ଜିବୁନ୍‌ନି କାଲ୍‌ ଆରି ପୁଇପୁୟା କୁଟୁମ୍‌
୧ ଲାଗିଂ ମାପ୍ରୁ ଜେ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିନାକାନ୍‌, ଇଦାଂ ଜଦି ୱେଚ୍‌ଚାତାନ୍‌ନା ତାଆତିସ୍‌ ସବୁ ବାନି ବାନ୍ୟା, ଚାଲାକି, କୁଟ୍‌, ଡାରା ଆରି ଲକାର୍‌ନିନ୍ଦା ପିହାଟ୍‌ । ୨ ମିଚ୍‌ ଆରି କୁଟ୍‌, ଡାରା ଆରି ଲକାର୍‌ ନିନ୍ଦା ଗ୍ଡାଇନାକା । ପୁନାକା ଚଞ୍ଚି ହିମ୍‌ଣାଲାକେ ଆଡ । ନିତ୍ରେ ହାର୍ଦାକା ସବୁଦିନ୍‌ ପାଲ୍‌ ଉଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‌କି ଆଡ । ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାଡା ଆଜ଼ି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାଦେର୍‌ । ୩ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକା ମାନାତ୍‌, “ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ଇନେସ୍‌ ଦୟା କିଦ୍‌ନାକାନ୍‌, ହେଦାଂ ଏପ୍‌ ଜାର୍‌ ବୁଦିତାଂ ପୁଚାଦେ‌ର୍ଣ୍ଣା ।”
୪ ଜିବୁନ୍‌ମାନି କାଲ୍‌ ଲାକେ ଜେ ହେ ମାପ୍ରୁ, ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ହୁକେ ମୁନା କିୟାତାନ୍‌ ସତ୍‌, ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତାକେ ବାଚିକିୟା ଆତାନ୍‌ ଆରି ବେସି ମଲ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ୫ ତା ଲାଗାଂ ୱାଜ଼ି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ଇଟ୍ୟାନି ଆତ୍ମିକ୍‌ ପୁଜାକିନି କାଜିଂ ପୁଇପୁୟା ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ ଆନି କାଜିଂ ଜିବୁନ୍‌ନି କାଲ୍‌ ଲାକେ ଆଜ଼ି ର ଆତ୍ମିକ୍‌ ଇଲ୍‌ ଲାକେ ରଚ୍ୟା ଆଡୁ । ୬ ଇନେକିଦେଂକି ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହୁଡ଼ାଟ୍‌,
“ଆପ୍‌ ସିୟନ୍‌ତ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍ ବାଚିକିତି ଆରି ବେସିମଲ୍‌ କନାନି ମୁଡ଼୍‌ କୁନାଦି କାଲ୍‌
ରଚ୍‌ଚାପ୍‌ନା, ଆରେ ଇନେନ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌,
ହେୱାନ୍ ଲାଜା ଆଉନ୍‌ ।”
୭ ଲାଗିଂ ପାର୍ତି କିନାଦେରା ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ବେସିମଲ୍‍ନି ମିହାଣ୍ ଆନାଦେର୍‌, ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପାର୍ତି କିଉର୍‌,
“ଇଲ୍‌ ରଚ୍‌ନାକାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି କାଲ୍‌ଦିଂ ମୁନାକିତାର୍,
ହେଦାଂ ହେୱାର୍‌ତି ନଂ କନାନି ମୁଡ଼୍‌କାଲ୍‌ ଆତାତ୍‌ ।”
୮ “ଆରେ, ପୁଇପୁୟା ସାସ୍ତର୍‌ତ ଆରେ ପା ଲେକାଆତାତ୍‌ନା”
“ଇ କାଲ୍‌ ଜପି ଆଦିକ୍‌ ଉସ୍‌ନାର୍‌, ଇ କାଲ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ବୁଡାନି ବିସ୍ରେ ଆନାତ୍‌ ।
ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଚନ୍‌ତ ପାର୍ତି କିୱାତାର୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ଅସ୍ତାର୍‌ ।
ଆରେ ଇଦାଂ କାଜିଂ ପା ହେୱାର୍‌ ବାଚିକିୟାଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।”
୯ ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାଜ୍‌ଗାତାଂ ଜାର୍‌ କାବାନି ଅଜଡ଼୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ କୁକ୍‌ତାତାନ୍ନା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ତା ଗୁଣ୍‌ କେରାଟ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଏପେଦେର୍‌ ର ବାଚିକିତି ଜାତି, ରାଜାର୍‌ତି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌, ପୁଇପୁୟା ଜାତି ଆରେ ଇସ୍ୱର୍ତି ନିଜେନି ଲକୁ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୧୦ “ଆଗେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲକୁ ବାଚିକିୟାୱାଦାଂ ମାଚାଦେର୍‌, ମାତର୍‌ ନଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲକୁ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଆଗେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା ପାୟା ଆୱାଦାଂ ମାଚାଦେର୍‌, ମତର୍‌ ନଂ ଦୟା ପାୟା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।”
ଇସ୍ୱର୍‌ତି କଡ଼୍‌କାଆଡ଼ିଏନ୍‌
୧୧ ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ସଁସାର୍‌ତ ବିଦେସ୍ୟା ଆରି ବାହା କିତାକାଦେର୍‌ ଲାକେ । ଲାଗିଂ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନିତ୍ରେ ଜିବୁନ୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ଜୁଜ୍‌ କିଜ଼ି ମାନି ଗାଗାଡ଼୍‌ ଆହା ତଲ୍ୟା ଆମାଟ୍‌ । ୧୨ ଏପେଦେର୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ତି ବିତ୍ରେ ହାର୍‌ବେବାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ହେୱାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାରିୟା ଇଞ୍ଜି ନିଦା କିଦ୍‌ନାର୍‌, ମି ହାର୍‌ କାମାୟ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେ ବିସ୍ରେ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱାନି ଦିନ୍ତ ଦୟା ହୁଡ଼୍‌ନି ଦିନ୍ତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।
