୧୬
ଜିସୁ ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ସାଇଜ
୧ ପୁଇପୁୟାର୍‌ କାଜିଂ ଦାନ୍‌ ରୁଣ୍ଡାଇକିନି ବିସ୍ରେ ଇନେସ୍‌କି ଆନ୍‌ ଗାଲାତିଆନି ବାଟାତ ମାନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିଂ ବଲ୍‌ ହିନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ କିୟାଟ୍‌ । ୨ ଆନ୍‌ ହାଚିସ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଦାନ୍‌ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗ୍‌ଦୁତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ସାତ୍‌ ଦିନ୍‌ନି ପର୍ତୁମ୍‌ ରଇବାର୍‌ ଦିନା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାକାଦେର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ସୁବିଦା ଇସାପ୍‌ତାଂ ନିଜେ ନିଜେ ତାକେ ଇନା ଇନାକା ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଜ଼ି ବିନେ ଇଟାଟ୍‌ । ୩ ଆରେ, ଆନ୍‌ ଏକିତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାରିଂ ଜଗ୍‌ ମାନେ କିନାଦେର୍‌, ଆନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଗଜା ହିଜ଼ି ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ଅନି କାଜିଂ ପକ୍ତାନାଂ; ୪ ଆରେ, ଜଦି ନାଦାଂ ପା ହାନାକା ସମାନ୍‌ ଆନାତ୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାନାର୍‌ ।
ପାଉଲ୍‌ତି ହାନି ଜଜ୍‌ନା
୫  ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ମାକିଦନିଆ ହିଜ଼ି ହାଚି ପାଚେ ମି ଲାଗାଂ ହାନାଙ୍ଗ୍‌; ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ମାକିଦନିଆ ହିଜ଼ି ହାନାଙ୍ଗ୍‌; ୬ ଆରେ, କାତେ ହିନା ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କେତେକ୍‌ ଦିନା ମାନାଙ୍ଗ୍‌, କି ପିନିମାସ୍‌ ପା ଜିଉଣା କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ହାନାଙ୍ଗ୍‌, ହେ ବାହାତ ହାନି କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହାଜ଼ି ଚଚ୍‌ଚାନାଦେର୍‌ । ୭ ଇନାକିଦେଂକି ନଙ୍ଗ୍‌ ହାଜ଼ିତ ହାନି ସମୁତ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବେଟ୍‌ଆଦ୍‌ଦେଂ ଆନ୍‌ ଇଚା କିଉଙ୍ଗା, ଲାଗିଂ ମାପ୍ରୁ ପିସ୍ତି ହିତିସ୍‌ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ଦିନା ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆହା କିନାଙ୍ଗା ।
୮  ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ପେଣ୍ଟିକସ୍ଟ ପାର୍ବୁ ପାତେକ୍‌ ଏପିସତ ମାନାଙ୍ଗ୍‌; ୯ ଇନାକିଦେଂକି ପାଡ଼୍‌ ଆହ୍‌ନି କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ନା କାଜିଂ ଅହାର୍‌ ଦୁୱେର୍‌ ଜେୟାତାତ୍‌ନା, ପାକ୍ୟା ହିଲ୍‌ୱାକାର୍‌ ପା ହେନି ମାନାର୍‌ ।
୧୦  ଜଦି ତିମତି ହାନାନ୍‌, ତେବେ ଇନେସ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରାୱାଦାଂ ମି ବିତ୍ରେ ମାନାନ୍‌, ହେ ବିସ୍ରେ ମାନ୍‌କିୟାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ମାପ୍ରୁତି କାମାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ୧୧ ଲାଗିଂ ଇନେର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅଲ୍‌ଗା ହୁଡ଼୍‌ମେନ୍‌ । ମତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ନା ଲାଗାଂ ୱାଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ ସୁସ୍ତାତାଂ ହାଜ଼ି ଚଚାଟ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ୱାନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆନ୍‌ କାନାଙ୍ଗା ।
୧୨ ମତର୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଆପଲ୍ଲତି ବିସ୍ରେ ଇନାଙ୍ଗା, ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ହାନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ଗୱାରି କିତାଙ୍ଗ୍‌, ମତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନିଂ ମୁଡ଼େ ଇଚା ହିଲୁତ୍‌, ମତର୍‌ ଉପାୟ୍‌ ଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହାନାନ୍‌ ।
ହାରିହାରାନି କାତା
୧୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ପାର୍ତିତ ତିର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌, ସାସ୍‌ନିକାନ୍‌ ଆଜ଼ି ସାକ୍ତି ଆଡୁ । ୧୪ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ସବୁ କାମାୟ୍‌ ଜିଉନନିତ ସମାନ୍‌ ଆୟେତ୍‌ ।
୧୫ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆନ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା ସ୍ତିପାନ୍‌ତି ଜାର୍‌ଲଗୁ ଜେ ଆକାୟାନି ପୁଇପୁୟାତ ପାର୍ତି କିନାକାନ୍‌ ଲାକେ; ଆରେ, ସାଦୁର୍‌ତି ହେବାତ ବାର୍ତି ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌; ୧୬ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାନି ମାନାୟ୍‌ତିଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ, ୱିଜ଼ାର୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ଆରି କସ୍ଟକିନି ମାନାୟାର୍‌ ମେହା ଆଡୁ, ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା ।
୧୭ ସ୍ତିପାନ୍‌, ପର୍ତୁନାତ ଆରି ଆକାୟାତି ଜୁଦ୍‌ନିତ ଆନ୍‌ ୱାରି କିନାଙ୍ଗା, ଇନାକିଦେଂକି ମି ୱାୱିତି କାଜିଂ ନା ଇମ୍‌ଣି ଅବାବ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ହେଦାଂ ହେୱାର୍‌ ବାର୍ତି କିତାର୍ଣ୍ଣା, ୧୮ ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ନାଦାଂ ଆରି ମି ଜିବୁନ୍ତିଙ୍ଗ୍‌ ଜଡ଼ାୟ୍‌ କିତାର୍ଣ୍ଣା; ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାନି ମାନାୟାରିଂ ଜଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜି ମାନି କିୟାଟ୍‌ ।
୧୯  ଆସିଆନି ରାଜିନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିଂ ଲାଗାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୱାର୍‌ କିଦ୍ନାରା । ଆକ୍ୱିଲା ଆରି ପ୍ରିସ୍କା ହେୱାର୍‌ ଇଲ୍‌ ଲାଗେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତାକେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ବେସି ଜୱାର୍‌ କିଦ୍ନାରା । ୨୦ ଇବେନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାଦେର୍‌ ।
ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୱାର୍‌ କିଦ୍ନାରା । ପୁଇପୁୟାତାଂ ଡଞ୍ଜ୍‌ନି କାଜିଂ ହାରି ଜୁୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।
୨୧ ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌ ନିଜେ କେଇଦ ଲେକିକିଜ଼ି ଜୱାର୍‌ କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା ।
୨୨ ଜଦି ଇନେର୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଉନ୍‌, ତେବେ ହେୱାନ୍‌ ରାଚ୍‌ଲାକେ ଆଏନ୍‌ । ୨୩ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆଏତ୍‌ ।
୨୪ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ତାକେ ନା ଜିଉନନାକା ମି ୱିଜ଼ାଦେରିଂ ଆଏତ୍‌ ।
୧୬:୫ ୧୬:୫ ପକ୍ୟାତାକା ୧୯:୨୧. ୧୬:୮ ୧୬:୮ ପକ୍ୟାତାକା ୧୯:୮-୧୦. ୧୬:୧୦ ୧୬:୧୦ ୧ କରନ୍ତିୟ ୪:୧୭. ୧୬:୧୯ ୧୬:୧୯ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୨.