୧୫
ବିନେନିକାରିଂ ୱାରିକିୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଆକାୟ୍‌
୧ ଇନେର୍‌ ପାର୍ତିତ ଆଟ୍‌ୱା, ହେୱାର୍‌ ନାଦାର୍‌ ପାର୍ତି ଟଣ୍ଡେନିଂ ଦସ୍‌ ନାଦାର୍‌ କାଜିଂ କଁଆଣ୍‌ ଆଏର୍‌ । ଇନେର୍‌ କେବଲ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ୱାରି କିନି କାଜିଂ ଇଚା କିମେନ୍‌ । ୨ ନଲେ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ହାର୍‌ କାଜିଂ ଆରି ହେୱାର୍‌ତି ପାର୍ତି ବାପୁ କିନି କାଜିଂ ହେୱାରିଂ ୱାରି ଇଟ୍‌ନାକା ମା ଲଡ଼ା । ୩ କ୍ରିସ୍ଟ ଜାର୍‌ତି ସୁକ୍‌ କାଜିଂ ମୁଡ଼େ କିୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ । ନଲେ ସାସ୍ତର୍‌ ବଚନ୍‌ ଇସାପ୍ରେ, “ହେୱାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିଜ଼ିମାଞ୍ଜ୍‌ନି ଅପ୍‌ମାନ୍‌ ଆନ୍‌ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା ।” ୪ ଆରେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଇସାବ୍‌ରେ ସାସ୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ହୁକେ ବାର୍ସି ପାୟା ଆନାସ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆଗେ କାଡ଼୍‌ଦ ଇନା ଇନାକା ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ହେ ସବୁ ମା ହିକ୍ୟା କାଜିଂ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୫ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ୱାରିନି ପାଚେ ଲାକେ ୱିଜ଼ାର୍‌ତି ହେ ବାନି ମାନ୍‌ ବାବ୍‌ନା ଆନି କାଜିଂ ସାସ୍‌ ଆରି ୱାରିନି ଆଦାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାପୁ କିଦେନ୍‌ । ୬ ଇନେସ୍‌ ର ମାନ୍‌ଦାଂ ର ୱାଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଆରି ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆବାତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।
ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ତି କାଜିଂ ହାର୍‌ଦି କାବୁର୍‌
୭ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଇନେସ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଦାତାନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ହାରିତିଂ ଇଟାଟ୍‌ । ୮ ଇନେକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, କ୍ରିସ୍ଟ ଇସ୍ୱର୍ତି ହାତ୍‌ପା କାଜିଂ ସୁନ୍ନତ୍‌ ମାନାୟାରିଂ ହେବାକାର୍‌ୟା କିୟା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଆକର୍‌ଦାଦିରିଂ ହିତ୍‌ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ ହାଜ଼ି ତିର୍‌ କିନାନ୍‌, ୯ ଆରେ, ଇନେସ୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଦୟା କାଜିଂ ହେୱାନ୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିତାର୍‌; ଇନେସ୍‌ ଲେକା ମାନାତ୍‌,
“ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ନିଂ ୱାରିକିୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌,
ଆରେ ନି ତର୍‌ ୱାରିକିୟ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୧୦ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇନାନ୍‌, ଏ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ମାନାୟାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିୟାଟ୍‌ । ୧୧ ଆରେ, “ଏ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ୱାରିକିୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଆରେ, ମାନାୟ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ୱାରିକିୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।”
୧୨ ଆରେ ଜିସିୟ ଇନାନ୍‌, “ଜିସାୟ୍‌ତି ଦଲ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌, ଆରେ, ଇନେର୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ଜପି ସାସନ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାର୍‌, ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜପି ବାର୍ସି କିତାର୍‌ ।”
