି ହିକ୍ୟା ଇସାପ୍‌ରେ ଗିଆନି ବଚନ୍‌, ୯ ଆରେ ର ରୱାନିଂ ହେ ଜିବୁନ୍‌ ହୁଦାଂ ପାର୍ତି କିନି ଦାନ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌, ଆରେ ରୱାନିଂ ହେ ରଞ୍ଜେ ଜିବୁନ୍ତି ହୁଦାଂ ଉଜ୍‌ କିନାକା ସାକ୍ତି ହିନାନ୍‌, ୧୦ ବିନ୍‌ ନିକାନିଂ ବାର୍‌ବିନ୍‌ ସାକ୍ତିନି କାମାୟ୍‌ ପୁରା କିଦେଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ରୱାନିଂ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌, ବିନ୍‌ ନିକାନିଙ୍ଗ୍ ବିନେ ବିନେନି ଜିବୁନ୍‍ ଚିନ୍‌କିଦେଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ରୱାନିଂ ବାର୍‌ବିନ୍‌ ପୁନି ଲକାର୍‌ ବେରଣ୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ରୱାନିଂ ବେରଣ୍‌ନି ଅରତ୍‌ ୱେଚ୍‌ନି ସାକ୍ତି ଦାନ୍‌ କିୟାଆନାତ୍‌ । ୧୧ ମତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ର ମତର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜାର୍‌ ଇଚା ଇସାପ୍‌ତାଂ ଜାଣ୍‌କେ ଜାର୍‌ତିଂ ବିନେ ବିନେ ଲାକେ ଦାନ୍‌ ପାସ୍‌ପିସ୍‌ ହିଜ଼ି ଇ ୱିଜ଼ୁ କାମାୟ୍‌ ପୁରା କିନାନ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତି ଗାଗାଡ଼୍‌
୧୨  କ୍ରିସ୍ଟ ବେସି କେଇଗାଲ୍‌ ର ଗାଗାଡ଼୍‌ ଲାକେ, ଆରେ ହେବେନି କେଇଗାଲ୍‌ ମତର୍‌, ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ୱିଜ଼ୁ କେଇଗାଲ୍‌ ବେସି ଆତିସ୍‌ପା, ରଞ୍ଜି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆନାତ୍‌ ହେ ଲାକେ ପା କ୍ରିସ୍ଟ । ୧୩ ଲାଗିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜିହୁଦି କି ପାର୍ତିକିୱାକାର୍‌ କି ଗ୍ରିକ୍‌ ଆଏସ୍, ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆଏସ୍ କି ଜାର୍‌ ତାରେନ୍‌ ଆଏସ୍, ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ତ ରଞ୍ଜି ଜିବୁନ୍ ହୁଦାଂ ରଞ୍ଜି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆନି ଇସାପ୍‌ତାଂ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଆତାସ୍‌ନା; ଆରେ ୱିଜ଼ାସ୍‌ ରଞ୍ଜି ଜିବୁନ୍ତାଂ ଉଟାସ୍‌ନା ।
୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଗାଗାଡ଼୍‌ ତ ର କେଇଗାଲ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ବେସି । ୧୫ ପାନା ଜଦି ଇନାତ୍‌, “ଆନ୍‌ କେଇ ଆକାୟ୍‌” ଲାଗିଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ କେଇଗାଲ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ତେବେ ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେଦାଂ ଜେ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି କେଇଗାଲ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌ । ୧୬ ଆରେ କିତୁଲ୍‌ ଜଦି ଇନାତ୍‌, ଆନ୍‌ କାଣ୍‌ଙ୍ଗା ଆକାୟ୍‌, ଲାଗିଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ କେଇଗାଲ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେଦାଂ ଜେ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି କେଇଗାଲ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌ । ୧୭ ୱିଜ଼ୁ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଜଦି କାଣ୍‌କୁ ଆନାତ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ୱେନାକା ଇମେତାକେ ? ୱିଜ଼ୁ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଜଦି କିତୁଲ୍‌ ଆନାତ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ମୁଞ୍ଜ୍‍ନାକା ଇମେନିକା ? ୧୮ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ କେଇଗାଲ୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ କିଜ଼ି ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ଜାର୍‌ ଇଚା ଇସାପ୍‌ତାଂ ବିଡ଼ାୟ୍‍ କିତାନ୍‌ନ୍ନା । ୧୯ ଆରେ, ଜଦି ହେ ୱିଜ଼ୁ ରଞ୍ଜି କେଇଗାଲ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚିସ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇମେ ତାକେ ? ୨୦ ମତର୍‌ ହାତ୍‌ପାତ କେଇଗାଲ୍‌ ବେସି, ମତର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ।
