ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗେ ଆନାସ୍‌
୧ ମି ବିତ୍ରେ ଜୁଜ୍‍ ଆରି ଟେସ୍‌କେ ମେସ୍‌କେ ଇନେକିଦେଂ ଆନାତ୍‌ ? ମି ୱାସ୍କିତ ଲାଗାଜ଼ି ମାନି ଦାର୍ଜା ନେ ଇଦାଂ ନି ମୁଡ଼୍‌ ବିସ୍ରେ । ୨ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆହା କିଜ଼ି ମାନାଦେର୍‌; ମାତର୍‌ ପାୟା ଆଉଦେର୍‌; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଅହନାକା ଆରି ଡାରା କିଜ଼ି ମାନାଦେର୍‌, ମାତର୍‌ ପାୟାଦେଂ ଆଡୁଦେର୍‌; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଟେସ୍‌କେ ମେସ୍‌କେ ଆରି ଜୁଜ୍ କିଜ଼ିମାନାଦେର୍; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଟା ଆଉଦେର୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଏନୁଦେର୍‍; ୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍ତାନାଦେର୍, ମାତର୍‌ ପାୟା ଆଉଦେର୍‌ ଇନେକିଦେଂକି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ସୁକ୍‌ଆହାତ କର୍ଚ କିନି କାଜିଂ ବାନିୟା ଆହାତ ଏନ୍‌ନାଦେରା । ୪ ଏ ଦାରୁଲାର୍‌, ଜଗତ୍‌ନି ବନ୍ଦୁ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାତ୍ରୁ ଇଦାଂ ଇନାକା ପୁନୁଦେରା ? ଲାଗିଂ, ଜେ ଇନେର୍‌ ଜଗତ୍‌ତ ବନ୍ଦୁ ଆଦେଂ ମାନ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ସାତ୍ରୁ ଇଞ୍ଜି ହନାତ୍‌ । ୫ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଇ ବଚନ୍‍ତିଙ୍ଗ୍ ପଲ୍ୟା ଇଞ୍ଜି ମାନେ କିନାଦେରା, “ଇମ୍‌ଣି ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମା ବିତ୍ରେ ବାହା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‍ତାନ୍ନା, ହେୱେନ୍ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ପୁରା ଆଦିକାର୍‌ କିନି କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ରବେ ଇଚା କିନାନ୍‌,” ୬ ମାତର୍‌ ହେୱେନ୍ ପା ଆଦିକ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଦାନ୍‌ କିଦ୍‍ନାନ୍‌; ଲାଗିଂ ସାସ୍ତର୍‌ତ ହେଦାଂ ଲେକା ମାନାତ୍‌ “ଇସ୍ୱର୍‌ ଆକ୍ରିୟାରିଂ ବିରୁତ୍‌ କିନାନ୍‌ ମାତର୍‌ ହୁଦାର୍‌ ମାନାୟାରିଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଦାନ୍‌ କିନାନ୍‌ ।”
୭ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଲାଗାଂ ଜାର୍ତିଂ ହେଲାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତିଂ ବାହାହିମାଟ୍‌, ତାଆତିସ୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ମି କଚଣ୍‍ତାଙ୍ଗ୍ ହାନାତ୍ । ୮ ଇସ୍ୱର୍ତି ଲାଗାଂ ଆଡ, ହେବେ ହେୱେନ୍ ମି ଲାଗାଂ ଆନାନ୍‌ । ଏ ପାପିୟାର୍, ମି କେଇ ସକଟ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଆରେ ଏ ରିମାନ୍ୟା କାଦେର୍‌, ମି ମାନ୍‌ତିଂ ନିର୍‌ମଲ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୯ ବିତ୍ରେଦୁକ୍‌ ଆରି ଏତ୍‌କିଜ଼ିକଜ଼ି ଆଡ଼୍‌ବାନାର୍‌, ମି ଅପ୍‌ମାନ୍‌ ବାର୍ତି ଆୟେତ୍‌; ମି ୱାରି ୱାରିହିଲ୍‌ୱିତ ବାର୍ତି ଆୟେତ୍‌ । ୧୦ ମାପ୍ରୁତି ମୁମ୍‌ଦ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ତଲ୍ୟା କିୟାଟ୍‌, ତାଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉଚ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।
ଲକାର୍‌ତି ବିଚାର୍‌ କିମାଟ୍‌
୧୧ ଏ ଟଣ୍ଡାକାଦେର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାରି ବିରୁତ୍‌ ଆମାଟ୍‌; ଇନେର୍‌ ଟଣ୍ଡେନିଙ୍ଗ୍ ବିରୁତ୍‌ କିନାନ୍‌ କି ଟଣ୍ଡେନ୍‍ତି ବିଚାର୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବିଦିନି ବିରୁତ୍‌ କିନାନ୍‌ ଆରି ହେବେନି ବିଚାର୍‌ କିନାନ୍‌; ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ବିଦିନି ବିଚାର୍‌ କିନାଦେରା, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିଦି ପାଲି କିନାକା ଆୱାଦାଂ ହେବେ ବିଚାର୍‍କାର୍‌ୟା ଆନାଦେର୍‌ । ୧୨ ବିଦିନିକାନ୍ ଆରି ବିଚାର୍‌ କିନାକାନ୍‌ ରକାନ୍‌ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌, ହେୱେନ୍ ରାକ୍ୟା ଆରି ନସ୍ଟକିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌; ମାତର୍‌ ଜାର୍‍ ଲକୁରିଂ ବିଚାର୍‌ କିନାଦେରା ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ?
ଗରବ୍‌ କାଜିଂ ଚେତ୍‌ନା
୧୩ ନଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇନାଦେରା, “ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କି ୱିଗା ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଅମ୍‌କ ବସ୍ତିତ ହାନାପ୍ ଆରି ହେବେ ର ବାର୍ହୁ ପାତେକ୍‌ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ବେପାର୍‍ବାଟ୍‌ କିଜ଼ି ଲାବ୍‌ କିନାପ୍,” ୧୪ ମାତର୍‌ ୱିଗା ମି ଜିବୁନ୍‌ତ ଇନାକା ଗିଟାଆନାତ୍, ହେଦାଂ ତ ଏପ୍‌ ପୁନୁଦେର୍‌ ! ମି ଜିବୁନ୍‌ ଗୁକ୍‌ଟା ଲାକେ, ଦାପ୍ରେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାଜ଼ି ପାଚେ ଚାନେକ୍‌ତିଂ ଉମ୍‍ଜି ହାନାତ୍‌ । ୧୫ ଲାଗିଂ ମିଦାଂ ଇନାକା ମାନାତ୍‌, “ମାପ୍ରୁତି ଇଚା ଆତିସ୍‌ ଆପ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ମାନ୍ଞ୍ଜି ଇଦାଂ କିନାସ୍‌ କି ହେଦାଂ କିନାସ୍, ଇ ଲାକେ ଇନାସ୍‌ ମି ଲଡ଼ା ।” ୧୬ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଆକ୍ରିୟା ବାବ୍ରେ ଗରବ୍‌ କିନାଦେରା; ଇବାନି ଗରବ୍‌ ବାନିୟା ଆନାତ୍‌ ।
୧୭ ଲାଗିଂ, ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ କିନି ଲଡ଼ା ଇଞ୍ଜି ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ପା ହେଦାଂ କିଉନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପାପ୍‌ କିନାନ୍‌ ।