ପେନ୍‌ ଆକାତ୍‌ ବିସ୍ରେ
୧ ପେନ୍‌ ପୁଜାକିତି ଆକାତ୍‌ ବିସ୍ରେ ନା ଉତର୍‌ ଇଦାଂ, ମାଦାଂ ୱିଜ଼ାକାର୍ତି ଗିୟାନ୍‌ ମାନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇନାଦେରା, ହେଦାଂ ଆପ୍‌ ପୁନାପ୍‌ । ଗିୟାନ୍‌ ଆକାର୍‌ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ କିନାତ୍‌, ମତର୍‌ ଜିଉନନିତାଂ ହାର୍‌ଦାକା ହନାତ୍‌ । ୨ ଜଦି ଇନେର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ପୁନାନ୍‌ ଗିଆନି ଇଞ୍ଜି ବାବି କିତାର୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍ତି, ଇନେସ୍‌ ପୁନାକା ଲଡ଼ା ହେୱାନ୍‌ ଇ ପାତେକ୍‌ ପୁନ୍‌ୱାତାନ୍ନା; ୩ ମତର୍‌ ଜଦି ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜିଉନନାର୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଚାନ୍‌ନା । ୪ ଲାଗିଂ ପେନ୍‌ ପୁଜାକିତି ଆକାତ୍‌ ତିନି ବିସ୍ରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌ ଜେ, ପୁର୍ତିତ ପେନ୍‍କୁ ଇଞ୍ଜି ଇନାକା ମୁଲ୍ୟ ହିଲେତ୍, ଆରେ ର ଇସ୍ୱର୍‌ ପିସ୍‌ସି ରିଣ୍ଡାଂ ହିଲେକ୍ । ୫ ଇନାକିଦେଂକି ସାର୍ଗେତ ଆୟେତ୍‌ କି ପୁର୍ତିତ ଆୟେତ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାରିଂ ପେନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ହେୱେକ୍‌ ମାନ୍‌ଗିନିକ୍‌ପା ଇ ଲାକେ ତ ହେନି ପେନ୍‍କୁ ଆରି ବେସି ମାପ୍ରୁ ମାନିକ୍‌, ୬ ମତର୍‌ ମା ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଆବା ତାକେଣ୍ଡାଂ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଉବ୍‌ଜା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ଆରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି କାଜିଂ ଉପ୍‌ଜା ଆତାସ୍‌ନା ଆରେ ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ମାପ୍ରୁ, ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ହେୱାନ୍ତି ହୁକେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ଆରେ ହେୱାନ୍ତି ହୁକେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଆତାସ୍‌ନା ।
୭ ଆତିସ୍‌ପା ୱିଜ଼ାକାର୍‌ତି ଇ ଗିଆନ୍‌ ହିଲୁତ୍‌; ମାତର୍‌ କେତେକ୍‌ ଲକୁ ଇ ପାତେକ୍‌ ପେନ୍‌ ମାନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ପେନ୍‌ ପୁଜାକିତି ଆକାତ୍‌ ତିନାର୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ତି ବାବ୍‌ନା ନାଦାର୍‌ ମାଚିସ୍‌ ଦସି ଆନାର୍‌ । ୮ ମତର୍‌ ତିନାକାଉଣାକା ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଲାଗାଂ ଇଟ୍‌ନାକା କି ଇଟ୍‌ୟାୱାକା କିୟା ଆଉତ୍‌; ତିନ୍‌ୱିତିସ୍‌ ମାଦାଂ ନସ୍ଟ ଆଉତ୍‌ କି ଚିଚିସ୍ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଲାବ୍ ଆଦୁତ୍‌ ।
୯ ମତର୍‌ ଜାଗ୍ରତ୍‌, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଜାର୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ନାଦାରିଂ ଉସ୍‌ନାକା ଆନାତ୍‌ । ୧୦ ଇନାକିଦେଂକି ଗିଆନି ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ଇନେର୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ ଇଞ୍ଜ ତିନିତାକେ କୁଚ୍‌ନାକା ହୁଡ଼୍‌ଦାନାର୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ନାଦାର୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚିସ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ବାବ୍‌ନା ଇନାକା ପେନ୍‍କୁ ଆକାତ୍‌ ଚିଜେଙ୍ଗ୍ ସାସ୍‌ ଆଉନ୍‌ ? ୧୧ ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣି ନାଦାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ହାତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ “ମି ଗିୟାନ୍‌” ହୁକେ ନସ୍ଟ ଆନାତା । ୧୨ ଇ ଲାକେ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ବିରୁତାଂ ପାପ୍‌ ଜିସୁ ଆରି ହେୱାର୍‌ତି ନାଦାର୍‌ ବାବ୍‌ନାତିଂ ଗାଅ ଜିସୁ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିରୁଦ୍‌ତ ପାପ୍‌ କିନାଦେରା । ୧୩ ଲାଗିଂ ଜଦି ତିନାକା ଉଣାକା ନା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ବାଦାନି କାରଣ୍‌ ଆତିସ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ନା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ନା ହୁଦାଂ ବାଦା ପାୟା ଆଉନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ପା ଜାଇ ତିନୁଙ୍ଗ୍ ।