ଦାରି କିନି କଗ୍‌ଲେ
୧ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଜିତ୍‌ମାଡ଼ିତ ହାଚାନ୍‌ । ୨ ଆର୍କାତ୍‌ ନାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ରଗ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ୱାତାନ୍‌, ଆରେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ତା କଚଣ୍‌ତ ୱାତିଲେ, ହେୱାନ୍‌ କୁଚ୍‌ଚି ହେୱାରିଂ ହିକ୍ୟା ହିଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୩ ଆରେ, ସାସ୍ତିର୍‌ ଆରି ପାରୁସିର୍‌ ଦାରି କାମାୟ୍‌ ଦାରାପଡ଼ା ଆତି ର କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣାଂ ତାସ୍‌ ୱାଜ଼ି ହେଦେଲିଂ ମାଦି ବାହାତ ନିଲି କିଜ଼ି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, ୪ “ଏ ଗୁରୁ, ଇ କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣା ଦାରି କାମାୟ୍‌ କିନି ସମୁତ ଦାରାପଡ଼ା ଆତାତ୍‌ । ୫ ଇ ଲାକେ କଗ୍‌ଲେକାଂ କାଲ୍‌କୁ ଇଡ଼୍‌ଜି ଅସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ମସା ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିଦିତ ବଲ୍‌ ହିତ୍‌ନ୍ନା; ଲାଗିଂ ଏନ୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାୟା ?” ୬ ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେରୁତାଂ ଇନାର୍‌ ଇନାକିଦେଂକି ଗାଟା ଆନାର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପରିକ୍ୟା କିନି ବିସ୍ରେ ଇଦାଂ ଇଚାର୍‌ । ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଟଡ଼୍‌ଜି ୱାଚ୍‌କାଙ୍ଗ୍‌ ହୁକେ ମେଦ୍‌ନିତ ଲେକିକିଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୭ ହେୱାର୍‌ ହେବେ ନିଲ୍‌ଚି ଆରେ ୱେନ୍‌ବିତିଲେ, ହେୱାନ୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ା ନିକ୍‌ଚି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ମି ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେର୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ଇନା ପାପ୍‌କିୱାତାନ୍‌ନା, “ହେୱାନ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ୱାଜ଼ି କାଲ୍‌ ଇଡ଼େନ୍‌ ।” ୮ ଆରେ ରଗ ହେୱାନ୍‌ ଟଡ଼୍‌ଜି ମେଦ୍‌ନିତ ଲେକିକିଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୯ ହେଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ତାଂ ଆରମ୍‌ କିଜ଼ି ରୱାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ଆଜ଼ି ୱିଜ଼ାର୍‌ ହସି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ଆରେ କେବଲ୍‌ ଜିସୁ ଆରି ମାଦି ହେ କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣାଂ ମାଚିକ୍‌ । ୧୦ “ଆରେ ଜିସୁ କାପ୍‌ଡ଼ା ନିକ୍‌ଚି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌,” ଏ କଇ, ହେୱାର୍‌ ଇମେର୍‌ ? ଇନେର୍‌ ଇନାକା ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାଣ୍ଡ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବିଚାର୍‌ କିୱାତାର୍‌ କି ?
