୧୬
ପାଉଲ୍‌ତି ବନ୍ଦାଣି
୧ କେଙ୍କ୍ରେୟା ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ହେବା କିନାକାଦେଲ୍‌ ମା ତଣ୍‌ଦେଲ୍‌ ପୌବିତି ପାକ୍ୟାତ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ୨ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସାଦୁର୍‌ତି ଆଡ୍‌ନି ସମାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ତର୍‌ଦ ଇଟ୍‌ନାଦେର୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବିସ୍ରେ ମିତାଂ ହେୱାନ୍ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଲଡ଼ା ଆନାତ୍‌, ହେ ବିସ୍ରେ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିନାଦେର୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ପା ହେନିର୍‌ତି ଆରି ନା ନିଜାର୍‌ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ କିତାର୍‌ନା ।
୩  କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି କାମାୟ୍‌ତ ନା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ପ୍ରିସ୍କା ଆରି ଆକ୍ୱିଲାତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌; ୪ ହେୱାର୍‌ ନା ପାରାଣ୍‌ କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଆପତ୍‌ କିତାର୍‌; କେବଲ୍‌ ଆନ୍‌ ଜେ ହେୱାରିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ପା ହେୱାରିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିନାରା; ୫ ଆରେ ହେୱାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ମାନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ ।
ନା ୱାରିନି ଏପାଇନେତତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି କାଜିଂ ଆସିଆନି ପର୍ତୁମ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଲାକେ । ୬ ମରିୟମ୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌, ହେଦେଲ୍‌ ମି କାଜିଂ ବେସି କସ୍ଟ କିଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୭ ନା ନିଜ୍‌ଜାତି ଆରି ରଚେବାନ୍ଦି ଆନ୍ଦ୍ରନିକ୍‌ ଆରି ଜୁନିୟାତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌; ହେୱାର୍‌ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆରି ନା ଆଗ୍‌ଦ ପା କ୍ରିସ୍ଟତି ଦୟାପାୟା ଆତାର୍ଣ୍ଣା ।
୮ ମାପ୍ରୁତାକେ ନା ୱାରିନି ବନ୍ଦୁ ଆମ୍ପ୍ଲିୟାତାନିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ । ୯ କ୍ରିସ୍ଟତି ହେବାତ ନା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାକାନ୍‌ ଉର୍ବାଣତିଂ ଆରି ନା ୱାରିନି ସ୍ତାକୁତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ । ୧୦ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ପରିକ୍ୟାସିଦ୍‌ ଆପେଲ୍ଲାଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ । ଆରିସ୍ତବୁଲ୍‌ତିଂ କୁଟୁମ୍‌ନି ମାନାୟାରିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ । ୧୧ ନା ନିଜ୍‌ଜାତିରିଂ ହେରଦିୟନ୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ । ନାର୍କିସଙ୍ଗ୍‌ତିଂ କୁଟୁମ୍‌ ବିତ୍ରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ପାୟାତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାରିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ ।
୧୨ ମାପ୍ରୁତି କାମାୟ୍‌ତ କସ୍ଟ କିଜ଼ି ମାନି କ୍ରୁପେଣା ଆରି କ୍ରୁପସାତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ । ୱାରିନି ପର୍ସିତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି କାମାୟ୍‌ତ ବେସି କସ୍ଟ କିତାନ୍‌ନା । ୧୩ ମାପ୍ରୁତି ବାଚିକିତି ରୁପ୍‌ତିଂ ଆରି ତାଂ ତେହିଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌, ହେଦେଲ୍‌ ପା ନା ଆୟା ଲାକେ । ୧୪ ଅସୁଙ୍କ୍ରିତ୍‌, ପ୍ଲେଗନ୍‌, ହର୍ମିସ୍‌, ପାତ୍ରବା, ହର୍ମିସ୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ତି ହାଙ୍ଗ୍‍ଦାଂ ମାନି ଟଣ୍ଡାରିଂ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌କାଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ । ୧୫ ପିଲଲଗ୍‌ ଆରି ଜୁଲିଆ, ନିରୁସ୍‌ ଆରି ତା ତଣ୍‌ଦେଲ୍‌; ଆରେ ଅଲୁମ୍‌ପା ଆରି ହେୱାର୍‌ତି ଲାହାଂ ମାନି ୱିଜ଼ାର୍‌ ସାଦୁରିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ ।
