ଜିସୁ ଆରି ତା ଟଣ୍ଡାହିର୍‌
୧ ଇଦାଂ ପାଚେ ଜିସୁ ଗାଲିଲିତ ବୁଲାଆଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଜିହୁଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଟାଣ୍‌ତେ ଅହ୍‌ନି କାଜିଂ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚିଲେ, ହେୱାନ୍‌ ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ତ ବୁଲାଆଦେଂ ମାନ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ । ୨ ଜିହୁଦିର୍‌ କୁଡ଼ିୟା ବାହା ପାର୍ବୁନି ସମୁ ଲାଗେ ୱାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ୩ ତା ଟଣ୍ଡାହିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଏନ୍‌ ଜେ ଇନା କାମାୟ୍‌ କିତାୟ୍‌ନା, ହେ ୱିଜ଼ୁ ଇନେସ୍‌କି ନି ଚେଲାର୍‌ ପା ହୁଡ଼୍‌ନାର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇବେଣ୍ଡାଂ ହସି ହାଲ୍‌ଜି ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ତ ହାଲାଟ୍‌, ୪ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ଚଞ୍ଜିୟାଦେଂ ମାନ୍‌ କିତାନ୍‌ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି ଇନାକା କିଉନ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ୱିଜ଼ାଦେର୍‌, କିନାଦେରା, ଲାଗିଂ ଜାର୍‌ତିଂ ପୁର୍ତି ତାକେ ଚଚାଟ୍‌ ।” ୫ ଇନାକିଦେଂକି ତା ଟଣ୍ଡାହିର୍‌ ପା ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ ।
୬ ହେବେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ନା ସମୁ ନଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଏକା ୱାଉତେ, ମାତର୍‌ ମି ସମୁ ଏକା ୱାତାତେ । ୭ ପୁର୍ତି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗିଣ୍‌ କିଦୁତ୍‌, ମାତର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗିଣ୍‌ କିଦ୍‌ନାତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ତା କାମାୟ୍‌ ଜେ କାରାପ୍‌, ଆନ୍‌ ଇ ସାକି ହିତାଙ୍ଗ୍‌ନା । ୮ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ପାର୍ବୁତ ହାଲାଟ୍‌, ଆନ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଇ ପାର୍ବୁତ ହାଲୁଙ୍ଗା, ଇନାକିଦେଂକି ନା ସମୁ ଇ ପାତେକ୍‌ ଏକା ୱାଉତେ ।” ୯ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ଇଞ୍ଜି, ଗାଲିଲିତ ମାଚାନ୍‌ ।
କୁଡ଼ିୟା ବାହା ପାର୍ବୁତ ଜିସୁ
୧୦ ମାତର୍‌ ତାଂ ଟଣ୍ଡାହିର୍‌ ପାର୍ବୁତ ହାଚି ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ପା ହାଚାନ୍‌, ଚଞ୍ଜିୟାଆୱାଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ର ବାନି ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି । ୧୧ ଲାଗିଂ ଜିହୁଦି ନେତାର୍‌ ପାର୍ବୁତ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡେକ୍‌ଚି ଡେକ୍‌ଚି ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, “ହେୱାନ୍‌ ଜେ ?”
୧୨ ଆରେ, ତା ବିସ୍ରେ ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ବେସି ହେୱାର୍‌ ହେୱେର୍‌ କାଲେ କାଲେ ବେଣ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌; “ଇନେ ଇନେର୍‌ ଇଚାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ରକାନ୍‌ ହାର୍‌ ଲଗୁ, ଆରେ ଇନେ ଇନେର୍‌ ଇଚାର୍‌, ଆକାୟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟାରିଂ ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌କିନାନା ।” ୧୩ ଆତିସ୍‌ପା ଜିହୁଦି ନେତାର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁତିଂ ତା ବିସ୍ରେ ୱେଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ଇନାକା ଇନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ ।
୧୪ ମାତର୍‌ ପାର୍ବୁନି ଆଦା ସମୁ ହାଚି ପାଚେ, ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହାଲ୍‌ଜି ହିକ୍ୟା ହିଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୧୫ ଇବେ ଜିହୁଦି ନେତାର୍‌ କାବା ଆଜ଼ି ଇଚାର୍‌, “ଇୱାନ୍‌ ପାଟ୍‌ ପଡ଼ିକିୱାଦାଂ ଇନେସ୍‌ ପୁଚାନ୍‌ ?”
