୨୦
ହାଜାର୍‌ ବାର୍ହୁନି ରାଜ୍‌
୧ ତାପାଚେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ଦୁତ୍‌ତଂ ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁଜ଼ି ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାଂ । ତା କେଇଦ ପାତାଲ୍‌ କ୍ଡଇନି କୁଚି ଆରି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜା ହିକ୍‌ଡ଼ିଂ ମାଚାତ୍‌, ୨ ହେୱାନ୍‌ ହେ ରାଚ୍‌, ହେ ପ୍ଡାନି ନାଗ୍‌ ଇଚିସ୍‌ ଦିଆବଲ୍‌ ଆରି ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତିଂ ଆସ୍ତି ହାଜାର୍‌ ବାର୍ହୁ ପାତେକ୍‌ ଗାଚ୍‌ଚି ତୁହିତାର୍‌, ୩ ଆରେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାତାଲ୍‌ କୁଣ୍ଡିତ ତୁହିଜି ହେବେଣ୍ଡାଂ ୱେଇ ଗେସ୍‌ତାନ୍‍ ଆରି ତା ଜପି ଚିନ୍‌ ଇଡ୍‌ତାର୍‌, ଇନେସ୍‌ ହେ ହାଜାର୍‍ ବାର୍ହୁ ୱିଜ଼୍‌ୱି ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜାତିରିଂ ଆରି ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁତ୍‌; ଇଦାଂ ପାଚେ ଅଲପ୍‍ କାଡ଼୍‌ କାଜିଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆଦେଂ ଆନାତ୍‌ ।
୪ ପାଚେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଦିକାଂ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ; ହେ ସବୁ ଜପି ଏଚେକ୍‌ ଲଗୁ କୁଚ୍‌ଚାର୍‌, ହେୱାରିଂ ବିଚାର୍‌ କିନି କେମ୍‌ତା ହିତାର୍‌ । ଆରେ ଜିସୁତି ସାକି ଆରି ଇସ୍ୱର୍ତି ବଚନ୍‌ କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ତି କାପ୍‌ଡ଼ା ରାଜ଼୍‌ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହେ ପସୁତିଂ କି ତା ପୁତ୍‌ଡ଼ାକାଂ ଜୱାର୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ ଆରି ତା ଚିନ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ନିଦାଣ୍‌ତ ଆରି କେଇଦ ଇଡ଼୍‌ୟାୱାଦାଂ ମାଚାର୍‍, ହେୱାର୍‌ତି ୱାସ୍କିକାଂ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ; ହେୱାର୍‌ ଜିଜ଼ି କ୍ରିସ୍ଟ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାଜାର୍‌ ୧,୦୦୦ ବାର୍ହୁ ପାତେକ୍‌ ସାସନ୍‍ କିତାର୍‌ । ୫ ବାକି ହାତି ମାନାୟାର୍‌ ହେ ହାଜାର୍‌ ୧,୦୦୦ ବାର୍ହୁ ୱିଜ଼୍‌ୱି ପାତେକ୍‌ ଜିୱାତାର୍‌ । ଇଦାଂ ନେ ପର୍ତୁମ୍‌ ଆରେ ନିଂନାକା । ୬ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ଆରେ ନିଂନାକା ମିହାନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଦନ୍ୟ ଆରି ପୁଇପୁୟା; ହେୱାର୍‌ ଜପି ରିହା ହାନାକା ଇନାକାପା ଆଦିକାର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଆରି କ୍ରିସ୍ଟତି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାନ୍‌ ଆଜ଼ି ର ହାଜାର୍‍ ବାର୍ହୁ ପାତେକ୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ରାଜ୍‌ କିତାର୍‌ ।
ସୟତାନ୍‍ତି ହାରିହାରା ଆରାନାକା
