୨୧
ସାତ୍‌ ଜାଣ୍‌ ଚେଲାରିଂ ଜିସୁ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆତାନ୍‌
୧ ଇଦାଂ ପାଚେ ଜିସୁ ତିବିରିୟା ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଗୁଟିତ ବାରଜାଣ୍‌ ଚେଲାରିଂ ଆରେ ରଗ ଚଞ୍ଜିୟାଆତାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ଇ ଲାକେ ଚଞ୍ଜିୟାଆତାନ୍‌; ୨ ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌, ତମା, ଇମ୍‌ଣାକାନିଂ ଦିଦୁମ୍‌ ଇନାର୍‌, ଗାଲିଲିନି କାନାନିକାନ୍‌ ନିତନିୟେଲ୍‌, ଜେବ୍‌ଦି ମାଜ଼ିର୍‌ ଆରି ତା ଚେଲାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଆରେ ରିକାର୍‌ ରବେ ମାଚାର୍‌ । ୩ ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାର୍‌, “ଆନ୍‌ ମିନ୍‌କୁ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ହାନାଙ୍ଗା ।”
ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଆପେଂ ପା ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାନାପ୍‌ ।” ହେୱାର୍‌ ହସି ହାଲ୍‌ଜି ଡଙ୍ଗାତ କୁଚ୍‌ଚାର୍‌, ଆରେ ହେ ମ୍ଡିକା ବିର୍‌କୁଲ୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାତାର୍‌ । ୪ ମାତର୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ଆତି ପାଚେ ଜିସୁ ଗୁଟିତ ନିଲ୍‌ତାନ୍‌; ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁ ଇଞ୍ଜି ଚେଲାର୍‌ ପୁନ୍‌ୱାତାର୍‌ । ୫ ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ହିମ୍‌ଣାଂ, ମି ତାକେ ଇନାକା ଇଚୁକ୍‌ ତିନାକା ମାନାତ୍‌ ?”
ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌, “ହିଲୁତ୍‌ ।”
୬ ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଡଙ୍ଗାନି ତିନିପାଡ଼୍‌କା ଲାଗାୟ୍‌ ଜାଲ୍‌ ଇଡ଼ାଟ୍‌, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାୟା ଆନାଦେର୍‌ ।” ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ଜାଲ୍‌ ଇଡ଼ିତାର୍‌, ଆରେ ଏଚେକ୍‌ ମିନ୍‌କୁ ହେସ୍‌ତିକ୍‌ ଜେ, ହେୱାର୍‌ ହେଦାଂ ଜେଲ୍‌ଦେଂ ସାକ୍ତି ହିଲାତାତ୍‌ ।
୭ ହେବେତାଂ ଜିସୁ ଇମ୍‌ଣି ଚେଲାହିଂ ଜିଉନଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପିତର୍‌ତିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇୱାନ୍ତ ମାପ୍ରୁ ।” ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌ ଇୱାନ୍ତ ମାପ୍ରୁ ଇଞ୍ଜି ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଡୁମ୍‌ଣ୍ଡା ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ ଜାର୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ପର୍‌ଚି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ଗୁମ୍‌ତାନ୍‌; ୮ ମାତର୍‌ ବିନ୍‌ ଚେଲାର୍‌ ମିନ୍‌କୁ ବାର୍ତି ଆଜ଼ି ମାଚି ଜାଲ୍‌ ଜେଲ୍‌ଜି ଜେଲ୍‌ଜି ହାରୁ ଡଙ୍ଗାତ ୱାତାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ଗୁଟିତାଂ ଆଦିକ୍‌ ଦେହା ହିଲ୍‌ୱାତାର୍‌, କେବଲ୍‌ ଆଦେକ୍‌ ଦୁଇସ ଆତ୍‌ ଦେହା ମାଚାର୍‌ । ୯ ହେୱାର୍‌ ଗୁଟିତ ଜୁଜ଼ି ହେବେ ରିକାଙ୍ଗ୍‌ ନାଣି, ଆରେ ହେ ଜପି ୱାସ୍ତି ମିନ୍‌ ଆରି ରୁଟି ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାକା ହୁଡ଼୍‌ତାର୍‌ ।
