୧୪
ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ଆରି ବିନ୍‌ବାସା
୧ ଜିଉନନାକା ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଆରେ ଆତ୍ମିକ୍‌ ଦାନ୍‌ସବୁ ପାୟାନି କାଜିଂ, ବେସି ଇନେସ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ରବେ ସେସ୍ଟା କିୟାଟ୍‌ । ୨ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେନ୍‌ ଲକାର୍‌ ବାସା କାତା ଇନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଙ୍ଗ୍‌ ବେଣ୍‌ ଇନୁନ୍‌, ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଇନାନ୍‌, ଲାଗିଂ ଇନେର୍‌ ହେଦାଂ ବୁଜାଆଉନ୍, ମତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହୁଦାଂ ଟିକିନିକି ବିସ୍ରେ ଇନାନ୍‌ । ୩ ମତର୍‌ ଇନେନ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ବଚନ୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ମାନାୟାରିଂ ଇନାନ୍‌, ତାପାଚେ ହେୱାରିଂ ରଚ୍‌ନାସ୍‌, ୱାରିକିୟ୍‌ କିନାକାନ୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ବେଣ୍‌ ଇନାନ୍‌ । ୪ ଇନେନ୍‌ ଲକାର୍‌ ବାସାତ କାତା ଇନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନିଜାର୍‌ତି ହାର୍‌ଦାକା ହପ୍‌ନାନ୍‌, ମତର୍‌ ଇନେନ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ ଇନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ହାର୍‌ଦାକା ହପ୍‌ନାନ୍ ।
୫ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ଜେ ବିନ୍‌ ବାସାତ କାତା ଇନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ନା ଇଚା, ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ବେଣ୍‌ବାକାଣ୍‌ୟ୍‌ ଇନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ନାଦି ଆଦିକ୍‌ ଇଚା; ଇନେନ୍‌ ବିନ୍‌ ବାସାତ କାତା ଇନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜଦି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ରଚ୍‌ନାନ୍‌ ପାୟାନି କାଜିଂ ବାସାନି ଅରତ୍‌ କିଉନ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ବାଟା ଜେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଗାଜାକାନ୍‌ । ୬ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇବେ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆନ୍‌ ଜଦି ମି ଲାଗାଂ ହାଲ୍‌ଜି ହତି ବଚନ୍‌, କି ବୁଦି, କି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାକା, କି ହିକ୍ୟାନି କାତା ଇନ୍‌ୱାଦାଂ କେବଲ୍‌ ବିନ୍‌ବାସାତ କାତା ଇନାନ୍‌, ଲାଗିଂ ହେବେ ଆନ୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ?
୭ ହୁର୍‌ଡ଼ି ଆଏତ୍‌ କି ଗମଣ୍‌ ଆଏତ୍‌, ଜିବୁନ୍‌ହିଲ୍‌ୱି ବାଜା ଆଡ଼୍‌ତିସ୍‌ ପା ଜଦି କାଟ୍‌ତ ସମାନ୍‌ ମାନ୍‌ଗୁତ୍‌, ଲାଗିଂ ହୁର୍‌ଡ଼ିତ ଇନାକା ଆଡ଼୍‌ନାତା କି ଗମଣ୍‌ ଇନାକା ଆଡ଼୍‌ନାତା, ହେଦାଂ ଇନେସ୍‌ ପୁନ୍ୟାଆନାତ୍‌ ? ୮ ଆରେ, ମରି ଜଦି ବୁଜାଆୱି କାଟ୍‌, ଲାଗିଂ ଇନେନ୍‌ ଜୁଜ୍‌ କାଜିଂ ରଞ୍ଜ୍‌ନାନ୍‌ ? ୯ ହେ ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜଦି ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ ହୁକେ ଆଡ଼୍‌ୱା ଇନି କାତା ଇନୁସ୍‌, ଲାଗିଂ ଇନାକା ଇନାଦେରା, ହେଦାଂ ଇନେସ୍‌ ପୁନ୍ୟାଆନାତ୍‌ ? ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରାକାଦ୍‌ଲିଂ ଇନାକା ଲାକେ ଆନାତ୍‌ । ୧୦ ପୁର୍ତିତ ବେସି ବାନି ବାସା ମାନାତ୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ସବଦ୍‌ ଅରତ୍‌ ୱାରାକା ଆକାୟ୍‌ । ୧୧ ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ଜଦି ହେ ସବଦ୍‌ନି ଅରତ୍‌ ବୁଜାଆୱିତିସ୍‌, ଲାଗିଂ ଇନେନ୍‌ ଇନାର୍‌, ଆନ୍‌ ତା କାଜିଂ ବିଦେସି ଲାକେ ଆନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ନା ଲାଗାଂ ଅଚିନା ଲାକେ ଆନାନ୍‌ । ୧୨ ହେ ମାନାୟ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଆତ୍ମିକ୍‌ ଦାନ୍‌ ସବୁ ପାୟାଦେଂ ର ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚିଲେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ରଚ୍‌ନାସ୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାନ୍‌ କାଜିଂ ହେ ସବୁ ବେସି ପାୟା ଆଦେଂ ସେସ୍ଟା କିୟାଟ୍‌ ।
