ବିବା ବିସ୍ରେନି ପର୍‌ସନ୍‌
୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ସବୁ ବିସ୍ରେ ଲେକି କିତାଦେର୍‌ନା, ହେ ସବୁନି ଉତର୍‌ ଇଦାଂ, କଗ୍‌ଲେ ହିମ୍‍ଣାକାଂ ଡୁୱାକା ଆଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ହାର୍‌; ୨ ମତର୍‌ ଦାରି ପାଣ୍ଡ୍ରୁ କାଜିଂ ଜାଣ୍‍କେ ଆଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ତି ଜାର୍‌ତିଂ କଗ୍‌ଲେ ମାନେତ୍‌, ଆରେ ଜାଣ୍‍କେ କଗ୍‌ଲେକ୍‍ନି ଜାର୍‌ତିଂ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ମାନେନ୍ । ୩ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ କଗ୍‌ଲେତି ପାୟାଏତ୍, ଆରେ ହେ ଲାକେ ପା କଗ୍‌ଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରେନିଂ ପାୟାଏତ୍ । ୪ କଗ୍‌ଲେତି ଜାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଜପି କେମ୍‌ତା ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍ତି ମାନାତ୍‌; ହେ ବାନି ପା ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍ତି ଜାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଜପି ଆଦିକାର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ କଗ୍‌ଲେତି ମାନାତ୍‌ । ୫ ହାରିତିଂ ଆବ୍‌ଡ଼ୁ କିମାଟ୍‌, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ପାର୍ତାନା କାଜିଂ ପାବ୍‌ ଗାଟାନି କାଜିଂ ଦୁଲ୍‍ମାତାର୍ ର ବୁଜାମାଣା ଆଜ଼ି ଅଲପ୍‍ କାଡ଼୍‌ ବିନେ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌; ଆରେ, ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ ଦାବାୟ୍‍ ଅବାବ୍‌ ଲାଗିଂ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପରିକ୍ୟା କିଦୁତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆରେ ରଗ ରୁଣ୍ଡା ଆଡୁ ।
୬ ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ବଲ୍‌ ହିତ୍‍ତି ଲାକେ ଇଞ୍ଜ୍‍ୱାଦାଂ ବୁଜାୟ୍‌ କିତ୍‍ତି ଲାକେ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୭ ଆତିସ୍‌ପା, ଇନେସ୍‌ ସବୁ ଲଗୁ ନା ଲାକେ ଆନାର୍‌, ଇଦାଂ ନା ଇଚା । ମତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ଇନେର୍‌ ହେ ଏଲେଂ, ଜାଣ୍‍କେ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଦାନ୍‌ ପାୟାତାର୍ଣ୍ଣା ।
୮ ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ୱାଟା ଆରି ରାଣ୍ଡିକାଂ ଇନାଙ୍ଗା, ହେୱେକ୍‌ ନା ଲାକେ ମାଚିସ୍‌ ହେୱେକ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ହାର୍‌ । ୯ ମତର୍‌ ଜଦି ହେୱେକ୍‌ ମାନ୍‌ର୍ତିଂ ସାମାଲି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱିତିସ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱେକ୍‌ ବିବା ଆୟେକ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି କାମାୟ୍‌ତ ଡାହାନି ବାଟା ବିବା ଆନାକା ହାର୍‌ ।
୧୦ ମତର୍‌ ଇଲା ଆତାକାରିଂ ଆନ୍‌ ବଲ୍‌ ହିନାଂ, ଆନ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ମାପ୍ରୁ ବଲ୍‌ ହିନାନ୍‌, କଗ୍‌ଲେ ଜାର୍‌ ଡକ୍ରାତାଂ ବିନେ ଆମେତ୍‌, ୧୧ ମତର୍‌ ଜଦି ହେଦେଲ୍‌ ବିନ୍‌ ବିନ୍‌ ଆତିସ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ଆରେ ବିବା କିମେତ୍, ଆୱିତିସ୍‌ ଜାର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହା ଆୟେତ୍‌, ଆରେ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଜାର୍‌ କଗ୍‌ଲେଂ ପିହ୍‌ମେନ୍ ।
