ଆଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି କଗ୍‌ଲେତି ହିକ୍ୟା
୧ ହେ ଲାକେ, ଏ କଗ୍‌ଲେକ୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଡକ୍ରାର୍ତି ତଲ୍ୟା ଆଡୁ । ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ବଚନ୍‌ନି ବଲ୍‌ ମାନିକିୱି ଆତିସ୍‌ ପା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆୱାଦାଂ ନିତ୍ରେବେବାର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ବଚନ୍‌ ପିସ୍‌ସି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ବେବାର୍‌ ହୁଦାଂ ବାଦ୍‌ଲା ଆନାତ୍‌ । ୨ ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେ ଇନେର୍‌ ବଚନ୍‌ନି ବଲ୍‌ମାନି କିତିସ୍‌ପା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆୱାଦାଂ ସମାନ୍‌ ବେବାର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ବଚନ୍‌ ପିସ୍ତି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଡକ୍ରିନି ବେବାର୍‌ ହୁକେ ବାଦ୍‌ଲା ଆନାର୍‌ । ୩  ଆରେ ତେମୁଲ୍ ବେସ୍, ହନା ହାସ୍‌କୁ ତୁସ୍‍ନାକା ଆରି ହାର୍‌ଦି ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‌ପାନାକା, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାର୍‍ତାକା ଆର୍ପାନାକା, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆର୍ପାନାକା ହାର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ୪ ହାତ୍‌ପା ହଲ୍‌ନାକା ନେ ମାନ୍ତ ଇମ୍‌ଣି କଁଆଣ୍‌ ଆରି ସୁସ୍ତାମିହା ଡ଼ୁକ୍ତି ମାନ୍‌ବାବ୍‌ନା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମୁମ୍‌ଦ ବେସିମଲ୍‌, ହେଦାଂ ନେ ମି ଜିରାୱି ହାରାଂ ଆଏତ୍‌ । ୫ ଇନେକିଦେଂକି ଆଗେକାଡ଼୍‌ଦ ଦାର୍ମିନି ପୁଇପୁୟା କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ପା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତାକେ ବାର୍ସି ଇଡ଼୍‌ଜି ଜାର୍ ଜାର୍ ଡକ୍ରାତି ତଲ୍ୟା ଆଜ଼ି ଇ ବାନି ଜାର୍ ଜାର୍‌ତିଂ ତୁସ୍‌ଜ଼ି ମାଚିକ୍ । ୬ ସାରା ହେ ଲାକେ ର କଗ୍‌ଲେ ମାଚାତ୍‌ । ହେଦେଲ୍‌ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ତଲ୍ୟା ଆଜ଼ି ହେୱାନିଂ ମାପ୍ରୁ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜି ମାଚାତ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନଂ ହେୱାନ୍ତି ଗାଡ଼୍‌ଚେକ୍‌ । ଜଦି ହାର୍‌ ବେବାର୍‌ କିତିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‌ଦୁର୍‍ ।
୭ ହେ ବାନି, ଏ ଡକ୍ରାର୍, ମି ପାର୍ତାନାତ ଇନେସ୍‌ ବାଦା ଆମେତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଡକ୍ରିକାଂ ପାଚେନିଦିନ୍‌ତ ନାଦାର୍‌ ଗାଡ଼୍‌ ଆରି ଜାର୍‍ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଲାଗ୍‍ଦି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଦାନ୍‌ନି ରଚେ ଆଦିକାର୍‌ଣ୍ଣି ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ହେୱେକାଂ ୱାରି କିୟାଟ୍‌ ଆରେ ଗିଆନ୍ତ ହେୱେକ୍‌ ଲାହାଂ ମାନାଟ୍‌ ।
ଦାର୍ମି କାଜିଂ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌
୮ ହାରିହାରା କାତା ଇଦାଂ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍ ରମାନ୍, ହାରି ସୁକ୍‌ଦୁକ୍‌ତ ସମାନ୍‍ ବଗ୍‌, ଟଣ୍ଡେନ୍‍ଲାଡ୍‌ତ ଜିଉନନାକା, କଁଆଣ୍‌ ମାନ୍‌ ଆରି ହୁଦାର୍‌ ମାନ୍ ଆଡୁ; ୯ ନସ୍ଟ ବାଦୁଲ୍‌ ନସ୍ଟ କି ନିନ୍ଦା ବାଦୁଲ୍‌ ନିନ୍ଦା କିୱାଦାଂ ବିନ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ନଲେ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ନି ଆଦିକାର୍‌ ଆନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ କୁକ୍ୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୧୦ ପୁଇପୁୟା ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକା ମାନାତ୍‌,
“ଇନେର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ନି ସୁକ୍‍ବଗ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌
ଆରେ ଜିଉନନି ଦିନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଇଚା କିନାନ୍‌,
ହେୱାନ୍ ବାନ୍ୟା ବଚନ୍‌ତାଂ ଜାର୍ ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ତିଂ
ଆରେ ନିନ୍ଦାନି ବଚନ୍‌ତାଂ ଜାର୍ ଓଟିତିଂ ଚିମ୍ରା କିଏନ୍;