୧୩ ୱିଜ଼ୁ ବାର୍ସିନି ଆଦା, ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି ଆରି ସୁସ୍ତାତ ବାର୍ତି କିଦେନ୍‌ । ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ସାକ୍ତିତ ମିଦାଂ ବାର୍ସିନି ବାଡା ଆୟେତ୍‌ ।
ପାଉଲ୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁ‌ଦିର୍‌ କାଜିଂ ଜିସୁତି ହେବାକାମାୟ୍‌
୧୪ ଆରେ ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ନା ପାର୍ତି, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାକାଦେର୍‌ ସତ୍‌ଗୁଣ୍‌, ଆରେ ଗିଆନ୍‌ତ ବାର୍ତି ଆରି ହାରିତିଂ ହିକ୍ୟା ହିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ । ୧୫ ଆତିସ୍‌ପା ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦାଇତ୍‌ ହିୟାଜ଼ି ମାନି ଦୟା କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେରଗ ଏତୁକିୟ୍‌ କିଦ୍‌ନି କାଜିଂ କେତେକ୍‌ ଇସାବ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ସାସ୍‌ ଲାହାଂ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା । ୧୬ ଇନେକିଦେଂକି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ ପୁଇପୁୟା କିୟା ଆଜ଼ି ଆକାତ୍‌ ଲାକେ ହାର୍‌ ଇଟ୍ୟା ଆନାର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଲାଗାଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ହେବାକାରିୟା ଆଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍ତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିନି କାଜିଂ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଉପ୍‌କାର୍‌ ହିତ୍‌ତାତ୍‌ନା । ୧୭ ଲାଗିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଲାହାଂ ମେହାଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଜିଂ ଇ ହେବାକାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚିଲେ ଆନ୍‌ ଗର୍ବେ ବାବି କିନାଙ୍ଗା । ୧୮ ଇନେକିଦେଂକି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ବଲ୍‌ ମାନି କିନି କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ନା ହୁକେ ବଚନ୍‌ତ ଆରି କାମାୟ୍‌ତ, ଇଚିସ୍‌ ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ଚିନ୍‌ ଆରି କାବାନି କାମାୟ୍‌ତ, ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ସାକ୍ତିତ ଇନା ଇନାକା କିୱାତାନ୍‌ନା, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବିସ୍ରେ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ସାସ୍‌ କିଉଙ୍ଗ୍‌ । ୧୯ ଇଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍ନା, ବଚନ୍‌ ଆରି କାମାୟ୍‌ ହୁଦାଂ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତି ସାକ୍ତିତ ଚିନ୍‌କୁ ଆରେ କାବାନି କାମାୟ୍‌ । ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତାଂ ଇଲ୍ଲୁରିକ୍‌ତ ହାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ହାଜ଼ିତ କ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ବେସିକିଜ଼ି ସୁଣାୟ୍‌ କିତାଂନା । ୨୦ ଇମ୍‌ଣି ବାହାକାଂ ମାନାୟାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିସ୍ରେ ୱେନ୍‌ୱାତାର୍ଣ୍ଣା, ହେବେ ହେୱାନ୍ତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିନାକା ନା ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ବିନ୍‌ଲଗୁ କୁନାଦି କିତିତାକେ ଇଲ୍‌ ରଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ମାନ୍‌ କିଉଙ୍ଗା । ୨୧ ଇନେସ୍‌ ଲେକାମାନାତ୍‌,
“ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହେୱାନ୍ତି କାବୁର୍‌ ପାୟାୱାତାର୍ଣ୍ଣା,
ହେୱାର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାର୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ୱେନ୍‌ୱାତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ ବୁଜାଆନାର୍‌ ।” ଜିସାୟ୍‌ ୫୨:୧୫ ।
ରମ୍‌ ହାନି କାଜିଂ ପାଉଲ୍‌ତି ଇଚା
