ଗାଗାଡ଼୍‌ ଏକ୍‌
୧ ମାପ୍ରୁତି ହେବା କିଜ଼ିମାନି କାଜିଂ ଗେହ୍ୟାଜ଼ିମାନି ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେସ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିଉଣା କିନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ତାତାନ୍ନା ତାଲାକେ ବେବାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, ୨  ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଦାର୍‌, ହିତ୍‌ଡ଼ି ଆରି ସାହାସ୍‌ ଆଡ । ହାରି ଲାମାହୁଦାର୍‌ ଆଜ଼ି ଜିଉନନିତ ହାରି କାଜିଂ ହୁଞ୍ଚ୍‌ନାକାଦେର୍‌ ଆଡ; ୩ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତ ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ସୁସ୍ତାତାଂ ବାହାକିନି ହୁକେ ମି ବିତ୍ରେ ଇମ୍‌ଣି ରବେ ରଚ୍‌ଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେଦେଲିଂ ରାକ୍ୟା କିନି କାଜିଂ ଜାତୁନ୍‌ ଆଡ । ୪ ମା ଗାଗାଡ଼୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌, ଜିବୁନ୍‌ ପା ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ । ଆରି ର ବାର୍ସି ହିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ତାତାନ୍‌ନା । ୫ ର ମାପ୍ରୁ, ର ପାର୍ତି, ର ବାପ୍ତିସିମ୍‌, ୬ ୱିଜ଼ାର୍‌ ନାର୍‌ ଜାତିନି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ଆବା ରୱାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାପ୍ରୁ, ୱିଜ଼ାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆରି ୱିଜ଼ାର୍‌ ୱାସ୍କିତ ମାନାନ୍‌ ।
୭ କ୍ରିସ୍ଟ ହିଜ଼ିମାନ୍‌ଚି ଅଲପ୍‌ନେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଣ୍‌କେ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା ଦାନ୍‌ ପାୟାତାସ୍‌ନା । ୮ ଦର୍ମ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଇ ବିସ୍ରେ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା
“ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହୱାନ୍‌ ଜପି ଦୁମ୍‌ତାନ୍‌,
ତା ଲାହାଂ ହେନି ବନ୍ଦିରିଂ ହେୱାନ୍‌ ଅତାନ୍‌,
ଆରେ ନାର୍‌ ଜାତିତିଂ ବେସି ବର୍‌ ଦାନ୍‌ ହିତାନ୍‌ ।”
୯ “ହେୱାନ୍‌ ଜପି ଦୁମ୍‌ତାନ୍‌,” ଇଞ୍ଜି ଇନାକା ଅରତ୍‌ ଇନାକା ? ଇଦାଂ ନି ଅରତ୍‌, ପର୍ତୁମ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ପୁର୍ତିନି ତାରେନ୍‌ ବାହାକାଂ ଜୁତ୍‌ତାନ୍‌ । ୧୦ ଲାଗିଂ ଇନେନ୍‌ ଜୁତ୍‌ତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ରାଜିନି ପୁର୍ତିତିଂ ହେୱାନ୍ତି ମାନିହିଂ ବାର୍ତି କିନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ସାର୍ଗେନି ଜପିତିଂ ଦୁମ୍‌ତାନ୍‌ । ୧୧ ହେୱାନ୍‌ ନେ ନାର୍‌ ଜାତିତିଂ ବେସି ବର୍‌ ଦାନ୍‌ ହିଜ଼ି ହାଚାନ୍‌ନା । ଇନେରିଂ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଚେଲା, ଆରେ ଇନେରିଂ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌, ଇନେ ଇନେରିଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌, ଆରେ ଇନେ ଇନେରିଂ ପାସ୍ଟେର୍‌ ଆରି ଗୁରୁ ଲାକେ ବାଚି କିତାନ୍‌ନ୍ନା; ୧୨ କ୍ରିସ୍ଟତି ହେ ଗାଗାଡ଼୍‌ ରଚ୍‌ନି ଉଦେସ୍‌ତ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ହେବାକାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ସାଦୁରିଂ ଜାଲ୍‌ଦି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ କିତାନ୍‌ନା । ୧୩ ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ପାର୍ତିତ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି ବିସ୍ରେ ଗିଆନ୍‌ତ ରବେ ଆନାପ୍‌, କ୍ରିସ୍ଟତି ପୁରାପାୟାଜ଼ି ଆପେଂ ପ୍ଡାନିବୁଡ଼ାର୍‌ ଆନାପ୍‌ । ୧୪ ଡ଼ୁଇ ଚାଲାନିତ ଆରି ଲଡ଼ି ଡୁକାନିତ ଏନେତେନେ ଆନି ହିମ୍‌ଣାଂ ଲାକେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ତିର୍‌ ଆଉସ୍‌ । ବିନ୍‌ନିକାରିଂ ବିନେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଣ୍‌ଚୁଟିର୍‌ତି ଚାଲାକି ହିକ୍ୟାତ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଏନେତେନେ ଆଉସ୍‌ । ୧୫ ଇଚିସ୍‌ ଜିଉନନିତ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜି ସବୁ ବିସ୍ରେ କାପ୍‌ଡ଼ା ଲାକେ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାକେ ଆନାସ୍‌ । ୧୬  ହେୱାନ୍ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ହାନ୍ଦିନି ଉପ୍‌କାର୍‌ ହୁକେ ଆରେ, ଜାଣ୍‌କେ ବାଗ୍‌ନି କାମାୟ୍‌କିନି ସାକ୍ତି ଇସାବ୍ରେ ମେହାଜ଼ି ଆରି ମେହାଜ଼ି ଜିଉନନିତ ଜାର୍‌ ହାର୍‌ କାଜିଂ ଜାର୍‌ତି ବାଡାଦେଂ ରଚ୍‌ୟାନାତ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତାଂ ପୁନି ଜିବୁନ୍‌