୧୩ ଲାଗିଂ, ଇନେନ୍‌ ଲକାର୍‌ ବାସାତ କାତା ଇନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଅରତ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିଏନ୍‌ । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଜଦି ବିନ୍‌ ବାସାତ ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଲାଗିଂ ନା ଜିବୁନ୍‌ ପାର୍ତାନା କିନାତ୍‌, ମତର୍‌ ନା ବୁଦି ପାଡ଼୍‌ ଆହ୍‌ୱାକା ଆନାତ୍‌ । ୧୫ ଲାଗିଂ ନା କିନାକା ଇନାକା ? ଆନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗ୍‌; ଆରେ ବୁଦି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପା ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗ୍‌; ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ କେର୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ବୁଦି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପା କେର୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୬ ହେଦାଂ ଆୱିତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ମି ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ ଜୁୱାର୍‌ ହିୟାଟ୍‌, ଲାଗିଂ ସାଦାସିଦା ମାନାୟ୍‌ ମି କାତା ବୁଜା ଆୱିତିସ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମି ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ତ ଆମେନ୍‌ ଇନାଦେର୍‌ ? ୧୭ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ ଲାକେ ଜୁୱାର୍‌ ହିନାଦେରା ସତ୍‌, ମତର୍‌ ହେ ବିନ୍‌ନିକାନ୍‌ତି ହାର୍‌ ଆମାଟ୍‌ ।
୧୮ ଆନ୍‌ ମି ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଲାକେ ଲକାର୍‌ ବାସାତ କାତା ଇନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ହିନାଙ୍ଗା; ୧୯ ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ବିନ୍‌ନିକାରିଂ ପା ହିକ୍ୟା ହିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ଲକାର୍‌ ବାସାତ ଦସ୍‌ ହାଜାର୍‌ ବେଣ୍‌ ଇନି ବାଟା ଇଚିସ୍‌ ବୁଦି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚ୍‌ଗଟା ବେଣ୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ।
୨୦ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ବୁଦିତ ହିମ୍‌ଣା ଲାକେ ଆମାଟ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ବାନ୍ୟା ବିସ୍ରେ ହିରୁହିମ୍‌ଣା ଲାକେ ଆଡୁ, ମତର୍‌ ବୁଦିତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜାକାର୍‌ ଆଡୁ । ୨୧ ମସାତି ବିଦିତ ଲେକାମାନାତ୍‌,
ମାପ୍ରୁ ଇନାନ୍‌, ବିଦେସ୍‌ନି ବେଣ୍‌ଇନାକାର୍‌ ହୁକେ ଆରି ବିଦେସ୍‌ନିକାର୍‌ତି ୱେୟ୍‌ ହୁକେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ମାନାୟାରିଂ କାତା ଇନାସ୍‌,
ତା ଆତିସ୍‌ ପା ହେୱାର୍‌ ମା କାତା ୱେଞ୍ଜୁର୍‌ ।
୨୨ ଲାଗିଂ ଲକାର୍‌ ବାସାତ କାତା ଇନାକା ପାର୍ତିନିକାର୍‌ତି କାଜିଂ ଚିନ୍‌ ଲାକେ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ପାର୍ତିକିୱାକାର୍‌ତି କାଜିଂ ଚିନ୍‌ ଲାକେ; ବିନ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ଇନାକା ପାର୍ତିକିୱାକାର୍‌ତି କାଜିଂ ଚିନ୍‌ ଲାକେ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ତି କାଜିଂ ଚିନ୍‌ ଲାକେ ।
୨୩ ଆରେ ପା ସବୁ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିଂ ଜଦି ମେହା ଆନିକ୍‌ ଆରି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲକାର୍‌ ବାସାତ ବେଣ୍‌ ଇନାର୍‌, ଆରେ ସଲ୍‌କେ କି ପାର୍ତିକିୱି ମାନାୟାର୍‌ ୱାନାର୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାଗ୍‌ଲା ଇଞ୍ଜି ଇନାକା ହେୱାର୍‌ ଇନୁର୍‌ ? ୨୪ ମତର୍‌ ଜଦି ୱିଜ଼ାର୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ଇନାର୍‌, ଆରେ ରୱାନ୍‌ ପାର୍ତି କିୱାକାନ୍ କି ସଲ୍‌କେନି ଲକ୍‌ ୱାନାନ୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ତି ହୁକେ ଦସି ଇଞ୍ଜି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଆନାତ୍‌, ୱିଜ଼ାର୍‌ତି ହୁକେ ବିଚାର୍‌ ଆନାତ୍‌, ୨୫ ତା ୱାସ୍କିନି ଡ଼ୁକ୍‌ତି ବିସ୍ରେ ସବୁ ହନାତ୍‌; ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ମୁମ୍‌ ତାରେନ୍‌ କିନାନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ହାତ୍‌ପା ମି ବିତ୍ରେ ମାନାନ୍‌, ଇଦାଂ ମାନି କିଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ କିନାଦେର୍‌ ।
ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ସୁସ୍ତା
