୧୫
କ୍ରିସ୍ଟତି ଆରେ ନିଂନାକା
୧ ହେ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆନ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଇମ୍‌ଣି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାଦେର୍‌, ତା ପାଚେ ପା ତିର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଦେରା, ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାନି ମି ଲାଗାଂ ହେଦାଂ ସୁଣାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏତୁକି କିଦ୍‌ନାତା; ୨ ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଆଟ୍‌ୱା ବାବ୍ରେ ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌, ତେବେ ହେଦାଂ ହୁକେ ମୁକ୍ତି ଆନାଦେରା, ଆୱିତିସ୍‌ ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବେକାରେ ପାର୍ତି କିନାକାଦେର୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ ।
୩ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ଇମ୍‌ଣି ହିକ୍ୟା ଆନ୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେ ବିତ୍ରେତାଂ ଇ ମୁଡ଼୍‌ ହିକ୍ୟା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିଜ଼ି ମାନ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌ ଇଚିସ୍‌, କ୍ରିସ୍ଟତି ସାସ୍ତର୍‌ ଇସାବ୍‌ବ୍ରେ ମା ପାପ୍‌ କାଜିଂ ହାତାନ୍‌, ୪  ମୁଚ୍‌ୟାତାନ୍‌ ଆରି ସାସ୍ତର୍‌ ଇସାପ୍‌ତାଂ ତିନି ଦିନ୍‌ତାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌; ୫  ହେୱାନ୍‌ କେପା, ଆରେ, ତା ପାଚେ ବାରଜାଣ୍‌ତିଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆତାନ୍‌; ୬ ଇଦାଂ ପାଚେ ରଞ୍ଜେମାଟ୍‌ ପାଞ୍ଚ୍‌ସ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଟଣ୍ଡାରିଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆତାନ୍‌; ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେଣ୍ତାଂ ଆଦେକାର୍‌ ନେଜେଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ମାନାର୍‌, ମତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ହାତାରେ । ୭ ତା ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ଜାକୁବ୍‌ତିଂ, ଆରେ, ୱିଜ଼ାର୍‌ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ରିଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆତାନ୍‌ ।
୮  ହାରିହାରା ବେକାର୍‌ ଲାକେ ରୱାନ୍‌ ଜେ ଆନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆତାନ୍‌ । ୯  ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଇଣ୍‌ ଜିସୁ ମାଚିଲେ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆନ୍‌ ହିରୁକାଂ, ଆରେ ପକ୍ୟାଆତାର୍‌ ତର୍‌ଦ ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆଦେଂ ଜଗ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୧୦ ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ଇନାକା ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ତ ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଆରେ ନା ହିତ୍‌ତି ହେୱାନ୍ତି ହେ ଉପ୍‌କାର୍‌ ପଲ୍ୟା ଆୱାତାତ୍‌ନା । ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ହେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକ୍‌ କସ୍ଟ କିତାଂନ୍ନା, ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନି ଇସ୍ୱର୍ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ହେଦାଂ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା । ୧୧ ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ଆନାଂ, କି ହେୱାର୍‌ ଆୟେର୍‌, ଇ ଲାକେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାନାସ୍‌, ଆରେ ଇ ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାଦେର୍‌ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।
