୧୩
ପର୍ତୁମ୍‌ ଜାଣାଚିନା
୧ ଜଦି ଆନ୍‌ ମାନାୟାରିଂ ଆରି ଦୁତ୍‌ର୍‌ତି ବାସାତ କତା ଇନାଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ନା ଜିଉନନାକା ମାନ୍‌ଗୁତ୍‌, ତେବେ ଆନ୍‌ ଗାଜ୍ରାନି ଗଣ୍ଟା ନଲେ ଚମ୍‌ ଚମ୍‌ ଗାଜ୍ରାନି କେଇ ତାପଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଲାକେ ଆନାତା । ୨  ଆରେ, ଜଦି ନା ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ସାକ୍ତି ମାଚିସ୍‌ ଆରି ଆନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ନେକ୍ରି କାତା ଆରି ସବୁ ଗିୟାନ୍ତ ଆଡ୍‌ଦେଂ ଆଜ଼ି ମାଚିସ୍‌, ଆରେ ମାଡ଼ିତିଂ ଗୁଚାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ନା ପୁରା ପାର୍ତି ମାଚିସ୍‌, ମତର୍‌ ନା ଜିଉନନାକା ହିଲ୍‌ୱିତିସ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ମୁଡ଼େ ଆକାୟ୍‌ । ୩ ଆରେ, ଜଦି ଆନ୍‌ ଅର୍କିତ୍‌ ଲଗାଂ ତିଚ୍‌ପି କିନି କାଜିଂ ନା ୱିଜ଼େ ହିଦେଂ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ଜଦି ଆନ୍‌ ନାଦାଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜ଼ି ଆନି କାଜିଂ ହେଲାୟ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ମତର୍‌ ନା ଜିଉନନାକା ହିଲ୍‌ୱିତିସ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ନାଦି ମୁଡ଼୍‌କେ ଲାବ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୪ ଜିଉନନାକା ସାହାସ୍‌ ଆହ୍‌ନାକା ଆରି ସମାଲିକିନାକା । ଜିଉନନାକା ବାନ୍ୟା, ଡାରା କିଉନ୍‌, ଜିବୁନ୍‌ ବାଲ୍‌ବଲାୟ୍‌ କିଉନ୍‌, ଡାରା କିଉନ୍‌, ୫ ଇନେରିଂ ଇନ୍‌ୱି ଚିନ୍ତା କିଉନ୍‌, ନିଜ୍‌ତିଂ ସେସ୍ଟା କିଉନ୍‌, ରିସା ଆଉନ୍‌, ନାହାୟ୍‌କିନି ଏତୁତ ଇଟୁନ୍‌, ୬ ଅଦାର୍ମିତ ୱାରି କିଉନ୍‌, ମତର୍‌ ହାତ୍‌ପାତ ୱାରି କିନାନ୍‌; ୭ ୱିଜ଼ୁ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାନ୍‌, ୱିଜ଼ୁ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ୱିଜ଼ୁ ବାର୍ସି କିନାନ୍‌, ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ସାସ୍‌ ଆସ୍ତି ମାନାନ୍‌ ।
୮ ଜିଉନନାକା ମୁଡ଼େ ୱିଜ଼ୁତ୍‌; ମତର୍‌ ଜଦି ଇସ୍ୱର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ କାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନି ସାକ୍ତି ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ବୁଡାନାତ୍‌, ଜଦି ଲକାର୍‌ ବାସା ମାଚିସ୍‌, ହେ ସବୁ ଚିମ୍ରାନାତ୍, ଜଦି ଗିୟାନ୍‍ ମାଚିସ୍‌, ହେଦାଂ ବୁଡା ଆନାତ୍‌ । ୯ ଇନାକିଦେଂକି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଅଲପ୍‍ ବାବ୍ରେ ପୁନାସ୍‌ ଆରି ଅଲପ୍‍ ବାବ୍ରେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାସ୍‌ । ୧୦ ମତର୍‌ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଇକାୱାତିସ୍‌ ଅଲପ୍‍ ବିସ୍ରେ ବୁଡାନାତ୍‌ ।
୧୧ ହିମ୍‌ଣା ମାନି ସମୁତ ଆନ୍‌ ହିମ୍‌ଣା ଲାକେ ବେଣ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହିମ୍‌ଣା ଲାକେ ବାବି କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହିମ୍‌ଣା ଲାକେ ବିଚାର୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ବୈସ୍‌ ଆତିଲେ ଆନ୍‌ ହିମ୍‌ଣା ବିସ୍ରେ ସବୁ ପିସ୍ତାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୨ ଇନାକିଦେଂକି ନଙ୍ଗ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଟିକିନିକି ବଚନ୍‌ଲାଗ୍‌ଦି ଦାର୍ପାଣ୍‌ନି ଉପ୍‌କାର୍‍ତାଂ ହୁଡ଼୍‌ନାପା, ମତର୍‌ ହେ ପାଦ୍‌ନା ହାରିମୁମ୍‌ଦ ଆଜ଼ି ହୁଡ଼୍‌ନାସ୍; ଏଚେୱେଡ଼ାଲିଂ ଆନ୍‌ ଅଲପ୍‍ ବାବ୍ରେ ପୁନାଙ୍ଗା, ମତର୍‌ ହେ ପାଦ୍‌ନା, ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜାଣା, ହେ ଲାକେ ପା ଜାଣା ପାୟାନାଙ୍ଗ୍‌ ।
୧୩ ଇଚିସ୍‌ ପାର୍ତି, ବାର୍ସି, ଜିଉନନାକା, ଇ ତିନି ତିର୍‌ ଆନାତ୍‌, ଆରେ ଇୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଜିଉନନାକା ଗାଜା ।
୧୩:୨ ୧୩:୨ ମାତିଉ ୧୭:୨୦; ୨୧:୨୧; ମାର୍କ ୧୧:୨୩.