୧ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମାଜ଼ି ଆବାତି ସବୁ ଦନ୍‌ନି ହାଉକାର୍‌, ମାତର୍‌ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଆଦିକାର୍‌ ଆଦେଂ ପା ପାୟାୱିତି ବଁଇସ୍‌ ମାନି ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଲାକେ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍‌, ୨ ହିମ୍‌ଣା ଅବସ୍ତାତ, ତା ଆବାତି ସମାନ୍‌ ସମୁ ପାତେକ୍‌ ଗୁମୁସ୍ତା ଜାତୁନ୍‌ ଅନାର୍‌ ଆରି ସବୁ ବିସ୍ରେନି ହପ୍‌ତାନାନ୍‌ । ୩ ସମାନ୍‌ ହେ ଲାକେ ଆପେଂ ପା ଆଦିକ୍‌ ବାବ୍ରେ ପାୟାତି ବଁଇସ୍‌ ଆଗେ, ପୁର୍ତି ଜପି ରାଜ୍‌ କିଜ଼ି ମାନି ସାକ୍ତିନିକାର୍‌ତି ଆଡ଼୍‌ୟା ମାଚାସ୍; ୪ ହାରିହାରା ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ସମାନ୍‌ ସମୁ ୱାତିଲେ, ଇସ୍ୱର୍‌ ଜାର୍‌ ମାଜ଼ିଂ ପକ୍‌ତାନ୍‌ । ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ହୁଦାର୍‌ କଗ୍‌ଲେ ପଟତାଂ ଉବ୍‌ଜାତି ଜିହୁଦି ବିଦିନି ତାରେନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିତାନ୍‌, ୫  ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଲଡ଼ାନି ମଲ୍‌ ହିଜ଼ି ହେ ବିଦିନି ଗାଚ୍‌ୟାତିତାଂ ବିନ୍‌ ଲଗାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିନାକା ଆରି ହେୱାରିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି ଆନି ଉପାୟ୍‌ ହିନାକା ତା ଜିବୁନ୍‌ତନି ଉଦେସ୍‌ ମାଚାତ୍‌ ।
୬ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି, ଇଦାଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିନି କାଜିଂ, ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ମାଜ଼ିତି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ମା ୱାସ୍କିତିଂ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା । “ହେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇନାତା, ଆବା ଏ ନା ଆବା !” ୭ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ କଡ଼୍‌କା ଆଡ଼ିୟାର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ମାଜ଼ି କି । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତା ମାଜ଼ି ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ, ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ମାଜ଼ିଗାଡ଼୍‌ କାଜିଂ ଇନାକା ଇଡ୍‌ତାନ୍ନା, ହେ ସବୁ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।
ଗାଲାତିୟାର୍ତି କାଜିଂ ପାଉଲ୍‌ତି ଚିନ୍ତା
୮ ମାତର୍‌ ଆଗ୍‍ତୁ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାଦେର୍‌, ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହାତେନେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ହେ ଲାକେ ମିଚ୍‌ ପେନ୍‌ ପୁଦାତିଂ ଆଡ଼ିୟା ମାଚାଦେର୍‌; ୯ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ୟ୍ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପୁଚାଦେର୍ଣ୍ଣା ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ନଙ୍ଗ୍‌ୟ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନ୍‌ଚାନ୍‌ନା । ୱାଟିଂ ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ଆନାତ୍‌ ଜେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ରଗ ହେ ନାଦାର୍‌ ବପୁ, ଦାଣ୍ଡ୍‌ନି ପେନ୍‌ ପୁଦାଂ ଲାଗାଂ ମାସ୍‌ଦି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିନାଦେରା ? ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଆରେରଗ ହେୱାର୍‌ତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆଦେଂ ଇଚା କିନାଦେରା ? ୧୦ ଦୁକ୍‌ନି କାତା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେଗଟା ହାର୍ଦି ଦିନ୍‌, ମାସ୍‌ ପାଗ୍‌ ଆରି ବାର୍ହୁ କାଜିଂ ବେସି ମାନ୍‌ ହିନାଦେରା । ୧୧ ମି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି କସ୍ଟ କିନାଙ୍ଗା, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେଦାଂ ପଲ୍ୟା ଆନାତ୍‌, ମି ବିସ୍ରେ ନାଦାଂ ଇ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ।