୧୬ ଲାଗିଂ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ନା ହିକ୍ୟା ନା ଜାର୍‌ତି ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାକାନ୍ତି ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ୱାନି ହିକ୍ୟା ହିନାଙ୍ଗା । ୧୭ ଇନେର୍‌ ଜଦି ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚା ମାନି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌କିନାନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଇ ହିକ୍ୟା ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, କି ଆନ୍‌ ନି ତାକେଣ୍ଡାଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ପୁନାନ୍‌ । ୧୮ ଇନେନ୍‌ ଜାର୍‌ତାଂ ଇନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟା ଆଦେଂ ଦାହ୍‌ନାନ୍‌, ମାତର୍‌ ଇନେନ୍‌ ଜାର୍‌ ପକ୍‌ତାତାକାନିଂ ପାଦ୍‌ ପାୟା ଆଦେଂ ଦାହ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇନାନ୍‌, ଆରେ ତାତାକେ ଇନାକାପା ଅଦାର୍ମି ମିଚ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ । ୧୯ ମସା ଇନାକା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିଦି ହିଦ୍‌ୱାତାନ୍‌ନା ? ଆତିସ୍‌ପା ମି ବିତ୍ରେ ରୱାନ୍‌ ପା ବିଦି ମାନି କିଉଦେରା । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକିଦେଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍ତେଦେଂ ସେସ୍ଟା କିଦ୍‌ନାଦେରା ?”
୨୦ “ମାନାୟାର୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌,” ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଦା ଆସ୍ତାତାନ୍ନା, “ଇନେର୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍ତେଦେଂ ସେସ୍ଟା କିଦ୍ନାରା ?”
୨୧ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଆନ୍‌ କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ କାବା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୨ ଇ କାଜିଂ ମସା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସୁନ୍ନତ୍‌ ବିଦି ହିତ୍‌ତାନ୍ନା ଇଦାଂ ଜେ ମସାତାକେଣ୍ଡାଂ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଆକର୍‌ତାଂ, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ କାଡ଼୍‌ଦେରିଂ ସୁନ୍ନତ୍‌ କିନାଦେରା । ୨୩ ମସାତି ବିଦି ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଜିଂ ଜଦି ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ କାଡ଼୍‌ଦେଂ ସୁନ୍ନତ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ ରୱାନ୍‌ କାଡ଼୍‌ଦେଂ ୱିଜ଼ୁ ଉଜ୍‌ କିତିଲେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକିଦେଂ ନା ଜପି ରିସା କିଦ୍‌ନାଦେରା ? ୨୪ ବାର୍ତି ବିସ୍ରେ ହୁଡ଼୍‌ଜି ବିଚାର୍‌ କିୱାଦାଂ ନ୍ୟାୟ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।”
ଇୱାନ୍‌ ଇନାକା ମସିୟା
୨୫ ଇବେ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ନିକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ଜିହୁଦି ନେତାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଅହ୍‌ନି କାଜିଂ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଇୱାନ୍‌ ଇନାକା ହେୱାନ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ୨୬ ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହପ୍‌ଚି କାତା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାନା, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା କିଉରା । ଇୱାନ୍‌ ଜେ କ୍ରିସ୍ଟ, ଇୱାନ୍‌ ଇନାକା ନେତାର୍‌ ହାତ୍‌ପା ପୁଚାରେ ? ୨୭ ଇନାକା ଆୟେତ୍‌, ଇୱାନ୍ତି ଆରମ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌, ମାତର୍‌ ମସିୟା ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ୱାନାନ୍, ହେ ପାଦ୍‌ନା ତା ଆରମ୍‌ ଇନେର୍‌ ପୁନୁର୍‌ ।”
