ପାର୍ତାନା-ପୁର୍ତିନିକା ଆରି ସାର୍ଗେନିକା
୧ ହାତ୍‌ପାରଚେ ହେ ପର୍ତୁମ୍‌ ନିୟମ୍‌ ପା ପାର୍ତାନା ବିସ୍ରେ ବାର୍‌ବିନି ବିଦିବିଦାଣି ଆରି ର ପୁର୍ତିନି ପୁଇପୁୟା ବାହା ମାଚାତ୍‌ । ୨ ଇନାକିଦେଂକି ର ତୁମ୍‌ ରଚ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍, ହେବେନି ପର୍ତୁମ୍‌ ବାଗ୍‌ତ ବଇଟା ଇଟ୍‌ନାକା, ପାଟା ଆରି ହୁଡ଼୍‌ନି ରୁଟି ମାଚାତ୍‌; “ହେଦେଲିଂ ପୁଇପୁୟା ବାହା ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌ ।” ୩ ଆରେ, ଜେତି ଡ଼ତି ହେନ୍ଦ୍ରା ପାଚେ ତୁମ୍‌ନି ଇମ୍‌ଣି ବାଗ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ହେଦେଲିଂ ଗାଜା ପୁଇପୁୟା ବାହା ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌; ୪ ହେବେ ହନାନି ଦୁପ୍‌ନିଗାର୍‌ଣି ଆରି ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ହନା ତାଙ୍ଗ୍‌ ରଚ୍‌ଚି ନିୟମ୍‌ସିନ୍ଦୁକ୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ହେ ନିୟମ୍‌ ସିନ୍ଦୁକତ “ମାନ୍ନା ମାନି ର ହନା ବାହା ଇଡ୍‌ଜିମାନି ର ହନାନି ବାହା, ହାରଣ୍‌ତି ବାଡ୍‌ଗାନି ହାଜ଼ିତ ହାନି ବାଡ୍‌ଗା ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଲ୍‌ ଲେକିକିତାକା ବଲ୍‌ ରି କାଲ୍‌ପାଟା ମାଚାତ୍‌, ୫ ଆରେ ତା ଜପି ପାପ୍‌ ଡାବାୟ୍‌ କିତାକାଦ୍ଲିଙ୍ଗ୍ ହିତ୍‌ଡ଼ି କିଜ଼ି ମାନି ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଚଚ୍‍ଚି ରିଣ୍ଡି ପାରାଣିଂ ମାଚିକ୍‌, ହେ ସବୁ ବିସ୍ରେ ନଙ୍ଗ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁସ୍ ।”
୬ ଇ ସବୁ ଇବାନି ଜାଲ୍‌ଦି ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ ମାପ୍ରୁ ହେବାକିନାକାର୍‌ ପାର୍ତାନା କିନି କାଜିଂ ତୁମ୍‌ନି ପର୍ତୁମ୍‌ ବାଗ୍‌ତ ନିତ୍ରେ ହଣ୍‌ଜି ମାନାର୍‌, ୭ ମତର୍‌ ରି ବାଗ୍‌ତ କେବଲ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ବାର୍ହେକ୍‌ତିଂ ରଗ ବେସି ପୁଇପୁୟା ବାହାତ ହଣାର୍, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଆରି ଲକୁର୍ତି ପୁନ୍‌ୱି କିଜ଼ି ମାନି ପାପ୍‌ କାଜିଂ ପୁଜାକିନି ନେତେର୍‌ ଅୱାଦାଂ ହଣୁର୍‌ । ୮ ଇବେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଇଦାଂ ହପ୍‌ନାନ୍ ଜେ, ପର୍ତୁମ୍‌ ତୁମ୍‌ ମାନି ପାତେକ୍‌ ପୁଇପୁୟା ବାହାତ ହଣି ହାଜ଼ିତ ହୱାତାତ୍‌ନା । ୯ ଇ ପର୍ତୁମ୍‌ ତୁମ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ସମୁ କାଜିଂ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଲାକେ, ଆରେ ତା ଇସାପ୍ରେ ଦାନ୍‌ ଆରି ପୁଜା ରିବେ ପୁଜା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ମତର୍‌ ଇ ସବୁ ପାର୍ତାନାତିଂ ଚିନ୍ତା ସାକ୍ତି ହାଚି ବାର୍ତି ଦାନ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌; ୧୦ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଆରେ କାଦି, ଏଜ଼ୁଂ, ଆରି ବାର୍‌ବିନି ସକଟ୍‌ କାମାୟ୍‌ ଆରେ ରଚ୍‌ନି ସମୁ ପାତେକ୍‌ ପାଲି କିନାକା ଗାଗାଡ଼୍‌ନିକା ବିଦିବିଦାଣି ମତର୍‌ ।
