୧୧
ପାର୍ତିନି ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌
୧ ପାର୍ତି ଆହା ଇଡ଼୍‌ଜି ମାନି ବିସ୍ରେତିଂ ଆଟ୍‌ୱା ପାର୍ତି ଆରି ହୁଡ଼୍‌ୱି ବିସ୍ରେ ହାତ୍‌ପା ଗିଆନ୍‌ । ୨ ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତି ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାରି ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।
୩ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଜା ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌ ଜେ, ୱିଜ଼ୁ ସଁସାର୍‌ନି ଇସ୍ୱର୍ତି ବଚନ୍‌ ହୁଦାଂ ରଚ୍ୟା ଆତାକା, ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ହାଣ୍‌କୁ ବିସ୍ରେ ହୁଡ଼୍‌ନି ବିସ୍ରେ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆୱାତାତ୍‌ନା ।
୪ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ହେବଲ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଉଦେସ୍‌ତ କୟିନତି ବାଟା ହାର୍ଦି ପୁଜା କିତାନ୍‌ ଆରି ତାହୁଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ଦାର୍ମି ଇଞ୍ଜି ସାକି ପାୟା ଆତାନ୍‌; ଇସ୍ୱର୍‌ତି ନିଜେ ତା ଦାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିତାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ହାତିସ୍‌ ପା ପାର୍ତି ହୁକେ ନେଜେଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ କାତା ଇନ୍ୟାନାନା ।
୫ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ହନକ ହାକି ବଗି କିୱାଦାଂ କାଣ୍‌କୁତାଂ ଦେହା ହାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ହୁଡ଼ିୟା ଆୱାତାନ୍‌ନ୍ଦେ, ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ କାଣ୍‌କୁତାଂ ଦେହା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସତକ୍‌ ଲଗୁ, କାଣ୍‍କୁତାଙ୍ଗ୍ ଡ଼ୁଗ୍‌ନି ଆଗେ ହେବେନି ସାକି ପାୟା ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌; ୬ ଆରେ ପାର୍ତି ପିସ୍ତି ହେୱାନ୍ତି ସତକ୍‍ ଲକୁ ଆନାକା କସ୍ଟନିକା, ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ମାନାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଡେକ୍‌ନାକାରିଂ ଇନାମ୍‌ ହିନାନ୍‌, ଇଦାଂ ହେୱାନ୍ତି ଲାଗେ ୱାନି ମାନାୟାର୍‌ତି ପାର୍ତି କିନାକା ଲଡ଼ା ।
୭ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ନହ ହେ ୱିଜ଼ୁ ପାତେକ୍‌ ହୱି ବିସ୍ରେ କାଜିଂ ସବୁ ବଲ୍‌ ଗାଟା ଆଜ଼ି ବକ୍ତି ଲାହାଂ ଜାର୍‌ କୁଟୁମ୍‌ତାଂ ମୁକ୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ ରଚ୍‍ଚାନ୍‌ ଆରେ ହେ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ଜଗତ୍‌ତିଂ ଦସି କିଜ଼ି ପାର୍ତି ଇସାପ୍ରେ ଦାର୍ମିନି ଆଦିକାରି ଆତାନ୍‌ ।
୮ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ କୁକ୍ୟା ଆତିଲେ, ଇମ୍‌ଣି ଦେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ଲାହାଂ ଗାଟା ଆଦେଂ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌, କାତା ମାନି କିଜ଼ି ହେବେଣ୍ଡାଂ ହତାନ୍, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇମେତାକେ ହାନାନା, ହେଦାଂ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ପା ହସି ହାଚାନ୍‌ । ୯ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ବିଦେସ୍‍ନିକାନ୍ ଲାକେ ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ଦେସ୍‌ତ ବାହା କିଜ଼ି ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ଆଦିକାରିର୍‌ ଇସ୍‌ହାକ୍‌ ଆରି ଜାକୁବ୍‌ ଲାହାଂ ପୁଟ୍‌କୁତ ବାହା କିତାନ୍‌; ୧୦ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ଗାଡ଼୍‌ କୁନାଦି ଲାଗ୍‌ଦି ମିହାତାକା, ଆରେ ଇନେର୍‌ତି ବାନାରଚ୍‌ନାକାନ୍ ଆରି ରଚ୍‌ନାକାନ୍ ନିଜେ ଇସ୍ୱର୍‌, ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ହେବେ କାଜିଂ ମାଚାନ୍‌ ।
୧୧ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ସାରା ନିଜେ ପା ପାର୍ମାଣ୍‌ କାର୍‌ୟାଙ୍ଗ୍ ପାର୍ତି ଗିଆନ୍‌ କିଜ଼ି ୱିସ୍ତିବୟଁସ୍ ଆତିସ୍‌ପା ଜାତିନି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆୟା ଆଦେଂ ସାକ୍ତି ଗାଟା ଆତାତ୍‌, ୧୨ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ହାତିଲାକେ ରୱାନ୍‌ ମୁଣିକାନ୍‍ତାଂ ଆକାସ୍‌ନି ହୁକାଂ ଲାକେ ଗାଣାକିଆଉତ୍‌ ଆରି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଗୁଟିନି ବାଲି ଲାକେ ଗାଣାକିଆଉତ୍ ର ଜାତି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତାତ୍‌ ।
୧୩ ଇ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ପାର୍ତିତ ପାରାଣ୍‌ ହାଚ୍‌ଚାର୍; ହେୱାର୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ଗାଟାୱାତାର୍‌, ମତର୍‌ ଦେହାତାଂ ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ବନ୍ଦାୟ୍‌ କିତାର୍‌ ଆରି ପୁର୍ତିତ ଜାର୍‍ନିକାରିଂ ବିଦେସ୍ୟା ଆରି ବାହାକିତି ଲଗୁ ଇଞ୍ଜି ମାନି କିତାର୍‌ । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ କାତା ଇନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜେ ନିଜ୍‍ତି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଦେସ୍‌ ଡେକ୍‌ନାରା, ଇଦାଂ ହପ୍‌ନାନା । ୧୫ ଆରେ, ଇମ୍‌ଣି ଦେସ୍‌ତାଂ ହେୱାର୍‌ ହସି ୱାଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଜଦି ହାତ୍ପାରଚେ ହେ ଦେସ୍‌ତିଂ ଏତୁ କିତାର୍ମା, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ମାସ୍‍ଦିହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ ପାଗ୍ରା ଆତାତ୍ମା । ୧୬ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ର ହାର୍ଦି ଇଚିସ୍‌ ସାର୍ଗେନି ଦେସ୍‍ନି ଆହା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌; ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆଦେଂ ହେୱାର୍‌ତି ବିସ୍ରେ ଲାଜ୍ ଆଉନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି କାଜିଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଡ଼୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି କିତାନ୍‌ନ୍ନା ।
