୧୪
ଟଣ୍ଡେନ୍‌ତି ଦସ୍‌ ଆହ୍‌ମାଟ୍‌
୧  ପାର୍ତିତ ଇନେର୍‌ ନାଦାର୍‌, ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇଟାଟ୍‌, ମାତର୍‌ ବିନ୍‌ ବିନ୍‌ ମାନ୍ତି ବିସ୍ରେ ଗାଣ୍‌ଜୁ କିନି କାଜିଂ ହେଦାଂ କିମାଟ୍‌ । ୨ ସବୁ ଜିନିସ୍‌ ତିନି କାଜିଂ ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ପାର୍ତି ମାନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ପାର୍ତିତ ନାଦାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ କେବଲ୍‌ କୁଚା ତିନାନ୍‌ । ୩ ଇନେନ୍‌ ତିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଲାୟ୍‌ ତିନ୍‌ୱି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ବେକାର୍‌ ଇନ୍‌ମା; ଆରେ, ଇନେନ୍‌ ଲାୟ୍‌ ତିନୁନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଲାୟ୍‌ ତିନି ଲକୁତି ବିଚାର୍‌ କିମେନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ୍‌ତାନ୍ନା । ୪ ଏପ୍‌ ଇନେର୍‌ ଜେ ବିନ୍‌ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ନି ବିଚାର୍‌ କିନାଦେରା ? ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ମାପ୍ରୁ ଲାଗାଂ ତିର୍‌ ମାନାନ୍‌ କି ମୁଞ୍ଜ୍‌ନାନ୍‌; ଆଁ, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତିର୍‌ କିୟାନାତ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତିର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ସାକ୍ତି ମାନାତ୍‌ ।
୫ ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ର ଦିନ୍‌ ବାଟା ବିନ୍‌ ଦିନ୍‌ତିଂ ଆଦିକ୍‌ ଇଜତ୍‌ କିନାନ୍‌, ଆରେ ରୱାନ୍‌ ସବୁନାଜିଂ ସମାନ୍‌ ଲାକେ ଇଜତ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଜାର୍‌ ମାନ୍ତ ବିଚାର୍‌ କିଏନ୍‌ । ୬ ଇନେର୍‌ ହାର୍‌ ଦିନ୍‌ ବାବି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଉଦେସ୍ତ ହେଦାଂ ମାନି କିନାନ୍‌; ଆରେ ଇନେର୍‌ ତିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଉଦେସ୍ତ ତିନେନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିନାନ୍‌; ଆରେ ଇନେର୍‌ ତିନୁନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଉଦେସ୍ତ ତିନୁନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିନାନ୍‌ । ୭ ଇନେକିଦେଂକି ମା ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ କାଜିଂ ଜିଉନ୍‌, ଆରି ଜାର୍‌ କାଜିଂ ହାଉନ୍‌ । ୮ ଲାଗିଂ, ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜିନାସ୍‌, ତେବେ ମାପ୍ରୁତି କାଜିଂ ଜିନାସ୍‌, କି ଜଦି ହାନାସ୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି କାଜିଂ ହାନାସ୍‌ । ଇଚିସ୍‌, ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜିନାସ୍‌ କି ହାନାସ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଆନାସ୍‌ । ୯ ଇନେକିଦେଂକି କ୍ରିସ୍ଟ ଇନେସ୍‌ ହାକି ଆରି ଜିବୁନ୍‌ ରିୟାର୍‌ତି ମାପ୍ରୁ ଆନାନ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ହାତାନ୍‌, ଆରେ ଆରେ ଜିତାନ୍‌ । ୧୦  ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ନିଂ ବିଚାର୍‌ କିନାଦେରା ? କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ନିଂ ଅଲ୍‌ଗା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେରା ? ଆପେଂ ୱିଜ଼ାକାପ୍‌ ତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବିଚାର୍‌ ବାହାନି ମୁମ୍‌ଦ ନିଲ୍‌ନାସ୍‌ । ୧୧ ଲାଗିଂ ଲେକାମାନାତ୍‌,
“ମାପ୍ରୁ ଇନାନ୍‌, ଆପ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ମାନି ପାତେକ୍‌,
ୱିଜ଼ାର୍‌ ମେଣ୍ଡାଂ ମା ମୁମ୍‌ଦ ଡାଣ୍ଡାହାଣ୍‌ ମାଗ୍‌ନାକା,
ଆରେ ୱିଜ଼ୁ ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି କେର୍‌ନାତ୍‌ ।
୧୨ ଲାଗିଂ, ମାଦାଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାରିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ଇସାବ୍‌ ହିୟାନାତ୍‌ ।”
