୨୦
ୱାରାକା ଦୁଗେର୍‌
(ମାତିଉ ୨୮:୧-୧୦; ମାର୍କ ୧୬:୧-୮; ଲୁକ ୨୪:୧-୧୨)
୧ ସାତ୍‌ ଦିନ୍‌ନି ପର୍ତୁମ୍‌ ରଇବାର୍‌ ନାଜିଂ ନାଣାଙ୍ଗେ ମାଜ୍‌ଗା ମାନୁ ମାନୁ ମଗ୍‌ଦଲିନି ମରିୟମ୍‌ ଦୁଗେର୍‌ ଲାଗେ ହାଲ୍‌ଜି ହେବେତାଂ କାଲ୍‌ ଗୁଚ୍‌ଆତାକା ହୁଡ଼୍‌ତିକ୍‌ । ୨ ଲାଗିଂ ହେଦେଲ୍‌ ହଞ୍ଚି ହାଲ୍‌ଜି ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌ ଆରି ଜିସୁ ଇନେରିଂ ଜିଉନଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେ ବିନ୍‌ ଚେଲା ଲାଗେ ୱାତାତ୍‌, ଆରେ ହେୱାରିଂ ଇଚାତ୍‌, “ହେୱାର୍‌ ଦୁଗେର୍‌ତାଂ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ଅଜ଼ି ହାଚାର୍ଣ୍ଣା, ଆରେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମେତାକେ ଇଡ୍‌ତାର୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ ଆପେଂ ପୁନୁୱାତାପ୍‌ନା ।”
୩ ହେବେତାଂ ପିତର୍‌ ଆରି ହେ ବିନ୍‌ ଚେଲା ଦୁଗେର୍‌ ଲାଗେ ହାଚାର୍‌ । ୪ ହେୱାର୍‌ ରିୟାର୍‌ ରସମାନ୍‌ ହନ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ଆରେ ହେ ବିନ୍‌ ଚେଲା ପିତର୍‌ତିଂ ପାଚେ କିଜ଼ି ଆଗେ ଦୁଗେର୍‌ ତାକେ ଏକାତାନ୍‌, ୫ ଆରେ, ଟଡ଼୍‌ଜି ବିତ୍ରେ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ ହାରୁ କୱାଣ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ୱିଜ଼ୁ ଆର୍ତାକା ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାନ୍‌ ବିତ୍ରେ ହଣ୍‌ୱାତାନ୍‌ । ୬ ପାଚେ ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌ ପା ତାପାଚେ ପାଚେ ୱାଜ଼ି ଏକାୱାତାର୍‌ ଆରି ଦୁଗେର୍‌ ବିତ୍ରେ ହଣ୍‌ଜି ହୁଡ଼୍‌ତାର୍‌ ଜେ, ହାରୁ କୱାଣ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ ଆର୍‌ତିକ୍‌ନା, ୭ ଆରି ତା କାପ୍‌ଡ଼ାତ ଇମ୍‌ଣି ତୁୱାଲ୍‌ ଗାଚ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ହେଦାଂ ହାରୁ କୱାଣ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ୱାଦାଂ ବିନ୍‌ ର ବାହାତ ଡାବା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୮ ହେପାଦ୍‌ନା ଇମ୍‌ଣି ବିନ୍‌ ଚେଲା, ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ ଆଗେ ଦୁଗେର୍‌ ଲାଗେ ୱାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ପା ବିତ୍ରେ ହଣ୍‌ଜି ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ ଆରି ପାର୍ତି କିତାନ୍‌; ୯ ଇନାକିଦେଂକି ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ହେୱାରିଂ ଜେ ନିଙ୍ଗି କିୟାଆନାତ୍‌, ସାସ୍ତର୍‌ ଇ ବଚନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ହେପାତେକ୍‌ ବୁଜାଆୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ । ୧୦ ପାଚେ ଚେଲାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ହାଚାର୍‌ ।
ଜିସୁ ମୁଗ୍‌ଦଲିନି ମରିୟମ୍‌ତିଂ ଚଞ୍ଜିୟାଆତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୮:୯-୧୦; ମାର୍କ ୧୬:୯-୧୧)
୧୧ ମାତର୍‌ ମରିୟମ୍‌ ଆଡ଼୍‌ଜି ଆଡ଼୍‌ଜି ବାର୍‌ତ ଦୁଗେର୍‌ ଲାଗେ ନିଲ୍‌ଚି ମାଚାତ୍‌; ପାଚେ, ଆଡ଼୍‌ଜି ଆଡ଼୍‌ଜି ହେଦେଲ୍‌ ଟଡ଼୍‌ଜି ଦୁଗେର୍‌ ବିତ୍ରେ ହୁଡ଼୍‌ତାତ୍‌, ୧୨ ଆରେ ଜିସୁତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ହେବେନି କାପ୍‌ଡ଼ା ଲାଗାଂ ରୱାନ୍‌ ଆରି ପାନା ଲାଗାଂ ଇ ଲାକେ ରିୟାର୍‌ ଡ଼ିଞ୍ଜ୍‌ନି ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍ପିତି ଦୁତ୍‌ତିଂ କୁଚ୍‌ଚି ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାର୍‌ । ୧୩ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଏ ଆୟା, ଇନେକିଦେଂ ଆଡ଼୍‌ବାନାୟା ?”