୨୮ ହେବେ ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହିକ୍ୟା ହିଉ ହିଉ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଚାନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ନା ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ରିୟାଦେର୍‌ ପୁନାଦେର୍‌ ? ଆନ୍‌ ନିଜେତାଂ ୱାୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା, “ମାତର୍‌ ନା ପକ୍‌ତାତାକାନ୍‌ ହାତ୍‌ପା, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁଦେରା । ୨୯ ଆନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ତା ତାକେଣ୍ଡାଂ ୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା ।
୩୦ ହେବେ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିତାର୍‌; ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ତା ଜପି କେଇ କିୱାତାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ତା ସମୁ ହେ ପାତେକ୍‌ ଏକା ୱାୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ୩୧ ମାତର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ହେନି ତାତାକେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ଇୱାନ୍‌ ଜେ ୱିଜ଼ାର୍‌ କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା, କ୍ରିସ୍ଟ ୱାଜ଼ି ତା ତାକେଣ୍ଡାଂ ଇନାକା ଆଦିକ୍‌ କିନାନ୍‌ ?”
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ବନ୍ଦି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାନାକାରିଂ ପକ୍ତାର୍‌
୩୨ ପାରୁସିର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ତା ବିସ୍ରେ ବେଣ୍‌କିବାଆନାକା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଆରେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆରି ପାରୁସିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆହ୍‌ନି କାଜିଂ କାନାକାରିଂ ପକ୍ତାର୍‌ । ୩୩ ହେବେ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ଆରେ ଅଲପ୍‍ ସମୁ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ପକ୍‌ତାତାକାନ୍‌ ତାକେ ହାନାଙ୍ଗା । ୩୪ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡେକ୍ତାନାଦେର୍‌, ମତର୍‌ ଗାଟାଆଦୁଦେର୍; ଆରେ, ଆନ୍‌ ଇମେତାକେ ମାନାଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେବେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁଦେର୍‌ ।”
୩୫ ହେବେ ଜିହୁଦିର୍‌ ହେୱେର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଇୱାନ୍‌ ଇମେତାକେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହତ୍‌ତାନ୍‌ନା ଜେ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଟାଆଉସ୍‌ ? ଇୱାନ୍‌ ଇନାକା ଗ୍ରିକ୍‌ନିକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଜେତ୍‌ କେତ୍‌ ଜିହୁଦିର୍‌ ତାକେ ହାଲ୍‌ଜି ଗ୍ରିକ୍‌ନିକାରିଂ ହିକ୍ୟା ହିଦେଂ ହତ୍‌ତାନ୍‌ନା ? ୩୬ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡେକ୍ତାନାଦେର୍‌, ମତର୍‌ ଗାଟା ଆଦୁଦେର୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ ଇମେତାକେ ମାନାଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେବେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁଦେର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇ ଇମ୍‌ଣି କାତା ଇଚାନ୍‌, ହେ ଅରତ୍‌ ଇନାକା ?”
