୧୯
ଜିସୁ ଆରି ଜକିୟ
୧ ପାଚେ ଜିସୁ ଜିରିହତ ହଣ୍‌ଜିପା ହେଦେଲିଂ ଆଜ଼ି ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ । ୨ ଆରି ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଜକିୟ ତର୍‌ନି ରକାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ରକାନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ ସିସ୍ତୁଏନ୍‍ନାକାନ୍‍ ଆରି ମାଜାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ । ୩ ଜିସୁ ଇନେନ୍‌, ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ହେୱାନ୍‌ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ମାତର୍‌ ଲକୁ ଗହଲି କାଜିଂ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ କୁଜା ମାଚାନ୍‌ । ୪ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଆଗେ ହଞ୍ଚି ହାଲ୍‌ଜି ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ନି କାଜିଂ ର ତଗାମାର୍‌ତ ଦୁମ୍‌ତାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେ ହାଜ଼ି ହିଜ଼ି ଜିସୁ ହାନାକା ମାଚାତ୍‌ । ୫ ଜିସୁ ହେ ବାହାତ ୱାଜ଼ି ଜପି ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଜକିୟ ବେଗି ଜୁଜ଼ି ୱା, ଇନାକିଦେଂକି ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମିଞ୍ଜ ହାତ୍‌ପା ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗ୍‌ଦାନାତ୍‌ ।”
୬ ହେବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ବେଗି ଜୁଜ଼ି ୱାଜ଼ି ୱାରିତାଂ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ହେବା କିତାନ୍‌ । ୭ ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଗାଣ୍‌ଜୁ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ହେୱାନ୍‌ ପାପିୟାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ ହାନାନା ।”
୮ ମାତର୍‌ ଜକିୟ ନିଲ୍‌ଚିପା ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଏ ମାପ୍ରୁ, ହୁଡ଼ା, “ନା ଦାନ୍‌ତାଂ ଆନ୍‌ ଆଦା ହିଲ୍‍ୱାକାରିଂ ଦାନ୍‌ ହିନାଙ୍ଗା, ଆରି ଜଦି ଅନ୍ୟାୟ୍‍ତାଂ ଇନେର୍‌ତାଂ ଅଲପ୍‍ ଅଜ଼ି ମାଚିସ୍‌, ଲାଗିଂ ଚାରିଗୁଣ୍‌ତାଂ ହେଦାଂ ଲେଉଟାୟ୍‍ କିନାଙ୍ଗା ।”
୯ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ହେୱାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇଚାନ୍‌, “ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଇଞ୍ଜ ମୁକ୍ତିକିନାକା ଏକାୱାତାତ୍‌ନା, ଲାଗିଂ ଇୱାନ୍‍ପା ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ରକାନ୍‌ ମାଜ଼ି; ୧୦  ଇନାକିଦେଂକି ଇନାକା ଜାଙ୍ଗ୍‍ତାତ୍‍ନା ହେଦାଂ ଡେକ୍‌ତେଂ ରାକ୍ୟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ୱାତାନ୍ନା ।”
ହନା ଟାକାଂନି କାତା
(ମାତିଉ ୨୫:୧୪-୩୦)
୧୧ ଲକୁ ଇ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ୱିଜ଼ୁ ୱେନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାନ୍‌ ଆରି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ କାତା ଇଚାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ନି ଲାଗେ ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ରାଜି ବେଗି ମେଙ୍ଗିୟା ଆନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ବାବିକିଜ଼ି ମାଚାର୍ । ୧୨ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ରକାନ୍‌ ଗାଜାକାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଜାର୍‌ ରାଜି କାଜିଂ ରାଜା ପାଦ୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି ଲେଉଟା ଆଦେଂ କାଜିଂ ଦେହା ଦେସ୍‌ତ ହାଚାନ୍‌ । ୧୩ ହେୱାନ୍‌ ତା ଦସ୍‌ ଜାଣ୍‌ ଆଡ଼ିୟାରିଂ କୁକ୍‌ଚି ହେୱାରିଂ ଦସ୍‌ଗଟା ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ହିଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, ଆନ୍‌ ୱାନି ପାତେକ୍‌ ବେପାର୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।” ୧୪ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଦେସ୍‍ନିକାର୍‍ ହେୱାନିଂ ଗିଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଆରି ହେୱାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ପାଚେ ଦୁତ୍‌ ପକ୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, ଇୱାନ୍‌ ଜେ ମା ଜପି ରାଜ୍‌ କିନାନ୍‌, “ଇଦାଂ ମା ଇଚା ଆକାୟ୍‌ ।”
୧୫ “ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ରାଜା ପାଦ୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି ଲେଉଟା ଆଜ଼ି, ଇମ୍‌ଣି ଆଡ଼ିୟାରିଂ ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ହିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ବେପାର୍‌ କିଜ଼ି ଇନେର୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଲାବ୍‌ କିତାର୍ଣ୍ଣା, ହେଦାଂ ପୁନିକାଜିଂ ହେୱାରିଂ ଜାର୍‌ ରାଜି ଲାଗେ କୁକ୍‌ଚି ତାହିୱାଦେଂ ବଲ୍‌ ହିତାନ୍‌ ।” ୧୬ ହେବେଣ୍ଡାଂ ପର୍ତୁମ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ୱାଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ନି ହିତ୍‌ତି ହନା ଟାକାଂ ଆରି ଦସ୍‌ଗଟା ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ଲାବ୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌ନା ।” ୧୭ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏନ୍‌ ରକାୟ୍‌ ହାର୍‌ଦି ଆଡ଼ିୟା, ଏନ୍‌ ବେସି ଅଲପ୍‍ ବିସ୍ରେ ପାର୍ତିଲାହାଂ କିତିଲେ ଏନ୍‌ ଦାସ୍‌ଗଟା ଗାଡ଼୍‌ ଜପି ଆଦିକାର୍‌ ପାୟା ଆ ।” ୧୮ ଆରେ ଆରେ ରକାନ୍‌ ୱାଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ନି ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚ୍‌ଗଟା ନାଦାଂ ଲାବ୍‌କିତାଂନା ।” ୧୯ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଇଚାନ୍‌, “ଏନ୍‌ ପା ପାଞ୍ଚ୍‌ଗଟା ଗାଡ଼୍‌ ଜପି ଆଦିକାର୍‌ ପାୟା ଆ ।” ୨୦ ଆରେ ରକାନ୍‌ ୱାଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ହୁଡ଼ା, ଇଦାଂ ନି ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌, ଆନ୍‌ ଇଦାଂ ନା ତୁୱାଲ୍‌ତ ଗାଚ୍‌ଚି ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌; ୨୧ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆତ୍‍ତାଂ, ଲାଗିଂ ଏନ୍‌ ରକାୟ୍‌ କଟିମାନାୟ୍‍ତି, ଇନାକା ଇଟ୍‍ୱାତାଂମା, ହେଦାଂ ନିକ୍‌ଚି ଅନାୟ୍, ଆରେ ଇନାକା ୱିତ୍‍ୱାଦାଂ ମାନାୟ୍‌ ହେଦାଂ ତ୍ରେଜ଼୍‌ନାୟ୍‍ । ୨୨ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଏଡ଼େ ବାନ୍ୟା ଆଡ଼ିୟା, ନି ମୁମ୍‍ନି କାତାତିଂ ନି ବିଚାର୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ଆନ୍‌ ରକାଂ କଟି ଲଗୁ, ଇନାକା ଇଟ୍‌ୱାଦାଂ ମାନାଂ, ହେଦାଂ ନିକ୍‌ଚି ଅନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ଇନାକା