୧୨ ମତର୍‌ ବିନ୍‌ ଲଗାଂ ୱିଜ଼ାରିଂ ଆନ୍‌ ଇନାଂ ମାପ୍ରୁ ଇନୁନ୍, ଜଦି ଇମ୍‌ଣି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ତାକେ ପାର୍ତିହିୱି ଡକ୍ରି ମାଚିସ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବାହା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ରାଜି ଆଏନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେଦେଲିଂ ପିହ୍‌ମେନ୍‌ । ୧୩ ଆରେ, ଇନେର୍‌ ଡକ୍ରି ତାକେ ପାର୍ତି କିୱାକାନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ମାଚିସ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବାହା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ରାଜି ଆଏତ୍‌, ହେଦେଲ୍‌ ତା ଡକ୍ରାହିଂ ପିହ୍‌ମେତ୍‌ । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ପାର୍ତିକିୱି ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ପାର୍ତି କିନି ଡକ୍ରି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ସକଟ୍‍ କିୟାଆନାତାତ୍‌ନା, ଆରେ ପାର୍ତିକିୱି ଡକ୍ରି ପାର୍ତି କିନି ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ କାଜିଂ ସକଟ୍‍ କିୟାଆନାତାତ୍‌ନା; ହେଦାଂ ଆୱିତିସ୍‌ ମି ହିମ୍‌ଣାଂ ରାଡ଼ା ଆତାର୍ମା, ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ସକଟ୍‌ । ୧୫ ଆତିସ୍‌ପା ଜଦି ପାର୍ତି କିୱାକା ବିନେ ଆଦେଂ ଇଚା କିତିସ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ବିନେ ଆୟେତ୍‌; ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାହାତ ହେ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ କି ତଣ୍‌ଦେଲ୍‌ ହୁର୍‍ପିୟା ଆୱାତାର୍ଣ୍ଣା, ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ସୁସ୍ତାତ ବେବାର୍‌ କିଦ୍‍ଦେଂ ଆସ୍ତାତାନ୍ନା । ୧୬ ଲାଗିଂ ଏ କଗ୍‌ଲେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଜାର୍‌ ପାର୍ତି ଡକ୍ରାତି ମୁକ୍ତିନି କାରଣ୍‌ ଆନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ଇନାକା ପୁନୁୟ୍‌ ? କି ଏ ଆଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଜାର୍‌ କଗ୍‌ଲେତି ମୁକ୍‍ଡ଼ାନି କାରଣ୍‌ ଆନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ଇନାକା ପୁନାଦେର୍‌ ?
ଇନେସ୍‌ କୁକ୍‌ତାକା ହେ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍ତା
୧୭ କେବଲ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଇନେରିଂ ଦାନ୍‌ ପାସ୍ପାତାନ୍ନା, ଇସ୍ୱର୍‌ ୱିଜ଼ାରିଂ ଇନେସ୍‌ କୁକ୍‌ତାନ୍ନା ହେୱାନ୍‌ ହେ ଲାକେ ଚିନ୍ତା କିଏନ୍‌ । ଆନ୍‌ ସବୁ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାନି ବଲ୍‌ ହିନାଂ । ୧୮ ଇନେନ୍‌କି ସୁନ୍ନତ୍‌ ଲାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ ହୁକେ କୁକ୍ୟାତାନ୍ନା ? ହେୱାନ୍‌ ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ଲାକେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆଦେଂ ସେସ୍ଟା କିମେନ୍‌ । ଇନେ ଇନେନ୍‌କି ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ଲାକେ କୁକ୍ୟାତାନ୍ନା ? ହେୱାନ୍‌ ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆମେନ୍‌ । ୧୯ ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆନାକା କି, ଆରେ ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ମୁଡ଼େ ଆକାୟ୍‌, କେବଲ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ବଲ୍‌ ପାଲି କିନାକା ନେ ଗାଜା । ୨୦ ଇସ୍ୱର୍‌ ୱାତିଲେ ହେ ଇମ୍‌ଣି ଅବସ୍ତାତ କୁକ୍ୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାନ୍‌ ହେବେ ମାନେନ୍ । ୨୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆଜ଼ି କୁକ୍ୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ? ଚିନ୍ତା କିମାଟ୍‌; ମତର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ତେବେ ନଲେ ସୁବିଦା ହୁଡ଼ାଟ୍‌ । ୨୨ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାପ୍ରୁତାକେ କୁକ୍ୟାତାନ୍ନା, ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ମୁକ୍‍ଡ଼ାତି ଲଗୁ; ହେ ଲାକେ ଇନେର୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆଜ଼ି କୁକ୍ୟାତାନ୍ନା, ହେୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ । ୨୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ମଲ୍‍ଦ କଡ଼୍‌ୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ମାନାୟ୍‍ନି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆମାଟ୍‌ । ୨୪ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଜାଣ୍‍କେ ଇମ୍‌ଣି ଅବସ୍ତାତ କୁକ୍ୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା; ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ରଚେ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ହେ ଅବସ୍ତାତ ମାନେନ୍ ।
ୱାଟା ଆରି ରାଣ୍ଡିକ୍‌ ବିସ୍ରେ ପର୍‌ସନ୍‌
୨୫ ଗାଡ଼୍‍ଚେକ୍ତି ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ମାପ୍ରୁତାଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବଲ୍‌ ଗାଟାୱାତାଂନ୍ନା; ମତର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଦୟାତାଂ ପାର୍ତିଲଗୁ ଆଜ଼ି ଜାର୍‌ତିଂ କାତା ହିନାଙ୍ଗା ।
୨୬ ଆନ୍‌ ବାବି କିନାଙ୍ଗା ଜେ, ମାନାୟ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମାନାନ୍‌, ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆୱି କସ୍ଟ ଲାଗିଂ ହେ ଲାକେ ମାନାକା ହାର୍‌ । ୨୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଡକ୍ରି ହୁଦାଂ ମାନାଦେର୍‌ ? ଲାଗିଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆନି କାଜିଂ ସେସ୍ଟା କିମାଟ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଡକ୍ରିହୁଦାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାଦେର୍‌ ? ତେବେ ଡକ୍ରି ଗାଟାନି କାଜିଂ ସେସ୍ଟା କିମାଟ୍‌ । ୨୮ ମତର୍‌ ଜଦି ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବିବା କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ତା ଆତିସ୍‌ପା ପାପ୍‌ କିୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା; ଆରେ ଜଦି ଜିପଲି ବିବା କିତାତ୍‍ନା, ତା ଆତିସ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ପାପ୍‌ କିୱାତାତ୍‌ନା । ଆତିସ୍‌ପା ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଲଗୁ ଗାଗାଡ଼୍‌ କସ୍ଟ ବଗ୍‌କିନି କାଜିଂ; ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ହେବେତାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାଡୁ, ଇଦାଂ ନା ମାନ୍‌ ।
୨୯ ମତର୍‌ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ନା କାତା ମାନ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌, ସମୁ ବେସି ଉଣା, ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍ତି ଡକ୍ରି ମାନାତ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଡକ୍ରି ହିଲ୍‌ୱି ଲାକେ ଆଏର୍‌ । ୩୦ ଆରେ, ଇନେର୍‌ ଆଡ଼୍‌ବାନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଆଡ଼୍‍ବାୱାକାର୍‌ ଲାକେ ଆଏର୍‌; ଆରେ, ଇନେର୍‌ ଦୁକ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଦୁକ୍‌ କିୱାକାର୍‌ ଲାକେ ଆଏର୍‌; ଇନେର୍‌ କଡ଼୍‌ନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ କଡ଼୍‌ୱାକାର୍‌ ଲାକେ ଆଏର୍‌; ୩୧ ଆରେ, ଇନେର୍‌ ସଁସାର୍‌ ବିସ୍ରେ ବଗ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ବଗ୍‌ କିୱାକାର୍‌ ଲାକେ ଆଏର୍‌ । ଇନାକିଦେଂକି ଇ ଜଗତ୍‌ନି ବାନା ବାଦ୍‌ଲା ଆନାତା ।
