ବିଦି ନଲେ ପାର୍ତି
୧ ଏ ବୁଜାୱି ଗାଲାତିୟାର୍‌ ! ଇନେର୍‌ ମି ଜପି ଗାଜାକିତ୍‌ତାନ୍‌ ? ମି କାଣ୍‌କୁ ମୁମ୍‌ଦ ତ କ୍ରୁସ୍‌ତ ହାତି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ବାନା ରଚ୍‌ୟାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୨ ର କାତା ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜା, ବିଦି ପାଲି କିନି କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ପାୟାତାୟ୍‌ନା, ଆକାୟ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ହେବେ ପାର୍ତି କିନି ହୁକେ ? ୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଅବୁଜାକାଦେର୍ ଆନାଦେରା ଇନେସ୍‌ ? ମାପ୍ରୁତି ସାକ୍ତିତ ଇମ୍‌ଣି ଜିବୁନ୍ତ ହାଙ୍ଗ୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ନିଜ୍‌ ସାକ୍ତିତାଂ ଇନାକା ହେଦେଲିଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ବାର୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚା କିନାଦେରା ? ୪ ଇଦାଂ କାଜିଂ ମି ୱିଜ଼ୁ ବାବ୍‌ନା ଇନାକା, ମଲ୍‌ ହିଲାକା ହେବେଣ୍ଡାଂ ଇନାକା ହିକ୍ୟା କିୱାତାୟ୍‌ନା ? ୫ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କେବଲ୍‌ ବିଦିତ ପାର୍ତି କିଜ଼ିମାଚିଲେ ଇନାକା ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ହେୱାନ୍ତି ଜିବୁନ୍ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ମି ବିତ୍ରେ ସାକ୍ତିନି କାମାୟ୍‌ ସବୁ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌, ଆକାୟ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ହେବେ ପାର୍ତି କିନାଦେରା ଇଞ୍ଜି ?
୬  ଅବ୍ରାହାମ୍‌ କାତା ଏତୁ କିୟାଟ୍‌ । ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାମାନାତ୍‌ “ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ପାର୍ତି କିତାନ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ପାର୍ତି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଦାର୍ମି ଲାକେ ମାନିକିତାନ୍‌ । ୭  ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାନାଟ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପାର୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ରାଜି, ହେୱାର୍‌ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ହାତ୍‌ପା ଲାତ୍ରା ଇଦାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେବାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନାତ୍‌ । ୮ ଆଗେତାଂ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାତାତ୍‌ନା, ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିରିଙ୍ଗ୍‌ ପା ଦାର୍ମି ଇଞ୍ଜି ବାଚି କିନାନ୍‌ । ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଲାଗାଂ ଇ ବେରଣ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିୟାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ମି ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ ପୁର୍ତିନି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜାତିତିଂ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିନାନ୍‌ ।” ୯ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ପାୟାଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପାର୍ତି କିନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ଲାକେ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ଗାଟା ଆନାର୍‌ ।