ଜିବୁନ୍‌ ହିନି ଜଡ଼ି
୩୭ ୱିସ୍ତି ନାଜିଂ, ଇଚିସ୍‌, ପାର୍ବୁନି ଗାଜା ଦିନ୍ତ, ଜିସୁ ନିଲ୍‌ଚି ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଚାନ୍‌, ଇନେର୍‌ ଜଦି ଏସ୍‌କି ଆନାନ୍‌, “ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ନା ତାକେ ୱାୟେନ୍‌ । ୩୮ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଲେକାଆତାତ୍‌ନା, ଇନେନ୍‌ ନା ତାକେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ହେୱାନ୍‌ ଉଣେନ୍‌, ତା ୱାସ୍କିତାଂ ଜିବୁନ୍‌ନି ଏଜ଼ୁଂ ଡ଼ିଜ଼ି ହାନିକ୍‌ ।” ୩୯ ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିୱାକାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟାନି କାଜିଂ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ଜିସୁ ବିସ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଜିସୁ ହେପାତେକ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟାଆୱି କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ ।
ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ବାଗ୍‌ଆନାକା
୪୦ ଲାଗିଂ ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେ ଇନେର୍‌ ଇ କାତା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ଇୱାନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ହେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ।”
୪୧ ବିନେନିକାର୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ଇୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ।”
ମାତର୍‌ ଇନେ ଇନେର୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ଇନାକା ମସିୟା ଗାଲିଲିତାଂ ୱାଉନ୍‌ ! ୪୨ କ୍ରିସ୍ଟ ଜେ ଦାଉଦ୍‌ ଲାତ୍ରାତାଂ ଆରି ଦାଉଦ୍‌ ନିକାର୍‌ ଇମେତାକେ ମାଚାର୍‌, ହେ ବେତ୍‌ଲିହିମ୍‌ ନାସ୍‌ତାଂ ୱାନାନ୍‌, ଇଦାଂ ଇନାକା ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ବଚନ୍‌ ଇନୁତା ?” ୪୩ ଲାଗିଂ ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ତା କାଜିଂ ବାଗ୍‌ଆନାକା ଗିଟା ଆତାତ୍‌ । ୪୪ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ କେତେ ଜାଣ୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ତା ଜପି କେଇ କିୱାତାର୍‌ ।
ଜିହୁଦି ନେତାର୍‌ ପାର୍ତି କିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌
୪୫ ୱିସ୍ତି ବିତ୍ରେ କାନାକାର୍‌ ମାସ୍‌ଦି ୱାତିଲେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆରି ପାରୁସିର୍‌ ତାକେ ମାସ୍‌ଦି ୱାତାର୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ହେୱାରିଂ ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକିଦେଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତାସ୍‌ ୱାୱାତାଦେର୍‌ ?”
୪୬ କାନାକାର୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌, “ଇ ମାନାୟ୍‌ ଇନେସ୍‌କି କାତା ଇନାନ୍‌, ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ହେ ଲାକେ ଇନ୍‌ୱାତାଂନ୍ନା ।”
୪୭ “ହେବେ ପାରୁସିର୍‌ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌,” ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଇନାକା ବୁଲ୍‌କାଇ କିୟାତାଦେର୍‌ ? ୪୮ “ନେତାର୍‌ ବିତ୍ରେ କି ପାରୁସିର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନାକା ଇନେର୍‌ ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିନାରା, ଇଦାଂ ଏନ୍‌ ପୁନାୟ୍‌ ? ୪୯ ମାତର୍‌ ଇ ଇମ୍‌ଣି ଲଗୁ ମସାତି ବିଦି ପୁନୁର୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଇୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ବାଗ୍‌ଇଟ୍‌ୟାଆତି ମାନାୟାର୍‌ ।”
୫୦  ଇମ୍‌ଣି ନିକଦିମ୍‌ ଇଦାଂ ପାଚେ ତା ତାକେ ୱାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଆରି ଜେ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରୱାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, ୫୧ “ର ମାନାୟ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ୱେନ୍‌ୱାଦାଂ ଆରି ତା ମାନି ବିସ୍ରେ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମା ବିଦି ଇନାକା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦସ୍‌ କିତାର୍‌ ?”
୫୨ “ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌,” ଏପେଙ୍ଗ୍‌ପା ଇନାକା ର ଗାଲିଲି ମାନାୟ୍‌ ? ଗାଲିଲିତାଂ ଇମ୍‌ଣି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ହତୁର୍‌, “ଇଦାଂ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ।” ୫୩ ଆରେ ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ହାଚାର୍‌ ।
୭:୫୦ ୭:୫୦ ଜହନ୍‌ ୩:୧,୨.