୧୭ ଲାଗିଂ ମାପ୍ରୁତି ତର୍‌ଦ ବେସି ଗୱାରି କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିମାଟ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ମାନ୍‌ନି ମାଲ୍ୟା ପଲ୍ୟା କିତାର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ବେବାର୍‌ କିମାଟ୍‌; ୧୮ ଆରି ହେୱାର୍‌ତି ମାନ୍‌ ମାଜ୍‌ଗା । ଇସ୍ୱର୍‌ ହିତ୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ତ ହେୱାର୍‌ତି ଇମ୍‌ଣାକାସ୍‌ ମେହାଣ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ପୁରା ଅଗିଆନ୍‌ ଆରି ଅମାନ୍ୟା ମାନାୟ୍‌ । ୧୯ ହେୱାର୍‌ ନିଲାଜି, ଲାଜ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାକାର୍‌, ଆରି ଲବ୍ରା ବାବ୍ରେ ସବୁ ବାନି ବିଟାଡ଼୍‌ କାମାୟ୍‌ତ ବାର୍ତି ।
୨୦ ଇ ସବୁ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିସ୍ରେ ହିକ୍ୟା କିଜ଼ି ମାନି ବିସ୍ରେ ଆକାୟ୍‌ । ୨୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ତ ହେୱାନ୍ତି ବିସ୍ରେ ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା ଆରି ହେୱାନ୍‌ ପାଚେହାନି ଲାକେ ଜିସୁତି ବିସ୍ରେ ହାତ୍‌ପା ହିକ୍ୟା ପାୟା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୨  ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣି ପ୍ଡାନାକା ବେବାର୍‌ ଅଜ଼ି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌, ହେଦାଂ ପିହାଟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ତା ଚାକ୍ରାୟ୍‌ କାମାୟ୍‌ ହୁକେ ମି ଜିବୁନ୍‌ ନସ୍ଟ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୨୩ ଆରେ ମି ମାନ୍ତ ଆରି ମାନ୍‌ନି ପୁରା ପୁନାକା ଆଦେଂ ଲଡ଼ା । ୨୪  ଇମ୍‌ଣି ପୁନି ଅବ୍ୟାସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାକେ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଦାର୍ମିକାତା ଆରି ହାତ୍‌ପାନି ପୁଇପୁୟାତ ରଚ୍‌ୟା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ ଉସ୍‌ପେଦେଂ ହିକା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।
୨୫ ଆରେ ମିଚ୍‌ ଇନ୍‌ମାଟ୍‌ । କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାର୍ ହାରିତିଂ ସତ୍‌ ଇନାକା ମାନାତ୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ଆପେଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ଗାଗାଡ଼୍‌ କେଇଗାଲ୍‌ । ୨୬ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ରିସା ଆଜ଼ି ପାପ୍‌ କିମାଟ୍‌ । ୱେଡ଼ା ହାଲ୍‌ୱିହିଂ ମି ରିସା ଉଣା ଆଏତ୍‌ । ୨୭ ଆରେ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତିଂ ବାହା ହିମାଟ୍‌ । ୨୮ ଇଚିସ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାକାନ୍‌ ଲକୁରିଂ ଦାନ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଇନେସ୍‌ ତା ତାକେ ଅଲପ୍‍ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଜାର୍‌ କେଇଦ ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି କସ୍ଟ କିଏନ୍‌ । ୨୯ ମି ୱେଇଦାଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବାନ୍ୟା ବଚନ୍‌ ହତ୍‌ମେତ୍, ଆୱିତିସ୍‌ ଲଡ଼ା ଇସାପ୍ରେ ରଚ୍‌ନି ବଚନ୍‌ ହତେତ୍, ଇନେସ୍‌ ହେଦାଂ ୱେନାକାର୍ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ପାକ୍ୟାତ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆନାତ୍‌ । ୩୦ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଦୁକ୍‌ ହିଉତ୍‌ । ଇନେକିଦେଂକି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ମି ଜପି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଆଦିକାର୍‌‌ନି ଚିନ୍‌ ଇଡ୍‌ଦିତି ଲାକେ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ଦିନେକ୍‌ ମିଦାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ପୁରା କିଦ୍‌ନାର୍‌, ଇଦାଂ ହାତ୍‌ପା । ୩୧ ୱିଜ଼ୁ ବାନି କୁଟ୍‌ ବାବ୍‌ନା, ରିସା, ଟାଣି, କୁର୍ଲି ଆରି ଲକାର୍‌ ନିନ୍ଦା ଆରେ ସବୁ ବାନି ଆକାର୍‌ ମିତାକେଣ୍ଡାଂ ଦେହା ଆଏତ୍‌ । ୩୨  ଆରେ, ହାରି କାଜିଂ ଦୟା ଆଡ, କୱାଣ୍‌ ମାନ୍‌ ଆଡ, ଆରି କ୍ରିସ୍ଟତି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନେସ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କେମା କିତ୍‌ତାନ୍‌, ହେ ଲାକେ ହାରିତିଂ କେମା କିୟାଟ୍‌ ।
୪:୨ ୪:୨ କଲସିୟ ୩:୧୨,୧୩. ୪:୧୬ ୪:୧୬ କଲସିୟ ୨:୧୯. ୪:୨୨ ୪:୨୨ କଲସିୟ ୩:୯. ୪:୨୪ ୪:୨୪ କଲସିୟ ୩:୧୦. ୪:୩୨ ୪:୩୨ କଲସିୟ ୩:୧୩.