ୱିତ୍‍ୱାଦାଂ ମାନାଂ, ହେଦାଂ ତ୍ରେଜ଼୍‌ନାଂ, ଇଦାଂ ଇନାକା ପୁଚାୟ୍‍ନା ?” ୨୩ ଲାଗିଂ, ବେଙ୍କତ ଇନେକିଦେଂ ନା ହନା ଟାକାଂ ଇଟ୍‍ୱାତାୟ୍ ? ତାଆତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ୱାଜ଼ି କଲନ୍ତର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପାୟାଆତାଂମା । ୨୪ ଆରେ, ହେ କଚଣ୍‌ତ ନିଲ୍‌ଚିମାନି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇବେଣ୍ଡାଂ ଇ ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ଅଜ଼ି, ଇନେରିଂ ଦାସ୍‍ଟାକା ମାନିଙ୍ଗ୍, ହେୱାନିଂ ହିଆଟ୍ ।” ୨୫ ହେବେତାଂ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାର୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ତ ଦାସ୍‍ ଗଟା ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ମାନିଙ୍ଗ୍ ।” ୨୬  ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚାନାଙ୍ଗା, “ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ମାନାତ୍‌, ହେୱାନିଂ ହିୟାଆନତ୍; ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ତି ହିଲୁତ୍‌, ହେ କଚଣ୍‌ ଇନାକା ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ନେ ହେୱାନ୍‌ତାଂ ଅୟାନାତ୍‌ । ୨୭  ମାତର୍‌ ନା ଇମ୍‌ଣି ସାତ୍ରୁର୍‌ ଆନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଜପି ସାସନ୍ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇଚା କିୱାଦାଂ ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱାରିଂ ଇବେ ତାସି ନା ମୁମ୍‌ଦ ଟୁଣାଟ୍ ।”
ଜିସୁ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହଣାକା
(ମାତିଉ ୨୧:୧-୧୧; ମାର୍କ ୧୧:୧-୧୧; ଜହନ୍‌ ୧୨:୧୨-୧୯)
୨୮ ଇ ସବୁ କାତା ଇଞ୍ଜି ଜିସୁ ଆଗେ ହାଲ୍‌ଜି ଜିରୁସାଲମ୍‌ ନିପ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୨୯ ଆରେ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ଜିତ୍‌ମାଡ଼ି କଚଣ୍‌ତ ବେତ୍‌ପାଗି ଆରି ବେତ୍‌ନିୟା ଲାଗାଂ ଏକାତାନ୍‌, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ହେ ଚେଲାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ରିକାରିଙ୍ଗ୍ ଇ କାତା ଇଞ୍ଜି ପକ୍‌ତାନ୍‌, ୩୦ “ମି ହାଣ୍‍କୁ ହେ ନାସ୍‌ତ ହାଲାଟ୍‍, ହେବେ ହଣି ୱେଡ଼ାଲିଙ୍ଗ୍, ଇନାକା ଜପି ଇନେର୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଇନେର୍‌ କୁଚ୍‍ୱାତାନ୍‍ନ୍ନା, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ର ଗଦ ହିମ୍‌ଣା ଗାଚ୍‌ଚାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍‌, ହେଦେଲିଂ ରିକ୍‌ଚି ତାହିୱାଡୁ । ୩୧ ଆରେ, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ରିକ୍‍ନାଦେରା ଇଞ୍ଜି ୱେନ୍‌ବାତିସ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାଦେର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଇଦାଂ ତାକେ ମାପ୍ରୁତି ଲଡ଼ା ମାନାତ୍‌ ।”
୩୨ ହେବେ ପକ୍ୟାତି ମାନାୟାର୍‌ ହାଲ୍‍ଜିପା, ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇନେସ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେ ଲାକେ ହୁଡ଼୍‌ତାର୍‌ । ୩୩ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ଗଦ ହିମ୍‌ଣାତିଂ ରିକ୍‍ନିୱେଡ଼ାଲିଂ ହେ ହାଉକାର୍‌ ହେୱାରିଂ ୱେନ୍‍ବାତାର୍‍, “ଇନେକିଦେଂ ଗଦ ହିମ୍‍ଣାତିଂ ରିକ୍‍ନାଦେରା ?”
