୧୮
ରାଣ୍ଡି ଆରି ବିଚାର୍‌ କିନାକାନ୍ତି କାତା
୧ ୱାହ୍‍ୱାଦାଂ ତାୟ୍‍ନାତ୍ ପାର୍ତାନା କିନାକା ଜେ ମାନାତ୍‌, ଇ ବିସ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ହିଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, ୨ “ର ଗାଡ଼୍‌ଦ ରୱାନ୍‌ ବିଚାର୍‌କିନାକାନ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ କି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ମାନିକିୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ । ୩ ହେ ଗାଡ଼୍‌ଦ ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ରାଣ୍ଡି ମାଚାତ୍‌, ହେଦେଲ୍‌ ଚାନେକ୍‌ ଚାନେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ହାଲ୍‌ଜି ଇଞ୍ଜି ମାଚାତ୍‌, ନା ଅନ୍ୟାୟ୍‌ରିଂ ବିଚାର୍‌ କିୟା ।” ୪ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ୱେଡ଼ାପାତେକ୍ ରାଜି ଆୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌, ମାତର୍‌ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ମାନେ ମାନେ ଇଚାନ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା “ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଉଙ୍ଗ୍‌ କି ମାନ୍‍ୟାରିଂ ମାନି କିଉଙ୍ଗ୍‌, ୫ ଆତିସ୍‌ପା ଇ ରାଣ୍ଡି କଗ୍‌ଲେ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କସ୍ଟ ହିଦ୍‍ନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ କିତି ଅନ୍ୟାୟ୍‌ ସବୁ ବିଚାର୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ନଲେ ହେଦେଲ୍‌ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ୱାଜ଼ି ନାଙ୍ଗ୍‌ ତାନ୍ଦ୍ରା କିଦ୍‌ନାତ୍‌ ।”
୬ ହେବେଣ୍ଡାଂ ମାପ୍ରୁ ଇଚାନ୍‌, “ଇ ଅଦାର୍ମି ବିଚାର୍‌କିନାକାନ୍‌ ଇନାକା ଇନାନ୍ନା, ହେଦାଂ ୱେନା । ୭ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଇମ୍‌ଣି ବାଚିକିତି ଲକାର୍‌ ୱେଡ଼ା ନାଣା ହେୱାନିଂ କୁକ୍‌ଚି ମାନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ କି ହେୱାର୍‌ କିତି କାମାୟ୍‌ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିଉନ୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ସତ୍ରୁରୁର୍ କାଜିଂ ବେସି ଦାର୍ମି ଆନାନ୍‌ ? ୮ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ହେୱାନ୍‌ ବେଗି ହେୱାର୍‌ କିତି କାମାୟ୍‌ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିନାନ୍‌ । ମାତର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ୱାଜ଼ି ପୁର୍ତିତ ଇନାକା ପାର୍ତି ହୁଡ଼୍‍ନାନ୍ ?”
ପାରୁସିର୍‌ ଆରି ଏନ୍‍ନାକାର୍‌ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌
୯ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଦାର୍ମି ମାନେ କିଜ଼ି ଆଲ୍‌ଗା ୱିଜ଼ାକାରିଂ ଲାଜ୍‌କୁଇ କିନାକାର୍‌ କେତେକ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ ପାର୍ତି ଲଗାଂ ଜିସୁ ଇ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ପା ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌, ୧୦ “ରିକାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ପାର୍ତାନା କିନି କାଜିଂ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହାଚାର୍‌, ରକାନ୍‌ ପାରୁସି ଆରି ଆରେ ରକାନ୍‌ ସିସ୍ତୁ ଏନ୍‌ନାକାନ୍‌ । ୧୧ ପାରୁସି ନିଲ୍‌ଚିପା ଜାର୍‌ ଲାଗେ ଇ ଲାକେ ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, ଏ ଇସ୍ୱର୍‌, ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ହିଦ୍‍ନାଙ୍ଗା ଜେ ଆନ୍‌ ବିନ୍‌ ଲକୁଲାକେ ପାଣ୍ଡ୍ରୁକିନାକାଙ୍ଗ୍‌, ଅଦାର୍ମି, ନାଙ୍ଗ୍‌ରା କି ଇ ସିସ୍ତୁଏନ୍‌ନାକାନ୍‌ ଲାକେ ପା ଆକାୟ୍‌; ୧୨ ଆନ୍‌ ରଇବାର୍‌ ଦିନ୍‌ତିଂ ରିହା ଉପାସ୍‌ କିନାଙ୍ଗା ଆରି ନା ୱିଜ଼ୁ କମାୟ୍‌କିତି ଦାନ୍‍ ଦସ୍‌ ବାଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ହିନାଙ୍ଗା” ୧୩ ମାତର୍‌ ସିସ୍ତୁଏନ୍‌ନାକାନ୍‌ ଦେହା ନିଲ୍‌ଚି ସାର୍ଗେସ୍ତ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ପା ସାସ୍‌ କିୱାତାନ୍‌, ମାତର୍‌ ତା ନେଞ୍ଜେଡାକିତ ଇଡ଼୍‌ୟା ଆଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, “ଏ ଇସ୍ୱର୍‌, ଆନ୍‌ ପାପି, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା କିଦା ।” ୧୪ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ହେୱାନ୍‌ ପାରୁସି ଆକାୟ୍‌ ମାତର୍‌ ହେ ସିସ୍ତୁ ଏନ୍‌ନାକାନ୍‌ ଦାର୍ମି ଆଜ଼ି ଜାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ହାଚାନ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଜପି ଇଞ୍ଜି ଚଞ୍ଜ୍ୟା ଆନାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ତାରେନ୍‌ କିୟା ଆନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ଜେ ଜାର୍‌ତିଂ ତାରେନ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ଉଚ୍‍ କିୟା ଆନାତ୍‌ ।