୨୬ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରେ ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ତେବେ କାମାୟ୍‌ ଇନାକା ? ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଆନି ସମୁତ କେର୍‌କଣ୍‌, କି ହିକ୍ୟା, କି ହତି ବଚନ୍‌, କି ପରବାସା କି ବାସାନି ଅରତ୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ତି ଇନାକା କି ଇନାକା ମାନାତ୍‌ । ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ରଚ୍‌ନି କାଜିଂ କିୟାଆୟେତ୍‌ । ୨୭ ଜଦି ଇନେର୍‌ ଲକାର୍‌ ବାସାତ କାତା ଇନାନ୍‌, ଲାଗିଂ ରିୟାର୍‌ ନଲେ ଆଦିକ୍‌ ଆତିସ୍‌ ତିନ୍‌ ଜାଣ୍‌ ପାଲି ଇସାପ୍‌ତାଂ ଇନାର୍‌, ଆରେ ରୱାନ୍‌ ଅରତ୍‌ କିଏନ୍‌ । ୨୮ ମତର୍‌ ଜଦି ଇମ୍‌ଣି ଅରତ୍‌ ଇନାକାନ୍‌ ମାନୁନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ଚିମ୍‌ରା ମାନେନ୍‌ ଆରି ମାନେମାନେ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଇନେନ୍‌ । ୨୯ ଆରେ, ରିୟାର୍‌ କି ତିନ୍‌ ଜାଣ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ଇନେର୍‌, ଆରେ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ବିଚାର୍‌ କିଏର୍‌ । ୩୦ ମତର୍‌ କୁଚ୍‌ଚାକାର୍‌ ବିନେ ଇନେର୍‌ କାଜିଂ ଜଦି ଇମ୍‌ଣି ବଚନ୍‌ ହନାତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ନିକାନ୍‌ ଚିମ୍‌ରା ଆୟେନ୍‌ । ୩୧ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେସ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହିକ୍ୟା ପାୟାନାର୍‌, ଆରେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଗିୟାନ୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ରୱାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ଜିସୁ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ । ୩୨ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ମେହାଣ୍‌ । ୩୩ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଟୁନି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ସୁସ୍ତା ୱାରିନି ଇସ୍ୱର୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ସାଦୁର୍‌ ପାର୍ତାନା ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ଇନେସ୍‌ । ୩୪ ସାଦୁର୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ଇନେସ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାତ୍‌, ହେ ଲାକେ କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣାଂ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ଚିମ୍‌ରା ଆଜ଼ି ମାନେକ୍‌, ଲାଗିଂ ବେଣ୍‌ ଇନି କାଜିଂ ହେୱେକ୍‌ ହେଲ ପାୟାୱିତିକ୍‌ନା, ଇଚିସ୍‌ ବିଦିନି ନିତି ଇସାପ୍‌ତାଂ ହେୱେକ୍‌ ମେହାଜ଼ି ମାନେକ୍‌ । ୩୫ ହେୱେକ୍‌ ଜଦି ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ବୁଜାଆଦେଂ ମାନ୍‌କିନିକ୍‌, ତେବେ ଇଞ୍ଜ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରାକାଂ ୱେନ୍‌ବେକ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବିତ୍ରେ ବେଣ୍‌ ଇନାକା କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ଲାଜୁ ।
୩୬ ଇନାକା ? ଇସ୍ୱର୍ତି ବଚନ୍‌ କି ମିତାକେଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ ହତ୍‌ତାତ୍‌ନା ? କି କେବଲ୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାଂ ୱାତାତ୍‌ନା ? ୩୭ ଇନେର୍‌ ଜଦି ଜାର୍‌ତିଂ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ କି ଆତ୍ମିକ୍‌ ଦାନ୍‌ ପାୟାତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ମାନେ କିତାର୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଇନାକା ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ହେ ସବୁ ଜେ ମାପ୍ରୁତି ବଲ୍‌, ଇଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ପୁନେନ୍‌ । ୩୮ ମତର୍‌ ଜଦି ହେୱାନ୍‌ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁନ୍‌, ତେବେ ହେୱାନ୍‌ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାକାନ୍‌ ମାନେନ୍‌ ।
୩୯ ଲାଗିଂ ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌, ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ସେସ୍ଟା କିୟାଟ୍‌; ଆରେ, ଲକାର୍‌ ବାସାତ ବେଣ୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ମୁନା କିମାଟ୍‌ । ୪୦ ମତର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ହାତ୍‌ପା ବାବ୍ରେ ହାର୍‌ ଇସାବ୍‌ରେ କିୟାଆଏତ୍‌ ।