୧୩
ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ସାରି କିନାସ୍‌
୧ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାଦେର୍‌ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଜିଉନନିତ ତିର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌ । ୨ ୱାଜ଼ି ମାନି ଗତାଂହେବା ପଚ୍‌ମାଟ୍, ଲାଗିଂ ତାହୁଦାଂ ଇନେ ଇନେର୍‌ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ଦୁତକ୍‌ ହେବା କିନାରା । ୩ ଜାର୍‌ତିଂ ବନ୍ଦିରିଂ ରଚେବନ୍ଦି ଲାକେ ଗିଆନ୍‌ କିଜ଼ି ଆରେ ନିଜେ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତାପ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି କସ୍ଟ ବଗ୍‌କିନି ଲକୁରିଂ ଏତ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।
୪ ବିବା ୱିଜ଼ାକାର୍ତି ବିତ୍ରେ ହାର୍‌ ଆୟେତ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ଟାଟି ସକଟ୍‌ ଆୟେତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ଲକାର୍‌ଦାରି ଆରି ପାପିରିଂ ବିଚାର୍‌ କିନାନ୍‌ ।
୫ ଇନିବେବାର୍ତ ଦନ୍‌ ଲବ୍‌ତ ୱାରାକା ଆଡୁ, ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ମାନାତ୍‌, ହେବେ ସାରି ମାନାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ନିଜେ ଇନ୍‌ଞ୍ଚାନ୍ନା, “ଆପ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍ ଆସ୍ତି ମାଞ୍ଜ୍‍ନାପ୍‌, ଆପ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ପିସ୍ତୁପ୍ ।” ୬ ଲାଗିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍‍ତାଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌,
“ମାପ୍ରୁ ନା ରାକ୍ୟାକାର୍‌ଆ,
ଆନ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଉଙ୍ଗ୍‌,
ମାନାୟ୍‌ ନାଦାଂ ଇନାକା କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ?”
୭ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଚନ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚି ମାନ୍‌ଞ୍ଚାର୍, ମିଦାଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ନେତାରିଂ ଏତ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ବେବାର୍‌ ହାରିହାରା ତାଂନି କାଜିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେୱାର୍‌ତି ପାର୍ତି ପାଚେ ହାଲାଟ୍‌ । ୮ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ନିହିଙ୍ଗ୍, ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ସବୁ ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍ ସମାନ୍‌ ମାନାନ୍‌ । ୯ ବାନ୍ୟାନିପ ଆରି ଉଲ୍‌ଟି ବାନି ହିକ୍ୟାତ ବିପ୍ତି ଆମାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି କାଦି ଜିନିସ୍‌ତିଂ ହୁଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଦୟା ହୁଦାଂ ମାନ୍‌ ତିର୍‌ ଆନାକା ହାର୍‌; ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ତିନାକାଉଣାକା ଚାଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାନି କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ମୁଡ଼େ ଲାବ୍‌ ଆୱାତାତ୍‌ନା ।
୧୦ ଇମ୍‌ଣି ଗାର୍‌ଣିନି ଜିନିସିଂ ତୁମ୍‌ନିଆକାତିଂ ପୁଜାରିର୍ତି ତିନି କାଜିଂ ଆଦିକାର୍‌ ହିଲୁତ୍‌, ମାଦାଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ର ଗାର୍‍ଣି ମାନାତ୍‌ । ୧୧ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ସବୁ ପସୁତି ନେତେର୍‌ ପାପ୍‌ନି ପୁଜାଲାକେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ହୁଦାଂ ମୁଡ଼୍‌ ପୁଇପୁୟା ବାହାତ ତାହିୱାନାର୍, ହେ ସବୁ ପସୁନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଚାଉଣି ବାର୍ତ କାଡ୍‌ନାତ୍‌ । ୧୨ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଜିସୁ ପା ଜାର୍‌ ନେତେର୍‌ ହୁଦାଂ ଇନେସ୍‌ ମାନାୟାର୍ତିଂ ପୁଇପୁୟା କିନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଗାଡ଼୍‌ ଦୁଆର୍ଣ୍ଣି ବାର୍ତ ହାକି ବଗି କିତାନ୍‌ । ୧୩ ଲାଗିଂ, ୱାଡୁ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଲାକେ ନିନ୍ଦା, ଅପ୍‌ମାନ୍‌ ହୁନ୍‌ଞ୍ଜି ଗାଡ଼୍‌ ବାର୍ତ ହେୱାନ୍ତି ଲାଗେ ହାନାସ୍ । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଇ ପୁର୍ତିତ ମାଦାଂ ସବୁଦିନ୍‍ନି ମାନି ଗାଡ଼୍‌ ହିଲୁତ୍‌, ମତର୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ୱାନିଦିନ୍ତିନି ଗାଡ଼୍‍ଦିଂ ଡେକ୍‌ନାସା । ୧୫ ଲାଗିଂ ୱାଡୁ, ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ହିଜ଼ି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଜିଂ ୱାରିକିୟ୍‌ ହୁକେ ପୁଜା, ଇଚିସ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ତର୍‌ ମାନିକିନି ଓଟିନି ପାଡ଼୍‌ ନିତ୍ରେ ପୁଜାକିନାସ୍ । ୧୬ ଲକାର୍ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ଦାନ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ପଚ୍‌ମାଟ୍, ଇନାକିଦେଂକି ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଜାତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବେସି ସତକ୍‌ ।
୧୭ ମି ନେତାର୍ତି ବଲ୍‌ ମାନିକିୟାଟ୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ବଲ୍‌ ପାଲି କିୟାଟ୍‌ । ହେୱାର୍‌ ଜାଗ୍‌ୱାଡ଼ାର୍‌ ଲାକେ ମି ୱାସ୍କି ରାକ୍ୟା କାଜିଂ ଜମ୍‌ୱି ବାବ୍ରେ କାତ୍‌ନାରା, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାରିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଂ ଜାର୍‌ କାମାୟ୍‌ନି ଇସାପ୍‌ ହିୟାନାତ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ହେୱାର୍‌ତି ବଲ୍‌ ମାନିକିୟାଟ୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ୱାରି ମାନ୍ତାଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କିତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଜଦି ହେଦାଂ କିୱିତିସ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ମାନ୍‌ହିୱି ମାନ୍ତାଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ କିତାର୍‌ ଆରି ଇଦାଂ ମି ପାକ୍ୟାତ ହାର୍‌ ଆଉତ୍‌ ।
୧୮ ମା କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ମା ପାର୍ତି ଜେ, ମା ହାର୍ଦି ଚିନ୍ତା କାଜିଂ ମାନାତ୍‌, ଲାଗିଂ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ହାର୍ଦି ବେବାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆପେଂ ଇଚା କିନାପା । ୧୯ ଆରେ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବେଗି ମି ଲାଗେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେସିକିଜ଼ି ୱାସ୍କିତାଂ ଗୱାରି କିଦ୍ନାଙ୍ଗା ।
ହାରିହାରା ପାର୍ତାନା
୨୦ ଇମ୍‌ଣି ସୁସ୍ତା ହିଦ୍‌ନି ଇସ୍ୱର୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱିକାଡ଼୍‌ ତିର୍ ନିୟମ୍‌ନି ନେତେର୍‌ କାଜିଂ ମୁଡ଼୍‌ ମେଣ୍ଡାଗଡ଼ିୟା, ଇଚିସ୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତିଂ ହାକିନିକାର୍ ବିତ୍ରେତାଂ ମାସ୍‌ତି ତାହିୱାତାନ୍‌; ୨୧ ହେୱାନ୍ତି କାଣ୍‌କୁତ ଇନାକା ହଲ୍‌ନାତ୍, ହେଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ମା ୱାସ୍କିତ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ହୁଦାଂ ୱିସ୍‍ସି ହେୱାନ୍ତି ଇଚା ପୁରା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଣ୍‌କେ ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ତ ବାର୍ତି କିଦେନ୍‌ । ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ହେୱାନ୍ତି । ଆମେନ୍‌ ।
ୱିସ୍ତି କାତା
୨୨ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍ନାଙ୍ଗା, ଇ ଉପ୍‍ଦେସ୍ ମାନି କିୟାଟ୍‌, ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ହାରୁ ଆକିତ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରିକିୟ୍‌କିଦ୍‌ନି କାଜିଂ ଲେକିକିତ୍‌ତାଂନା, ହେଦାଂ ଦିଆନ୍‌ ହିୟାଟ୍‌ । ୨୩ ମା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ତିମତି ଜଇଲ୍‌ତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆତାନ୍ନା ଇଞ୍ଜି ପୁନାଦେର୍‌, ଜଦି ହେୱାନ୍‌ ବେଗି ୱାତିସ୍, ୱାଟିଂ ହେୱାନିଂ ରଚେ ଆନ୍‌ ମି ଲାହାଂ ବେଟ୍‌ ଆଦେଂ ୱାନାଙ୍ଗ୍‌ ।
୨୪ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ନେତା ଆରି ପୁଇପୁୟାନି ସାଦୁୱିଜ଼ାରିଂ ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌କିଆଟ୍ । ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇତାଲିଆତାଂ ୱାତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌କିତ୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା ।
୨୫ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦୟା ମି ୱିଜ଼ାକାର୍ତି ଲାହାଂ ଆୟେତ୍‌ ।