୭ ହେ ର ହାଜାର୍‍ ୧,୦୦୦ ବାର୍ହୁ ୱିସ୍ତିଲେ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତିଂ ଜଇଲ୍‌ଇଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ପିହ୍‌ନାର୍‌; ୮ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେଦେଲ୍‌ ପୁର୍ତିନି ଚାରିଗଟା କନାତ ମାନି ଜାତିତିଂ, ଇଚିସ୍‌ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ନି ବାଲି ଲାକେ ଗାଣାକିୟା ଆଉତ୍‌ ଜେ ଗଗ୍‌ ଆରି ମାଗଗ୍‌ ହେୱାରିଂ ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌କିଜ଼ି ଜୁଜ୍‌ କାଜିଂ ରବେ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହସି ହାନାତ୍ । ୯ ମେଲ୍ୟାର୍‌ ପୁର୍ତିନି ସବୁ ବାହାତ ମେଗ୍ୟାଜ଼ି ସାଦୁର୍‌ତି ବାହା ଆରି ଜିଉନନି ଗାଡ଼୍‌ଦିଂ ହୁରିମୁକ୍ତାର୍‍ । ହେ ଏଚେୱେଡ଼ାଲିଂ ସାର୍ଗେତାଂ ନାଣି ଆର୍ଜି ହେୱାରିଂ ଚିଚାତ୍‍ । ୧୦ ଇମ୍‌ଣି ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାତ୍, ତାଙ୍ଗ୍‌ ନାଣି ଆରି ଗନ୍ଦକ୍‌ ମାନି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ତୁହିତାର୍‌, ହେବେ ହେ ପସୁ ଆରି ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ପା ମାନାର୍; ଆରେ ହେୱାର୍‌ ୱେଡ଼ାନାଣା ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ କସ୍ଟ ବଗ୍‌ କିତାର୍‌ ।
ହାରିହାରା ବିଚାର୍‌
୧୧ ତାପାଚେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ର ଗାଜା ଡ଼ିଞ୍ଜ୍‌ନାକା ଗାଦି ଆରି ହେବେ କୁଚ୍‌ଚି ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ; ତା ଲାଗାତାଂ ପୁର୍ତି ଆରି ଆକାସିଂ ହନ୍‌ତାତ୍‌, ଆରି ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ୱିତିକ୍‌ । ୧୨ ଆରେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ହାରୁ ଆରି ଗାଜା ୱିଜ଼ାର୍‌ ହାତାକାରିଂ ଗାଦି ଲାଗେ ନିଲ୍‌ଚି ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ଆରେ ପତିସବୁ ଜେୟାତାତ୍‌; ପାଚେ ଜିବୁନ୍‌ ପତି ତର୍‌ନି ଆରେ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ପତି ଜେୟାତାତ୍‌; ହେ ପତିକାଂ ଲେକାତି ବିସ୍ରେ ପାର୍ମାଣ୍‌ତାଂ ହାତାକାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କାରମ୍‍ ଇସାପ୍ରେ ବିଚାର୍‌ କିୟାତାକାର୍‌ । ୧୩ ହେ ସମୁତ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ବିତ୍ରେ ହାଜ଼ି ମାନି ମାନାୟାର୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ୱାତାର୍‌ । ପାତାଲ୍‌ପୁର୍‌ତ ମାନି ହାତି ମାନାୟ୍‌ ପା ହସି ୱାତାର୍‌ । ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କାରୁମ୍‌ ଇସାପ୍‌ତାଂ ବିଚାର୍‌ କିୟାତାର୍‌ । ୧୪ ତା ପାଚେ ହାକି ଆରି ପାତାଲ୍‌ତିଂ ନାଣିମେହା ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ତୁହିତାର୍‌ । ଇ ହାକି ଇଚିସ୍‌ ନାଣିମେହା ହାମ୍‌ଦୁର୍‌, ରି ହାକି । ୧୫ ଇନେର୍‌ ତର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ପତିତ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାନି ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାୱାତାତ୍‌, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନାଣି ଆହ୍‌ନି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ତୁହି ହିତାର୍‌ ।