୩୪ ହେୱାର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଇନାକିଦେଂକି ଇଦାଂ ତାକେ ମାପ୍ରୁତି ଲଡ଼ା ମାନାତ୍‌ ।”
୩୫ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ଗଦ ହିମ୍‌ଣାତିଂ ଜିସୁତାକେ ତାସି ତା ଜପି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ପାସ୍‌ସି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ କୁଚିକିତାର୍‌ । ୩୬ ଆରେ, ଜିସୁ ହାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ମାନାୟାର୍‌ ହାସ୍‍ଦ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ପାସ୍‌ସି ହିଦେଙ୍ଗ୍‍ ଲାଗାତାର୍‌ ।
୩୭ ଆରେ, ଜିସୁ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଜିତ୍‌ମାଡ଼ିନି ଗାଡ଼୍‍ଗାଡ଼ା ବାହାତ ଲାଗାୟ୍‌ ଆତାନ୍‌, ହେୱେଡ଼ାଲିଂ ସବୁ ଚେଲାର୍‌ ମାନ୍ଦା ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାଚି ୱିଜ଼ୁ ସାକ୍ତିନି କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ୱାରିତାଂ ଗାଜା କାଟ୍‌ କିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ପାର୍ତାନା କିଜ଼ି ଇଚାର୍‌,
୩୮ “ମାପ୍ରୁତି ତର୍‌ଦ ଇମ୍‌ଣି ରାଜା ୱାନାନା, ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିଏନ୍‌ ।
ସାର୍ଗେତ ସୁସ୍ତା ଆରି ଜପ୍‌ଣି ଲକାର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆୟେତ୍‌ ।”
୩୯ ହେବେଣ୍ଡାଂ ମାନାୟାର୍‌ ଗହ୍‌ଲି ବିତ୍ରେ କେତେକ୍‌ ପାରୁସିର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାକା କିଜ଼ି ଇଚାର୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ନି ଚେଲାରିଂ ଚିମ୍‌ରା ଆଦେଂ ଇନା ।”
୪୦ ଜିସୁ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇୱାର୍‌ ଚିମ୍‌ରା ଆତିସ୍‌, କାଲ୍‍କୁଙ୍ଗ୍‍ ଆଲାଆନିକ୍‍ ।”
ଜିସୁ ଜିରୁସାଲମ୍‌ କାଜିଂ ଆଡ଼୍‌ବାତାନ୍‌
୪୧ ଆରେ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଜିସୁ ଜିରୁସାଲାମ୍‌ ଲାଗାୟ୍‌ ୱାତାନ୍, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଗାଡ଼୍‌ଦିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆଡ଼୍‌ବିସ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ୪୨ “ଏନ୍‌, ଆଁ, ଏନ୍‌ ଜଦି ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ସୁସ୍ତାନି ବିସ୍ରେ ପୁନ୍‍ଞ୍ଜିମାଚାୟ୍‍ଚି ! ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ନି କାଣ୍‌କୁକାଂ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି ମାଚାତ୍‍ନ୍ନା । ୪୩ ସମୁ ୱାନାତା ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମି ସାତ୍ରୁର୍‌ ନି ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ କାଲ୍‌ଦ ଗାଚ୍‌ଚି ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଟେବାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାର୍‌, ଆରେ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ହାଜ଼ି ଗେସ୍‌ତାନାର୍‌ । ୪୪ ହେୱାର୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ନି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ନି ବିତ୍ରେ ମାନି ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାରିଂ ବୁଡାଇ କିଦ୍‌ନାର୍‌, ର କାଲ୍‌ ଜପି ଆରେ ର କାଲ୍‌ ଜପି ମାନୁତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍ତି କିଦ୍‌ଦେଂ ଇଞ୍ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁ ୱାତାନ୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନ୍‌ୱାତାଦେର୍‌ ।”
ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହାଚାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୧:୧୨-୧୭; ମାର୍କ ୧୧:୧୫-୧୯; ଜହନ୍‌ ୨:୧୩-୨୨)
୪୫ ଆରେ, ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହଣ୍‍ଜିପା ବେପାର୍‌ କିନି ଲଗାଂ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ହପ୍‍ତେଂ ଲାଗାତାନ୍‌, ୪୬ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାଆତାତ୍‌ନା, ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚାନ୍‌ “ମା ଇଲ୍‌ ପାର୍ତାନା ଇଲ୍‌ ଆନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଚର୍କୁ ଇଲ୍‌ନି ପାରା କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।”
୪୭  ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ନିତ୍ରେ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହିକ୍ୟା ହିିଜ଼ି ମାଚାନ୍‍, ମାତର୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌, ସାସ୍ତିର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ତି ନେତାର୍‌ ଲାହାଂ ହେୱାନିଂ ୱିସ୍‍ପେଦେଂ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ୪୮ ମାତର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଲଗୁ ର ମାନ୍ତ ହେୱାନ୍‌ ହିକ୍ୟା ୱେନ୍‍ଞ୍ଜି ମାଚିଲେ ହେୱାର୍‌ ଇନାକା କିନାପ୍‌ ଇଞ୍ଜି ତିର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ ।
୧୯:୧୦ ୧୯:୧୦ ମାତିଉ ୧୮:୧୧. ୧୯:୨୬ ୧୯:୨୬ ମାତିଉ ୧୩:୧୨; ମାର୍କ ୪:୨୫; ଲୁକ ୮:୧୮. ୧୯:୨୭ ୧୯:୨୭ ମାତିଉ ୨୫:୧୪-୩୦. ୧୯:୪୭ ୧୯:୪୭ ଲୁକ ୨୧:୩୭.