ଆତ୍ମିକ୍‌ ଜିବୁନ୍‌
୧ ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ତାକେ ମାନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ନଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଦାଣ୍ଡ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ । ୨ ଇନେକିଦେଂକି ଜିନି ଜିବୁନ୍‌ ବିଦି କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ମେହାଣ୍‌ତ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାପ୍‌ ଆରି ହାତିବାର୍‌ତି ବିଦିତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ ଆତାପ୍‌ନା । ୩ ମାନାୟ୍‌ତି ବେବାର୍‌ ନାଦାର୍‌ କାଜିଂ ମସା ହିତ୍‌ତି ବିଦି ଇନାକା ପୁରା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାତାତ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ହେଦାଂ କିତାନ୍ନା । ମାନାୟ୍‌ ଜିବୁନ୍ତ ପାପ୍‍ତିଂ ଦାଣ୍ଡ୍‌ କିନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ପାପ୍ୟା ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ ପକ୍ତାତାନ୍‌ ଆରି କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ପାପ୍‌ନି ସାକ୍ତି ବୁଡାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ । ୪ ଇନେସ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ବାବ୍‌ନା ଇସାବେ ଚିନ୍ତା କିୱାଦାଂ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଇସାବେ ଚିନ୍ତା କିଜ଼ି ମାନାସ୍‌ ଜେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌, ମା ତାକେ ବିଦିନି ଦାରୁମ୍‌ ବିଦି ପୁରା ଆନାତ୍‌ ।
୫ ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ମାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ବିସ୍ରେ ମାନ୍‌ଦ୍ୟାନ୍‌ କିତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଆତ୍ମିକ୍‌ତ ମାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ବିସ୍ରେ ବାବି କିତାର୍‌ । ୬ ଇନେକିଦେଂକି ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ମାନ୍‌ ହାତାକା, ମାତର୍‌ ଆତ୍ମାନି ବାବ୍‌ନା ଜିବୁନ୍‌ ଆରି ସୁସ୍ତାନିକା; ୭ ଲାଗିଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ମାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବିରୁଦ୍‌ତ ସାତ୍ରୁ; ଇନେକିଦେଂକି ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବିଦିନି ତଲ୍ୟା ଆକାୟ୍‌, ତଲ୍ୟା ଆନାକା ଆଡୁନ୍‌; ୮ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ତାରେନ୍‌ ମାନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ସାରି ଆଦେଂ ଆଡୁର୍‌ ।
୯ ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଜଦି ମି ତାକେ ବାହା କିନାତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ତାରେନ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ତାରେନ୍‌ ମାନାଦେର୍‌ । ଜଦି ଇନେର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟାଜ଼ି ମାନ୍‌ଗୁନ୍‌, ତେବେ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଆକାୟ୍‌ । ୧୦ ମାତର୍‌ ଜଦି କ୍ରିସ୍ଟ ମି ତାକେ ବାହା କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାନ୍‌, ମି ଗାଗାଡ଼୍‌ ପାପ୍‌ତ ବୁଡା ଆଦେଂ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚିସ୍‌ ପା, ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଣ୍‌କୁତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦାର୍ମି ଗାଣା କିଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ୧୧  ଆରେ ଇନେର୍‌ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ନିକ୍‌ତାନ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ଜିବୁନ୍‌ ଜଦି ମି ତାକେ ବାହା କିନାତ୍‌, ତେବେ ଜେ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ନିକ୍‌ତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମି ତାକେ ବାହା କିଜ଼ିମାନି ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ ମି ହାତି ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ପା ଜିବୁନ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।
