୧୦
୧ ଇନାକିଦେଂକି ମସାତି ବିଦି ୱାନିଦିନ୍ତ ହାର୍‌ଦି ବିସ୍ରେ ଡ଼ିଗା ଲାକେ ଆଜ଼ି ହେ ସବୁ ବିସ୍ରେ ତିରିୱିରି ପୁତ୍‌ଡ଼ାଂ ଆୱିତିଲେ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍ତି ବାର୍ହୁତିଂ ବାର୍ହୁ ନିତ୍ରେ ହେ ରବାନି ପୁଜାକିନି କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିନାକାରିଂ ମୁଡ଼େ ବାର୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁନ୍‌ । ୨ ଜଦି ଆଡ଼୍‍ତାତ୍‍ଚି, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ପୁଜାକିନାକାର୍‌ ରଗ ସକଟ୍‌ ଆଜ଼ି ଚିନ୍ତା ସାକ୍ତିତ ଆରେ ପାପ୍‌ତିଂ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ହେ ସବୁ ପୁଜା ଇନାକା ବାନ୍ଦ୍‌ ଆୱାତାତ୍ମା ? ୩ ମାତର୍‌ ହେ ଲାକେ ଆୱାଦାଂ ବାର୍ହୁତିଂ ବାର୍ହୁ ପୁଜା ହିନାକା ହୁକେ ମାନାୟ୍‌ତିଂ କେବଲ୍‌ ତା ପାପ୍‌ ବିସ୍ରେ ଏତ୍‌ କିୟ୍‌କିଦ୍ନାତ୍; ୪ ଇନାକିଦେଂକି ସଣ୍ଡ୍‌ ଆରି ଅଡାନି ନେତେର୍‌ ଜେ ପାପ୍‌ ହାଲି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାତ୍‌, ଇଦାଂ କସ୍ଟନିକା ।
୫ ହେଦାଂ କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ପୁର୍ତିତ ୱାନି ଆଗେ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌,
“ପୁଜା ଆରି ଆତାତ୍‌ତ ଏନ୍‌ ସାରି ଆକାୟ୍‌,
ମାତର୍‌ ଏନ୍‌ ନା କାଜିଂ ର ଗାଗାଡ଼୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି କିନାଦେର୍‌;
୬ କାଟ୍‌ପୁଜା ଆରି ପାପ୍‌ନି
ପୁଜାତ ଏପ୍‌ ସାରି ଆୱାତାୟ୍‌ ।”
୭ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆନ୍‌ ଇଚାଙ୍ଗ୍‌, ହୁଡ଼ାଟ୍‌,
ସାସ୍ତର୍‌ତ ପତିତ ନା ବିସ୍ରେ ଲେକା ମାନାତ୍‌,
“ଏ ଇସ୍ୱର୍‌, ନି ଇଚା ପୁରା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ୱାତାଂନା ।”
୮ ପର୍ତୁମ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଇଚାନ୍‌, “ପୁଜା, ଆତାତ୍‌, କାଟ୍‌ପୁଜା ଆରି ପାପ୍‌ନି ପୁଜା ଏପ୍‌ ଡେକ୍‌ୱାତାଦେର୍, କି ହେବେ ମିଦାଂ ସାରି ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍” ଇନାକା ସବୁ ବିଦି ଇସାପ୍ରେ ପୁଜା କିଆନାତ୍, ୯ ତା ପାଚେ “ହେୱାନ୍‌ ଇନାନ୍‌, ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ନି ଇଚା ପୁରା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ୱାତାଂନା । ଜେତି ନିୟମ୍‌ ତିର୍‌ କିନି କାଜିଂ ପର୍ତୁମ୍‌ ନିକାଦିଂ ବୁଡାୟ୍ କିତାନ୍‌ନା ।” ୧୦ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ରଞ୍ଜେ ମାଡ୍‌ ପୁଜା ଆନି କାଜିଂ ହେ ଇଚା କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା କିୟା ଆତାସ୍‌ନା ।
୧୧ ଆରେ ପା, ଜାଣ୍‌କେ ଜିହୁଦି ମାପ୍ରୁ ହେବାକିନାକାନ୍‌ ପାତିଦିନ୍‍ ହେମାଣ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଆରି ରଗତିଂ ରଗ ହେ ରବାନି ପୁଜାକିନି କାଜିଂ ନିଲ୍‌ଚି ମାନ୍‌ଗାନାର୍‌, ଇ ସବୁ ପାପ୍‌ ଅଦେଂ ଆଡୁତ୍‌ । ୧୨ ମତର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ପାପ୍‌ କାଜିଂ କେବଲ୍‌ ର ପୁଜାକିତି ପାଚେ ଇସ୍ୱର୍ତି ବୁଜ୍‌ଣି ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ ସବୁଦିନ୍‍ କାଜିଂ କୁଚ୍‌ଚାନ୍‌; ୧୩ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ସାତ୍ରୁର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପାନା ତାରେନ୍‌ କିୱି ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ କାସି ମାନାନ୍‌ । ୧୪ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପାପ୍‌ତାଂ ପୁଇପୁୟା କିୟା ଆଜ଼ି ସକଟ୍‌ ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ହେ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ମତର୍‌ ପୁଜା ହୁଦାଂ ହେୱାରିଂ ହେୱାନ୍‌ ସବୁ ଦିନ୍‌ କାଜିଂ ବାର୍ତି କିତାନ୍‌ନ୍ନା ।