୧୧ “ହେଦେଲ୍‌ ଇଚାତ୍‌, ଇନେର୍‌ ହିଲୁର୍‌ ମାପ୍ରୁ ।”
ହେବେ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ପା ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାଣ୍ଡ୍‌ ହିଦ୍‌ନାଂ ଇଞ୍ଜି ବିଚାର୍‌ କିଦୁଙ୍ଗା; ହାଲା, ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ପାପ୍‌ କିମା ।”
ଜିସୁ ପୁର୍ତିନି ଅଜଡ଼୍‌
୧୨ ଜିସୁ ଆରେ ରଗ ପାରୁସିରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ପୁର୍ତିନି ଅଜଡ଼୍‌” ଇନେର୍‌ ନା ପାଚେ ୱାନାର୍‌, “ହେୱାନ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ମାଜ୍‌ଗାତ ବୁଲା ଆଉନ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ନି ଅଜଡ଼୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌ ।”
୧୩  ହେବେ ପାରୁସିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାଦେରା, ମି ସାକି ହାତ୍‌ପା ଆକାୟ୍‌ ।”
୧୪ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, ଆନ୍‌ ଜଦି ନିଜେ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିଜ଼ିମାନାଂ, ଲାଗିଂ ପାନା ସାକି ହାତ୍‌ପା, ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତାଂ ୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଆରି ଇମ୍‌ଣି ବାହାତାକେ ହାନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, “ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତାଂ ୱାନାଙ୍ଗ୍‌ କି ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ହାନାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁଦେର୍‌ । ୧୫ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ବାବ୍ରେ ବିଚାର୍‌ କିଜ଼ି ମାନାଟ୍‌, ଆନ୍‌ ଇନେରିଂ ବିଚାର୍‌ କିଉଙ୍ଗ୍‌ । ୧୬ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ଜଦି ବିଚାର୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଲାଗିଂ ପାନା ବିଚାର୍‌ ହାତ୍‌ପା; ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ରୱାଙ୍ଗ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାକାନ୍‌ ଆବା ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନାନ୍‌ । ୧୭ ଆରେ, ରିୟାର୍‌ତି ସାକି କାତା ସମାନ୍‌ ଆତିସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଇନାକା ଇନାରା ହେଦାଂ ହାତ୍‌ପା, ଇଦାଂ ମି ବିଦିତ ପା ଲେକା ମାନାତ୍‌ । ୧୮ ନା ନିଜେ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ସାକି ହିନାଙ୍ଗା, ଆରେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍ତିତି ଆବା ନା ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାନା ।”
୧୯ ହେବେ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌, “ମି ଆବା ଇମେନ୍‌ ?” ଜିସୁ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌,
“ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜୁଦେର୍‌ କି ମାଞ୍ଜି ଆବାଂ ପା ପୁନୁଦେର୍‌ ଜଦି ନାଙ୍ଗ୍‌ ପୁନ୍‌ଚିସ୍, ଲାଗିଂ ମାଞ୍ଜି ଆବାଂ ପା ପୁଚାଦେର୍ମା ।”
୨୦ ମନ୍ଦିର୍‌ନି ଦାନ୍‌ ଇଟ୍‌ନି ପେଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚି ଇଞ୍ଜ ଜିସୁ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ବିସ୍ରେ ହିକ୍ୟା ହିିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ପା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗେହ୍‌ନାକା କିୱାତାର୍‌ ଇନାକିଦେଂକି, ତା ସମୁ ଏକାୱାୱାଦାଂ ମାଚାତ୍‌ ।
ଜିସୁ ହାନି ବିସ୍ରେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାକା
୨୧ ଜିସୁ ଆରେ ରଗ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ହାନାଙ୍ଗା, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଡେକ୍ତାନାଦେର୍‌ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ପାପ୍‌ତ ହାନାଦେର୍‌, ଆନ୍‌ ଇମେତାକେ ହାନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେବେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁଦେର୍‌ ।”
୨୨ ଜିହୁଦି ନେତାର୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ଆନ୍‌ ଇମେତାକେ ହାନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେବେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌, ଇୱାନ୍‌ ଇନାକା କକ୍‌ଲାପାଟିୟା ଆଦେଂ ବାବି କିନାନା କି ।”
୨୩ ହେବେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାର୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ପୁର୍ତିତ ଜଲମ୍‌ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ପୁର୍ତିନିକାଦେର୍‌ ମାତର୍‌, ଆନ୍‌ ଇ ପୁର୍ତିନିକାଂ ଆକାୟ୍‌ । ୨୪ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ପାପ୍‌ତ ହାନାଦେର୍‌, ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ ଇନ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ମାନାୟ୍‌, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଦ୍‌ୱା ତାଦେର୍‌ ।”
୨୫ ହେବେ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, “ଏନ୍‌ ଇନେନ୍‌ ?”
ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ହେ କାତା ଆରମ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ୱାନାଙ୍ଗା ? ୨୬ ମି ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ବିଚାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ମି ବିସ୍ରେ ବେସି ଇଞ୍ଜ୍‌ନାକା ମାନାତ୍‌; ଇନେସ୍‌ ଆୟେତ୍‌, ନାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାକାନ୍‌ ହାତ୍‌ପା, ଆରେ ଆନ୍‌ ତା ତାକେଣ୍ଡାଂ ଇନା ଇନାକା ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌ନା, ହେଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ପୁର୍ତିତିଂ ୱେଚ୍‌ନାଙ୍ଗା ।”
୨୭ ଜିସୁ ଜେ ଆବା ବିସ୍ରେ ହେୱାରିଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ଇଦାଂ ହେୱାର୍‌ ବୁଜାଆୱାତାର୍‌ । ୨୮ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଜପି ପେସ୍‌ନାଦେର୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ଆନ୍‌ ଜେ ହେ ମାନାୟ୍‌ ଆରି ଆନ୍‌ ନିଜେ ଆଦିକାର୍‌ ଇନାକା କିୱାଦାଂ ଇଚିସ୍‌ ଆବା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହିକ୍ୟା ହିତ୍‌ତାନ୍‌, ହେ ଲାକେ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ଜେ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଜାଆନାଦେର୍‌ । ୨୯ ନା ପକ୍‌ତାତାକାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରୱାନିଂ ପିସ୍ତି ହାଞ୍ଜ୍‌ୱାତାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ମାନ୍‌ ହେଦାଂ ଆନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୩୦ ଜିସୁତି ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି, ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ ।
ହାତ୍‌ପା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାତ୍‌
୩୧ ଲାଗିଂ, ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ମାନି ଜିହୁଦିରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ହିକ୍ୟାତ ପାର୍ତି କିଦ୍‌ନାଦେର୍‌ ତା ଆତିସ୍‌, ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ନା ଚେଲା କାଦେର୍‌, ୩୨ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ପୁନାଦେର୍‌ ଆରି ହେ ହାତ୍‌ପା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାତ୍‌ ।”
୩୩ “ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌,” ଆପେଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ନି ଲାତ୍ରା, ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଇନେର୍‌ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆୱାତାଇନା, “ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆନାଦେର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇନାଦେରା ? ଇ ଅରତ୍‌ ଇନାକା ?”
୩୪ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେର୍‌କି ପାପ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପାପ୍‌ନି ହଲ୍ୟା । ୩୫ ହଲ୍ୟା ଜାଇଜୁଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ ମାନ୍‌ଗୁନ୍‌, ମାତର୍‌ ମାଜ଼ି ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍‌ । ୩୬ ଲାଗିଂ, ମାଜ଼ି ଜଦି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପାରଚେ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆନାଦେର୍‌ । ୩୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ନି ଲାତ୍ରା, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌; ମାତର୍‌ ନା ବଚନ୍‌ ମି ୱାସ୍କିତ ହିଲ୍‌ୱିତିଲେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍ତେଦେଂ ସେସ୍ଟା କିଦ୍‌ନାଦେରା । ୩୮ ମାଞ୍ଜି ଆବା ତାକେ ଇନା ଇନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମାତର୍‌ ମି ଆବା ଇଞ୍ଜ୍‌ନି ଲାକେ ଏନ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାୟା ।”
ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ମେହି
୩୯ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌, “ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ମା ଆବା ଆଦ୍‌ନାନ୍‌ ।” ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌,
“ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ମେହି, ତା ଆତିସ୍‌ ଲାଗିଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି କାମାୟ୍‌ କିତା ଦେର୍‌ମା; ୪୦ ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେଣ୍ଡାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାନି ହାତ୍‌ପା ପିସ୍ତି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜୁଙ୍ଗା, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ମାନାୟ୍‌ ଜେ ଆନ୍‌, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିଦ୍‌ନାଦେରା; ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ । ୪୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଆବାତି କାମାୟ୍‌ ସବୁ କିନାଦେରା ।”
“ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, ଆପେଂ ଦାରିତାଂ ଜଲମ୍‌ ଆୱାତାପ୍‌ନା; ମା ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ଆବା, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ।”
୪୨ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇସ୍ୱର୍‌ ଜଦି ହାତ୍‌ପା ମି ଆବା, ତାଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉ ନତ୍‌ତାଦେର୍ମା; ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେଣ୍ଡାଂ ୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା; ଆନ୍‌ ନିଜେ ତାଙ୍ଗ୍‌ ୱାୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାନ୍‌ । ୪୩ ଆନ୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକିଦେଂ ବୁଜା ଆଉଦେରା ? ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ହିକ୍ୟା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଇଟ୍‌ଦେଂ ଆଡୁଦେରା । ୪୪ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଆବା ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ହତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ଆରେ ମି ଆବାତି କାମାୟ୍‌ ମାନି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ଆଗେତାଂ ନାର୍‌ଅହ୍‌ନାକାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ମାନୁନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ତା ତାକେ ସତ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ । ହେ ପାଦ୍‌ନା ହେୱାନ୍‌ ମିଚ୍‌ ଇନାନ୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତାଂ ଇନାନ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ମିଚ୍‌ୱା ଆରି ମିଚ୍‌ ଇନି ଆବା । ୪୫ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଚିଲେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଦୁଦେରା । ୪୬ ନା ତାକେ ପାପ୍‌ ମାନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମି ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେର୍‌ ସାକି ହିନାନା ? ଆନ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହାତ୍‌ପା ଇନାଙ୍ଗ୍‌, ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକିଦେଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଦୁଦେରା ? ୪୭ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେଣ୍ଡାଂ ଜଲମ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ବଚନ୍‌ ୱେନାନ୍‌; ଇଦାଂ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନୁଦେରା, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଜଲମ୍‌ ଆୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।”
ଜିସୁ ଆରେ ଅବ୍ରାହାମ୍‌
୪୮ ଜିହୁଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, “ଏନ୍‌ ଜେ ରୱାୟ୍‌ ସମିରଣିୟତି ଆରି ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ପୁଦା ଡୁତ୍‌ତାତ୍‌ନା, ଇଦାଂ ଇନାକା ଆପେଂ ସମାନ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ୱାଦାଂ ମାନ୍‌ଚାପ୍‌ କି ?”