୧୨ ଲାଗିଂ, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ରିଣ୍‌ ମା କାମାୟ୍‌ ଆତାତ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ ଜିବୁନ୍‌ ଜିଉଣା କିଉସ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେଦାଂ କିତିସ୍ ହାନାଦେର୍‌; ୧୩ ମାତର୍‌ ଜଦି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ଜାର୍‌ ପାପ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ବୁଡାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଆରେ ପାପ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିୱିତିସ୍, ତେବେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିନାଦେର୍‌ । ୧୪ ଲାଗିଂ ଏଚେକ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ ଚାଲାନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ିର୍‌ ।
୧୫  ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ହିତ୍‌ତି ହେ ଜିବୁନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ଏପ୍‌ ଆରେ ପାଣ୍ଡ୍ରାନାକା ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌ । ନଲେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହିମ୍‌ଣାଙ୍ଗ୍‌ ଆଦେଂ ପାବ୍‌ ହିତ୍‌ତାନ୍ନା । ହେୱାନ୍ତି ସାକ୍ତି ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‌ଜି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ନଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ “ଆବା” ଇଞ୍ଜି ଇନାସା । ୧୬ ଆପ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ିର୍‌ ଇଞ୍ଜି ହେ ଜିବୁନ୍‌ ନିଜେ ମା ଜିବୁନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ସାକି ହିନାନ୍‌, ୧୭ ଆରେ ଜଦି ମାଜ଼ି, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ପାୟାତାକାନ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଜଦି କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପା ଆନି କାଜିଂ ଆପ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିନାପ୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଆଦିକାର୍‌ ପାୟାତାକାନ୍‌ ଆରି କ୍ରିସ୍ଟତି ଆଦିକାର୍‌ ପାୟାତାକାନ୍‌ ଆନାପ୍‌ ।
ୱାନିଦିନ୍ତ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌
୧୮ ଇମ୍‌ଣି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ମା କାଜିଂ ହନାତ୍‌, ହେଦାଂ ତୁଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଇ ନଙ୍ଗ୍‌ନି କାଡ଼୍‌ଦ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ଇନାକାପା ଆକାୟ୍‌ । ୧୯ ଲାଗିଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ନି ୱାରି ଲାହାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହିମ୍‌ଣାଂତି ହପ୍‌ନି କାଜିଂ କାନାଙ୍ଗା । ୨୦ ଇନେକିଦେଂକି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ପଲ୍ୟା ତଲ୍ୟା ଆତାତ୍‌, ତା ନିଜ୍‌ ଇଚାତାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ହେଦେଲିଂ ତଲ୍ୟା କିତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଆହାତାଂ; ୨୧ ଆରେ ହେଦାଂ ବାର୍ସିମେହା ଆଜ଼ି ତଲ୍ୟା ଆତାତ୍‌, ଲାଗିଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ନିଜେ ପା ଇସ୍ୱର୍ତି ହିମ୍‌ଣାଂତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟାତି ଅବସ୍ତା ବିସ୍ରେ ନିଜ୍‌ ଇଚା ପାୟାତି କାଜିଂ ବୁଡାତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆନାନ୍‌ । ୨୨ ଇନେକିଦେଂକି ୱିଜ଼ୁ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଜେ ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ରଚେ ଆଡ଼୍‌ବାନାତା ଆରି ଜଲମ୍‌ କିନିନନାକାତ ବିଲ୍‌କି ଆନାତା, ଇଦାଂ ଆପ୍‌ ପୁନାପ୍‌ । ୨୩  ଆରେ, କେବଲ୍‌ ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପର୍ତୁମ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଲାକେ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ପାୟାତାପ୍‌ନା ଜେ ଆପେଂ, ଆପ୍‌ ନିଜେ ନିଜେ ପା ମାଜ଼ି, ଇଚିସ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା କାଜିଂ କାସି ମାନୁ ମାନୁ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ୱାସ୍କିତ ଆଡ଼୍‌ବାନାସା । ୨୪ ଇନେକିଦେଂକି ବାର୍ସିତ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍ତି ଆତାସ୍‌ନା; ମାତର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତି ଇମ୍‌ଣି ଆହା, ହେଦାଂ ଆହା ଆକାୟ୍‌, ଲାଗିଂ ଇନାକା ରୱାନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାନା, ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଆରେ ଆହା କିନାନ୍‌ ? ୨୫ ମାତର୍‌ ଇନାକା ହୁଡ଼ୁସା, ଜଦି ହେଦାଂ କାଜିଂ ବାର୍ସି କିନାସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ସାସ୍‌ତାଂ କାସି ମାନାସ୍‌ ।