୧୧ “ମତର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ନଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ଦି ବିସ୍ରେ ମୁଡ଼୍‌ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଲାକେ ଏକା ୱାଜ଼ି ଇ ଉପ୍‌ଜାଣ୍‍ତିଂ ବିନ୍‌ କେଇଦାଂ କିୱିତି ମତ୍‌ତିଂ ଆରି ମୁଡ଼୍‌ଦି ତୁମ୍‌ ହିଜ଼ି ହାଲ୍‌ଜି ଅଡା ଆରି କଡିତି ନେତେର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ୧୨ ମତର୍‌ ଅଡା ଜାର୍‌ତିଂ ଅହ୍‌ରି ନେତେର୍‌ ଅଜ଼ି ରଞ୍ଜେମାଡ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ନିପୁଇପୁୟା ବାହାତ ହଣ୍‌ଜି ୱିଜ଼୍‌ୱି ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା ।” ୧୩ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ କିନି କାରୁମ୍‌ ମାନି କିୱି କାଜିଂ ବିଟାଡ଼୍‌, ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ଜପି ସଣ୍ଡ୍‌ କି ଅଡା ନେତେର୍‌ ଆରି କଡି ତିର୍‌ୟା ଆତିସ୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ଦେହାଜ଼ି ମାନାତ୍‌ । ୧୪ ୱାଟିଂ ଇମ୍‌ଣି କ୍ରିସ୍ଟ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍ତି ହୁଦାଂ ଜାର୍‌ତିଂ ଦସିହିଲ୍‌ୱି ପୁଜାଲାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗାୟ୍‌ ପୁଜା କିତାନ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ନେତେର୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଜିତାକା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହେମାଣ୍‌ କିନି କାଜିଂ ହାତି କାମାୟ୍‌ତାଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍ତା ସାକ୍ତିତିଂ ସକଟ୍‌ କିଉତ୍‌ !
୧୫ ଆରେ ଇ କାରଣ୍‌ତାଂ କ୍ରିସ୍ଟ ପୁନି ନିୟମ୍‌ନି ମାଦ୍‌ଣାକାନ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ଇନେସ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ନିୟମ୍‌କାଡ଼୍‌ନି ଅପ୍‌ରାଦ୍‌ ମତର୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ହାକିବଗ୍‌ କିୟା ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ କୁକ୍ୟାତି ଲକୁ ୱିଜ଼୍‌ୱିତି ଆଦିକାର୍‌ ବିସ୍ରେ ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌ ।
୧୬ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ କି ଦାନ୍‌ ହିନି ଲଗୁନି ବିଦି ଇସାବ୍ରେ, ତା କାମାୟ୍‌ ଆନି କାଜିଂ ଉଇଲ୍‌ କିଜ଼ି ମାନି ମୁଣିକାତି ହାକି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଆନି ଲଡ଼ା । ୧୭ ଇନେକିଦେଂକି ଉଇଲ୍‌ କିଜ଼ି ମାନି ମୁଣିକା ବାଚାଜ଼ି ହାନାନ୍‌, ର ଇଲ୍‌ନି ମଲ୍‌ ଆକାୟ୍‌ କେବଲ୍‌ ତା ହାତି ପାଚେ ହେଦାଂ କାମାୟ୍‌ ଆନାତ୍‌ । ୧୮ ଇଦାଂ କାଜିଂ ପର୍ତୁମ୍‌ ନିୟମ୍‌ ପା ନେତେର୍‌ ଆୱାଦାଂ ହେଲାୟ୍‌ ଆୱାଦାଂ ମାଚାତ୍‌ । ୧୯ ଇନାକିଦେଂକି ମସା ମାନାୟାର୍‌ ତାକେ ମସାତି ବିଦି ଇସାପ୍ରେ ସବୁ ବଲ୍‌ ହପ୍‌ତି ପାଚେ ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍, କାର୍ହା ଗେରୁ ମେଣ୍ଡାବୁରା ଆରି ର ମାର୍‌ନି ଆକି