୧୫ ଆରେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ପା ମାଂ ହେ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିଜ଼ି ଇଞ୍ଜ୍‌ନାନା, ୧୬ ଇନାକିଦେଂକି “ମାପ୍ରୁ ଇ କାତା ଇନାନ୍‌, ହେ ସମୁ ପାଚେ ଆପ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଲାହାଂ ଇମ୍‌ଣି ନିୟମ୍‌ ରଚ୍‌ନାସ୍‌, ହେଦାଂ ଇଦାଂ,
ଆପ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ତ ଜାର୍‌ ମସାତି ବିଦି ହିନାସ୍, ଆରେ ହେୱାର୍‌ତି ମାନ୍‌ତ ହେ ସବୁ ଲେକିକିନାସ୍,
ଇଦାଂ ଇଚି ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାନ୍‌ ।”
୧୭ ଆରେ ପା ହେୱାନ୍‌ ଇନାନ୍‌, “ହେୱାର୍‌ତି ପାପ୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ତି ଅପ୍‌ରାଦ୍‌ ସବୁ ଆପ୍‌ ଆରେ ଏତ୍‌ କିଉପ୍‌ ।” ୧୮ ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ଜଦି କେମା ପାୟାତାର୍ଣ୍ଣା, ୱାଟିଂ ପାପ୍‌ କେମା କାଜିଂ ଆରେ ପୁଜାକିନାକା ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗେ ଆନାସ୍‌
୧୯ ଲାଗିଂ ଏ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଜିସୁତି ନେତେର୍‌ କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ନି ପୁଇପୁୟା ବାହାତ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ପୁରା ଆଦିକାର୍‌ ପାୟାତାସ୍‌ନା । ୨୦ ହେୱାନ୍‌ ତା ଗାଗାଡ଼୍‌ଲାଗ୍‌ଦି ହେନ୍ଦ୍ରା ବିତ୍ରେ ହିଜ଼ି ମା କାଜିଂ ର ପୁନି ଜିବୁନିଂ ହାଜ଼ି ଜେତାନ୍‌ନା । ୨୧ ଆରେ, ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଲ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ମା କାଜିଂ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ତାରେନ୍‌ ମାନାତ୍‌ । ୨୨ ୱାଡୁ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍ତ ନୁଜ଼୍‌ନି ହୁଦାଂ ହାତ୍‌ପା ଚିନ୍ତା ସାକ୍ତିତାଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ନେତେର୍‌ ହୁକେ ସକଟ୍‌ ଆନାସ୍‌ ଆରି ଅଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‍ତ ନୁସ୍ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆଜ଼ି ହୁଦାର୍ ମାନ୍ତ ହୁକେ ପୁରା ପାର୍ତିତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗାଁୟ୍‌ ଆନାସ୍‌; ୨୩ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାର୍ସି ମାନି କିନାସା, ହେଦାଂ ଡାଟ୍‌ ବାବ୍ରେ ଲେମ୍‌ୱାଦାଂ ଆହ୍‌ନାସ୍, ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ହେୱାନ୍‌ ପାର୍ତିନିକାନ୍; ୨୪ ଆରେ ଜିଉନନାକା ଆରି ସତ୍‍କାମାୟ୍‌ତ ଜାଣାୟ୍‍କିନି କାଜିଂ ହାରି ବିସ୍ରେ ମାନ୍‌ଦିଆନ୍‌ କିନାସ୍‌, ୨୫ ଆରେ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇନେସ୍‌ ମା ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ପାର୍ତାନା ଏଲା ଆଜ଼ି ମାନାସା, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ କିଉସ୍, ନଲେ ହାରି ୱାରିକିୟ୍‌ କିନାସ୍‌, ବେସିକିଜ଼ି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଦିନ୍‌ ଲାଗାୟ୍‌ ଆଜ଼ି ୱାନାତା ଇଞ୍ଜି ହୁଡ଼୍‌ନାଦେରା ।
୨୬ ଇନାକିଦେଂକି ହାତ୍‌ପା ଗିଆନ୍ ପାୟାତି ପାଚେ ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ପାପ୍‌ କିଜ଼ି ମାନାସ୍‌, ୱାଟିଂ ପାପ୍‌ତାକେନି ପୁଜା ଆରେ ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌ । ୨୭ ତା ଆତିସ୍‌, ଆପେଂ ୱାନି ଗାଜା ବିଚାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଆଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାନି ନିକାର୍‌ କାଜିଂ ବୟଙ୍କାର୍‌ ଗାଜା ନାଣିତ ବୁଡାନାକା ଇସାବ୍ରେ ପାଣ୍ଡ୍ରାଜ଼ି ବିରଦ୍‌ କିନାକା ପିସ୍ତି ମା ବିନ୍‌ ଦସା ହିଲୁତ୍‌ । ୨୮ ଇନେର୍‌ ମସାତି ବିଦିତିଂ ଅମାନ୍ୟା କିତିସ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଦୟା ପାୟା ଆୱାଦାଂ ଦୁଇ ନଇଲେ ତିନ୍‌ ଜାଣ୍‌ ସାକିନି ପାର୍ମାଣ୍‌ତ ହାକି ଆନାତ୍‌; ୨୯ ୱାଟିଂ ବାବି କିଜ଼ି ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇନେନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି କ୍ଡୁସ୍ପାତାନ୍ନା, ନିୟମ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ନେତେର୍‌ ହୁଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ପୁଇପୁୟା କିୟା ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ଆଡ୍‌ୱାକା ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିତାନ୍ନା ଆରି ଦୟାନି ହିଦ୍‌ନାକାନ୍ ଜିବୁନ୍ତିଙ୍ଗ୍‌ ଅମାନ୍ୟା କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ହେୱାନ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ବେସି ଡାଣ୍ଡ୍‌ନି ଜଗ୍ ଆଉନ୍‌ । ୩୦ “ଇନାକିଦେଂକି ହୁଜାନାକା ମା ଆଦିକାର୍‌, ଆପ୍‌ ପାତିପାଡ଼୍ ହିନାପ୍‌,” ଇନେନ୍‌ ଇ କାତା ଇଚାନ୍ନା, ହେୱାନିଂ ଆପେଂ ପୁନାପ୍‌, ଆରେ, ମାପ୍ରୁ ଜାର୍‌ ଲକୁରିଂ ବିଚାର୍‌ କିନାନ୍‌ । ୩୧ ଜିତି ଇସ୍ୱର୍‌ତି କେଇଦ ବିଚାର୍‌ତ ଆର୍ଣ୍ଣାକା ବୟଙ୍କାର୍‌ ବିସ୍ରେ ।
୩୨ ମି ପାଚେନି କାତା ଏତୁ କିୟାଟ୍‌ । ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଅଜଡ଼୍‌ ପାୟାତି ପାଚେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାରବିନି ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ଲାକେ ଜବର୍‌ କସ୍ଟ ପାୟାନାଦେର୍‌, ହେ ଆଗେ ୱେଡ଼ାତିଂ ଏତ୍‌ତ ତାହିୱାଡୁ; ୩୩ ର ସମୁ ଗ୍ଡାୟ୍‌ଦାନାର୍ ଆରି କସ୍ଟ ହୁଦାଂ ଲାଜୁକୁୟିଜି ମାଚାଦେର୍‌, ବିନ୍‌ ସମୁତ ହେ ଲାକେ ବେବାର୍‌ ପାୟାତି ଲକୁର୍ତି ମେହାଣ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ । ୩୪ ଇନେ ଇନେୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସାଦାସିଦା ହୁଞ୍ଜି ଆରି ନିନ୍ଦା କିୟାଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ । ଆରେ ଇନେ ଇନାୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍‌ ଲକାର୍‌ତି ସୁକ୍‌ଦୁକ୍‌ତ ୱାସ୍କିତାଂ ଗଣ୍ଡ୍‌ଗଲ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ ଆରି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମିଦାଂ ସବୁ ଚରି ଆତାତ୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରିତାଂ ସବୁ ନସ୍ଟ ହୁଞ୍ଚାଦେର୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ମିଦାଂ ଜେ ଆଦିକ୍‌ ହାର୍ଦାକା ଆରି ନିତ୍ରେମାନି ଦନ୍‌ ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜି ମାଚାଦେର୍‌ । ୩୫ ଲାଗିଂ, ମି ସାସ୍‌ ପିହ୍‌ମାଟ୍, ଇନେକିଦେଂକି ସତ୍‌ ସାସ୍‌ ଜବର୍‌ ଇନାମ୍‌ ମାନାତ୍‌ । ୩୬ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇଚା ପୁରା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ପାୟାଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ମି ସାସି ଆନାକା ଲଡ଼ା ମାନାତ୍‌ । ୩୭ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାମାନାତ୍‌,
ଆରେ ଅଲପ୍‍ ସମୁ କାସି ମାନାଟ୍‌, “ଇନାକାନ୍ତି ୱାନାକା ମାନାତ୍‌,
ହେୱାନ୍‌ ୱାନାନ୍ ଆରି ମାଲା ଆଉନ୍‌ ।”
୩୮ ନା ଦାର୍ମି ଲକୁ ପାର୍ତିତ ଡାଟ୍‌ ମାନ୍‌ଜି ଜିନାର୍‌,
ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଜଦି ପାଚେହାନାନ୍, ତା କାଜିଂ ଆନ୍‌ ୱାସ୍କିତ ଆଦେଂ ଆଡୁଙ୍ଗ୍‌ ।
୩୯ ମତର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ନାସ୍‌ କାଜିଂ ପାଚେପାନ୍ନା ଇଡ୍‌ନାର୍‌, ଆପେଂ ହେୱାର୍‌ତି କୁଦାନି ଲଗୁ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ୱାସ୍କିତ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି କାଜିଂ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି କୁଦାନି ଲଗୁ ଆନାପ୍‌ ।