୧୭ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ପରିକ୍ୟାକିୟା ଆଜ଼ି ଇସ୍‌ହାକ୍‌ତିଂ ପୁଜାକିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି ଆତାନ୍‌, ଆଁ, ଇମ୍‌ଣି ମୁଣିକା ପାର୍ମାଣ୍‌ ସବୁ ପାୟା ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଇନେନିଂ ଇନ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ଜେ, ୧୮ ଇସ୍‌ହାକ୍‌ତାଂ “ମି ବଁସ୍‌ ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆନାତ୍‌, ହେ ମୁଣିକା ଜାର୍‌ତିଂ ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ କାଡ଼୍‌ଦେଂ ପୁଜାକିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌,” ୧୯ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ଇସ୍‌ହାକ୍‌ତିଂ ହାତାକାର୍ତି ବିତ୍ରେ ପା ନିଙ୍ଗ୍‌ଦେଂ ଆଡ୍‌ନାକାନ୍‌, ଇଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ବାବିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ପା ହେୱାନିଂ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ବାବ୍ରେ ହାକିତାଂ ଆରେ ଗାଟାତାନ୍‌ ।
୨୦ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଇସ୍‌ହାକ୍‌ ୱାନିକାଡ଼୍‌ ବିସ୍ରେ ପା ଜାକୁବ୍‌ ଆରି ଏସୌତିଂ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିତାନ୍‌ ।
୨୧ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଜାକୁବ୍‌ ହାକି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଜସେପ୍‌ତିଂ ରିୟାର୍‌ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିତାନ୍‌, ଆରେ, ଜାର୍‌ ବାଡ୍‌ଗାନି ଟିପ୍‍ତ ଗେଣ୍‌ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୱାର୍‌ କିତାନ୍‌ ।
୨୨ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଜସେପ୍‌ ହାକି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହିମ୍‌ଣାଂତି ମିସର୍‌ଦେସ୍‌ ପିହ୍‌ନି ବିସ୍ରେ ଇଚାନ୍‌, ଆରେ, ଜାର୍‌ ପ୍ଡେନ୍ ବିସ୍ରେ ବଲ୍‌ ହିତାନ୍‌ ।
୨୩ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ମସାତିଂ ଆବା ଆୟା ହେୱାନ୍ତି ଜଲମ୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାନିଂ ର ହଲ୍‌ନି କାଡ଼୍‌ଦେ ଇଞ୍ଜି ହୁଡ଼୍‌ଜି ରାଜାତି ବଲ୍‌ତିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆୱାଦାଂ ତିନ୍‌ ଲେଞ୍ଜ୍ ପାତେକ୍‌ ହେୱାନିଂ ଡ଼ୁକ୍‌ଚି ଇଡ୍‌ତାର୍ ।
୨୪ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ମସା ଗାଜା ଆତି ପାଚେ ପାରରାଜା ଗାଡ଼୍‌ହିନି ମାଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆଦେଂ ମୁନା କିତାନ୍‌ । ୨୫ ପାପ୍‌ନି ଚାନେକ୍‌ନି ସୁକ୍‍ବଗ୍ ବାଟା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲକୁ ଲାହାଂ ନଲେ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମାନ୍‌ କିତାନ୍‌, ୨୬ ଆରେ ମିସର୍‌ନି ୱିଜ଼ୁ ଦନ୍‌ ବାଟା କ୍ରିସ୍ଟତି ନିନ୍ଦାନି ମେହାଣ୍‌ ଆନି ମୁଡ଼୍‌ଦି ଦାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିତାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦାନ୍‍ନି ସମୁ କାଜିଂ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍ ।
୨୭ ମସା ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ରାଜାତି ରିସାତିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆୱାଦାଂ ମିସର୍‌ ପିସ୍ତାନ୍‌, ଲାଗିଂ ଇନେନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ୟାଉତ୍, ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ତି ଲାକେ ତିର୍‌ ମାନ୍‌ଗାତାନ୍ । ୨୮ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ମସା ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ଆରି ନେତେର୍‌ ତିର୍ଣ୍ଣି ବିଦି ମାନି କିତାର୍‌, ଇନେସ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ଜଲମ୍‌ ଆତି ଅହ୍‌ନାକା ହେୱାରିଂ ଡୁଉକ୍ ।