ଲାହାଂ କଡିହିମ୍‌ଣା ଆରି ଅହ୍‌ରି ନେତେର୍‌ ଅଜ଼ି ନିୟମ୍‌ ପତି ଆରି ୱିଜ଼ୁ ଲକୁ ଜପି କେନିରାସ୍‌ ତିର୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, ୨୦ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ମି ବିସ୍ରେ “ଇମ୍‌ଣି ନିୟମ୍‌ ବଲ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ହେ ନିୟମ୍‌ନି ନେତେର୍‌ ଇଦାଂ ।” ୨୧ ଆରେ ପା ହେୱାନ୍‌ ତୁମ୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ ଆରି ଦାରୁମ୍‌ ହେବା ଆକ୍ରାନି ୱିଜ଼ୁ ବାହା ଜପି ହେ ଲାକେ ନେତେର୍‌ ତିର୍ତାନ୍ । ୨୨ ଜିନିସ୍‌, ବିଦି ଇସାବ୍‌ରେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ନେତେର୍‌ ହୁଦାଂ ସକଟ୍‌ ଆନାତ୍‌, ଆରେ ନେତେର୍‌ ହୁକେ ନେ ପାପ୍‌ କେମା ଆନାତ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତି ପୁଜାହିନାକା ପାପ୍‌ ଦେହା କିନାତ୍‌
୨୩ ଲାଗିଂ, ସାର୍ଗେନି ବିସ୍ରେକାଂ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଇ ସବୁ ହୁଦାଂ ସକଟ୍‌ ଆନି ଲଡ଼ା ମାଚାତ୍‌, ମତର୍‌ ସାର୍ଗେନି ବିସ୍ରେକାଂ ତ ଇ ସବୁତାଂ ମୁଡ଼୍‌ଦି ପୁଜାନି ନେତେର୍‌ ହୁଦାଂ ସକଟ୍‌ ଆନି ଲଡ଼ା । ୨୪ ଇନାକିଦେଂକି ହାତ୍‌ପା ବିସ୍ରେକାଂ ଡ଼ିଗାପୁତ୍‌ଡ଼ା ଜେ କେଇଦାଂ କିତି ମୁଡ଼୍‌ନି ପୁଇପୁୟା ବାହା, ହେବେ କ୍ରିସ୍ଟ ହଣ୍‌ୱାଦାଂ ନଲେ ମା କାଜିଂ ନଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମୁମ୍‌ଦ ଏକାୱାଦେଂ ଆନି କାଜିଂ ସାର୍ଗେତ ହଟାନ୍ନା । ୨୫ ଜିହୁଦି ମୁଡ଼୍‌ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବିନେନିକାନ୍ତି ନେତେର୍‌ ଅଜ଼ି ବାର୍ହେକ୍‌ତିଂ ବାର୍ହୁ ମୁଡ଼୍‌ନି ପୁଇପୁୟା ବାହାତ ହଣାର୍, ହେ ଲାକେ ହେୱାନ୍‌ ଜେ ରଗତିଂ ରଗ ଜାର୍‌ତିଂ ପୁଜା କିନାନ୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ୨୬ ତା ଆତିସ୍‌ ଜଗତ୍‌ ବୁଡାନି ପାତେକ୍‌ ରଗତିଂ ରଗ ହେୱାନିଂ ହାକି ବଗ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆତାତ୍ମା, ମତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜୁଗୱିଜ଼ିନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଜାର୍‌ତିଂ ପୁଜାକିନାକା ହୁଦାଂ ପାପ୍‌ ଦେହା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହସିୱାତାନ୍ନା । ୨୭ ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ଇନେସ୍‌ ରଗ ମତର୍‌ ହାକି, ତା ପାଚେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବିଚାର୍‌ ମାନାତ୍‌ । ଆରେ, ହେଦାଂ ପାଚେ ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ଆନାକା ସମୁ ମାନାତ୍‌, ୨୮ ହେ ଲାକେ କ୍ରିସ୍ଟ ପା ଆଦେକ୍‌ତି ପାପ୍‌ ପିଣ୍ଡ୍‌ନି କାଜିଂ ରଗ ମତର୍‌ ପୁଜା କିୟା ଆଜ଼ି ରିହା ପାପ୍‌ କାଜିଂ ଆକାୟ୍‌, ନଲେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହେୱାନିଂ କାଜିଂ ମାଚାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ତି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି କାଜିଂ ଚଞ୍ଜ୍‍ୟା ଆନାନ୍‌ ।