୧୩ ମାପ୍ରୁତି କାଜିଂ ୱିଜ଼ୁ ନାର୍‌ତି ରଚ୍‌ଚି ତଲ୍ୟା ଆଡୁ, ୧୪ ପର୍ତୁମ୍‌ ଗାଜା ରାଜା ନଲେ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାକାରିଂ ସାସ୍ତି ହିନି କାଜିଂ ଆର ହାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାକାରିଂ ୱାରିକିଦେଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍ତି ହୁଦାଂ ପକ୍ୟାତି ସାସନ୍‍କିନାକାର୍ ଆୟେର୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ତଲ୍ୟା ଆଡୁ । ୧୫ ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ହାତ୍‌ପା କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ନିର୍‌ବୁଦିୟାର୍‌ ପୁନ୍‌ୱି ଗିଆନ୍ତ ଇଞ୍ଜି ମାନି କାତା ବନ୍ଦ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଇଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାନ୍‌, ୧୬ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ତାରେନ୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ମି ଜାର୍‍ତାରେନ୍ତିଙ୍ଗ୍ ଚୁଲ୍‌ଚୁଲିୟାନି ବାର୍ତିଲାକେ ବେବାର୍‌ କିୱାଦାଂ ନଲେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆଜ଼ି ହାତ୍‌ପା କାମାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୧୭ ୱିଜ଼ାରିଂ ସମାନ୍‌ୱାରି କିୟାଟ୍‌, କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନି ଟଣ୍ଡାରିଂ ଜିଉନୱାଟ୍, ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଡୁ, ରାଜାଙ୍ଗ୍‌ ସମାନ୍‌ୱାରି କିୟାଟ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତି ଦୁକ୍‌ତ ୱାରି
୧୮ ଆଡ଼ିୟାର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆଜ଼ି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହାଉକାର୍‌ରିଂ ତଲ୍ୟା ଆଡୁ, କେବଲ୍‌ ହାର୍‌ ଆରି ହୁଦାର୍‌ ହାଉକାର୍‌ରିଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଦୟାହିଲ୍‌ୱାକାରିଂ ପା ତଲ୍ୟା ଆଡୁ ହେୱାରିଂ ସମାନ୍‌ ମାନି କିୟାଟ୍‌ । ୧୯ ଇନେକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାର୍ତି କିନି କାଜିଂ ଅନ୍ୟାୟ୍‍ତ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିଜ଼ି କସ୍ଟ ହୁଞ୍ଜୁନାନ୍, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ୱାରିନି ବିସ୍ରେ । ୨୦ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍ ପାପ୍‌ କାଜିଂ ଜଦି ମାଡ୍‌ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାଦେର୍‌, ଲାଗିଂ ହେବେ କି ଇନାକା ଡାକ୍‌ପୁଟା ? ମାତର୍‌ ଜଦି ହାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଦୁକ୍‍ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାଦେର୍‌, ଲାଗିଂ ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗାଂ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ବିସ୍ରେ । ୨୧ ଇଦାଂ କାଜିଂ ନେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆହ୍ୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ପାନାଚିନା ହିଜ଼ି ହାନାଦେର୍, ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍ ପା ମି କାଜିଂ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିଜ଼ି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ର ଗୁଣ୍‌ ଚଚ୍‌ଚିହିଜ଼ି ହାଚାନ୍ନା; ୨୨ ହେୱାନ୍ ଇନାକାପା ପାପ୍‌ କିୱାତାନ୍, କି ହେୱାନ୍ତି ୱେଇଦାଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ମିଚ୍‌ କାତା ଇନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ । ୨୩ ହେୱାନ୍ ନିନ୍ଦା ପାୟାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ମାସ୍‌ଦି ନିନ୍ଦା କିୱାତାନ୍; ଦୁଗ୍‌ବଗ୍ କିନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଦୁକ୍‌ ବଗ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ କିୱାତାନ୍, ମାତର୍‌ ନ୍ୟାୟ୍‌ ବିଚାର୍‌କିନାକାନ୍ତି କେଇଦ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ହେଲାୟ୍‌ କିତାନ୍; ୨୪ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପାପ୍‌ କାଜିଂ ହାଜ଼ି ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ଦାର୍ମି କାଜିଂ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିନାସ୍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍ ଆପେ କ୍ରୁସ୍‌ ଜପି ଜାର୍ ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ମା ୱିଜ଼ୁ ପାପ୍‌ ପିଣ୍‍ତାନ୍; ହେୱାନ୍ତି ମାଡ୍‌ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଉଜ୍‌ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୫ ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମେଣ୍ଡା ଲାକେ ବିନ୍‌ ହାଜ଼ିତ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାଦେର୍, ମତର୍ ନଂ ମି ୱାସ୍କିତ ମାନି କିଦେଂ ଆରି ମୁଣିକା ଲାଗାଂ ମାସ୍‍ଦି ୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।