ମାଦାଂ ଆରେ ନିଂନାକା
୧୨ ଲାଗିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଜେ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଆରେ ନିଂନାକା, ଇଦାଂ ଜଦି ସୁଣାୟ୍‌ କିୟାନାତା, ଲାଗିଂ ହାତାକାର୍‌ତି ନିଙ୍ଗ୍‌ନାକା ଆକାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମି ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇନାର୍‌ ? ୧୩ ଜଦି ହାତାକାର୍‌ତି ଆରେ ଆରେ ନିଂନାକା ଆକାୟ୍‌, ତେବେ କ୍ରିସ୍ଟ ପା ନିଙ୍ଗ୍‌ୱାତାନ୍‌ନା; ୧୪ ଆରେ, ଜଦି କ୍ରିସ୍ଟ ନିଙ୍ଗ୍‌ୱାତାନ୍‌ନା, ତେବେ ତ ମା ସୁଣାୟ୍‌କିନାକା ପଲ୍ୟା, ମି ପାର୍ତି ପା ବେକାର୍‌, ୧୫ ଆରେ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ବିସ୍ରେ ଇନେନ୍‌ ମିଚ୍‌ ସାକି, ଇଦାଂ ହନାତ୍‌ । ଇନାକିଦେଂକି ଆପେଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ବିରୁଦ୍‌ତ ସାକି ହିଜ଼ି ମାନେନ୍‌ ଜେ ହେୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ନିକ୍‌ତାନ୍‌ନା; ମତର୍‌ ଜଦି ହାତାକାର୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ୱିତିସ୍‌, ତେବେ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାନିଂ ନିକ୍‌ୱାତାନ୍‌ନା । ୧୬ ଲାଗିଂ ଜଦି ହାତାକାର୍‌ ନିଙ୍ଗୁର୍‌ଦେ, ଲାଗିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ପା ନିଙ୍ଗ୍‌ୱାତାନ୍‌ନା; ୧୭ ଆରେ, ଜଦି କ୍ରିସ୍ଟ ନିଙ୍ଗ୍‌ୱାତାନ୍‌ନା, ଲାଗିଂ ମି ପାର୍ତି ପଲ୍ୟା, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ପାତେକ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ପାପ୍‌ତ ମାନାଦେରା । ୧୮ ତା ଆତିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ହାତାନ୍‌ନା, ହେୱାର୍‌ ପା ବୁଡା ଆତାର୍ଣ୍ଣା । ୧୯ ଜଦି କେବଲ୍‌ ଇ ଜିବୁନ୍‌ କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ବାର୍ସି କିତାପ୍‌ନା, ଲାଗିଂ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ତାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା ନିକାପ୍‌ ।
୨୦ ମତର୍‌ ହାତ୍‌ପାତ କ୍ରିସ୍ଟ ହାତାକାର୍‌ ମାନାୟାରିଂ ପର୍ତୁମ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଲାକେ ମି ବିତ୍ରେତାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ନା । ୨୧ ଇନାକିଦେଂକି ମାନାୟ୍‌ ହୁକେ ହାକି ଏକାୱାତିଲେ ମାନାୟ୍‌ ହୁକେ ପା ହାତାକାର୍‌ତି ଆରେ ନିଂନାକା ଏକାୱାତାତ୍‌ନା । ୨୨ ଲାଗିଂ ଆଦମ୍‌ ହୁକେ ମାନି ଇନେସ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହାନାର୍‌, ହେ ଲାକେ ପା କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜିନାର୍‌ । ୨୩ ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଦାଡ଼ିତ ପର୍ତୁମ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଲାକେ କ୍ରିସ୍ଟ, ପାଚେ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱାନି ସମୁତ ହେୱାନ୍ତି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ପାୟାତାକାର୍‌; ୨୪ ତା ପାଚେ ଜୁଗ୍‌ ଏକାୱାନାତ୍‌, ହେ ସମୁତ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଆଦିକାରି, ୱିଜ଼ୁ ଆଦିକାର୍‌ ଆରି ସାକ୍ତି ବୁଡାୟ୍‌ କିତି ପାଚେ ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ରାଜି ରାଜ୍‌କିନାକା ହେଲାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୨୫ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ସାତ୍ରୁରିଂ ନିଜ୍‌ ପାନା ତାରେନ୍‌ ଇଟ୍‌ୱି ପାତେକ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ରାଜ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନାତ୍‌ । ୨୬ ହାରିହାରା ସାତ୍ରୁ ଲାକେ ହାକିତିଂ ବୁଡାୟ୍‌ କିୟାନାତ୍‌; ୨୭ ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ କ୍ରିସ୍ଟତି ପାନା ତାରେନ୍‌ ମେହାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ । ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ଇନାନ୍‌, ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ମେହାୟ୍‌ କିୟାଆତାତ୍‌ନା, ଇଦାଂ ହାର୍‌କିତାକା ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଜେ ହେୱାନ୍ତି ମେହାୟ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେ ସବୁନି ହେବେନିକାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୨୮ ଆରେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ମାଜ଼ିତି ତଲ୍ୟା କିୟାତି ପାଚେ, ଜେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ହେୱାନ୍ତି ତଲ୍ୟା କିତାନ୍‌, ନିଜେ ମାଜ଼ି ପା ହେୱାନ୍ତି ତଲ୍ୟା ଆନାନ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଆନାନ୍‌ ।
୨୯ ହାତାକାର୍‌ କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହାତାକାର୍‌ କାଜିଂ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଆନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଇନାକା କିନାର୍‌ ? ଜଦି ହାତାକାର୍‌ ମୁଡ଼େ ନିଙ୍ଗୁର୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଇନେକିଦେଂ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଆନାର୍‌ ? ୩୦ ଆପେଂ ପା ଇନେକିଦେଂ ୱିଜ଼ୁ ସମୁତ ସନି ଗିଟା ଆଏତ୍‌ ? ୩୧ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ମି ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଗରବ୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌ଚି, ହେବେ ରାଣ୍‌ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଆନ୍‌ ସବୁନାଜିଂ ହାନାଙ୍ଗା । ୩୨ ଜଦି ଆନ୍‌ କେବଲ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ ଇସାପ୍‌ତାଂ ଆନ୍‌ ଏପିସତ ରାନ୍‌ ପସୁଙ୍ଗ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜୁଜ୍‌ କିନାଙ୍ଗା, ତେବେ ହେବେ ନା ଲାବ୍ ଇନାକା ? ଜଦି ହାତାକାର୍‌ ନିଙ୍ଗୁର୍‌, ଲାଗିଂ “ୱାଡ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ତିନାସ୍ଉଣାସ୍‌ ଇନାକିଦେଂକି ୱିଗାଲିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହାନାସ୍ ।
୩୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ଆମାଟ୍‌, ବାନ୍ୟା ଲାଗାଜଡ଼ାତ ହାର୍‌ଦି ଗୁଣ୍‌ତିଂ ନାହାୟ୍‌ କିୟାନାତ୍‌ । ୩୪ ସମାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଡ, ପାପ୍‌ କିମାଟ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ବିସ୍ରେ ଗିଆନ୍‌ ହିଲୁତ୍‌; ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଜୁ କାଜିଂ ଇ କାତା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା ।”
ଆରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ତି ଗାଗାଡ଼୍‌
୩୫ ମତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇନାର୍‌, ହାତାକାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାର୍‌ ? ଇନେସ୍‌ ବାର୍ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ହେୱାର୍‌ ୱାନାର୍ ? ୩୬ ଏ ବୁଦିହିଲ୍‌ୱାକାଦେର୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନିଜେ ଇନାକା ୱିତାଟ୍, ହେଦାଂ ହାୱିତିସ୍ ଜିବୁନ୍‌ ଆଉତ୍‌, ୩୭ ଆରେ, ଇମ୍‌ଣି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିତ୍‌ମାଟ୍, ମତର୍‌ ଗଁ ଆଏତ୍‌ କି ବିନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ତାସ୍‌ ଆୟେତ୍‌, ହେଦାଂ କେବଲ୍‌ ମାଞ୍ଜି ମାତର୍‌; ୩୮ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜାର୍‌ ଇଚା ଇସାପ୍‌ତାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦଲ୍‌ ହିନାନ୍‌, ଆରେ ୱିଜ଼ୁ ବିୟାନ୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ୱିଜ଼ୁକାଂ ତା ନିଜେ ଗାଗାଡ଼୍‌ ହିନାନ୍‌ ।
୩୯ ୱିଜ଼ୁ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇବାନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ତି ରବାନି ଗାଗାଡ଼୍‌, ପସୁକ୍‌ତି ବିନ୍‌ବାନି ଗାଗାଡ଼୍‌, ଆରେ ପଟିଂତି ଆରେ ରବାନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆରି ମିନ୍‌କୁତି ବିନ୍‌ବାନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ।
୪୦ ସାର୍ଗେନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ମାନାତ୍‌, ପୁର୍ତିତ ଗାଗାଡ଼୍‌ ପା ମାନାତ୍‌, ମତର୍‌ ଆକାସ୍‌ନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ରବାନି ଜେଞ୍ଜେନାକା, ଆରେ ପୁର୍ତିନି ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ହଲ୍‌ନାକା ବିନ୍‌ବାନି । ୪୧ ୱେଡ଼ା ରବାନି କାରା, ଲେଞ୍ଜ୍‍ନି ବିନ୍‍ବାନି କାରା, ଆରି ହୁକାଂନି ବିନ୍‍ବାନି ଜେଞ୍ଜେନାକା; ଇନାକିଦେଂକି ଜେଞ୍ଜେନିତ ର ହୁକା ହଲ୍‌ନାକା ବିନ୍‌ ହୁକା ତାଙ୍ଗ୍‌ ବିନେ ।
୪୨ ହାତାକାର୍‌ତି ଆରେ ନିଂନାକା ପା ହେ ଲାକେ ମାଡ଼ାତାଂ ୱିତ୍‍ୟାନାତ୍, ଲସ୍‌ୱାଦାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାତ୍‌; ୪୩ ନାଡ୍‌ୱାଦାଂ ୱିତ୍‍ୟାନାତ୍, ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆଜ଼ି ନିଙ୍ଗ୍‌ନାତ୍‌; ନାଦାର୍‍ତାଂ ୱିତ୍‍ୟାନାତ୍, ସାକ୍ତି ଆଜ଼ି ନିଙ୍ଗ୍‌ନାତ୍‌; ୪୪ ହାତ୍‌ପା ଗାଗାଡ଼୍‌ ୱିତ୍‍ୟାନାତ୍, ଆତ୍ମିକ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାତ୍‌ । ଜଦି ହାତ୍‌ପା ଗାଗାଡ଼୍‌ ମାନାତ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଆତ୍ମିକ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ପା ମାନାତ୍‌ । ୪୫ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଲେକା ମାନାତ୍‌, ପର୍ତୁମ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଆଦମ୍‌ ଜିତି ପାରାଣ୍‌ ଲାକେ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ହାରିହାରା ଆଦମ୍‌ ୱାସ୍କି ବାର୍ତି ଜିବୁନ୍‌ ଆତାନ୍‌ । ୪୬ ମତର୍‌ ଇନାକା ଆତ୍ମିକ୍‌, ହେଦାଂ ପର୍ତୁମ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଇନାକା ହାତ୍‌ପା, ହେଦାଂ ପର୍ତୁମ୍‌, ପାଚେ ଆତ୍ମିକ୍‌ । ୪୭ ପର୍ତୁମ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ପୁର୍ତିନିକା, ଚିକ୍‍ଲାତାଂ ରଚ୍‍ୟାତାକାନ୍, ଦୁଇନି ମାନାୟ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ୱାତାକାନ୍ । ୪୮ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଚିକ୍‌ଲାତାଂ ରଚ୍ୟାତାର୍‌ନା, ହେୱାର୍‌ ଚିକ୍‌ଲାତାଂ ରଚ୍ୟାୟାତାକାର୍‌ ହେ ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ସାର୍ଗେନିକାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ୱାତାକାର୍‌ ହେ ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ । ୪୯ ଆରେ ଆପେଂ ଇନେସ୍‌କି ଚିକ୍‌ଲାତ ରଚ୍ୟାତାକାପ୍‌ ହେ ମାନାୟ୍‌ତି ଡ଼ିଗା ଆସ୍ତାପ୍‌ନା, ହେ ଲାକେ ହେ ସାର୍ଗେନି ମୁଣିକାତି ଡ଼ିଗା ପା ଆହ୍‌ନାସ୍‌ ।
୫୦ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ନେତେର୍‌ ଜେଇ ଇସ୍ୱର୍ତି ରାଜି ଆଦିକାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁତ୍‌, କି ଲସ୍‌ ଲସ୍‌ୱାଦାଂ ଆଦିକାର୍‌ କିଉତ୍‌ । ୫୧  ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ର ହାର୍ଦି ବେରଣ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମତର୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାକାସ୍‌ ହୁଞ୍ଜୁସ୍‌, ୫୨ ମାତର୍‌ ର ମାନ୍ତ, କାଣ୍‌ଙ୍ଗାମିଟ୍‌ ଇଚ୍‌ୱାଦାଂ, ହାରିହାରା ମରି ଗାଜାର୍‌ତ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାକାସ୍‌ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିନାସ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ମରି ଆଡ଼୍‌ନାତ୍‌, ଆରେ ହାତାକାର୍‌ ଜିରାୱିତ ବାଚାଆଜ଼ି ନିଙ୍ଗ୍‌ନାର୍‌, ଆରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ବାଦ୍‌ଲା ଆନାସ୍‌ । ୫୩ ଇନାକିଦେଂକି ଇନାକା ଜିରାନି ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ଜିରାଆୱି ଲାଗ୍‌ଦି ଉସ୍‌ପେଦେଂ ଆନାତ୍‌, ଆରେ ଇ ଗଟ୍‌ନାତ ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ନାସ୍‌ୱାୱିଲାଗ୍‌ଦି ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‌ପେଦେଂ ଲାଗ୍‌ଦାନାତ୍‌ । ୫୪ ମତର୍‌ ଇ ନସ୍ଟ ଆନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ନସ୍ଟୱାୱି ହେନ୍ଦ୍ରା ଆରି ଇ ହାତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ବୁଡାଆୱି ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍ପିତି ପାଚେ ଇ ଲେକିକିତି ବଚନ୍‌ ପୁରାନାତ୍‌, “ଜୟ୍‌ ହାକିତିଂ ୱିସ୍ତାତ୍‌ନା,
୫୫ ଆଡ଼େ ହାକି, ଇମେତ୍‌ ନିନ୍ଦାଂ, ଜୟ୍‌ ହାକି
ଇମେତ୍‌ ନିନ୍ଦାଂ ସାକ୍ତି ।”
୫୬ ହାକିନି ସାତ୍ରୁ ପାପ୍‌, ଆରେ ପାପ୍‌ନି ସାକ୍ତି ବିଦି; ୫୭ ମତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ମାଂ ଜୟ୍‌ ଦାନ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍ତି ଜୁୱାର୍‌ ଆୟେତ୍‌ ।
୫୮ ଲାଗିଂ, ଏ ନା ୱାରିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ମାପ୍ରୁତି ହେବାତ ମି କସ୍ଟ ପଲ୍ୟା ଆକାୟ୍‌, ଇଦାଂ ପୁଞ୍ଜି ମାପ୍ରୁତି କାମାୟ୍‌ତ ସୁସ୍ତାତାଂ ଆରି ତିର୍‌ ମାନାଟ୍‌ ନିତ୍ରେ ଆଦିକ୍‌ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ଜାତୁନ୍‌ ଆଡୁ ।
୧୫:୪ ୧୫:୪ ମାତିଉ ୧୨:୪୦; ପକ୍ୟାତାକା ୨:୨୪-୩୨. ୧୫:୫ ୧୫:୫ ଲୁକ ୨୪:୩୪; ମାତିଉ ୨୮:୧୬,୧୭; ମାର୍କ ୧୬:୧୪; ଲୁକ ୨୪:୩୬; ଜହନ୍‌ ୨୦:୧୯. ୧୫:୮ ୧୫:୮ ପକ୍ୟାତାକା ୯:୩-୬. ୧୫:୯ ୧୫:୯ ପକ୍ୟାତାକା ୮:୩. ୧୫:୫୧ ୧୫:୫୧ ୧ ତେସ୍‌ଲନିକି ୪:୧୫-୧୭.