୧୨ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ଲାକେ ଆଡ । ଆନ୍‌ ମି ଲାକେ ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ଅନ୍ୟାୟ୍‌ କିୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୧୩ ଆନ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ହଟ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ମି ଲାଗାଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ ଏତୁ କିୟାଟ୍‌ । ହେପାଦ୍‌ନା ଆନ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ନାଦାର୍‌ ମାନି କାଜିଂ ଇଦାଂ କିଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୧୪ ମାତର୍‌ ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଅବସ୍ତା ମି ପାକ୍ୟାତ ରିସା ଆତିସ୍‌ପା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଗ୍ଡାଇଦାୱାତାଦେର୍ କି ଗିଣ୍‌ କିୱାତାଦେର୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ର ସାର୍ଗେ ଦୁତ୍‌ ଲାକେ ଇଟ୍ୟାଜ଼ି ମାନ୍‌ଚାନ୍‌ । କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମାନି କିତାଦେର୍‌ମା ହେ ଲାକେ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପା ମାନି କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଚାଦେର୍‌ । ୧୫ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ୱାରିୱାଦାଂ ମାଚାଦେର୍‌ ! ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ? ମି ମେହାବିଡ଼ା ଆନ୍‌ ଇ ସାକି କାତା ଡାଟ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜେ, ଆଜ଼ି ମାଚିସ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି କାଣ୍‌ଗା ଉନ୍‌ଦି ତାଇୱାଜ଼ି ହିତାଦେର୍‍ମା । ୧୬ ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଚିଲେ ମିଂ ଇନାକା ସାତ୍ରୁ ଆତାଂନା ?
୧୭ ହେ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ମି ହାର୍‌ କାଜିଂ ବେସି ୱାରିନିକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାନାନ୍‌ । ମତର୍‌ ଇବେ ହେୱାର୍‌ତି ସତ୍‌ ଉଦେସ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ । ହେୱାର୍‌ତି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ମତର୍‌ ଇଚା, ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା କାଜିଂ ବିନେ ଆଜ଼ି ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ମାନ୍‌ହିୟାଟ୍‌ । ୧୮ ମାତର୍‌ ସବୁ ସମୁତ ଆନ୍‌ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ସବୁ ୱେଡ଼ାଲିଂ ହାର୍ଦି ବିସ୍ରେ ଜିବୁନ୍‌ ହିନାକା ହାର୍‌ । ୧୯ ଏ ନା କାଡ଼୍‌ଦେର୍‌, ଏଚେକ୍‌ ପାତେକ୍‌ ମି ତାକେ କ୍ରିସ୍ଟ ଲାକେ ଆୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେ ପାତେକ୍‌ ମି କାଜିଂ ଆରେ ରଗ କୁଚ୍‍ଚିତ ବିପ୍ତି ଆନାତା । ୨୦ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗେ ଏକିସ୍ ବିନ୍‌ ବାବ୍ରେ କାତା ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ ନା ମାନ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ମି ବିସ୍ରେ ବୁଦିବାଣା ଆନାଙ୍ଗା ।
ହାଗାରା ଆରି ସାରାତି ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌
୨୧ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ବିଦିତ ମାନି କାଜିଂ ଇଚା କିତାର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ନାଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାଟ୍ ତ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ବିଦିନି ବଚନ୍‌ ୱେନୁଦେରା ? ୨୨ ଇନାକିଦେଂକି ଲେକା ମାନାତ୍‌, ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ରିଆର୍ ହିମ୍‌ଣାଂ ମାଚାର୍‌, ରୱାନ୍‌ କଡ଼୍‌କା ଆଡ଼ିଏଣି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ରୱାନ୍‌ ଜାର୍‍ କଗ୍‍ଲେ ତାଂ ଚଞ୍ଚାକାନ୍ । ୨୩ ଇନେର୍‌ ଆଡ଼ିଏଣିତି ମେହି, ହେୱାନ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ମ୍ରାସ୍‍ବେଲ୍ ଚଞ୍ଚାନ୍‌; ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ କଗ୍‌ଲେନି ମେହି, ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ ସାକ୍ତିତ ଚଞ୍ଚାନ୍‍ । ୨୪ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତାନି ର କାତା ପୁନାକା ମାନାତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଇ କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ରି ନିୟମ୍‌ନି ଲାକେ; ର ନିୟମ୍‌ ସିନୟ୍‌ ମାଡ଼ିତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌, ହେଦାଂ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ କାଜିଂ ହିମ୍‌ଣାଂ ଗାଟାଆନାକାଦେଲ୍, ହାଗାରା ହେବେନି ରଞ୍ଜେଲ୍‌ । ୨୫ ହାଗାରା, ଲାକେ ଇ ବେରଣ୍ ଆରବ୍‌ତ ସିନୟ୍‌ ମାଡ଼ିତିଂ ଆଣ୍‍ଗାନାତ୍, ଆରେ, ହେଦାଂ ନଙ୍ଗ୍‌ନି ଜିରୁସାଲମ୍‌ ସମାନ୍‌ ଲାକେ, ଇନାକିଦେଂକି ଇ ଜାର୍‌ ହିମ୍‌ଣାଂ ହୁଦାଂ ଆଡ଼ିଏନ୍ତ ମାଚାନ୍ନା । ୨୬ ମାତର୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ କୁଲାସ୍‌, ଆରି ହେଦେଲ୍‌ ମା ତାଡ଼ି ।
୨୭ ଇନେକିଦେଂକି ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାମାନାତ୍‌,
“ଆଗ ବାଞ୍ଜି, କଗ୍‌ଲେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିୟାଟ୍‌
ଇନାୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ନି ନଦ୍‌ନାକା ଏତ୍‌କିୱାଦାଂ ମାଚିସ୍‌ପା, ୱାରି କିୟାଟ୍‌ ।
ଇନେକିଦେଂକି ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଲାହାଂ ବାହା କିଜ଼ି ମାନି କଗ୍‌ଲେ ଲାକେ
ରୱାନ୍‌ ପିସ୍ତିକଗ୍‌ଲେନି ହିମ୍‌ଣାଂ ଲମର୍‌ ଆଦିକ୍‌ ।”
୨୮ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍‌ହାକ୍‌ ଲାକେ ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ହିମ୍‌ଣାଂ । ୨୯ ମାତର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ହେଦ୍‌ହବାୟ୍ ଇସାପ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଜଲମ୍‌ ଆତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱେଡ଼ାଲିଂ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‍ ପାର୍ମାଣ୍‌ ଇସାପ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଜଲମ୍‌ ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ନିନ୍ଦା କିଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୩୦ ମାତର୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଇନାକା ଇନାତ୍‌ ? “କଡ଼୍‌ତି ଆଡ଼ିଏଣି ଆରି ତା ମେହିଙ୍ଗ୍‌ ପିସ୍ତି ତୁହିୟାଟ୍; ଇନାକିଦେଂକି ଆଡ଼ିଏଣି ମେହି ଜାର୍‌ତିଂ କଗ୍‌ଲେନି ମେହି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ଆଉନ୍‌ ।” ୩୧ ଲାଗିଂ, ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କଡ଼୍‌କା ଆଡ଼ିଏଣି ହିମ୍‌ଣାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଜାର୍‌ କଗ୍‌ଲେନି ହିମ୍‌ଣାଂ ।
୪:୫ ୪:୫ ରମିୟ ୮:୧୫-୧୭.