ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ନି ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌
୧ ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ଆମାଟ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌ ଜେ, ମା ଲାକେ ହିକ୍ୟା ଗୁରୁର୍‌ ବାଦୁଲ୍‌ ବାଟା ଆଟ୍‌ୱା ବାବ୍ରେ ବିଚାର୍‌ ଆନାର୍‌ । ୨ ଲାଗିଂ ଆପ୍‌ ୱିଜ଼ାସ୍‍ ଆଦିକ୍‌ ବିସ୍ରେ ପାପ୍‌ କିନାସ୍ । ଜଦି ଇନେର୍‌ ବଚନ୍‌ତ ଇନେସ୍‌ ଉଜ଼ୁନ୍‌ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହାର୍‌ ମାନାୟ୍‌, ୱିଜ଼ାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ପା ଜାର୍‌ତିଂ ଇଟ୍‌ଦେଂ ଇଚା । ୩ ଆପ୍‌ ଗଡ଼ାକାଂ ରବେ କିନି କାଜିଂ ହେୱେକ୍ ୱେଇଦ ବାକାର୍‌ ଗାଚ୍‌ଚିସ୍‌, ତାପାଚେ ହେୱେକ୍‌ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ପା ବୁଲାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌ । ୪ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଜାଜ୍‌ ପା ଏଚେ ଗାଜା ଆଜ଼ି ପା ଗାଜା ଡ଼ୁଇଦ ଚାଲା ଆତିସ୍‌ପା ର ଆଦିକ୍‌ ହିରୁ ହାଟ୍‌ୱା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆକ୍‌ସା ଦାରାନି ଇଚା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବୁଲାୟ୍‌ କିୟାଆନାତ୍‌ । ୫ ଇଦାଂ ପା ର ଉତର୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ କାଜିଂ ଇନ୍ୟାନି ଜଗ୍‌ । ହେଦାଂ ହାରୁଟି ଆତିସ୍‌ପା ଗାଜା ଗାଜା କାତା ଇଞ୍ଜି ଗରବ୍‍ କିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାତ୍‌ । ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ହିରୁ ନାଣି ପିସ୍‌କି ଲାହାଂ ଏଚେ ଗାଜା ରାନ୍ତପା ନାଣି କାଚା ଆନାତ୍‌ । ୬ ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ ନାଣି ଲାକେ, ବେସି ବାନ୍ୟା ବିସ୍ରେ ଜଗତ୍‌ତ ବାର୍ତି; ଆରେ ହେଦାଂ ମା ଗାଗାଡ଼୍‌ ବିଟାଡ଼୍‌ତ ମାଚିଲେ ବାନ୍ୟା କୁଟୁମ୍‌ ମେଙ୍ଗ୍‌ଜି ମା ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାରିଂ ବାନ୍ୟା କିନାତ୍‌ । ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ନି ନରକ୍‌ ନାଣିତ ମା ସବୁ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ କାଡି କିନାତ୍‌ । ୭ ଇନେକିଦେଂକି ୱିଜ଼ୁ ବାନି ପସୁ, ପଟିଙ୍ଗ୍ ରାଙ୍ଗାନିକିଂ ଆରି ଏଜ଼ୁକାଂ ମାନି ଜାତ୍‌କୁକାଂ, ମାନାୟ୍‌ ହୁଦାଂ ନିଜ୍‌ ତଲ୍ୟା କିଜ଼ି ଇଟ୍‍ୟା ଆନାତ୍‌, ୮ ମାତର୍‌ ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ତିଂ ଇନେର୍‌ ଇଟ୍‌ଦେଂ ଆଡୁନ୍‌, ବାନ୍ୟା କିନାକାତାଂ ତା ଜମନାକା ଆକାୟ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ନସ୍ଟ ବିସ୍‌ତ ହେଦାଂ ବାର୍ତି । ୯ ତା ପାଚେ ଆପ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଆରି ଆବାତି ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିଜ଼ି ମାନାସ୍‍, ଆରେ ତା ପାଚେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତା ଲାକେ ଉବ୍‍ଜାଣ୍ ମାନାୟ୍‌ତିଙ୍ଗ୍ ରାଣ୍‌ ହିଜ଼ି ମାନାସ୍‍ ୧୦ ର, ୱେଇଦାଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ଆରି ରାଣ୍‌ ହତ୍‍ନାତ୍ । ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଇ ଲାକେ ଆନାକା ହାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୧୧ ହୱିଜାରାଣ୍‍ ଇନାକା ର ହାଜ଼ି ହିଜ଼ି ହୱାଦ୍‌ ଆରି କେନାକା ରିବାନି ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ ହପ୍‍ନାତ୍ ? ୧୨ ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ତଗା ମାର୍‌ ଇନାକା ଜିତ୍‌ ପାଡ଼୍, କି ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ମାର୍‌ତ ଇନାକା ତଗା ପାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାତ୍‌ ? ହେ ଲାକେ କାର୍‌ୟା ଜାରାଣ୍‌ତ ହୱାଦ୍‌ ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ ହିଦେଂ ଆଡୁତ୍‌ ।
ସାର୍ଗେତାଂ ୱାନି ଗିୟାନ୍‌
୧୩ ମି ବିତ୍ରେ ଗିୟାନି ଆରି ବୁଦିକାର୍‌ୟା ଇନେର୍‌ ମାନାନ୍‌ ? ହେୱେନ୍ ଗିୟାନ୍‌ନିକାନ୍‌ ହୁଦାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆଚାର୍‌ ବେବାର୍‌ ହୁକେ ଜାର୍‌ କାମାୟ୍‌ ହପେନ୍‍ । ୧୪ ମାତର୍‌ ଜଦି ମି ୱାସ୍କିତ କେନାକା ବେସି ରିସା, ଜାର୍ତିଂ ହୁଡ଼୍‌ନାକାନ୍‌ ଆରି ଗିଣ୍‌ ବାବ୍‌ନା ମାନାତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହାତ୍‌ପା ବିରୁତ୍‌ତ ଗରବ୍‌ କିମାଟ୍ ଆରି ମିଚ୍‍ ଇନ୍‍ମାଟ୍‌ । ୧୫ ଇ ଲାକେ ଗିୟାନ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ୱାୱାତାତ୍‌ନା, ମତର୍ ହେଦାଂ ଜଗତ୍‌ତାଂ, ଗାଗାଡ଼୍‌ତାଂ ଆରି ପୁଦାଂତି ଆନାତ୍‌; ୧୬ ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ରିସା ଆରି ଗାର୍ବି ମାନାତ୍‌, ହେ ବାହାତ ୱିଜ଼ୁ ବାନି ଗଣ୍ଡ୍‌ଗଲ୍‌ ମାନାତ୍‌ । ୧୭ ମାତର୍‌ ଜପିତାଙ୍ଗ୍ ୱାତି ଗିୟାନ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ପୁଇପୁୟା, ପାଚେ ସୁସ୍ତାୱାରି, ହୁଦାର୍‌, ପା ଦୟା ହାର୍‌ଦି ପାଡ଼୍‍ଦ ପୁରାବାର୍ତି, ମୁକ୍‌ମେଟ୍‌ ଆରି ଗିଣ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୧୮ ଆରେ, ସୁସ୍ତାନିକାନ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ହୁଦାଂ ସୁସ୍ତାନି ବିୟାନ୍‌ ୱିତ୍ୟାନାତ୍‌ ଆରି ଦାର୍ମିନିକା ଲାକେ ପାଡ଼୍‌ ତ୍ରେସ୍‌ନାର୍‌ ।