୩୨ ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ଚିନ୍ତା କିମାଟ୍‌, ଇଦାଂ ନା ଇଚା । ଇନେନ୍‌ ୱାଟା, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ମାପ୍ରୁତି ମାନ୍‌ସତକ୍‌ ଆନାଦେର୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ମାପ୍ରୁନି ବିସ୍ରେ ଆସ୍ତି ଚିନ୍ତା ଆଡୁ; ୩୩ ମତର୍‌ ଇନେନ୍‌ ଇଲା ଆତାକାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ ଡକ୍ରିତି ମାନ୍‌ସତକ୍‌ ଲଗୁ ଆନାନ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ପୁର୍ତିନି ବିସ୍ରେ ଆସ୍ତି ଚିନ୍ତା କିନାନ୍‌, ଆରେ ତା ମାନ୍‌ ବିନେବିନେ ଆନାତ୍‌ । ୩୪ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ନ୍ତି ମାନ୍‌ ରିବାଗ୍‌ ଆୟେତ୍‌ ଡିଣ୍ଡା କଗ୍‌ଲେ ଆରି ଜିପଲି ମାପ୍ରୁ କାମାୟ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ଆରି ଜିବୁନ୍ତ ପୁଇପୁୟା ଆନି କାଜିଂ ମାପ୍ରୁତି ବିସ୍ରେ ଅଜ଼ି ଚିନ୍ତା ଆନାର୍‌; ମତର୍‌ ଇନ୍ଦେଲ୍‌ ଇଲା ଆତାକା, ହେଦେଲ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍ତି ମାନ୍‌ସତକ୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଆନାତ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ପୁର୍ତି ବିସ୍ରେ ଅଜ଼ି ଚିନ୍ତା ଆଡୁ ।
୩୫ ଇ କାତା ଆନ୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ହାର୍‌ କାଜିଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମିଙ୍ଗ୍‌ ଗାଚ୍‍ଚିତ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜୁଙ୍ଗା, ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହାର୍‌ ଚିନ୍ତା ଜିସୁ ର ମାନ୍ତ ମାପ୍ରୁ ତାକେ ଲାଗାଜ଼ି ମାନାଟ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା ।
୩୬ ମତର୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ଜାର୍‌ ଗାଡ଼୍‍ଚେନି ଜିପଲି ଅବସ୍ତା ହାଚାତ୍‌ନା, ଆରେ ହେଦେଲ୍‌ ତା କାଜିଂ କିୱାକା ଚିନ୍ତା କିନାତା ଇଞ୍ଜି ବାବି କିନାତ୍‌, ତେବେ ଲଡ଼ାନିମାନ୍ କିତିସ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ଇନାକା ଇଚା, ହେଦାଂ କିଏତ୍; ହେବେ ପାପ୍‌ ଆକାୟ୍‌; ହେୱେକ୍‌ ବିବା ଆୟେକ୍‌ । ୩୭ ମତର୍‌ ଜେ ୱାସ୍କିତ ତିର୍‌ ମାନାତ୍‌, ଆରେ ଲଡ଼ା କିୱିତିସ୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ତି ଜାର୍‌ ଇଚା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ମାଚିସ୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ ଗାଡ଼୍‍ଚେଂ ଜିପଲି ଇଡ୍‌ଦେଂ କାଜିଂ ୱାସ୍କିତ ତିର୍‌ କିତାନ୍ନା, ହେଦେଲ୍‌ ହାର୍‌ କିତାତ୍‌ନା । ୩୮ ଲାଗିଂ ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ ଜିପଲି ବିବା କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହାର୍‌ କିନାନ୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ ବିବା କିଉନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ହାର୍‌ କିନାନ୍‌ ।
୩୯ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଜିଜ଼ି ମାନି ପାତେକ୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଗାଚ୍ୟାଜ଼ି ମାନାତ୍‌; ମତର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ହାତିସ୍, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ କଗ୍‌ଲେ ମାପ୍ରୁତି ତାକେ ପାର୍ତିନିକା ଇନେରିଂ ମାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ବିବା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‍ମାନ୍ । ୪୦ ମତର୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ହେ ଲାକେ ମାଚିସ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ସୁକ୍‌ ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ ନା ଇନାକା, ଆରେ ଆନ୍‌ ପା ଇସ୍ୱର୍ତି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟାତାଂନା ଇଞ୍ଜି ବାବି କିନାଙ୍ଗ୍‌ ।