୧୧ ହେୱାନ୍‌ ବାନ୍ୟାତାଂ ମାସ୍‍ଦି ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ କିଏନ୍‌;
ଆରି ୱାସ୍କିନିକାତା ଲାହାଂ ସୁସ୍ତାନି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିନାସ୍‌ ।
୧୨ ଇନେକିଦେଂକି ଦାର୍ମି ଲଗାର୍ତି କାଜିଂ ମାପ୍ରୁତି ନଞ୍ଜର୍ ମାନାତ୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ପାର୍ତାନା କାଜିଂ ହେୱାନ୍ତି କିତୁଲ୍‌ ଜେୟା ଆତାତ୍ନା, ମାତର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ୱେଇ ବାନ୍ୟାଲଗାର୍ତି ବିରୁଦ୍‌ତ ମାନାତ୍‌ ।”
୧୩ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ହାର୍‌ଦି ବିସ୍ରେ ଆଗେ ଆଡ, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ମିଦାଂ ନସ୍ଟ କିଦ୍‌ନାର୍‌ ? ୧୪ ଆରେ ଜଦି ପା ଦାର୍ମି କାଜିଂ ମିଂ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗ୍‌ଦାନାତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍ ଦନ୍ୟ । ହେୱାର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ କିତ୍‌ତିସ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ବିଲ୍‍କି ଆମାଟ୍‌; ୧୫ ମାତର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତିଂ ମାପ୍ରୁ ଇଞ୍ଜି ଜାର୍ ଜାର୍‌ ମାନ୍‌ତିଂ ପୁଇପୁୟା ଲାକେ ମାନି କିୟାଟ୍‌ । ମି ତାକେ ମାନି ବାର୍ସିନି କାରଣ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇନେର୍‌ ପର୍‍ସନ୍ କିତିସ୍, ହେୱାନିଂ ଉଲ୍‍ଟି ଉତର୍‌ ହିଦେଂ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍, ୧୬ ମାତର୍‌ ହୁଦାର୍ ଆରି ହାର୍‌ ବାବ୍ରେ ଉତର୍‌ ହିୟାଟ୍‌, ମି ବାବ୍‌ନାତିଂ ନିର୍‌ମଲ୍‌ ଇଟାଟ୍‌ । ତା ଆତିସ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ପାଚେହାନି ଲାକେ ସମାନ୍‌ ସନ୍‌ମାନ୍‌ କିନିୱେଡ଼ାଂ, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ମିଚ୍‌ ନିନ୍ଦାକିଦ୍‌ନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଲାଜୁ ଆନାର୍‌ । ୧୭ ଇନେକିଦେଂକି ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‍ କାଜିଂ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିନି ତାଂ ନଲେ ଜଦି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇଚା ଆତିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ସତ୍‌କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ଦୁକ୍‌ବଗ୍ କିନାକା ହାର୍‌ । ୧୮ ଲାଗିଂ ମା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗାଂ ତାନି କାଜିଂ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ପା ଦାର୍ମି ଆଜ଼ି ଅଦାର୍ମିତି କାଜିଂ ପାପ୍‌ ଆତିଲେ ରଗ ହାକିବଗ୍ କିତାନ୍ । ହେୱାନ୍ ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ହାକିବଗ୍ କିନାକାନ୍‌ ହାତ୍‌ପା, ମାତର୍‌ ଜିବୁନ୍ତ ଜିତାନ୍; ୧୯ ହେବେ ପା ହେୱାନ୍ ଗେହ୍ୟାତି ଜିବୁନିକାଂ ଲାଗାଂ ହାଲ୍‌ଜି ସୁଣାୟ୍‌ କିତାନ୍‌; ୨୦ ଆଗେକାଡ଼୍‌ଦ ନହତି ସମୁତ ଜାଜ୍‌ ରଚ୍‌ନି ୱେଡ଼ାଲିଂ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାମାହୁଦାର୍‌ ଆଜ଼ି କାସିମାଚାନ୍, ହେୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାର୍‌ ଅମାନ୍ୟା ଆତାର୍‌ । ହେ ଜାଜ୍‍ତ ହଣ୍‌ଜି ଅଲପ୍‍ ଲକୁ, ଇଚିସ୍‌ କେବଲ୍‌ ଆଟ୍‌ ଜାଣ୍‌, ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାତାର୍‌; ୨୧ ହେବେନି ର ଲାକେ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଇଚିସ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ତୁକେର୍ ହାଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗାଂ ସକଟ୍ ହାର୍‌ଦି ବାବ୍‌ନା ଗାଟାଦେଂ କାଜିଂ ପାର୍ତାନା, ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆରେ ନିଂନି ହୁଦାଂ ନଂ ମିଂ ମୁକ୍ତି କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା; ୨୨ ହେ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ସାର୍ଗେ ଦୁମ୍‌ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବୁଜ୍‌ଣି ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚାନ୍ନା, ଆରେ ଦୁତକ୍‌, ଆଦିକାର୍‌ ବାପୁ ଆରି ସାକ୍ତିକାଟିକିକ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ତଲ୍ୟା ଆତିକ୍‌ନା ।
୩:୩ ୩:୩ ୧ ତିମତି ୨:୯.