୧୦ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ବିଦି ପାଲି କିନି ଜପି ବାର୍ସି କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ସାଇପ୍‍ନିକାର୍ ବିତ୍ରେ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିତାର୍‌ । ଇନେକିଦେଂକି ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାମାନାତ୍‌, “ମସାତି ବିଦି ପତିତ ଇନାକା ସବୁ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ଜଦି ଇନେର୍‌ ପୁରାବାବେ ହେଦାଂ ପାଲି କିଉନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାଇପ୍‌ ପାୟା ଆନାଦେର୍‌ ।” ୧୧ ମସାତି ବିଦି ହୁଦାଂ ଇନେର୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍ତି ମୁମ୍‌ଦ ଦାର୍ମି ଗାଣାକିୟାଉନ୍, ଇଦାଂ ତ ହାର୍‌କିଜ଼ି, “ଇନାକିଦେଂକି ଦାର୍ମି ଲଗୁ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଜିନାନ୍‌ ।” ୧୨ ମାତର୍‌ ବିଦି ଲାହାଂ ପାର୍ତିନି ଇନାକାପା ମେହାଣ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାତାତ୍‌ନା, “ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ବିଦିନି ଦାବି ଲାହାଂ କାମାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜିନାନ୍‌ ।”
୧୩ ମତର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ମା କାଜିଂ ସାଇପ୍‌ ପାୟାଜ଼ି ବିଦିତ ଲେକାତି ରାଣ୍‌ତାଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା । ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକା ମାନାତ୍‌, “ଇନେର୍‌ ମାର୍‌ନି କ୍ରୁସ୍‌ତ ହାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ହୁକେ ସାଇପ୍‌ ଆନାନ୍‌ ।” ୧୪ ଇସ୍ୱର୍‌ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ଇମ୍‌ଣି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ହିନି କାଜିଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ପା ଇନେସ୍‌ ହେଦାଂ ଲାବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ କାମାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ । ଲାଗିଂ ପାର୍ତି ହୁକେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଡାଟ୍‌ ଇସାବ୍ରେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଲାବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌ ।
ବିଦି ଆରି ପାର୍ମାଣ୍‌
୧୫ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଆନ୍‌ ର ସଲ୍‌କେନି ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ହିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା । ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ରିୟାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ର ଗଜା ସାକି କିନାରା, ଇନେର୍‌ ହେ ଗଜା ବାଙ୍ଗାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁନ୍‌ କି ହେବେ ଇନାକା ମେହାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌ । ୧୬ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ଲାତ୍ରା ଲାଗାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ମାତର୍‌ ଇ ବିସ୍ରେ “ମି ଲାତ୍ରାରିଂ କାଜିଂ” ଇଚିସ୍‌ ବେସି ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ଇଞ୍ଜି ସାସ୍ତର୍‌ ଲେକାୱାତାତ୍‌ନା । କେବଲ୍‌ “ମି ଲାତ୍ରା କାଜିଂ” ଇଞ୍ଜି ଲେକାତାତ୍‌ନା । ଲାଗିଂ ହେ ସାସ୍ତରତି କେବଲ୍‌ ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌, ଇଚିସ୍‌ “କ୍ରିସ୍ଟ କାଜିଂ ଆନାକା ମାନାତ୍‌ ।” ୧୭ ନାଦାଂ ଇନାକା ଅରତ୍‌ ଆନାତା, ଇସ୍ୱର୍‌ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଲାହାଂ ର ନିୟମ୍‌ ରଚ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ ଆରି ହେଦାଂ ରାକ୍ୟା କିନି କାଜିଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ଚାର୍‌ସ ତିରିସ୍‌ ବାର୍ହୁ ପାଚେ ହିଦ୍ୟାତାତ୍‌, ହେଦାଂ ହେ ଗଜାତିଂ ଡ୍ରିକ୍‌ଚି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ ମୁନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁତ୍‌ । ୧୮ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ପାୟାଜ଼ି ଜଦି ବିଦି ପାଲି କିନି ଜପି ବେବାର୍‌ କିତାର୍‌, ତେବେ ହେଦାଂ ତା ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆରେ ଇନ୍ୟା ଆଉତ୍‌ । ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ କେବଲ୍‌ ତା ପାର୍ମାଣ୍‌ ଇସାବ୍ରେ ହେ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ହିତାନ୍‌ ।