ହେଦେଲ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାତ୍‌, “ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ନା ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ଅଜ଼ି ହାଚାର୍ଣ୍ଣା, ଆରେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ଇଡ୍‌ତାର୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ପୁନୁଙ୍ଗ୍‌ ।”
୧୪ ହେଦେଲ୍‌ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ପାଚ୍‌ବାଗାଂ ବୁଲାଆଜ଼ି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ନିଲ୍‌ତାକା ହୁଡ଼୍‌ତିକ୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜେ ଜିସୁ, ହେଦାଂ ପୁନ୍‌ୱିତିକ୍‌ । ୧୫ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଆୟା, ଇନେକିଦେଂ ଆଡ଼୍‌ବାନାୟା ? ଇନେରିଂ ଦାହ୍‌ନାୟା ?”
ହେଦେଲ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଡ଼୍‌ନି ହାଉକାର୍‌ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ମାନିନି, “ଏନ୍‌ ଜଦି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅଜ଼ି ହାଚାୟ୍‌ନା, ତା ଆତିସ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ଇଡ଼୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାଟ୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅଜ଼ି ହାନାଂ ।”
୧୬ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ମରିୟମ୍‌ ।”
ହେଦେଲ୍‌ ବୁଲାଆଜ଼ି ଏବ୍ରି ବେରଣ୍‌ତାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାତ୍‌, “ରାବ୍‌ବୁନି” ଇଚିସ୍‌ ଏ ଗୁରୁ ।
୧୭ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତି ମାଞ୍ଜ୍‌ମାଟ୍‌,” ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଇ ପାତେକ୍‌ ଆବା ଲାଗାଂ ହାଲୁଙ୍ଗେ, “ମାତର୍‌ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଲାଗେ ହାଲ୍‌ଜି ଇନାଟ୍‌, ଆନ୍‌ ନା ଆବାଂ ଆରି ମିଞ୍ଜି ଆବାଂ, ନା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମି ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଂ ଦୁମ୍‌ନାଙ୍ଗା ।”
୧୮ ମଗ୍‌ଦଲିନି ମରିୟମ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି, ଆନ୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ସବୁ ୱେଚ୍‌ଚାତାନ୍ନା ଇଞ୍ଜି ଚେଲାରିଂ କାବୁର୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାତ୍‌ ।
ଜିସୁ ହେ ଚେଲାରିଂ ଚଞ୍ଜିୟାଆତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୫:୧୬-୨୦; ମାର୍କ ୧୬:୧୪-୧୮; ଲୁକ ୨୪:୩୬-୪୯)
୧୯ ହେ ନାଜିଂ, ଇଚିସ୍‌ ସାତ୍‌ ଦିନ୍‌ନି ପର୍ତୁମ୍‌ ରଇବାର୍‌ ନାଜିଂ ମ୍ଡିକା ସମୁତ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଚେଲାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇଞ୍ଜ ମାଚାର୍‌, ହେବେ ଦୁୱେର୍‌ଙ୍ଗ୍‌ ଜିହୁଦିର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁତିଂ ବନ୍ଦ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ଜିସୁ ୱାଜ଼ି ମାଦି ନିଲ୍‌ଚି ହେୱେରିଂ ଇଚାର୍‌, “ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ସୁସ୍ତା ଆଏତ୍‌ ।” ୨୦ ଆରେ, ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ହେୱାନ୍‌ ହେୱେରିଂ ଜାର୍‌ କଚଣ୍‌ ଆରି ପାନା ଚଚ୍‌ଚାନ୍‌ । ହେବେତାଂ ଚେଲାର୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ୱାର୍‌ୟା ଆତାର୍‌ । ୨୧ ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ଆରେ ରଗ ଇଚାନ୍‌, “ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ସୁସ୍ତା