ଜିସୁ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୯:୧୩-୧୫; ମାର୍କ ୧୦:୧୩-୧୬)
୧୫ ଜିସୁ ଇନେସ୍‌ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ଡୁନାନ୍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଲକୁ ହେୱାରିଂ ପା ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ତାତେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଚେଲାର୍‌ ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେୱାରିଂ ଦାକା ହିଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌ । ୧୬ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଜାର୍‌ ଲାଗାଂ କୁକ୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, ହିମ୍‌ଣାକାଂ ନା କଚଣ୍‌ତ ୱାଦେଙ୍ଗ୍ ହିଆଟ୍, ଆରେ ହେୱାରିଂ ମୁନା କିମାଟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁତି ରାଜି ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ହିମ୍‌ଣାଂ । ୧୭ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, “ଇନେର୍‌ ହିମ୍‌ଣା ଲାକେ ଇସ୍ୱର୍ତି ରାଜି ଇଟ୍‍ୱିତିସ୍, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ କିଜ଼ିପା ହେବେ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁନ୍‌ ।”
ରକାନ୍‌ ମାଜାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌
(ମାତିଉ ୧୯:୧୬-୩୦; ମାର୍କ ୧୦:୧୭-୩୧)
୧୮ ରୱାନ୍‌ ଜିହୁଦି ନେତା ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏ ସତ୍‌ ଗୁରୁ, ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟାନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇନାକା କିନାଙ୍ଗ୍‌ ?”
୧୯ “ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନେକିଦେଂ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାୟା ? ରକାନିଂ ପିସ୍ତି, ଇଚିସ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପିସ୍ତି ଅଲ୍‌ଗା ଇନେର୍‌ ପା ହାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୨୦ ବଲ୍‌କୁତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଦାରି କିମାଟ୍‌, ନାର୍‌ ଅହ୍‌ମାଟ୍‌, ଚର୍‌ କିମାଟ୍‌, ମିଚ୍‍ସାକି ହିମାଟ୍‍, ଜାର୍‌ ଆବା ଆୟାକାଂ ଜିଉନୱାଟ୍‌ ।”
୨୧ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଇଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ଆନ୍‌ ବେଣ୍ଡିୟା ୱେଡ଼ାତାଂ ମାନିକିଜ଼ି ୱାନାଙ୍ଗା ।”
୨୨ ଜିସୁ ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ନିନ୍ଦାଂ ଆରେ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ବିସ୍ରେ ଅଲପ୍‍ ମାନାତ୍‌; ଏନ୍‌ ଜାର୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ପ୍ରସି ହିଲ୍‍ୱାକାରିଂ ଦାନ୍‌ ବାଟାକିଜ଼ି ହିଆ, ଆରେ ଏନ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ଦାନ୍‌ ପାୟା ଆନାୟ୍‌; ପାଚେ, ୱାଜ଼ି ନା ପାଚେ ପାଚେ ୱା ।” ୨୩ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ବେସି ଦୁକ୍‍କିତାନ୍‍, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ବେସି ମାଜାନ୍‌ ମାଚାନ୍‌ ।
୨୪ ହେବେତାଂ ହେଦେଲ୍‌ ଦୁକ୍‌ଆନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେର୍‌ତି ଦାନ୍‌ ମାନାତ୍‌, ହେୱାର୍‌ କେତେ କସ୍ଟତାଂ ମାପ୍ରୁ ରାଜିତ ହଣାର୍‍ । ୨୫ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜିତ ଦନିଲଗୁ ହଣିବାଟା ହୁଜାନି କାଣାତିଂ ଉଟ୍‌ ହଣାକା ଆଡ଼୍‌ୱା ।”
୨୬ ଇନେର୍‌ ଇ କାତା ୱେଚାର୍‍, ହେୱାର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଲାଗିଂ ଇନେର୍‌ ମୁକ୍ତି ପାୟା ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାର୍‌ ?”
