୧ ଇନାକିଦେଂକି ଜାଣ୍‌କେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ପାପ୍‌ କାଜିଂ ଆତାତ୍‌ ଆରି ପୁଜା ହିନାକା, ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟାର୍ତି ବିତ୍ରେତାଂ ୱାଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହେବା ବିସ୍ରେ ମାନାୟ୍‌ ପାକ୍ୟାତାଂ ବାଚି କିୟାଆନାନ୍ । ୨ ହୱାନ୍‌ ପୁନ୍‌ୱାକାର୍‌ ଆରି ବାମ୍‌ଡାନି ଲକାର୍‌ କାଜିଂ ଦୟା ଚଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ବିନ୍‌ ବିନ୍‌ ବାନିନି ଦସ୍‌ ନାଦାର୍‌ ବାର୍ତି ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ୩ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଲକାର୍‌ କାଜିଂ ଇନେସ୍‌, ଜାର୍‌ କାଜିଂ ପା ହେ ଲାକେ ପାପ୍‌ନି ପୁଜା ହିନାକା ହେୱାନ୍ତି ଲଡ଼ା । ୪ ଆରେ ଇନେର୍‌ ଇ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ପାଦ୍‌ ନିଜେ ଇଟୁର୍‌, ମତର୍‌ ହାରଣ୍‌ ଇନେସ୍‌ କୁକ୍ୟାଆତାନ୍, ହେ ଲାକେ ଇସ୍ୱର୍ତି କିତି କୁଲ୍ୟା ଆନାକା ଲଡ଼ା ।
୫ ହେ ଲାକେ କ୍ରିସ୍ଟ ପା ମୁଡ଼୍‌ମାପ୍ରୁହେବାକିନି ପାଦ୍‌ନି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ନିଜେ ଡେକ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌, ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନିଂ ହେ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାଦ୍‌ ହିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନିଂ ବାଚିକିଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌,
“ଏନ୍‌ ମା ମାଜ଼ି, ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ ନି ଆବା ଆତାପ୍‌ ।”
୬ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ବିନ୍‌ ବାହାତ ପା ଇଚାନ୍ନା,
“ଏନ୍‌ ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ତି ଲାକେ
ୱିଜ଼୍‌ୱି ପାତେକ୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆତାୟ୍‌ନା ।”
୭ ଇନେର୍‌ ହେୱାନିଂ ହାକିତାଂ ରାକ୍ୟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ଲାଗାୟ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ପୁର୍ତିନି ଜିବୁନ୍‌ ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ବେସି ଆଡ଼୍‌ଜି ଆରି କାଣେଲିଂ ହୁକେ ପାର୍ତାନା ଆରି ଗୱାରି କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଆରେ ଉତର୍‌ ଲାକେ ଆପଦ୍‌ତାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାଜ଼ି ହେୱାନ୍‌ ହୁଦାର୍‌ ଆରି ଦାର୍ମି ମାଚିଲେ ଇସ୍ୱର୍‌ ୱେଚାନ୍‌ । ୮ ଜଦି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଜ଼ି ଆତିସ୍‌ପା ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ହୁଦାଂ ବଲ୍‌ମାନି କିଜ଼ି ହିକ୍ୟା କିତାନ୍‌, ୯ ଇ ଲାକେ ହାର୍ଦାକାନ୍‌ ଆଜ଼ି ହେୱାନ୍‌ ହେୱାନିଂ ବଲ୍‌ ମାନିକିନାକାର୍‌ କାଜିଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି ମୁକ୍ତି ବାଚିକିୟାତାନ୍‌ । ୧୦ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କିତି ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ ମୁଣିକାପାଦ୍‌ ଲାକେ ମୁଡ଼୍‌ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ତର୍‌ ଗାଟା ଆତାନ୍‌ ।
ପାର୍ତି ଆରାୟ୍‌ କିନି ଅବସ୍ତା
୧୧ ଇ ବିସ୍ରେ ମାଦାଂ ବେସି କାତା ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌କିନାପା, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‌ଡ଼ି ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ ହେବେନି ଅରତ୍‌ ବୁଜାୟ୍‌କିଦେଂ କସ୍ଟ । ୧୨ ଇନାକିଦେଂକି ଆତିସ୍‌ପା ଏଚେକ୍‌ ସମୁ ବିତ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମିଦାଂ ହିକିତ୍‌ ଆନି ଲଡ଼ା ମାଚାତ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଚନ୍ତ ମୁଡ଼୍‌ଦି ହାର୍ଦି ହୁତୁରିଂ ଇନେର୍‌ ଜେ ହିକ୍ୟା ହିନାନ୍‌, ଇଦାଂ ଆରେ ରଗ ମିଦାଂ ଲଡ଼ା ମାନାତ୍‌; ଗାଜାକାର୍‌ ତିନି କାଦି ପାୟାନି ଲଡ଼ା ଆୱାଦାଂ ପାଲ୍‌ ମିଦାଂ ଲଡ଼ା ମାନାତ୍‌ । ୧୩ ଇନେନ୍‌ ପାଲ୍‌ ଉଣାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଦାର୍ମି କାଡ଼୍‌ଦେ ଲାକେ ବଲ୍‌ମନ୍ଦ୍‌ ବିସ୍ରେ ଗିଆନ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୧୪ ମତର୍‌ ବୁଡ଼ା ଲଗୁ, ଇଚିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଗିୟାନ୍‌ବୁଦିକାଂ ଅବ୍ୟାସ୍‌ ହୁଦାଂ ବଲ୍‌ମନ୍ଦ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ବେସି ତିନାକା ଲଡ଼ା ।