୨୯ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ୱାଚ୍‌ଚି ମେଦ୍‌ନି ଜପି ତାଙ୍ଗ୍‌ତି ଲାକେ ନେତେର୍‌ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ନାସି ହାଚାର୍‌; ପାଚେ ମିସରିୟର୍‌ ହେଦାଂ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମୁନ୍‌ଜି ହାତାର୍‌ ।
୩୦ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଜିରିହ କୁୱାଡ଼୍‌ ସାତ୍‌ ଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ କିନ୍ଦ୍ରା ଆତି ପାଚେ ବୁଡା ଆତାତ୍‌ । ୩୧ ପାର୍ତି ହୁକେ ରାହାବ୍‌ ଦାରି ଚର୍‌କୁକାଂ ବାସିହିତିଲେ ବଲ୍‌ ମାନିକିୱାକାର୍‌ ଲାହାଂ ନାସ୍‌ ଆୱାତାର୍‌ ।
୩୨ ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଂ ? ଗିଦିୟନ, ବାରାକ୍‌, ସାମ୍‌ସନ୍‌, ଜିପ୍ତହ, ଦାଉଦ୍‌, ସାମୁୟେଲ୍‌ ଆରି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍ତି ବିସ୍ରେ ଜଦି ଆନ୍‌ ହାନ୍ଦାୟ୍ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଲାଗିଂ ସମୁ ଏକ୍‌ତୁତ୍; ୩୩ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ହେୱାର୍‌ ରାଜିକାଂ ଜିଣା ଆତାର୍‌, ଦାର୍ମି ସାଦନ୍‌ କିତାର୍‌, ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ପାୟା ଆତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ସିହଁକାଂ ୱେଇ ବନ୍ଦ୍‍ କିତାର୍‌, ୩୪ ନାଣିନି ଆହ୍‍ନାକା ପାଗ୍‌ତାନ୍‌, କାଣ୍ଡାଦାରାତାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାତାର୍‌, ନାଦାର୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ସାକ୍ତି ଆତାର୍‌, ଜୁଜ୍‍ତ ଜିଣା ଆତାର୍‌, ଆରେ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ମେଲ୍ୟାରିଂ ପେସ୍ତାର୍ । ୩୫ କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହାତାକାର୍ତି ଆରେ ନିଂନାକା ହୁଦାଂ ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆତିକ୍‌ ।
ଆଦେକ୍‌ ହାର୍‌ ଆରେ ନିଂନାକା ପାୟାନି କାଜିଂ ଉଦାର୍ ପାୟାଦେଂ ଇଚା କିୱାଦାଂ ଗାଣ୍‌ଜୁ କସ୍ଟବଗ୍‌ କିତିକ୍‌ । ୩୬ ବିନ୍‌ଲଗୁ କୁର୍ଲି, କରଡା ଇଡ଼୍‌ୟାଜ଼ି, ଆଁ, ଗାଚ୍‌ୟାଜ଼ି ଆରି ଜଇଲ୍‌ ହୁଦାଂ ପା ପରିକ୍ୟାକିୟା ଆତାର୍‌, ୩୭ ହେୱାର୍‌ କାଲ୍‌କୁମାଡ୍‌ତ ହୁଞ୍ଜ୍‌ଚାର୍‌, କରତ୍‌ତ ରି ଗାଣ୍ଡ୍ରା ଆତାର୍‌ ଆରି କାଣ୍ଡାତାଂ ହାତାର୍‌ । ଇନେ ଇନେର୍‌ ମେଣ୍ଡା ଆରି ଅଡା ତଲ୍‌ଦ ଉସ୍‌ପିସ୍‌ ଅର୍କିତ୍‌, ବାଦା ଆରି ଇନସ୍ତା ଆଜ଼ି ଏନେ ତେନେ ହାଲ୍‌ବାତାର୍‌ । ୩୮ ବାଟାତ, ମାଡ଼ିତ, ପାରାତ, ଆରେ ପୁର୍ତିନି ବିତ୍ରେ ବୁଲାଆତାର୍, ପୁର୍ତି କ୍ଡଇ ଜଗ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍ ।
୩୯ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଇ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଡାକ୍‌ପୁଟା ଲାବ୍‌ କିଜ଼ି ପା ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ପାୟା ଆୱାତାର୍‌, ୪୦ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମା କାଜିଂ ହାର୍ଦି ବିସ୍ରେ ଜାଲ୍‌ଦି କିୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌, ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ମାଂ ପିସ୍ତି ବାର୍ତି ଲାବ୍‌ କିଉର୍‌ ।