୧୨
ଇସ୍ୱର୍‌ ମା ଆବା
୧ ଇ ଲାକେ ସାକିର୍ତି ର ଗାଜା ଦାଡ଼୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ମା ଚାର୍‌ବେଣ୍‌ତାଂ ମୁକ୍ତାତାର୍ଣ୍ଣା । ଲାଗିଂ ୱାଡ, ଇମ୍‌ଣି ସବୁ ବିସ୍ରେ ମା ହାନାକା ବନ୍ଦ୍‌କିଦ୍‌ନାତା ଆରି ଇମ୍‌ଣି ପାପ୍‌ ସବୁ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜେଲ୍‌ଜି ଆସ୍ତାତ୍‌ନା, ହେ ୱିଜ଼ୁ ପିସ୍‌ସି ଜିସୁଙ୍ଗ୍ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ସାସ୍‍ତାଂ ମା ହାନି ହାଜ଼ିତ ହନ୍‍ନାସ୍ । ୨ ଇନେର୍‌ ଜପି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଚିମ୍‌ରାଜ଼ି ପାର୍ତି ଚିନ୍ତା କିନାସ୍‌, ଜିସୁ କାଜିଂ ମା ହୁଡ଼୍‌ନାକା ବନ୍ଦ୍‌ କିନାସ୍‌, କ୍ରୁସ୍‌ନି ହାକି ବଗି କିତାନ୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଗାଦିନି ତିନା ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚାନ୍ନା ।
୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ମାନ୍ତ ବିୱାହିଂ ଦୁକ୍‌ ପାୟା ଆୱାଦାଂ; ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇନେନ୍‌ ପାପିର୍‌ତାଂ ଏଚେକ୍‌ ଇଣ୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ନଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ କୁଟୁମ୍‌ତିଂ ଚିନ୍ତା କିତାନ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ବିସ୍ରେ ଚିନ୍ତା କିୟାଟ୍‌ । ୪ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାପ୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ଜୁଜ୍ କିଜ଼ି ନଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ନେତେର୍‌ ନସ୍ଟଆନି ପାତେକ୍‌ ଟେବାୟ୍‌ କିୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ୫ ଆରେ ହିମ୍‌ଣାଙ୍ଗ୍ ଲାକେ ମି କାଜିଂ ଲେକିକିତି ଇ ୱାରିକିନି କାତା ବାଣାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ?
“ଏ ନା ମାଜ଼ି, ମାପ୍ରୁତି ସାସନ୍‍ତିଂ ହାରୁ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିମାଟ୍‌,
ହେୱାନ୍ତି ହୁଦାଂ ଲେତ୍‌ୟା ଆତିସ୍‌ ୱାହ୍‌ମାଟ୍‌,
୬ ଇନାକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁ ଇନେରିଂ ଜିଉନନାନ୍,
ହେୱାନିଂ ସାସନ୍ କିନାନ୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍ ଇଡ଼୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ଟ୍ରାକ୍‌ନାନ୍ ।”
୭ ସାସନ୍ ଉଦେସ୍‌ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କସ୍ଟ ବଗ୍‌ କିନାଦେରା, ଇସ୍ୱର୍‌ ମି ଲାହାଂ ମାଜ଼ି ଲାକେ ଚିନ୍ତା କିଦ୍ନାନା, ଇନାକିଦେଂକି ଆବା ଇନେରିଂ ସାସନ୍ କିଉନ୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ମାଜ଼ି ଇନେର୍‌ ମାନାନ୍‌ ? ୮ ମତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ସାସନ୍‍ନି ମେହାନାକା, ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେବେନି ମେହାଣ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାଜ଼ି ଆୱାଦାଂ ଉପ୍‌କା ମାଜ଼ି କାଦେର୍ । ୯ ଆରେ ପା, ମା ସାସନ୍ କାରିୟା ମା ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଆବାରିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌କିନାକା କିତାସ୍; ୱାଟିଂ ମା ଆବାତି ନଲେ ଏଚେକ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଲାକେ ତଲ୍ୟା ଆଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ ଗାଟା ଆଉସ୍‌ ? ୧୦ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାରିଂ ଇନେସ୍‌ ବେସି ହାର୍‌ କିଜ଼ି ବୁଜାତାର୍, ହେ ଇସାପ୍ରେ ହେୱାର୍‌ ଅଲପ୍‍ ଦିନ୍‌ କାଜିଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାସନ୍ କିତ୍‌ତାନ୍‌, ମତର୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପୁଇପୁୟାତ ମେହାଣ୍‌ ଆନାସ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ମା ବାଲ୍‌ କାଜିଂ ସାସନ୍ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ୧୧ ସାସନ୍ ନଙ୍ଗ୍‌ ୱାରିୟା ଆୱାଦାଂ ଦୁକ୍‌ ବୁଜାଦେଂ ଆନାତ୍‌; ଆତିସ୍‌ପା ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ତା ହୁଦାଂ ହିକ୍ୟା ଗାଟା ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ତା ପାଚେ ହେୱାରିଂ ସୁସ୍ତାନି ପାଡ଼୍‌ ଲାକେ ଦାର୍ମି ଉପ୍‌କାର୍‌ ହିଦ୍‌ନାତ୍‌ ।
ଉପ୍‌ଦେସ୍‌ ଆରି ଜାଗ୍ରତ୍‌ କାତା
୧୨ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଦାର୍‌ କେଇ ଆରି ୱିଜ଼ୁ ମେଣ୍ଡା ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ୧୩ ଆରେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ପାନା କାଜିଂ ହାଣ୍‌କୁ ହାଜ଼ି ଜାଲ୍‌ଦି କିୟାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଇନାକା ଚଟା, ହେଦାଂ ଆଦିକ୍‌ ବାନ୍ୟା ଆୱାଦାଂ ନଲେ ଉଜ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।
୧୪ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାହାଂ ସୁସ୍ତାତ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ ସେସ୍ଟା କିୟାଟ୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ପୁଇପୁୟା ପିସ୍ତି ଇନେର୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡୁର୍‌, ତା ପାଚେ ହାଲାଟ୍‌, ୧୫ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଦୟାତାଂ ମୁଞ୍ଜୁନ୍ କି ଇମ୍‌ଣାକା ପା କେନି ଦଲ୍‌ ନେସ୍‍ଜି ବାଡାଦେଂ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ନସ୍ଟ କିଦ୍‌ନାତ୍‌, ଆରେ ତା ହୁଦାଂ ଆଦେକ୍‌ ବିଟାଡ଼୍‌ ଆନିକ୍‌; ୧୬ ଇନେର୍‌ ବାନିୟା କାମାୟ୍‌ କିନାକାର୍‌, ର ଅଲିନି କାଦି କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଗାଜା ଆଦିକାର୍‌ ପ୍ରତାକାନ୍ ଜେ ଏସୌ, ହେଦାଂ ଲାକେ ଅଦାର୍ମି ଆନାତ୍‌, ଇ ବିସ୍ରେ ବେସି ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଡୁ । ୧୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ପୁନାଦେର୍‌ ଜେ, ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ନି ଆଦିକାରି ଆନି କାଜିଂ ଇଚା କିତିସ୍‌ ପା ମୁନାକିୟାତାନ୍‌, ଆରେ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ କାଣେଲିଂ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜାତୁନ୍‌ତାଂ ସେସ୍ଟା କିତିସ୍‌ ପା ହେଦାଂ କିନି କାଜିଂ ଆରେ ହୁତୁର୍‍ ଗାଟା ଆୱାତାତ୍ ।