୧୬ ପୁଇପୁୟା ଡଞ୍ଜ୍‌ନାକା ହିଜ଼ି ହାରିତିଂ ଜୁୱାର୍‌ କିୟାଟ୍‌ । କ୍ରିସ୍ଟତି ୱିଜ଼ୁ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାନାରା ।
ପାଉଲ୍‌ତି ହାରିହାରା ବଲ୍‌
୧୭ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ହିକ୍ୟା ପାୟାତାର୍ଣ୍ଣା, ହେବେନି ପାଲ୍‌ଟା ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଦଲ୍‌ଗଣ୍ଡ୍‌ଗଲ୍‌ ଆରି ବାଦାନି କାରଣ୍‌ ଗିଟାୟ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାରିଂ ଚିନ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଜି ହେୱାର୍‌ତାଂ ବିନେ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୧୮ ଇନେକିଦେଂକି ଇ ଲାକେ ମାନାୟାର୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ବାର୍ତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ଆରେ ମିଚ୍‌ବଚନ୍‌ ଆରି ଚିକ୍‌ଣିତ ହୁଦାର୍‌ ମାନ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ତି ମାନ୍‌ ବୁଲାୟ୍‌କିନାର୍‌ । ୧୯ ଲାଗିଂ ମି ବଲ୍‌ତାଂ କାତା ୱିଜ଼ୁ ଲକାର୍‌ତି ବିତ୍ରେ ମେଙ୍ଗ୍‌ୟାତାତ୍‌; ଇଚିସ୍‌ ଆନ୍‌ ମି କାଜିଂ ୱାରି କିନାଙ୍ଗା, ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହାର୍‌ଦି ବିସ୍ରେ ଗିଆନ୍‌ ଆରି ସତ୍‌କିୱି ବିସ୍ରେ ଅମାନ୍ୟା ଆମାଟ୍‌, ଇଦାଂ ନା ମାନ୍‌ । ୨୦ ଆରେ ସୁସ୍ତାହିନାକାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତିଂ ବେଗି ମି ପାନା ତାରେନ୍‌ ୱିହ୍‌ନାନ୍‌ ।
ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆଏତ୍‌ ।
୨୧  ନା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ତିମତି, ଆରେ ନା ନିଜ୍‌ଜାତିର୍‌ ଲୁକିୟ, ଜାସନ୍‌ ଆରି ସସିପାତ୍ର ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାରା ।
୨୨ ଇ ଆକି ଲେକିକିନାକାନ୍‌ ଜେ ଆନ୍‌ ତର୍ତିୟ, ଆନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ତର୍‌ଦ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାନାନା ।
୨୩ ନା ଆରି ୱିଜ଼ୁ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଗତାଂ ହେବା କିନାକାନ୍‌ ଗାୟ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନା । ଇ ଗାଡ଼୍‌ନି ଆଦିକାର୍‌ ଏରାସ୍ଟ ଆରି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ କ୍ୱାର୍ତ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାରା । ୨୪ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ମି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆଏତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ୨୫ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ନା ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଆରି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିସ୍ରେନି ସୁଣାୟ୍‌କିନି ଇସାବ୍‌ରେ, ଇଚିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ହାର୍ଦାକା ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ତାଂ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି ମାଚାତ୍‌ ।
ପାର୍ତାନା ଆରି ୱାରି ଲାହାଂ ଆକି ୱିଜ଼୍‌ନାକା
୨୬ ମତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ହତାତ୍‌ନା, ଆରେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ବଲ୍‌ମାନି ଆନି କାଜିଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି ମାପ୍ରୁ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ବଲ୍‌ ଇସାବ୍‌ରେ, ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ତି ସାସ୍ତର୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ୱିଜ଼ୁ ଜାତିର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ଲାଗାଂ ପୁନି କିତାର୍‌ନା, ହେ ବିତ୍ରେନି ହତି ଇସାବ୍‌ରେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସୁସ୍ତାକିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ୨୭ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ହେ ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ଗିଆନ୍‌ବାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆଏତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।
୧୬:୩ ୧୬:୩ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୨. ୧୬:୨୧ ୧୬:୨୧ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬:୧.