ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ତି କାଜିଂ ପାଉଲ୍‌ତି କାମାୟ୍‌
୧ ଇ କାର୍‌ଣ୍‌ତାଂ ମି ଲାକେ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ହୁକେ ବନ୍ଦି ଆଜ଼ି ମାନି ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗା । ୨ ମି ହାର୍‌ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ଦୟାତ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ଇ କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା, ଇଦାଂ ହାତେନେ ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୩ ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ଡ଼ୁକ୍‌ତି କାତା ହପ୍‌ଚି ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାତାନ୍ନା । ଇ ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ହାରୁକିଜ଼ି ଲେକିକିନାଙ୍ଗା । ୪  ହେଦାଂ ପଡ଼ିକିତିସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଡ଼ୁକ୍ତି କାତା ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ଇନାକା ବୁଜାଆତାଂନା ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ । ୫ ଆଗେନି କାଡ଼୍‌ଦ ମାନାୟ୍‌ ଜାତିତିଂ ଇ ଡ଼ୁକ୍ତି କାତା ବିସ୍ରେ ଇନ୍ୟାୱାଦାଂ ମାଚାତ୍‌ । ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ନି ତା ପୁଇପୁୟା ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଚେଲାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହୁଦାଂ ଇଦାଂ ହପ୍‌ତାନ୍‌ନା । ୬ ହେ ଡ଼ୁକ୍ତି କାତା ଆନାତା, ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାଜିଂ ଜିହୁଦିର୍‌ ଲାହାଂ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ପା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ତ ମେହା ଆତାର୍ଣ୍ଣା । ହେୱାର୍‌ ହେ ର ଗାଗାଡ଼୍‌ନି କେଇଗାଲ୍‌ ଆରି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହିତ୍‌ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ତ ମେହା ଆନାଦେର୍‌ ।
୭ ଇସ୍ୱର୍ତି ତା ସାକ୍ତି ହିଜ଼ି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଦୟା ଦାନ୍‌ ହିତାନ୍‌ନା ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ନି ପର୍‌ଚାର୍‌ ହେବାକାର୍‌ୟା ଆନାଙ୍ଗ୍‌ । ୮ ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାଦୁର୍‌ ବିତ୍ରେ ୱିଜ଼ାର୍‌ତାଂ ହାରୁ, ଆତିସ୍‌ପା ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ଲାଗାଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ବେସି ଦାନ୍‌ନି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଅନି କାଜିଂ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ସମୁ ହିତ୍‌ତାତ୍‌ନା । ୯ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହେ ପ୍ଡାନି ସମୁନି ଡ଼ୁକ୍‌ତି ଉପାୟ୍‌ ଇନେସ୍‌ କାମାୟ୍‌ ଆଦେଂ ଆଡ଼୍‌ନାତ୍‌, ହେଦାଂ ୱିଜ଼ାରିଂ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ନି କାମାୟ୍‌ ଆନ୍‌ ଲାବ୍ କିତାଂନା । ସବୁ ବିସ୍ରେନି ରାକ୍ୟାକାରିୟା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆଗେ ସବୁ ଜୁଗ୍‌ତ ତା ଡ଼ୁକ୍ତି କାତାତିଂ ଡ଼ୁକ୍‌ଚି ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ୧୦ ଇନେସ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ନି ସମୁତ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି କାମାୟ୍‌ ହୁକେ ସାର୍ଗେନି ଆଦିକାର୍‌ ଆରି ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବେସି ଗିଆନ୍‌ ବିସ୍ରେ ହିକ୍ୟା କିଜ଼ି ବୁଜାନାସ୍‌ । ୧୧ ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ୱିଜ଼୍‌ୱି ସମୁ ଉଦେସ୍‌ ଇସାବ୍ରେ ମା ମାପ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ହୁକେ ଇଦାଂ ପୁରା କିତାର୍ଣ୍ଣା । ୧୨ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ମେହାଜ଼ି ମାଚିଲେ ଆରି ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ମାଚିଲେ ବାର୍ସି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଙ୍ଗ୍‌ ହାନି କାଜିଂ ମାଦାଂ ନଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍‌ ମାନାତ୍‌ । ୧୩ ଇଦାଂ କାଜିଂ ନାଦି ଗୱାରି, ମି କାଜିଂ ନା ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କାଜିଂ ନିସ୍‌ତାୟ୍‌ ଆମାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଇଦାଂ ସବୁ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କାଜିଂ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।
କ୍ରିସ୍ଟତି ଜିଉନନାକା
୧୪ ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆବା ମୁମ୍‌ଦ ଆନ୍‌ ମେଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌କୁନ୍ଦିକିଜ଼ି ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗା, ୧୫ ଇନେରିଂ ସାର୍ଗେ ଆରି ପୁର୍ତି ଜାଣ୍‌କେ କୁଟୁମ୍‌ ତା ଆକର୍‌ ଦାଦିର୍‌ ତର୍‌ ପାୟାତାଂନା । ୧୬ ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଲାକେ ଦନ୍‌ ଇସାବ୍‌ରେ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍ତି ହୁକେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ତାଂ ସାକ୍ତି ପାୟା ଆଜ଼ି ବାପୁ ଆଦେଂ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗା, ୧୭ ଆନ୍‌ ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଇନେସ୍‌ ମି ପାର୍ତି ହୁକେ କ୍ରିସ୍ଟ ମି ୱାସ୍କିତ ବାହା କିନାନ୍‌, ଆନ୍‌ ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ମି ମୁଡ଼୍‌ କୁନାଦି ଜିଉନନିତ ରଚ୍‌ଚି ବେସିଆଟ୍‌ୱା ଆନାତ୍‌ । ୧୮ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱାରି ଜେ ଏଚେକ୍‌ ଲାମା ଆରି ଅହାର୍‌, ଏଚେକ୍‌ ପାନ୍ତାକା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ମାନାୟାର୍‌ ଲାହାଂ ବୁଜାନି ସାକ୍ତି ଗାଟାଆଏତ୍‌ । ଇନେସ୍‌କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ ପା ବୁଜାଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ ଜେ, ହେ ୱାରି ଏଚେକ୍‌ ଅହାର୍‌ । ୧୯ ଆଁ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତା ଜିଉନନି କାତା ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ଇଦାଂ ଇନାୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ପା ପୁରାତାଂ ପୁନ୍ୟା ଆଉତ୍‌ । ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାନି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଗୁଣ୍‌ ବାର୍ତିତ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ । ୨୦ ଇସ୍ୱର୍‌ ମା ୱାସ୍କିତ କାମାୟ୍‌ ପୁରା କିନି ଜାର୍‌ ସାକ୍ତି ଇସାବ୍‌ରେ ମା ଏନ୍‌ନାକା କି ବାବିକିନି ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ହଟ୍‌ ପୁରା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌; ୨୧ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ହୁକେ ଆରି କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ହୁକେ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ପାତେକ୍‌ ହେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆଏତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।
୩:୪ ୩:୪ କଲସିୟ ୧:୨୬,୨୭.