୨୧ “ନି ତାକେ ନା ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି କାଣ୍‌ଙ୍ଗା କେଇଦିଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁତ୍‌, କି ନି ତାକେ ନା ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି କାପ୍‌ଡ଼ା ପାନାତିଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁତ୍‌ ।” ୨୨ ଆୱିତିସ୍‌ ବିନ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଜେ ୱିଜ଼ୁ କେଇଗାଲ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ନାଦାର୍‌ ଇଞ୍ଜି ବୁଜା ଆନାତ୍‌, ହେ ସବୁ ରଲାକେ ଲଡ଼ା; ୨୩ ଆରେ, ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇମ୍‌ଣି ସବୁ କେଇଗାଲ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଇନାକାହିଲ୍‌ୱାକା ଇଞ୍ଜି ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନ୍ୟାଦ୍‌ନାତ୍‌, ହେ ସବୁ କେଇଗାଲ୍‌ତିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ହଟ୍‌ ୱାରିକିନିତାକେ ବେସି ରଞ୍ଜି କିନାସ୍‌; ଆରେ ମା ହଲ୍‌ୱି କେଇଗାଲ୍‌ତିଂ ଆଦିକ୍‌ ହଟ୍‌ ହଲ୍‍ନାତ୍, ୨୪ ଇଚିସ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ହଲ୍‌ନି କେଇଗାଲ୍‌ କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଦିଆନ୍‌ ହିଜ଼ି ମାନୁସ୍‌ । ଇସ୍ୱର୍‌ ନିଜେ ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ଇ ବାବ୍ରେ ରଚ୍‌ଚାନ୍‌ ଜେ, ଇମ୍‌ଣି କେଇଗାଲ୍‌ ଜାତୁନ୍‌ ଲଡ଼ା, ହମାନ୍‌ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଲଡ଼ା । ୨୫ ମତର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ବିତ୍ରେ ଗଡ଼୍‌ମାର୍‌ ଗିଟାୱିତିସ୍‌, ନଲେ କେଇଗାଲ୍‌ ସମାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ହାରି ହାର୍‌ ଚିତା କିନିକ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନାକାହିଲ୍‌ୱି କେଇଗାଲ୍‌ତିଂ ଆଦିକ୍‌ ହଟ୍‌ ଦୁକ୍‌କିନାକା ହିଜ଼ି ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ରବେ କିତାନ୍‌ନା । ୨୬ ଆରେ, ରଞ୍ଜି କେଇଗାଲ୍‌ ଦୁକ୍‌ବଗ୍ କିତିସ୍‌ ୱିଜ଼ୁ କେଇଗାଲ୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିନିକ୍‌, ନଲେ ର କେଇଗାଲ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟାତିସ୍‌ ୱିଜ଼ୁ କେଇଗାଲ୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିନିକ୍‌ ।
୨୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଗାଗାଡ଼୍‌, ଆରେ ର ର ଜାଣ୍‌ ର ର କେଇଗାଲ୍‌ ଲାକେ । ୨୮ ଆରେ, ଇସ୍ୱର୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ପର୍ତୁମ୍‌ତ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌, ଜେତାକା ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍, ତିନ୍‌ତାକେ ହିକ୍ୟା ଗୁରୁ, ଇ ଲାକେ ବାର୍‌ବିନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଙ୍ଗ୍‌ ବାଚି କିତାନ୍‌ନ୍ନା; ପାଚେ ସାକ୍ତିନି କାମାୟ୍‌, ତା ପାଚେ ଉଜ୍‌ କିନି ସାକ୍ତି, ଲକାର୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌, ଚାଲାନି କେମ୍‌ତା ଆରି ବାର୍‌ବିନି ବାସା ଦାନ୍‌ କିତାର୍ଣ୍ଣା । ୨୯ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ କି ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ? ୱିଜ଼ାକାର୍‌ କି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ? ୱିଜ଼ାକାର୍‌ କି ଗୁରୁର୍‌ ? ୱିଜ଼ାର୍‌ କାବା କିନି ସାକ୍ତି ୱିଜ଼ାର୍‌ ତାକେ ହିଲୁତ୍‌ ? ୩୦ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଉଜ୍‌ କିନି ଦାନ୍‌ ପାୟାତାର୍ଣ୍ଣା କି ? ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲକାର୍‌ ବାସାତ ବେଣ୍‌ କିତାର୍‌ କି ? ୱିଜ଼ାର୍‌ ବାସାନି ଅରତ୍‌ କିତାର୍‌ କି ? ୩୧ ମତର୍‌ ନିନ୍ଦାନ୍‌ ଦାନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ପାୟାନି କାଜିଂ ଲାଗିସ୍‌ ସେସ୍ଟା କିୟାଟ୍‌ ।
ଆଦିକ୍‌ତାଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ର ବାଲ୍‌ନି ହାଜ଼ି ଚଚ୍‌ଚାନାଙ୍ଗା ।
୧୨:୪ ୧୨:୪ ରମିୟ ୧୨:୬-୮. ୧୨:୧୨ ୧୨:୧୨ ରମିୟ ୧୨:୪,୫.