୨୨  ବେସିହଟ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ୱାନି କାଜିଂ ନା ଇଚା ପଲ୍ୟା ଆତାତ୍ନା । ୨୩ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଇ ସବୁ ପାଟିନିପ କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ବାହା ହିଲ୍‌ୱିତିଲେ ଆରେ, ବେସି ବାର୍ହୁ ଆତାତ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ହାନି କାଜିଂ ଆହା କିଜ଼ି ୱାଜ଼ି ମାଚିଲେ, ୨୪ ଆନ୍‌ ସ୍ପେନ୍‌ତିଂ ହାନି ସମୁତ ୱାନାଙ୍ଗ୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ହାସ୍‌ଦ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଜ଼ି ପର୍ତୁମ୍‌ ମି ମେହାଣ୍‌ତ କେତେକ୍‌ ହିସାବ୍‌ରେ ପାଞ୍ଜି ଲାବ୍‌ କିତି ପାଚେ ହେ ବାହାତ ହାନି କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହାଜ଼ି ୱେଚ୍‌ଚାନାଦେର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆହା କିନାଙ୍ଗା । ୨୫  ଇ ଦାପ୍ରେ ପୁଇପୁୟା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲକୁରିଂ ହେବା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହତାଂନା । ୨୬ ଇନେକିଦେଂକି ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ପୁଇପୁୟା ସାଦୁର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହିଲାକାର୍‌, ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ମାକିଦନିଆ ଆରି ଆକାୟାନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିକାଂ ମେହାଣ୍‌ ଚଚ୍‌ନି ଅଲପ୍‍ ଦାନ୍‌ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ କିତାର୍ଣ୍ଣା । ୨୭ ଆଁ ହେୱାର୍‌ ଇଦାଂ ହାର୍‌ ବୁଜାଆତାର୍ଣ୍ଣା ସତ୍‌, ହେଲ ହେୱାର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଲାଗାଂ ରିଣ୍‌ ପା ଲଡ଼ା; ଇନେକିଦେଂକି ଜଦି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ୱାସ୍କି ବିସ୍ରେ ମେହା ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ତେବେ ହେୱାର୍‌ ସଁସାର୍‌ ବିସ୍ରେ ପା ହେୱାର୍‌ତି ହେବା କିନି କାଜିଂ ରିଣ୍‌ । ୨୮ ଲାଗିଂ, ଇକାମାୟ୍‌ ପୁରା କିତି ପାଚେ ଆରି ଇ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଇଡ୍‌ତି ଦାନ୍‌ ଲାଗ୍‌ଦି ପାଡ଼୍‌ ହେୱାର୍‌ତି କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିତି ପାଚେ ମି ଲାଗାଂ ହିଜ଼ି ସ୍ପେନ୍‌ତ ହାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୯ ଆରେ ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆନ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଏକା ୱାନାଙ୍ଗ୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା କ୍ରିସ୍ଟତି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ନି ବାର୍ତିତ ଏକାନାଂ ।
୩୦ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆନ୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି କାଜିଂ ଆରି ଜିବୁନ୍‌ ଜିଉନନି କାଜିଂ ନା କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଲାଗାଂ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜାତୁନ୍‌ତାଂ ପାର୍ତାନା କିନି କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ୩୧ ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ ଜିହୁଦା ରାଜିତ ବଲ୍‌ ମାନିକିୱି ମାନାୟାର୍‌ତାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାନାଙ୍ଗ୍‍, ଆରେ ଜିରୁସାଲମ୍‌ କାଜିଂ ନା ଇମ୍‌ଣି ହେବା, ହେଦାଂ ଇନେସ୍‌ ପୁଇପୁୟା ସାଦୁର୍‌ ଲାଗାଂ ହାର୍‌ ଇଟ୍ୟାନାତ୍‌, ୩୨ ଆରେ, ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଚାତ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ୱାରିତାଂ ମି ଲାଗାଂ ଏକା ୱାଜ଼ି ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆରାମ୍‌ ପାୟାଆନାଙ୍ଗ୍‌ । ୩୩ ସୁସ୍ତାହିନାକାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନେନ୍‍ । ଆମେନ୍‌ ।
୧୫:୨୨ ୧୫:୨୨ ରମିୟ ୧:୧୩. ୧୫:୨୫ ୧୫:୨୫ ୧ କରନ୍ତିୟ ୧୬:୧-୪.