୪୯ ଜିସୁ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଦା ଡୁଦ୍‌ୱାତାତ୍‌ନା,” ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ମାଞ୍ଜି ଆବାଂ ମାନି କିନାଙ୍ଗା, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାନିକିଦୁଦେରା । ୫୦ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ନିଜେ ଜାର୍‌ତିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଦାସ୍‌ତେଂ କଙ୍ଗ୍‌; ମାତର୍‌ ଇ କାତା ଆନେଂ ଦାହ୍‌ନାଙ୍ଗା ଆରି ବିଚାର୍‌ କିଉଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ରୱାନ୍‌ ମାନ୍‌କିନାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନାନ୍‌ । ୫୧ ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଜଦି ଇନେର୍‌ ନା ବଚନ୍‌ ପାଲି କିନାନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌କେ ହାଉନ୍‌ ।
୫୨ ଜିହୁଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ନଙ୍ଗ୍‌ ଆପେଂ ପୁନ୍‌ଚାପ୍‌ ଜେ, ହାତ୍‌ପା ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଦା ଡୁତ୍‌ତାତ୍‌ନା, ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଆରି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ହାତାରେ, ଆରେ ଏନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌କେ ହାଉୟି । ୫୩ ଏନ୍‌ ଇନାକା ମା ଆବା ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜା ? ହେୱାନ୍‌ ତ ହାତାନେ, ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ପା ହାତାନେ, ଏନ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଇନେର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାୟା ?”
୫୪ ଜିସୁ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ଜଦି ଜାର୍‌ତିଂ ପାଦ୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌ମା, ଲାଗିଂ ନା ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଇନାକା ଆକାୟ୍‌; ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପାଦ୍‌ ପାୟା ଆନି କାଜିଂ ନା ଆବା ଇନେରିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାଦେରା; ୫୫ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁଦେରା, ଆନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ । ଆନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜଦି ଇନାଙ୍ଗ୍‌, ମି ଲାକେ ଆନ୍‌ ପା ମିଚ୍‌ୱା ଆନାଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ତା ବଚନ୍‌ ପାଲି କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୫୬ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଆବା ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ନା ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡ଼୍‌ଦାନାଂ ଇଞ୍ଜି ଆହା କିଜ଼ି ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ୱାର୍‌ୟା ଆତାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ୱାରି କିତାନ୍‌ ।”
୫୭ ହେବେ ଜିହୁଦିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ନିଙ୍ଗ୍‌ ତ ନଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ପଚାସ୍‌ ବାର୍ହୁ ବୟ୍‌ସ୍‌ ଆୱାତାତ୍‌ନା, ଏନ୍‌ ଇନାକା ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ହୁଡ଼୍‌ତାୟ୍‌ନା ?”
୫୮ “ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌,” ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, “ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଜଲମ୍‌ ପୁର୍ବେତାଂ ଆନ୍‌ ମାନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୫୯ ହେବେ ହେୱାର୍‌ ତା ଜପି ଇଡ଼୍‌ଦେଂ କାଲ୍‌କୁ ପେସ୍ତାର୍, ମାତର୍‌ ଜିସୁ କାଲେ ମନ୍ଦିର୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ ହସି ହାଚାନ୍‌ ।
୮:୧୩ ୮:୧୩ ଜହନ୍‌ ୫:୩୧.