ବିବା ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌
୧ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ମାନାୟ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ମାନାନ୍‌, ହେ ପାତେକ୍‌ ବିଦି ଜେ ତା ଜପି ରାଜ୍‌ କିନାତ୍‌, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ପୁନୁଦେର୍‌ ? ଆନ୍‌ତ ବିଦି ପୁନି ମାନାୟାରିଂ ଇନାଙ୍ଗା । ୨ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ମାନାନ୍‌, ହେ ପାତେକ୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବିଦି ହୁକେ ଗାଚାୟାତାତ୍‌ନା, ମାତର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ହାତିସ୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍ତି ବିଦିତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆନାତ୍‌ । ୩ ଲାଗିଂ, ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଜିଜ଼ି ମାନୁ ମାନୁ କଗ୍‌ଲେ ଜଦି ବିନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହା ଆନାତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାରିୟାଣି ଇଞ୍ଜି ଇନ୍ୟାନାତ୍‌; ମାତର୍‌ ଜଦି ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ହାତିସ୍‌, ତେବେ କଗ୍‌ଲେ ବିଦିତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆନାତ୍‌, ଆରେ ଜଦି ବିନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାନାତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ଦାରିୟାଣି ଆଉତ୍‌ । ୪ ଲାଗିଂ ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, କ୍ରିସ୍ଟତି ଗାଗାଡ଼୍‌ ହୁକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ବିଦି କାଜିଂ ହାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍‌ନିକାନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାନାଦେର୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଆପ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ କାଜିଂ ପାଡ଼୍‌ ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଜେ ହାକିତାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ତାର୍‌ନା, ହେୱାନ୍‌ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହା ଆଡ । ୫ ଇନେକିଦେଂକି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆପ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ତାରେନ୍‌ ମାଚାସ୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା ବିଦି ହୁକେ ପାପ୍‌ ଆହାନିକିଂ ମା କେଇଗାଲ୍‌ ବିତ୍ରେ ହାକି କାଜିଂ ପାଡ଼୍‌ ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାପ୍‌, ୬ ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକା ହୁକେ ଆପ୍‌ ଗାଚ୍ୟାଜ଼ି ମାଚାପ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ହାଜ଼ି ଆପ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ବିଦିତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆତାପ୍‌ନା; ଲାଗିଂ ଆପ୍‌ ଲେକିକିତି ପ୍ଡାନି ବାବ୍ରେ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିୱାଦାଂ ଜିବୁନିଂ ପୁନି ବାବ୍ରେ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାପା ।
ବିଦି ଆରି ପାପ୍‌
୭ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ ଇନାକା ଇନାସ୍‌ ? ବିଦି ଇନାକା ପାପ୍‌ ? ହେଦାଂ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ଆମେତ୍‌ । ଇଚିସ୍‌ ପାପ୍‌ ଇନାକା, ହେଦାଂ ବିଦି ପିସ୍ତି ଆନ୍‌ ପୁନ୍‌ୱାତାଂମା; ଇନେକିଦେଂକି ଲବ୍ରା ଆମାଟ୍‌, ବିଦି ଇଦାଂ ଇନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚିସ୍‌, ଲବ୍ରା ଇନାକା, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ପୁନ୍‌ୱାତାଂମା । ୮ ମାତର୍‌ ପାପ୍‌ ଉପାୟ୍‌ ପାୟାଜ଼ି ବଲ୍‌ ହୁକେ ନା ତାକେ ସବୁ ବାନି ଲବ୍‌ ଉବ୍‌ଜାତାତ୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ବିଦି ପିସ୍ତି ପାପ୍‌ ହାକି । ୯ ଆରେ, ଆନ୍‌ ର ସମୁତ ବିଦି ପିସ୍ତି ଜିବୁନ୍‌ ମାଚାଂ, ମାତର୍‌ ବଲ୍‌ ୱାତିଲେ ପାପ୍‌ ଜିତାତ୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ ହାତାଙ୍ଗ୍‌; ୧୦ ହେବେ ଜିବୁନ୍‌ନି ଇମ୍‌ଣି ବଲ୍‌, ହେଦାଂ ନା ପାକ୍ୟାତ ଜିବୁନ୍‌ନି ହାକି ଇଞ୍ଜି ଜାଣାତାତ୍‌ । ୧୧ ଇନେକିଦେଂକି ପାପ୍‌ ଉପାୟ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ବଲ୍‌ ହୁକେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଟାୟ୍‌ କିତ୍‌ତାତ୍‌, ଆରେ ହେଦାଂ ହୁକେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍ତାତାତ୍‌ ।
