୧୫
ହାତ୍‌ପା ଅଙ୍ଗୁର୍‌ କୁଡ଼ି ଜିସୁ
୧ “ଆନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଅଙ୍ଗୁର୍‌ କୁଡ଼ି, ଆରେ ନା ଆବା କାମ୍‌ଲିୟା । ୨ ନା ତାକେ ମାନି ଇମ୍‌ଣି କେନ୍ଦାଂ ପାଡ଼୍‌ ଆହ୍‌ୱିତିସ୍‌, ହେଦାଂ ହେୱାନ୍‌ କାଦ୍‍ଦି ତୁହିନାନ୍‍; ଆରେ ଇମ୍‌ଣି କେନ୍ଦାଂ ପାଡ଼୍‌ ଆହ୍‌ନାତ୍‌, ଆଦିକ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଆହ୍‌ନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ନିର୍ମଲ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୩ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବେରଣ୍‌ ଇନ୍‌ଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସକଟ୍‌ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୪ ନା ତାକେ ମାନାଟ୍‌, ହେବେ ଆନ୍‌ ମି ତାକେ ମାନାଂ । କେନ୍ଦାଂ ଇନେସ୍‌ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ କୁଡ଼ିତ ମାନ୍‌ୱିତିସ୍‌ ଜାର୍‌ତାଂ ପାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁତ୍‌, ହେ ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ନା ତାକେ ମାନ୍‌ୱିତିସ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁଦେର୍‌ ।”
୫ “ଆନ୍‌ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ କୁଡ଼ି, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କେନ୍ଦାଂ, ଇନେର୍‌ ନା ତାକେ ମାନ୍‍ଙ୍ଗାନାନ୍ ଆରି ଆନ୍‌ ଇନେର୍‌ ତାକେ ମାନାଂ, ହେୱାନ୍‌ ବେସି ପାଡ଼୍‌ ଆହ୍‌ନାନ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ନା ପିସ୍ତି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁଦେର୍‌ । ୬ ଇନେର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ନା ତାକେ ମାନ୍‌ୱିତିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେଦାଂ କାତ୍‌ଦି କେନ୍ଦାଂ ଲାକେ ବାର୍ତ ତୁହିୟା ଆନାତ୍‌ ଆରି ୱାଜ୍‍ଜି ହାନାତ୍‌, ଆରେ ଲକୁ ହେୱାକାଂ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଜ଼ି ନାଣିତ ତୁହିନାର୍ ଆରି ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ କାଡ଼୍‍ଜିହାନିକ୍‍ ।” ୭ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ନା ତାକେ ମାନାଦେର୍‌, ଆରେ ନା ବଚନ୍‌ ମି ତାକେ ମାଚିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ଇଚା କିନାଦେର୍‌, ହେଦାଂ ଏନାଟ୍‌, ଆରେ ମି କାଜିଂ ହେଦାଂ ହିଦ୍‍ନାନ୍‍ । ୮ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ପାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତିସ୍‌ ନା ଆବା ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌, ଆରେ ଏନେଙ୍ଗ୍‌ ନା ହାତ୍‌ପା ଚେଲା ଆନାୟ୍‌ । ୯ ଆବା ଇନେସ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନତାନ୍‌ନା, ଆନ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନତ୍‍ତାଙ୍ଗ୍‌ନା; ନା ଜିଉନଦ୍‍ନିତ ତିର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌ । ୧୦ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ନା ଆବାତି ବଲ୍‌ ମାନି କିଜ଼ି ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନିତାକେ ତିର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଙ୍ଗା, ହେ ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ପା ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ନା ବଲ୍‌ ମାନିକିନାଦେର୍‍, ତା ଆତିସ୍‌ ନା ଜିଉନନିତାକେ ତିର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଦେର୍‌ ।”
୧୧ “ନା ୱାରି ଇନେସ୍‌ ମି ତାକେ ମାନାତ୍‌, ଆରେ ମି ୱାରି ଇନେସ୍‌ ବାର୍ତି ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାତାଙ୍ଗ୍ । ୧୨ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନତ୍‍ତାଂନ୍ନା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ରକାନ୍‌ ଆରେ ରକାନିଂ ବିତ୍ରେ ଜିଉନବାଆଡୁ, ଇଦାଂ ନା ବଲ୍‌ । ୧୩ ଜାର୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାରିଂ କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହିନି ବାଟା ଇନେର୍‌ତି ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ଗାଜା ଜିଉନନାକା ହିଲୁତ୍‌ । ୧୪ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବଲ୍‌ ହିଦ୍‍ନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ଜଦି ମାନିକିନାଦେର୍‌, ତେବେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାଦେର୍ । ୧୫ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜୁଙ୍ଗା, ଇନାକିଦେଂକି ହାଉକାର୍‌ ଇନାକା କିନାନ୍‌, ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ହେଦାଂ ପୁନୁନ୍, ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା, ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ନା ଆବାତାଂ ଇନା ଇନାକା ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌ନା, ହେ ସବୁ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାତାଙ୍ଗ୍ । ୧୬ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ବାଚି କିଦ୍‍ୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଚି କିତ୍‍ତାଙ୍ଗ୍‍ନ୍ନା, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ପାଡ଼୍‌ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ କିନାଦେର୍‌ ଆରି ମିୱାଙ୍ଗ୍ ପାଡ଼୍‌ ତିର୍‌ମାନ୍‌ଙ୍ଗାନାତ୍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଚି କିତ୍‍ତାଙ୍ଗ୍‍ନ୍ନା । ହେବେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ତର୍‌ଦ ଆବାଂ ଇନାକା ଏନ୍‌ନାଦେର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌; ୧୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ରକାନ୍‌ ଆରେ ରକାନିଂ ଜିଉନୱାଟ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବଲ୍‌ ହିଦ୍‍ନାଙ୍ଗା ।”
ପୁର୍ତିତିଂ ଗିଣ୍‌
୧୮ “ଜଦି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ତି ଗିଣ୍‌ କିତ୍‍ତିସ୍, ତେବେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗିଣ୍‌ କିଦ୍‌ନି ଆଗେ ହେଦାଂ ଜେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଗିଣ୍‌ କିତ୍‌ତାତ୍‌ନ୍ନା, ଇଦାଂ ପୁନାଟ୍‌ । ୧୯ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ପୁର୍ତିତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତାଦେର୍ମା, ତେବେ ପୁର୍ତି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଲକୁର୍ ପୁଞ୍ଜି ଜିଉ ନତାତ୍ମା; ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ତିତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆୱାତାୟ୍‌ନା, ନଲେ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ତିତାଂ ବାଚି କିତ୍‌ତାତ୍‌ନ୍ନା, ଇଦାଂ କାଜିଂ ପୁର୍ତି ମିଙ୍ଗ୍‌ ଗିଣ୍‌ କିଦ୍‌ନାତ୍‌ ।” ୨୦  ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଜାର୍‌ ହାଉକାର୍‍ତାଙ୍ଗ୍ ଗାଜା ଆକାୟ୍‌, ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଇମ୍‌ଣି ବଚନ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାତାଙ୍ଗ୍‍ନା, ହେଦାଂ ଏତୁ କିୟାଟ୍‌ । ହେୱାର୍‌ ଜଦି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଣ୍‌ କିତ୍‌ତାର୍‌ନା, ତା ଆତିସ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ପା ଇଣ୍‌ କିଦ୍‌ନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜଦି ନା ବଚନ୍‌ ମାନିକିତାର୍ଣ୍ଣା, ତା ଆତିସ୍‌ ମି ବଚନ୍‌ ପା ମାନିକିନାର୍‌ । ୨୧ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ନା ପକ୍ତି ହାଉକାର୍‍ତିଂ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚିଲେ ନା ତର୍‌ କାଜିଂ ମିଙ୍ଗ୍‌ ପା ଇ ସବୁ କିଦ୍‌ନାର୍‌ । ୨୨ ଜଦି ଆନ୍‌ ୱାଜ଼ି ହେୱାରିଂ ଇନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ପାପ୍‌ ଆୱାତାତ୍ମା; ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ପାପ୍‌ ବିସ୍ରେ ହେୱାର୍‌ ଇନେର୍‌ ପା ଚଚା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌ । ୨୩ ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଗିଣ୍‌ କିଦ୍‌ନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନା ଆବାଂ ପା ଗିଣ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୨୪ ଇମ୍‌ଣି କାମାୟ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଆରେ ଇନେର୍‌ କିତାତାର୍ଣ୍ଣା, ଆନ୍‌ ଜଦି ହେ ୱିଜ଼ୁ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ କିୱାଦାଂ ମାଚିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ପାପ୍‌ ଆୱାତାତ୍ମା; ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାର୍‌ନା, ଆରେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ନା ଆବା ରିୟାରିଂ ଗିଣ୍‌ କିତ୍‌ତାର୍‌ନା । ୨୫ ମତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିନାସୁନ୍‍ରେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଗିଣ୍‌ କିତ୍‍ତାର୍, ହେୱାର୍‌ତି ମସାତି ବିଦିତ ଲେକାଆତି ଇ ବଚନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁରା ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଗିଟା ଆନାତା ।
୨୬ “ଆବାତି ତାକେଣ୍ଡାଂ ଆନ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଇମ୍‌ଣି ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦ୍‌ନାକାନିଂ ପକ୍ତାନାଂ, ଆବା ତାକେଣ୍ଡାଂ ହତି ହେ ହାତ୍‌ପାନି ଜିବୁନ୍‌ ୱାତିସ୍ ନା ବିସ୍ରେ ସାକି ହିଦ୍‌ନାନ୍‌; ୨୭ ଆରେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ସାକି, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆରମ୍‌ତାଂ ନା ହୁକେ ମାନାଦେରା ।”
୧୫:୨୦ ୧୫:୨୦ ମାତିଉ ୧୦:୨୪; ଲୁକ ୬:୪୦; ଜହନ୍‌ ୧୩:୧୬.