ଆଏତ୍‌; ଆବା ଇନେସ୍‌କି ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା, ଆନ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍ତାନାଙ୍ଗା ।” ୨୨ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ଜପି ନେନ୍‌ଜି ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଇଟ୍ୟା ।” ୨୩  ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ଇନେରିଂ ପାପ୍‌ କେମା କିନାଦେର୍‌, “ତାଦାଂ ପାପ୍‌ କେମା ଆନାତ୍‌; ଆରି, ଜଦି ଇନେର୍‌ତି ପାପ୍‌ କେମା କିଉଦେର୍‌, ତାଦାଂ ପାପ୍‌ କେମା ଆଉତ୍‌ ।”
ଜିସୁ ଆରି ତମା
୨୪ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ୱାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା ବାରଜାଣ୍‌ ବିତ୍ରେ ତମା ତର୍‌ଦାକାନ୍‌ ରକାନ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାନିଂ “ଦିଦୁମ୍‌” ଇନାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାତାନ୍‌ । ୨୫ ଲାଗିଂ, ବିନ୍‌ ଚେଲାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଆପେଂ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାପ୍‌ନା ।”
ତମା ହେୱାନ୍‌ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ତା କେଇଦ ୱାଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‌ସବୁ ହୁଡ଼୍‌ୱିତିସ୍‌ ଆରି ହେ ସବୁ ବାହାତ ନା ୱାଚ୍‌କାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ୱିତିସ୍‌ ଆରି ହେ କାଲ୍‌କୁ ନା କେଇ ହୁଡ଼୍‌ୱିତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂପା ପାର୍ତି କିଉଙ୍ଗ୍‌ ।”
୨୬ ଆଟ୍‌ ଦିନ୍‌ ପାଚେ ତା ଚେଲାର୍‌ ଆରେ ରଗ ବିତ୍ରେ ମାଚାର୍‌ ଆରି ତମା ହେୱାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାନ୍‌ । କାପାଟ୍‌ ସବୁ ବନ୍ଦ୍‌ ମାନି ସମୁତ ଜିସୁ ୱାଜ଼ି ମାଦି ନିଲ୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, “ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ସୁସ୍ତା ଆଏତ୍‌ ।” ୨୭ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ତମାଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଇନ୍‌ଟାଙ୍ଗ୍‌ କେଇ ଲାମାୟ୍‌କିଦା ନା କେଇ ହୁଡ଼ା, ନା କାଲ୍‌କୁ ହୁଡ଼ା; ପାର୍ତି କିୱାକାର୍‌ ଆଜ଼ି ପାର୍ତି କିୟାଟ୍‌ ।”
୨୮ ତମା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ନା ମାପ୍ରୁ, ନା ଇସ୍ୱର୍‌ ।”
୨୯ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏନ୍‌ ଇନାକା ନାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ପାର୍ତି କିଦ୍‌ନାୟା ? ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ୱାଦାଂ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଦନ୍ୟ ।”
ଇ ପତିନି ଉଦେସ୍‌
୩୦ ଜିସୁ ଚେଲାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଇ ଲାକେ ବେସି ଆରି ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ବାନି କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ହେ ୱିଜ଼ୁ ଇ ପତିତ ଲେକା ଆୱାତାତ୍‌ନା । ୩୧ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପାର୍ତି କିନାଦେର୍‌ ଜେ ଜିସୁ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଜ଼ି କ୍ରିସ୍ଟ ଆତାନ୍ନା, ଆରେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ଇନେସ୍‌କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ତର୍‌ଦାଂ ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଲେକାଆତାତ୍‌ନା ।
୨୦:୨୩ ୨୦:୨୩ ମାତିଉ ୧୬:୧୯; ୧୮:୧୮.