୨୬ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ନାଦାର୍‌, ମାତର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ମାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ଇନେସ୍‌ ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁସ୍‌ । ଲାଗିଂ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍ ଇନ୍‍ୱି ବେରଣ୍‌ତ ମା କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଗୱାରି କିନାନ୍‌ । ୨୭ ଆରେ, ଇନେର୍‌ ମା ୱାସ୍କି ଦାହ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାନ୍‌ନି ବାବ୍‌ନା ଇନାକା, ହେଦାଂ ପୁନାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଚା ଇସାବେ ସାଦୁର୍‌ କାଜିଂ ଗୱାରି କିନାନ୍‌ । ୨୮ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜିଉନନାର୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଇଚା ଇସାବେ କୁକ୍ୟାତାର୍ଣ୍ଣା, ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ହେୱାର୍‌ତି ହାର୍‌ କିନାନ୍‌, ଇଦାଂ ଆପ୍‌ ପୁନାପ୍‌ । ୨୯ ଇନେରିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ବାଚି କିତାନ୍ନା, ହେୱାରିଂ ହେୱାନ୍ତି ମାଜ଼ିତି ଲାକେ ଆଦେଂ କାଜିଂ ଆଗେତାଂ ବାଚି କିତାନ୍ନା । ତାଆତିସ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି ହେୱାର୍‌ତି ଗାଜା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଆନାନ୍‌ । ୩୦ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାଚି କିୟା ଆଜ଼ି କୁକ୍ୟାତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଣ୍‌କୁତ ଦାର୍ମି ଇନ୍ୟାଜ଼ି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆତାର୍ଣ୍ଣା ।
ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉନନାକା
୩୧ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାଣ୍‌କୁତ ଆପ୍‌ ଇନାକା ଇନାସ୍‌ ? ଜଦି ଇସ୍ୱର୍‌ ମା ପାକ୍ୟା, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ମା ବିନ୍‌ ପାକ୍ୟା ଇନେର୍‌ ? ୩୨ ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ପା କେମା କିୱାତାନ୍‌, ମତର୍‌ ମା ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ ହେୱାନିଂ ହେଲାୟ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପା ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ତ ଦାନ୍‌ କିଉନ୍‍ ? ୩୩ ଇସ୍ୱର୍ତି ବାଚିକିତି ମାନାୟାର୍‌ତି ବିରୁତ୍‌ତ ଇନେର୍‌ ଦାବା କିତାର୍‌ ? ହେୱାରିଂ ଦସିଆକାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ନିଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ ପୁଟାୟ୍‌ କିତାନ୍ନା । ୩୪ ଇନେର୍‌ ଦାଣ୍ଡ୍‌ ବଲ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ ? କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତ ହାତାନ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ତିନିବାଗାଂ ମାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପା ମା କାଜିଂ ମାଜାୟ୍‌ନିକା ପାର୍ତାନା କିନାନା । ୩୫ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜିଉନନିତାଂ ଇନେର୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆଲ୍‌ଗା କିଦ୍‌ନାର୍‌ ? କି ଦୁକ୍‌, କି କସ୍ଟ, କି ଇଣ୍‌, କି କାତାର୍‌, କି ନାଗ୍‌ଡ଼ା, କି ବିପଦ୍‌, କି କାଣ୍ଡା ? ୩୬ ଇନେସ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାତାତ୍‌ନା,
“ମି କାଜିଂ ଆପେଂ ସବୁ ଦିନ୍‌ ହାନାପା; ଆସେଙ୍ଗ୍‌
ଅହ୍‌ୟାତି ମେଣ୍ଡା ଲାକେ ଗାଣା କିୟାତାପ୍‌ନା ।”
୩୭ ଆତିସ୍‌ପା ଇନେର୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନତ୍‌ତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ତି ହୁକେ ଆପ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ସବୁତାକେ ଜିତା ଆତାପ୍‌ନା । ୩୮ ଆନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ହେୱାନ୍‌ ଜିଉନନିତାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ବିନେ ଆଉସ୍‌ । ହାକି କି ଜିବୁନ୍‌, ସରଗ୍‌ ଦୁତ୍‌ କି ଆକାସ୍‌ନି ଇମ୍‌ଣାକା ପା ଆଦିକାରି କି ସାକ୍ତି, ନଂ କି ୱାନିଦିନ୍ତ, ୩୯ ଜପିନି ବିସ୍ରେ କି ବୁଇଁନି ବିସ୍ରେ କି ବିନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଉବ୍‌ଜାତି ଜିନିସ୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ହୁକେ ହତି ଇସ୍ୱର୍ତି ଜିଉନନିତାଂ ଜେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିନେ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁତ୍‌ ।
୮:୧୧ ୮:୧୧ ୧ କରନ୍ତିୟ ୩:୧୬. ୮:୧୫ ୮:୧୫ ଗାଲାତିୟ ୪:୫-୭. ୮:୧୫ ୮:୧୫ ମାର୍କ ୧୪:୩୬; ଗାଲାତିୟ ୪:୬. ୮:୨୩ ୮:୨୩ ୨କରନ୍ତିୟ ୫:୨-୪.