୧୬
୧ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପାର୍ତି କିଉଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ କାତା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୨ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଲକୁ ହେୱାର୍‌ କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ପାଗ୍ରି କିଦ୍‌ନାର୍‌ । ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ସମୁ ୱାନାତା ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ବାବିକିଦ୍‍ନାର୍‍ ଜେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍ତିନି କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହେବା କିନାରା । ୩ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ଇଦାଂ ୱିଜ଼ୁ କିନାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ଆବାଂ କି ନାଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜ୍‍ୱାତାର୍ଣ୍ଣା । ୪ ମତର୍‌ ଇ ସବୁ ଗିଟାଆନି ସମୁ ଏକାୱାତିସ୍‌, ଆନ୍‌ ଜେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚି ମାନ୍‍ଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍, ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏତୁ କିନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାତାଂନ୍ନା ।”
ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ନି କାମାୟ୍‌
୫ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ନା ପକ୍ତିତି ହାଉକାର୍‍ତାକେ ହାନାଙ୍ଗା, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ “ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ହାନାୟା” ଇଞ୍ଜି ମି ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବା ଆଦୁଦେରା । ୬ ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ଇଞ୍ଜି ମାଚିଲେ ମି ମାନ୍‌ ଦୁକ୍‌ତ ବାର୍ତି ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୭ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ନା ହାନାକା ମି କାଜିଂ ହାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ହାଲ୍‍ୱିତିସ୍ ହେ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିନାକାନ୍‌ ମି ତାକେ ୱାଉନ୍, ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ହାଚିସ୍ ହେୱାନିଂ ମି ତାକେ ପକ୍ତାନାଂ । ୮ “ହେୱାନ୍‌ ୱାଜ଼ି ପାପ୍‌, ଦାର୍ମି ଆରି ବିଚାର୍‌ ବିସ୍ରେ ପୁର୍ତିତିଂ ହାତ୍‌ପା ପାର୍ମାଣ୍‍ ହିନାନ୍‌; ୯ ହେୱାନ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାନାନ୍‌ ଜେ ନା ତାକେ ପାର୍ତି କିୱାକାର୍‌ ନେ ପାପ୍‌; ୧୦ ଦାର୍ମି ବିସ୍ରେ ହେୱାର୍‌ ବୁଲ୍‌ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଆବା ତାକେ ହାନାଙ୍ଗା ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ହୁଡ଼୍‍ଦୁଦେର୍; ୧୧ ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ବିସ୍ରେ ହେୱାର୍‌ ବୁଲ୍‌ ଇନାକିଦେଂକି ଇ ଜଗତ୍‌ତ ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ଆତାତେ ।”
୧୨ “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକ୍‌ କାତା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାକା ମାନାତ୍‌, ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ହେ ସବୁ ହୁନ୍‍ଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ ଆଡୁଦେର୍‌ । ୧୩ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌, ହାତ୍‌ପା ଜିବୁନ୍‌ ୱାତିସ୍ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ହାତ୍‌ପା ବୁଜାଆଦେଂ ସାକ୍ତି ହିଦ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ସାକ୍ତିତାଂ ଇନାକା ଇଞ୍ଜୁନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ଇନାକା ୱେଚାର୍‌ନା ଏଚେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଚଚ୍‌ନାନ୍‌ ଇନାକା ଗିଟା ଆଦେଂ ହାନାତା, ହେଦାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାନାନ୍‌ । ୧୪ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ହିଦ୍‍ନାନ୍‍, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ନା ବିସ୍ରେ ସବୁ କାତା ଅଜ଼ି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ୧୫ ଇନା ଇନାକା ଆବାତି, ହେ ସବୁ ନାଦାଂ; ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇଚାଂ, ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନା ବିସ୍ରେ ଅଜ଼ି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।”
ଦୁକ୍‌ ଆରି ୱାରି
୧୬ “ମତର୍‌ ଅଲପ୍‍ ସମୁ ମାନାତ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‍ଦୁଦେର୍‍, କେତ୍‌ଦିନ୍‌ ପାଚେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‍ଦାନାଦେର୍ ।”
୧୭ ହେବେଣ୍ଡାଂ ତା ଚେଲାହିର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେ ଇନେର୍‌ ରକାନ୍‌ ଆରେ ରକାନିଂ ଇଚାର୍‌, “ଅଲପ୍‍ ମତର୍‌ ସମୁ ମାନାତ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‍ଦୁଦେର୍, କେତ୍‌ଦିନ୍‌ ପାଚେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‍ଦାନାଦେର୍ ଆରି ଆନ୍‌ ଆବାତି ଲାଗେ ହାନାଙ୍ଗା, ଇ ଇମ୍‌ଣି କାତା ହେୱାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାନା, ଇଦାଂ ଇନାକା ?” ୧୮ “ଅଲପ୍‍ ସମୁ ଇଞ୍ଜି ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା ଇନାନ୍ନା ? ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା ଇନାନ୍ନା, ଆପେଂ ବୁଜାଆଦେଂ ଆଡୁପା ।”