୧୦ ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନଙ୍ଗୟ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମିନ୍‌ ଆସ୍ତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେବେଣ୍ଡାଂ ଉଚୁଙ୍ଗ୍‌ ତାଡୁ ।”
୧୧ ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ସହେ ପଚାସ୍‌ତିନ୍‌ ଗାଜା ଗାଜା ମିନ୍‌କୁତ ବାର୍ତି ଆଜ଼ି ମାଚି ଜାଲ୍‌ ଗୁଟିତ ଜେଲ୍‌ଜି ତାତାର୍‌; ଆରେ ଏଚେକ୍‌ ମିନ୍‌କୁକାଂ ପା ଜାଲ୍‌ ନାଡ୍‌ୱାତାତ୍‌ । ୧୨ ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ୱାଜ଼ି ତିନାଟ୍‌ ।” ଚେଲାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେନ୍‌ “ଏନ୍‌ ଇନାକାୟ୍‌” ଇଞ୍ଜି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ସାସ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଜେ, ମାପ୍ରୁ, ଇଦାଂ ହେୱାର୍‌ ପୁଞ୍ଜିମାଚାର୍‌ । ୧୩ ଜିସୁ ୱାଜ଼ି ରୁଟି ଆସ୍ତି ହେୱେରିଂ ହିତାନ୍‌, ଆରେ ହେ ଲାକେ ମିନ୍‌କୁ ପା ହିତାନ୍‌ ।
୧୪ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ତି ପାଚେ ଜିସୁ ଚେଲାରିଂ ଇୱାନ୍‌ ତିନି ହଟ୍‌ ଚଞ୍ଜିୟାଆତାନ୍‌ ।
ଜିସୁ ଆରି ପିତର୍‌
୧୫ ହେୱାର୍‌ ଚିଚିପାଚେ ଜିସୁ ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌ତିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏ ଜହନ୍‌ତି ମାଜ଼ି ସିମନ୍‌, ଏନ୍‌ ଇନାକା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇୱାର୍‌ତାଂ ବେସି ଜିଉନଦ୍‌ନାୟା ?”
ସିମନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଆଁ, ମାପ୍ରୁ, ଆନ୍‌ ଜେ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା ।”
ହେଦାଂ ଏନ୍‌ ପୁନାୟ୍‌ । “ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ନା ମେଣ୍ଡାକାଂ ହାରାୟ୍‌କିୟା ।”
୧୬ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ରଗ ରିହା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏ ଜହନ୍‌ ମେହି ସିମନ୍‌, ଏନ୍‌ ଇନାକା ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଦ୍‌ନାୟା ?”
ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଆଁ, ମାପ୍ରୁ, ଆନ୍‌ ଜେ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା ।”
ହେଦାଂ ଏନ୍‌ ପୁନାୟ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ନା ମେଣ୍ଡାକାଂ ହାରାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।” ୧୭ ଜିସୁ ତିନ୍‌ତର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏ ଜହନ୍‌ ମେହି ସିମନ୍‌, ଏନ୍‌ ଇନାକା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିଦ୍‌ନାୟା ?”
