୧ ଲାଗିଂ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିସ୍ରେ ପର୍ତୁମ୍‌ନି ହିକ୍ୟା ପିସ୍ତି ହାକି କାରୁମ୍‌ତାଂ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି, ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି, ୨ ବାର୍‌ବିନି ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ବିସ୍ରେ ହିକ୍ୟା, କେଇହିନାକା, ହାତାକାର୍ତି ଆରେ ନିଂନାକା ଆରି ୱିଜ଼୍‌ୱି ବିଚାର୍‌ ଲାକେ କୁନାଦି ଆରେ ରଗ କୁଚିକିୱାଦାଂ ବାର୍ତି ଲାବ୍‌ କିନି କାଜିଂ ହାନାସ୍ । ୩ ଆଁ, ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନାକା ବଲ୍‌ ହିତ୍‌ତାନ୍ନା ୱେଚ୍‌ଚିତିସ୍ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ କିନାସ୍‌ ।
୪ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ରଗ ଅଜଡ଼୍‌ ଗାଟା ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ସାର୍ଗେନି ଦାନ୍‌ ୱେଣ୍‌ତାନ୍ନା, ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ନି ମେହାଣ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ୫ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହାର୍ଦି ବଚନ୍‌ ୱାନି କାଡ୍‌ନି ଜୁଗ୍‌ ସାକ୍ତିତିଂ ୱେଣ୍ଡ୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା, ୬ ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତି ପିସ୍ତାର୍ଣ୍ଣା ଲାଗିଂ ଆରେରଗ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କାଜିଂ ଆରେ ରଗ ପୁନି କିୟ୍‌କିଦେଂ ଅମାନ୍ୟା, ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ନାସ୍‌ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି, ଆରେ କ୍ରୁସ୍‌ତ ହେଲାୟ୍‌ ଆତି ଜିସୁ ହୁଡ଼୍‌କୁତ ହେୱାନିଂ ନିନ୍ଦା ଲକୁ କିତାର୍‌ ।
୭ ଇମ୍‌ଣି ମେଦ୍‌ନି ଜାର୍‌ ଜପି ରଗତିଂ ରଗ ବୁଡାତି ବାର୍ହା ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ ଉଣାତ୍, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍ତି କାଜିଂ ହେଦାଂ ତାସ୍‌ କିତିସ୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ବାଡ଼୍‌ଦି କୁଚାଙ୍ଗ୍‌ ଉପ୍‌ଜା ଆନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ଗାଟା ଆନାତ୍‌ । ୮ ମତର୍‌ ମେଦ୍‌ନି ଜଦି ୱାଡ଼ିକୁଡ଼ି ଆରି କାଚ୍ରା ଆନାତ୍‌, ଲାଗିଂ ହେଦାଂ ଇନାକାପା ମଲ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାକା । ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାଇପ୍‌ ଆନାତ୍‌ ଆରି ନାଣିତ କାଡ୍‌ନାତ୍‌ ।
୯ ମତର୍‌ ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍, ମାଦାଂ ଆତିସ୍‌ପା ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାସା, ଆତିସ୍‌ପା ମି ଅବସ୍ତା ଜେ ତା ତାଂ ନେକ୍ରାକା ଆରି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ପାୟାଦେଂ ମା ଆହା ମିହାତାକା, ଇଦାଂ ଆପେଂ ହାର୍‌ କିଜ଼ି ପାର୍ତି କିନାପା । ୧୦ ଇସ୍ୱର୍‌ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ କିଉନ୍‌ । ମି କାମାୟ୍‌, ବେସି କିଜ଼ି ସାଦୁରିଂ ହେବା କିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ ତର୍‌ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ୱାରି ହପ୍‌ଚି ୱାନାଦେରା ହେଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ବାଣା ଆଉନ୍‌ । ୧୧ ମତର୍‌ ମାଦାଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଇଚା ଜେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଣ୍‌କେ ହାରିହାରା ପାତେକ୍‌ ପା ଡାଟ୍‌ ବାର୍ସି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ଜାତୁନ୍‌ ଆଡୁ, ୧୨ ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ହିତ୍‌ଡ଼ି ଆୱାଦାଂ, ଆଟ୍‌ୱା ପାର୍ତି ସାସ୍‌ ହୁଦାଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ତାଂ ଆଦିକାରି, ନଲେ ହେୱାର୍‌ତି ଆଦିକାରି ଆଡୁ ।
ଇସ୍ୱର୍ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଗୁଚାୱାକା
୧୩ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଲାଗାୟ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ଗାଜା ତର୍‌ ଗାଟାୱିତିଲେ ଜାର୍‌ ତର୍‌ଦାଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ୧୪ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌ “ଆପ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିଦ୍‌ନାପ୍‌ ଆରି ନି ବଁସ୍‍ତିଂ ବେସି ବାଡାୟ୍‌ କିନାପ୍‌ ।” ୧୫ ଆରେ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାନି ଲାମାହୁଦାର୍‌ ଆଜ଼ି ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ଗାଟାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୧୬ ମାନାୟାର୍‌ତି ଗାଜା ତର୍‌ଦ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାନାର୍‌, ଆରେ କାତା ତିର୍‌ କିନି କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ଗଣ୍ଡ୍‌ଗଲ୍‌ନି ତିର୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ ହୁଦାଂ ଆନାତ୍‌ । ୧୭ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ନି ଆଦିକାରିର୍‌ ଲାଗାୟ୍‌ ଜାର୍‌ ବେରଣ୍‌ନି ଆଟ୍‌ୱା ଆଦିକ୍‌ ମେଲାତ ହପ୍‌ତେଂ ମାନ୍‌ କିଜ଼ି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଲାହାଂ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ୧୮ ଇନେସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ରିଣ୍ଡି ବାଦ୍‌ଲାଆୱି ବିସ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମିଚ୍‌ ଇନାକା ଆଉତ୍‌, ତା ହୁଦାଂ ମୁମ୍‌ଦ ମାନି ବାର୍ସିତିଂ ଆହ୍‌ନି କାଜିଂ ଆସ୍ରା ବାହାତ ହନ୍ତାପ୍‌ନ୍ନା ଜେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଡାଟ୍‌ ୱାରିକିୟା ଆନାସ୍‌ । ୧୯ ହେ ବାର୍ସି ମା ୱାସ୍କିନି ଆକ୍‌ସା ଲାକେ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ । ଇଦାଂ ଟେବାୟ୍‌ କିନି ହିକ୍‌ଡ଼ିଂ ଲାକେ, ଆରେ ସାର୍ଗେ ମନ୍ଦିର୍‌ନି ହେନ୍ଦ୍ରା ଆତି ଲାକେ ଗାଜା ପୁଇପୁୟା ବାହାତ ଏକାତାତ୍‌ନା, ୨୦ ମାଦାଂ ଆରେ ଜିସୁ ହେ ବାହାତ ମଲ୍‌କିସେଦକ୍‌ତି ଲାକେ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ଦ ମୁଡ଼୍‌ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆଜ଼ି ମା ଆଗେ ୱାତିଲାକେ ହଟାନ୍ନା ।