୧୨ ଲାଗିଂ, ବିଦି ପୁଇପୁୟା, ଆରେ ତାଦି ବଲ୍‌ ପୁଇପୁୟା, ସମାନ୍‌ ଆରି ହାର୍‌ଦାକା । ୧୩ ତା ଆତିସ୍‌, ଇନାକା ହାର୍‌ଦାକା ହେଦାଂ ଇନାକା ନା ହାକିନି କାରଣ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ? ମୁଡ଼େ ଆକାୟ୍‌ । ପାପ୍‌ ନେ ହେଦାଂ କିତାତ୍‌ । ହାର୍ଦି ବିଦିତିଂ ବେବାର୍‌ କିଜ଼ି ପାପ୍‌ ନାଦାଂ ହାକି ଗିଟାୟ୍‌ କିତ୍‌ତାତ୍‌ । ହେଦାଂ ଲାହାଂ ପାପ୍‌ନି ହାତ୍‌ପା ଲାଗ୍‌ଦାକା ଚଞ୍ଜାନାତ୍‌ । ଲାଗିଂ ବଲ୍‌ ହୁକେ ପାପ୍‌ନି ବେସି ବୟଙ୍କାର୍‌ନି ଜାଣାନାତ୍‌ ।
ମାନାୟ୍‌ ମାନ୍ତ ଗାବ୍ରା
୧୪ ଲାଗିଂ, ବିଦି ଜେ ଆତ୍ମିକ୍‌, ଇଦାଂ ଆପ୍‌ ପୁନାପ୍‌; ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି, ପାପ୍‌ନି କଡ଼୍‌ତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ । ୧୫  ଇନେକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଇନାକା କିନାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ ପୁନୁଙ୍ଗ୍‌; ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ଇନାକା ଇଚା କିନାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ କିଉଙ୍ଗ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଇନାକା ଆନ୍‌ ଗିଣ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ନେ କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୬ ମାତର୍‌ ଇନାକା ଆନ୍‌ ଇଚା କିଉଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ ଜଦି କିନାଙ୍ଗ୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ବିଦି ଜେ ହାର୍‌ଦାକା, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ମାନି କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୭ ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ଆରେ ହେଦାଂ କିଉଙ୍ଗା, ମାତର୍‌ ନା ତାକେ ବାହାକିତି ପାପ୍‌ ହେଦାଂ କିନାଙ୍ଗା । ୧୮ ଇନେକିଦେଂକି ନା ତାକେ ଇଚିସ୍‌, ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ଜେ ଇମ୍‌ଣି ହାର୍‌ଦି ବିସ୍ରେ ବାହା କିୱାତାତ୍‌ନା, ଇଦାଂ ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ଇଚା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ଇନାକା ହାର୍‌ଦାକା, ହେଦାଂ କିନି କାଜିଂ ନା ସାକ୍ତି ହିଲୁତ୍‌ । ୧୯ ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ଇଚା କିନାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ କିଉଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାନିୟା କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ଇଚା କିଉଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୦ ମାତର୍‌ ଇନାକା ଆନ୍‌ ଇଚା କିଉଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ ଜଦି କିନାଙ୍ଗ୍‌, ତେବେ ଆନ୍‌ ନିଜେ ହେଦାଂ ଆରେ କିଉଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ନା ବିତ୍ରେ ବାହାକିତି ପାପ୍‌ ହେଦାଂ କିନାତ୍‌ ।
୨୧ ଲାଗିଂ, ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚା ଜେ ଆନ୍‌, ନା ଲାଗାଂ ଜେ ବାନିୟା ଏକାୱାନାତ୍‌, ଇ ବିଦି ଆନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାଙ୍ଗା । ୨୨ ଇନେକିଦେଂକି ବିତ୍ରେନି ମାନାୟ୍‌ତି ବାବ୍‌ନା ଇସାବେ ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ବିଦିତ ପାଲି କିନାକା ନା ଇଚା, ୨୩ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ନା କେଇ ଗାଲ୍‌ପାତ ର ବିନ୍‌ ଅବସ୍ତା ହୁଡ଼୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ ନା ମାନ୍‌ନି ବିଦି ବିନ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ଜୁଜ୍‌ କିନାତ୍‌, ଆରେ ନା କେଇ ଗାଲ୍‌ପାତ ଇମ୍‌ଣି ପାପ୍‌ନି ବିଦି ମାନାତ୍‌, ନାଙ୍ଗ୍‌ ହେବେନି ବନ୍ଦି କିଦ୍‌ନାତ୍‌ । ୨୪ ହାୟ୍‌, କାରୁମ୍‌ ହିଲ୍‌ୱି ମାନାୟ୍‌ ଜେ ଆନ୍‌, ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇ ହାକିନି ଗାଗାଡ଼୍‌ତାଂ ଇନେର୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ? ୨୫ ଜୁୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌, ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ଇଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ପୁରା କିତାନ୍ନା ।
ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ ଆନାତା ନା ଅବସ୍ତା । ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବିଦି କେବଲ୍‌ ଆନ୍‌ ନା ମାନ୍ତ ମାନି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ । ମାତର୍‌ ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ ଇସାବ୍ରେ ନାଂ ପାପ୍‌ନି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆଦେଂ ଜବର୍‌ଦସ୍ତି କିଦ୍‌ନାତା ।
୭:୧୫ ୭:୧୫ ଗାଲାତିୟ ୫:୧୭.