୧ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଜମ୍‌ନାକା ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ଆପେଂ ପାୟାନାପ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତାନ୍‌ନା ଲାଗିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆନାସ୍‌, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜମ୍‌ନିତ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ ମାନି ବାହାତ ପା ମି ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଉଣା ଆତି ଲାକେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାନାର୍‌ । ୨ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ତି ଲାଗେ ଇନେସ୍‌, ମା ଲାଗାୟ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିତାକା ୱେଚାପ୍‌, ୱେନାକାର୍‌ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ହାର୍ଦି କାତା ଲାଗେ କିୱାଦାଂ ହେଦାଂ ହେୱାର୍‌ତି ପାକ୍ୟାତ ଲାବ୍‌ ଆୱାତାତ୍ । ୩ ଲାଗିଂ ପାର୍ତି କିନାସା ଜେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌, କେବଲ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଜମ୍‌ନିତାକେ ହଣାସ୍, ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଞ୍ଜାନ୍ନା,
ଲାଗିଂ “ଆପ୍‌ ଜାର୍‌ ରିସାତ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତାପ୍‌,
ହେୱାର୍‌ ମା ଜମ୍‌ନିତାକେ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ କଉର୍ ।” ଜଦି ଇ ଜମ୍‌ନାକା ଜଗତ୍‌ନି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ସମୁତାଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।
୪ ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ୁ ଦିନ୍‌ ବିସ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବାହାତ ଇ ବାନି ଇଞ୍ଜାନ୍ନା, “ଇସ୍ୱର୍‌ ସାତ୍‌ ଦିନ୍ତ ଜାର୍‌ତିଂ ୱିଜ଼ୁ କାମାୟ୍‌ତାଂ ଜମ୍‌ତାନ୍‌ ।” ୫ ଆରେ ଇ ବିସ୍ରେ ବିନ୍‌ ବାହାତ ଲେକାତାତ୍‌ନା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରେରଗ ଇଚାନ୍ନା, “ହେୱାର୍‌ ମା ଜମ୍‌ନିତାକେ ହଣୁର୍‌ ।” ୬ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ଜାର୍‌ତି ପାର୍ତିକିୱି କାଜିଂ ହେ ପାର୍ତି ଲାବ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ । ନଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ହେ ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍ତି ଲାଗାୟ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଆଗେ ପରଚାର୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଅମାନ୍ୟା କାଜିଂ ହଣ୍‌ୱିତିଲେ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ରଗ ୭ ଆରେ ର ଦିନ୍‌, ଇଚିସ୍‌ “ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌” ତିର୍‌ କିଜ଼ି ଏଚେକ୍‌ କାଡ଼୍‌ ପାଚେ ଦାଉଦ୍‌ତି ପତିତ ଇନାନ୍ନା, ଇନେସ୍‌ ଆଗେ ଇନ୍ୟା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା,
“ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାବୁର୍‌ ୱେନାଦେର୍,
ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ମାନ୍‌ତିଂ ଆଟ୍‌ୱା କିମାଟ୍‌ ।”
୮ ଇନାକିଦେଂକି ଜଦି ଜିହସୁୟ ମାନାୟାରିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଜମି କିତାନ୍‌ମା, ୱାଟିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ପାଚେ ବିନ୍‌ ର ଜମ୍‌ନାକା କାତା ଲେକି କିୱାତାନ୍‌ମା । ୯ ଲାଗିଂ ଇଦାଂ ବୁଜାନାକା ଜେ, ସାତ୍‌ ଦିନ୍‌ତ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜମ୍‌ନି ଲାକେ, ତା ଲକୁ କାଜିଂ ର ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ସମୁ ଇଟ୍ୟାତାତ୍‌ନା । ୧୦ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନେସ୍‌ କାମାୟ୍‌ତାଂ ଜମ୍‌ତାନ୍‌ ଇନେର୍‌କି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜମ୍‌ନିତାକେ ହଟାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ ଜାର୍‌ତି କାମାୟ୍‌ ୱାହ୍‌ନିତାଂ ଜମ୍‌ତାର୍‌ନା । ୧୧ ଲାଗିଂ ମା ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ତି ପାର୍ତିକିୱି କାଜିଂ ହେ ମାନାୟାର୍‌ ଲାକେ ହେବେନି ଜମ୍‌ନିତାଂ ଜିଉନ୍‌ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଜମ୍‌ନିତାକେ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଜାତୁନ୍‌ କିନାସ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଲଗୁ ଅମାନ୍ୟା ତାଦାଂ ହେ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଇସାପ୍ରେ ନସ୍ଟ ଆଉତ୍‌ ।
୧୨ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଚନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ନିକା ଆରି କାମାୟ୍‌ନିକା, ଆରେ ରି ଦାରା କାଣ୍ଡାତାଂ ଦାରା, ଆରେ ୱାସ୍କି ଆରି ଜିବୁନ୍‌, ଗାଟି ଆରି ପ୍ଡେନ୍‌ ମୁଟି ଆଲ୍‌ଗା ପାତେକ୍‌ ହଟାକା ଆରି ମାନ୍‌ତିନି ଚିତା ଆରି ବାବ୍‌ନାନି ହାରୁଗାଜା ବିଚାର୍‌କାର୍‌ୟା । ୧୩ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମୁମ୍‌ଦ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ଡ଼ୁଗ୍‌ୟାଆଉତ୍, ମତର୍‌ ଇନାକାନ୍‌ ଲାଗେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନାସ୍‌ ଆଦେଂ ଆନାତ୍‌, ହେୱାନ୍ତି କାଣ୍‌ଗାତ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ନାଗ୍‌ଡ଼ା ଆରି ଡୁମ୍‌ଡାନାକା ।
ଜିସୁ ମୁଡ଼୍‌ଦି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌
୧୪ ଲାଗିଂ ସାର୍ଗେନି ୱିଜ଼ୁ ପା ହିଜ଼ି ହାଚିକ୍‌ନ୍ନା ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି ଜିସୁ, ହେୱାନ୍‌ ମା ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆତିଲେ ୱାଡୁ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମା ପାର୍ତିତିଂ ଆଟ୍‌ୱା ବାବ୍ରେ ଇଡ଼୍‌ନାସ୍‌ । ୧୫ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେନ୍‌ ମା ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ହିଲ୍‌ୱିତ ମା କାଜିଂ ଦୟା ଚଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍ ଆଡୁସ୍, ମାଦାଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ହିଲୁନ୍, ଆୱିତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ପାପ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାକାନ୍ ଆଜ଼ି ମା ଲାକେ ୱିଜ଼ୁତାକେ ପରିକ୍ୟାକିୟା ଆତାନ୍‌ । ୧୬ ଆୱିତିସ୍‌ ୱାଡୁ, ଦୟାପାୟାନି କାଜିଂ ଆରେ ସମାନ୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆନି ସୁସ୍ତାତିଂ ଗାଟାନି କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍‍ତାଂ ସୁସ୍ତାନି ଗାଦି ଲାଗେ ହାନାସ୍ ।