ଟଣ୍ଡେନ୍‌ତି ବୁଡାୟ୍‌ କିମାଟ୍‌
୧୩ ଲାଗିଂ ୱାଡ, ଆପ୍‌ ଆରେ ହାରି ବିଚାର୍‌ କିଉସ୍‌; ମତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ତି ହାଜ଼ିତ ବାଦା ଲାଗ୍‌ଦି ନଲେ ବୁଡାନାକା ବିସ୍ରେ ଇଟୁନ୍‌ ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୧୪ ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ତାକେ ହାତ୍‌ପା ଗିଆନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ଜେ, ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବିସ୍ରେ ନିଜେ ସକଟ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ଜିନିସ୍‌ତିଂ ସକଟ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, କେବଲ୍‌ ହେଦେଲିଂ କାଜିଂ ହେଦାଂ ସକଟ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୧୫ ଇନେକିଦେଂକି ମି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଜଦି କାଦି କାଜିଂ ଦୁକ୍‌ ଆନାନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ଜିଉନନିତ ବେବାର୍‌ କିଉଦେରା । ଇମ୍‌ଣାକା କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ହାତାନ୍‌, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମି କାଦି ହୁକେ ନସ୍ଟ କିମାଟ୍‌ । ୧୬ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେରିଂ ହାର୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନେ କିନାଦେରା, ତାହୁଦାଂ ମିଦାଂ ତର୍‌ ନିନ୍ଦା ଆମେତ୍‌ । ୧୭ ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ରାଜି ତିନାକା ଉଣାକା ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଦାର୍ମି, ସୁସ୍ତା ଆରି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତି ତାକେ ୱାରି ଆନାତ୍‌ । ୧୮ ଲାଗିଂ ଇନେର୍‌ ଇ ବିସ୍ରେ କ୍ରିସ୍ଟତି ହେବା କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଂ ଇଟ୍ୟାନାକାନ୍‌ ଆରି ମାନାୟାର୍‌ ଲାଗାଂ ପରିକ୍ୟାସିଦ୍‌ ଆନାନ୍‌ ।
୧୯ ଇଚିସ୍‌ ୱାଡ, ଇମ୍‌ଣି ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ସୁସ୍ତାନିକା, ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ହୁକେ ହାରି ହାର୍‌ ରଚ୍‌ନାସ୍‌, ହେ ସବୁନି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପାଚେ ପାଚେ ହାନାସ୍‌ । ୨୦ କାଦି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି କାମାୟ୍‌ ନସ୍ଟ କିମାଟ୍‌ । ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଆତିସ୍‌ପା ସକଟ୍‌; ଆତିସ୍‌ପା ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ଇନାକା ତିନାକା ବାଦା ପାୟାନାନ୍‌, ହେଦାଂ ପାକ୍ୟାତ ହେଦାଂ ବାନିୟା । ୨୧ ଜେଇ ତିନାକା କି ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ଉଣାକା କି ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ମି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ତି ବାଦା ଆତିସ୍‌, ହେଦାଂ କିୱିତିସ୍‌ ହାର୍‌ । ୨୨ ମି ଇମ୍‌ଣି ପାର୍ତି ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଜାର୍‌ ୱାସ୍କିତାଂ ଆସ୍ତି ମାନାଟ୍‌ । ଇନେର୍‌ ଇନାକା ପରିକ୍ୟାସିଦ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବାବିକିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜଦି ହେବେ ଜାର୍‌ତିଂ ଦସି କିଉନ୍‌, ତେବେ ହେୱାନ୍‌ ଦନ୍ୟ । ୨୩ ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ରିମାନ୍ୟାଜ଼ି ତିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଦାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟାନାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ପାର୍ତିତ ତିନୁନ୍‌; ଆରେ ଇନାକା ଉଚୁଟିଂ ପାର୍ତିତାଂ ଆଉତ୍‌, ହେଦାଂ ପାପ୍‌ ।
୧୪:୧ ୧୪:୧ କଲସିୟ ୨:୧୬. ୧୪:୧୦ ୧୪:୧୦ ୨କରନ୍ତିୟ ୫:୧୦.