୧୯ ତାଆତିସ୍‌ ବିଦି ଇନେକିଦେଂ ହିଦ୍ୟାତାତ୍ ? ମାନାୟ୍‌ତି ସତ୍‌ହିଲ୍‌ୱି କାମାୟ୍‌ ସବୁ ଚଚ୍‌ଚି ହିନାକା ହେଦାଂ ଉଦେସ୍‌ ମାଚାତ୍‌ ଆରି ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଲାତ୍ରାରିଂ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ଲେକାତି ଇସ୍ୱର୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେ ମାନାୟ୍‌ତି ୱାନି ପାତେକ୍‌ ବିଦିନି ଲଡ଼ା ମାଚାତ୍‌ । ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତି ମାଦ୍‌ଣାକାନ୍‌ତି ସାର୍ଗେ ଦୁତ୍‌ର୍‌ କାଜିଂ ବିଦି ହିୟାଜ଼ି ମାଚାତ୍ । ୨୦ ମାଦ୍‌ଣାକାନ୍‌ତି ର ପାକ୍ୟା ନେତା ଆକାୟା, ମାତର୍‌ ରୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ।
ବିଦିନି ଉଦେସ୍
୨୧ ଇଦାଂନି ଅରତ୍‌ ଇନାକା ? ବିଦି ଇନାକା ଇସ୍ୱର୍ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ ବିରୁଦ୍ କିନାତ୍‌ ? ଆକାୟ୍‌ ମୁଲେ ଆକାୟ୍‌ ! ଇନେକିଦେଂକି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଜିବୁନ୍‌ ହିନି ଲାକେ ଜଦି ର ବିଦି କିତିସ୍‌, ଲାଗିଂ ହେଦାଂ ପାଲି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହୁକେ ନେ ମାନାୟ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଣ୍‌କୁତ ଦସ୍‌ହିଲ୍‌ୱାକାନ୍‌ ଆତାନ୍‌ମା । ୨୨ ମାତର୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାମାନାତ୍‌, ରାଜିନି ନାର୍‌ ଜାତି ପାପ୍‌ ସାକ୍ତିତାଂ ତାରେନ୍‌, ଲାଗିଂ ଇନେସ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାକେ ପାର୍ତିନି ପାଡ଼୍‌ ଲାକେ ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ପାୟାନାର୍‌ ।
୨୩ ପାର୍ତିନି ଜୁଗ୍‌ ୱାନି ଆଗେ, ଆରି ହତେଙ୍ଗ୍ ହାଲ୍‍ଜିମାନି ପାତେକ୍‌ ବିଦି ମା ୱିଜ଼ାରିଂ ଗେହ୍ୟାଜ଼ି ଇଟ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାସ୍ । ୨୪ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱାନି ପାତେକ୍‌ ବିଦି ମା ତାରେନ୍‌ ମାଚାତ୍‌; ମାତର୍‌ ତା ପାଚେ କେବଲ୍‌ ପାର୍ତି ହୁକେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଦାର୍ମି ହିଲ୍‌ୱାକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନ୍ୟାନାନ୍‌ । ୨୫ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ହେ ପାର୍ତି ଏକିତି ପାଚେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ବିଦିନି ତାରେନ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ।
୨୬ ପାର୍ତି ହୁକେ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଲାହାଂ ବାଚିକିୟାଜ଼ି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାକାଦେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହିମ୍‌ଣାଂ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୭ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହୁକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଲାହାଂ ଏକ୍‌ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ଆରି ନଙ୍ଗ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜିବୁନ୍‌ ଲାକେ ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍ପାତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୮ ଲାଗିଂ ଜିହୁଦି ଆରି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି, ଗ୍ରିକ୍‌, ଆଡ଼ିଏନ୍‌ କି ଜାର୍‌ତାରେନ୍‌, ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ କି କଗ୍‌ଲେ, ମି ବିତ୍ରେ ମୁଡ଼େପା ବିନେ ଆକାୟ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଲାହାଂ ମେହାଜ଼ି ଏକ୍‌ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୯ ଆରେ ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ମାନାୟାର୍‌ ଲାଗିଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ଲାତ୍ରା ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନାକା ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତାନ୍‌ନା, ହେଦାଂ ଲାବ୍‌ କିନାଦେର୍‌ ।
୩:୬ ୩:୬ ରମିୟ ୪:୩. ୩:୭ ୩:୭ ରମିୟ ୪:୧୬.