୨୭ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାନ୍‌, “ଇନାକା ମାନାୟ୍‌ତାକେ ଆଉତ୍‌, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ଆନାତ୍‌ ।”
୨୮ ହେବେଣ୍ଡାଂ ପିତର୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ହୁଡ଼ା ଆପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ପିସ୍ତିପା ନି ପାଚେ ପାଚେ ୱାନାପା ।”
୨୯ ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ୱେଚ୍‍ନାଙ୍ଗା, ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ମାପ୍ରୁ ରାଜି କାଜିଂ ଇଲ୍‌ କି ଡକ୍ରି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଆବା ଆୟା ! ହିମ୍‌ଣାୱାକ୍‌ଡ଼ା ପିସ୍ତାର୍ଣ୍ଣା, ୩୦ ହେୱାର୍‌ ଇ କାଡ଼୍‌ଦ ବେସିଗୁଣ୍‌ ଆରି ପାଚେନି କାଡ଼୍‌ଦ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆଉନ୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ମାନାୟ୍‌ ଇନେର୍‌ ହିଲୁର୍ ।”
ଜିସୁ ତିନିହଟ୍‌ ହାନିକାତା ଇଚାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୦:୧୭-୧୯; ମାର୍କ ୧୦:୩୨-୩୪)
୩୧ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ବାରଜାଣ୍‌ତିଂ ବିନେ କିଜ଼ି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହାନାସା, ଆରେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ବିତ୍ରେ ଇମ୍‌ଣି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଲେକା ମାନାତ୍‌, ହେ ୱିଜ଼ୁ ଜିତାଆନାନ୍‌; ୩୨ ଇନାକିଦେଂକି ଜିସୁ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ କେଇଦ ହିୟାଆନାନ୍‍, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଜ୍‌କୁଇ କିନାର୍‌, ହେୱାନିଂ ଗ୍ରେଚ୍‌ନାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜପି ଚୁପ୍‌ନାର୍‌ । ୩୩ ହେୱେନିଂ କର୍‌ଡା ଡ଼ିଜି ଅହ୍‌ନାର୍‌, ଆରେ ତିନ୍‌ଦିନ୍‌ ପାଚେ ଆରେ ନିଂନାନ୍‌ ।”
୩୪ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଅଲପ୍‌ପା ବୁଜାଆୱାତାର୍‌, ଇ କାତା ହେୱାର୍‌ତାଂ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି ମାଚାତ୍‌, ଆରି ଇନା ଇନାକା ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେ ୱିଜ଼ୁ ହେୱାର୍‌ ବୁଜାଆୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ ।
ଜିସୁ ର କାଣାଙ୍ଗ୍ ଉଜ୍‌ କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୦:୨୯-୩୪; ମାର୍କ ୧୦:୪୬-୫୨)
୩୫ ଜିସୁ ଜିରିହନି ଲାଗେ ଆନି ସମୁତ ର କାଣା ହାଜ଼ି ଗୁଟିତ କୁଚ୍‌ଚି ବିକ୍ୟା ଏନ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ । ୩୬ ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ହାନିହିଂ ଆଲି ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି କାତା “ଇନାକା ଇଞ୍ଜି ୱେନ୍‌ବେଦେଂ‌ ଲାଗାତାନ୍‌ ?”
୩୭ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ନାଜରିତିୟ ଜିସୁ ଇ ହାଜ଼ି ହିଜ଼ି ହାନାନ୍ନା ।”
୩୮ ହେବେଣ୍ଡାଂ କାଣା ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଜିସୁ, ଦାଉଦ୍‌ ମାଜ଼ି, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା କିଦା ।”
୩୯ ମତର୍‌ ଆଗେ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚି ମାନାୟାର୍‌ ହେୱାନିଂ ଚିମ୍‌ରା ଆଦେଂ ଦାକା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ମତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, “ଏ ଦାଉଦ୍‌ତି ମାଜ଼ି, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା କିଦା ।”
୪୦ ହେବେତାଂ ଜିସୁ ନିଲ୍‌ଚି ହେୱାନିଂ ତା ଲାଗେ ତାତେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିତାନ୍‌; ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଲାଗାଂ ଏକିତିଲେ, “ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌,” ୪୧ “ଆନ୍‌ ନି କାଜିଂ ଇନାକା କିନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏନ୍‌ ଇଚା କିନାୟା ?”
ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ମାପ୍ରୁ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ଆରେ କାଣ୍‌କୁ ହୁଡ଼୍‍ନାଂ ।”
୪୨ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “କାଣ୍‌କୁ ହୁଡ଼ା; ନି ପାର୍ତି କିନାକା ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉଜ୍‌ କିତ୍‌ତାତ୍‌ନ୍ନା ।”
୪୩ ହେ ଦାପ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇସ୍ୱର୍ତି କେର୍‌କଣ୍‌ କିଉ କିଉ ଜିସୁ ପାଚେ ପାଚେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ ଆରି ଲକୁ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାର୍ତାନା କିତାର୍‌ ।