୧୯ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଇଚା କିନାରା ଇଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଅଲପ୍‍ ମତର୍‌ ସମୁ ମାନାତ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‍ଦୁଦେର୍, ଆରେ ରଗ ଅଲପ୍‍ ସମୁ ପାଚେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‍ଦାନାଦେର୍, ଆନ୍‌ ଇ ଇମ୍‌ଣି କାତା ଇନ୍‍ଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍, ହେ ବିସ୍ରେ ଅଜ଼ି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ରକାନ୍‌ ରିକାର୍‌ ବେଣ୍‌ବାଟ୍‌ କିନାଦେରା ? ୨୦ ଆନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‌ବାନାଦେର୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‌ କିନାଦେର୍‌, ମାତର୍‌ ପୁର୍ତି ୱାରି କିନାତ୍‌; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ ଆନାଦେର୍‌, ମାତର୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ ୱାରିତାଂ ବାର୍ତି ଆନାତ୍‌ । ୨୧ କନାତ କୁଚ୍‌ଚେଂ ସମୁ ଏକାୱାତିସ୍‌ କଗ୍‌ଲେ ପାୟା ଆନାତ୍‌; ମାତର୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ହିମ୍‍ଣା ଗାଟାଆତି ପାଚେ ପୁର୍ତିତ ରକାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଜଲମ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ଇ ୱାରି କାଜିଂ ଆରେ କସ୍ଟତିଂ ଏତୁ କିଉତ୍‌ । ୨୨ ହେ ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ ପାୟାଆନାଦେରା, ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ଆରେ ରଗ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚଞ୍ଜିୟାଆଦ୍‌ନାଂ, ଆରେ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ୱାସ୍କିତାଂ ୱାର୍‌ୟା ଆନାତ୍‌ ଆରି ଇନେର୍‌ ମିତାଙ୍ଗ୍ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି ଜେଲ୍‌ଜି ଅଦୁର୍ ।”
୨୩ “ହେ ଦିନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ୱେନ୍‌ବା ଆଦୁଦେର୍‌ । ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆବାଂ ଇନାକାପା ଏନ୍‌ନାଦେର୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ନା ତର୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ୨୪ ଇ ପାତେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ତର୍‌ଦ ଇନାକା ଏନ୍ତାୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ନଙ୍ଗ୍‌ ଏନାଟ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ପାୟାନାଦେର୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି ଇନେସ୍‌ ବାର୍ତି ଆନାତ୍‌ ।”
ପୁର୍ତି ଜପି ଜିଣାନାକା
୨୫ “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାଚ୍‍କା ଚଚ୍‍ଚି ଇ ସବୁ କାତା ଇଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା; ସମୁ ୱାନାତା, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆନ୍‌ ଆରେ ୱାଚ୍‍କାଙ୍ଗ୍‍ ଚଚ୍‍ଚି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚୁଙ୍ଗ୍, ମାତର୍‌ ଆବାତି ବିସ୍ରେ ପୁଟ୍‍ତେରଚେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍‍ନାଂ । ୨୬ ହେ ଦିନ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ତର୍‌ଦ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍ତାନାଦେର୍‌, ଆରେ, ଆନ୍‌ ଜେ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ଆବାଂ ଗୱାରି କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜୁଙ୍ଗା; ୨୭ ଇନାକିଦେଂକି ଆବା ନିଜେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଦ୍‍ନାନ୍, ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଦ୍‍ନାଦେରା ଆରି ଆନ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେଣ୍ଡାଂ ୱାତାଙ୍ଗ୍‍ନା, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୮ ଆନ୍‌ ଆବାତାଂ ଜଗତ୍‍ତାକେ ୱାତାଙ୍ଗ୍‍ନା; ଆରେ ରଗ ଆନ୍‌ ପୁର୍ତି ପିସ୍ତି ଆବା ତାକେ ହାନାଙ୍ଗା ।”
୨୯ ଇ କାତା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଚେଲାହିର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ହୁଡ଼ା, ନଂ ଏନ୍‌ ରାକୁକିଜ଼ି ୱେଚ୍‍ଚାନାୟା ଆରି ୱାଚ୍‍କା ଚଚ୍‍ଚି କାତା ଆରେ ଇନୁୟା । ୩୦ ନଙ୍ଗ୍‌ ଆପେଂ ଇଦାଂ ପୁନାପ୍‌ ଜେ ଏନ୍‌ ଜେ ସବୁ ବିସ୍ରେ ପୁନାୟ୍‌ ଆରେ ଇନେରିଂ ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌, ହେଦାଂ ନଙ୍ଗ୍‌ ଆପେଂ ପୁଚାପ୍; ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେଣ୍ଡାଂ ଏନ୍‌ ୱାତାୟ୍‍ନ୍ନା ଇଞ୍ଜି ଆପେଂ ଇଦାଂ ହୁକେ ପାର୍ତି କିନାପା ।”
୩୧ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ନଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାଦେରା କି ? ୩୨ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ସମୁ ୱାନାତା, ଆଁ, ୱାତାତେ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‍ବିନ୍‍ ଆଜ଼ି ୱିଜ଼ାକାଦେର୍ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ହନ୍‍ଚି ହାନାଦେର୍, ଆରେ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରୱାନିଂ ପିସ୍ତି ହାନାଦେର୍; ଆତିସ୍‌ପା ରକାଂ ଆକାୟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଆବା ନା ହୁକେ ମାନାନ୍‌ । ୩୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ନା ତାକେ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ସୁସ୍ତା ପାୟା ଆଡୁ, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଇନ୍‌ଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା । ପୁର୍ତିତ ମି କାଜିଂ ଦୁକ୍‌ ମାନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ସାସ୍‌ ଆହାଟ୍‌; ଆନ୍‌ ପୁର୍ତିତିଂ ଜିଣା ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା ।”