୧୮ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସିୟନ୍‌ ମାଡ଼ି ଆରି ଆହ୍‌ନି ନାଣି ଲାଗାୟ୍‌ ଆରେ ଗେସ୍‌ତି ବାଦାଡ଼୍‌, ମାଜ୍‌ଗାନି ଡ଼ୁଇ, ୧୯ ମରିନି ଗାଜ୍ରାନାକା ଆରି ବାଜାନି ଗାଜ୍ରାନାକା ଲାଗାୟ୍‌ ୱାୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ୱେନାକାର୍‌ ହେ ଗାଜ୍ରାନାକା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଇନେସ୍‌ ହେୱାରିଂ ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବଚନ୍‌ ଇନ୍ୟା ଆଉତ୍‌, ଇଦାଂ ଗୱାରି କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌; ୨୦ ଲାଗିଂ “ଇମ୍‌ଣାକା ପା ପସୁ ପା ଜଦି ହେ ମାଡ଼ି ଡୁନାତ୍, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ଗାଜା କାଲ୍‌ଦାଂ ହାନାତ୍‌, ଇଦାଂ ଇମ୍‌ଣି ବଲ୍‌ ହିଆତାତ୍ନା, ହେଦାଂ ହେୱାର୍‌ ହୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ ଆଡ୍‌ୱାତାର୍‌” ୨୧ ଆରେ ହେ କାତା ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ବୟଙ୍କାର୍‌ ମାଚାତ୍‌ ଜେ, ମସାନେ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ବେସି ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆରି ତ୍ରିଗ୍‌ନାଙ୍ଗା ।”
୨୨ ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସିୟନ୍‌ ମାଡ଼ି ଆରି ଜିତି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଗାଡ଼୍‌, ଇଚିସ୍‌ ସାର୍ଗେନି ଜିରୁସାଲମ୍‌, ଗାଣାକିଦେଂଆଡ୍‌ୱି ଦୁତକ୍‌ତି ପାର୍ବୁ, ୨୩ ସାର୍ଗେତ ଲେକିକିତି ପର୍ତୁମ୍‌ ଜଲମ୍‍ଆତାକାର୍ତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି, ୱିଜ଼ାକାର୍ତି ବିଚାର୍‌କାର୍‌ୟା ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାର୍ତିପାୟାତି ଦାର୍ମିର୍ତି ଜିବୁନିଙ୍ଗ୍‌, ୨୪ ପୁନି ନିୟମ୍‌ନି ମାଦ୍‌ଣାକାନ୍‌ ଜିସୁ, ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ତିର୍‌ତି ନେତେର୍‌ ହେବଲ୍‌ନି ନେତେର୍‌ ବାଟା ହାର୍ଦି ବଚନ୍‌ ଇନାତ୍‌, ତା ଲାଗାୟ୍‌ ୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।
୨୫ ଜାଗ୍ରତ୍‌, ଇନେନ୍‌ ବଚନ୍‌ ଇନାନ୍ନା, ହେୱାନିଂ ମୁନା କିମାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଇନେନ୍‌ ପୁର୍ତିତ ବଲ୍‌ ହିତାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ମୁନା କିତିଲେ ହେୱାର୍‌ ଜଦି ରାକ୍ୟା ପାୟା ଆୱାତାର୍‌, ୱାଟିଂ ଇନେନ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ବଲ୍‌ ହିତ୍‍ତାନ୍ନା, ହେୱାନ୍ତିତାଂ ମାସ୍‌ଦି ହାଚିସ୍ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ରାକ୍ୟା ପାୟା ଆଉସ୍‌, ଇଦାଂ ଏଚେକ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ହାତ୍‌ପା ! ୨୬ ହେ ଏଚେୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାନ୍ତି କାଟ୍‌ ପୁର୍ତିତିଂ ଜଲାୟ୍‌କିତାତ୍, ମତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା, “ଆରେ ରଗ ଆପ୍‌ ଜେ ପୁର୍ତିତିଂ ଲେପ୍ପାନାସ୍, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଆକାସ୍‌ତାଂ ପା ଲେପ୍‌ପାନାଙ୍ଗ୍‌ ।” ୨୭ “ଆରେରଗ” ଇଞ୍ଜି ଇନି ହୁଦାଂ ଇଦାଂ ବୁଜାୟା ଆନାତ୍‌ ଜେ, ଲେମ୍‌ୱି ବିସ୍ରେ ସବୁ ମାନି କାଜିଂ ଟଡ଼୍‌ମଡ଼୍ ବିସ୍ରେ, ଇଚିସ୍‌ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ବିସ୍ରେ ସବୁନି ବାଦ୍‌ଲା ଆନାତ୍‌ ।
୨୮ ଲାଗିଂ, ଲେମ୍‌ୱି ରାଜି ଗାଟା ଆତିଲେ ୱାଡୁ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରିୟା ଆଜ଼ି ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆରି ବକ୍ତି ହୁଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜୁୱାର୍‌ କିଜ଼ି ମାନାସ୍‌ ଇ ଇଚାତ ସାରି ଆଜ଼ି ପାର୍ତାନା କିନାସ୍‌ । ୨୯ ଇନାକିଦେଂକି ମା ଇସ୍ୱର୍‌ ତିନ୍‌ଞ୍ଜିହାନି ନାଣି ଲାକେ ଆନାନ୍‌ ।