ଏନ୍‌ ଇନାକା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିଦ୍‌ନାୟା, ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ହେୱାନ୍‌ ତିନ୍‌ତର୍‌ ପିତର୍‌ତିଂ ୱେନ୍‌ବିତିଲେ ହେୱାନ୍‌ ଦୁକ୍‌ ଆଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ଏନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ପୁନାୟ୍‌; ଆନ୍‌ ଜେ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ଏନ୍‌ ପୁନାୟ୍‌ ।”
ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ନା ମେଣ୍ଡାକାଂ ହାରାୟ୍‌କିୟା ।” ୧୮ ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ବେଣ୍ଡିୟା ମାନି ସମୁତ ଏନ୍‌ ଜାର୍‌ ଗାଚ୍ୟା ଆଜ଼ି ଇମେନିପ ମାନ୍‌, ହେ ନିପ ବୁଲାଆଜ଼ି ମାଚାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ବୁଡ଼ାଆତିସ୍‌ ଏନ୍‌ ଜାର୍‌ କେଇ ଲାମାୟ୍‌ କିନାୟ୍‌ ଆରି ବିନ୍‌ ନିକାନ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌, ଗାଚ୍‌ଚି, ଇମେନିପ ନି ମାନ୍‌ ମାନ୍‌ଗୁତ୍‌, ହେନ୍‌ଟାଂ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅଜ଼ି ହାଞ୍ଜ୍‌ନାର୍‌ । ୧୯ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବାନି ହାକିଦାଣ୍ଡ୍‌ ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେବେ ଚଚ୍‌ଚି ହିିଜ଼ି ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଚାନ୍‌ । ଇଦାଂ ୱେଚ୍‌ଚି ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ନା ପାଚେ ପାଚେ ୱାଡ ।”
ଜିସୁ ଆରି ତା ୱାରିନି ଚେଲା
୨୦  ଜିସୁ ଇମ୍‌ଣି ଚେଲାହିଂ ଜିଉନଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଆରି ଜେ ମ୍ଡିକା କୁଲେର୍‌ଉଣି ସମୁତ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନେଞ୍ଜେଡାକିତ ଇଡ଼ିୟା ଆଜ଼ି, “ମାପ୍ରୁ, ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେନ୍‌ ବେରିୟାର୍‌ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ୱେନ୍‌ବିସ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ହେ ଚେଲାଙ୍ଗ୍‌ ପିତର୍‌ ମାସ୍‌ଦି ପାଚେ ୱାଜ଼ି ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ ।” ୨୧ ପିତର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ଇୱାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇନାକା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାୟା ?”
୨୨ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ନା, ୱାନି ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମାନେନ୍‌ ଇଞ୍ଜି “ଜଦି ଆନ୍‌ମାନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେବେ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ମାନାତ୍‌ ? ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ପାଚେ ୱାଡ ।”
୨୩ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେ ଚେଲା ଜେ ହାଉନ୍‌ ଇଞ୍ଜି, ଟଣ୍ଡାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇ ବେରଣ୍‌ ୱିଣ୍‌ଜି ହାତାତ୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହାଉନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ୱାଦାଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ “ନା ୱାନି ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମାନେନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜଦି ଆନ୍‌ମାନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେବେ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ମାନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ ।”
୨୪ ଜେ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାନା ଆରି ଇ ୱିଜ଼ୁ ଲେକିକିତାନ୍‌ନା, ହେୱାନ୍‌ ହେ ଚେଲା; ଆରେ, ହେ ସାକି ଜେ, ହାତ୍‌ପା, ହେଦାଂ ଆପେଂ ପୁନାପ୍‌ ।
ୱିସ୍ତି କାତା
୨୫ ଆରେ, ଜିସୁ ଆରି ବେସି ବେସି କାମାୟ୍‌ ପା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌; ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଜଦି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ କିଜ଼ି ଲେକା ଆତାତ୍ମା, ତା ଆତିସ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ପତିଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ଆତିକ୍‌ମା ଜେ, ନା ବାବ୍‌ନାତ ୱିଜ଼ୁ ପୁର୍ତିତ ପା ହେ ୱିଜ଼ୁ ଇଟ୍‌ନି କାଜିଂ ବାହା ଆୱାତାତ୍ମା ।
୨୧:୨୦ ୨୧:୨୦ ଜହନ୍‌ ୧୩:୨୫.