୨୧
ପୁନି ସରଗ୍‌ ଆରି ପୁନି ପୁର୍ତି
୧  ତା ପାଚେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ର ପୁନି ଆକାସିଂ ଆରି ପୁନି ପୁର୍ତି ହୁଡ଼୍‌ତାଂ; ଇନେକିଦେଂକି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆକାସିଂ ଆରି ପର୍ତୁମ୍‌ ପୁର୍ତି ବୁଡା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଆରେ ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌ । ୨  ଆରେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଗାଡ଼୍‌ଦ, ଇଚିସ୍‌ ପୁନି ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ବିବାଦାଙ୍ଗ୍‌ଣେନ୍‌ କାଜିଂ ରଞ୍ଚି ଗାଡ଼୍‌ ଲାକେ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଜ଼ି ସାର୍ଗେତାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଲାଗାଂତାଂ ପୁର୍ତିତ ଜୁଦ୍‌ନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାଂ । ୩ ଆରେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଦି ବିତ୍ରେତାଂ ର ଗାଜା ସବଦ୍‌ ଇଦାଂ ଇନାକା ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌, ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍ତି ବାହାକିନାକା ମାନାତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବାହାକିନାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲକୁ ଆନାର୍‌ ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ ନିଜେ ହେୱାର୍‌ ଲାହାଂ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍‌, ୪ ହେୱାର୍‌ କାଣ୍‌ଙ୍ଗାତାଂ ୱିଜ଼ୁ କାଣେଲ୍‌ ନେନ୍ଦାନାନ୍; ହାକି ଆରେ ଗିଟା ଆଉତ୍‌; ଦୁକ୍‌ କି ଆଡ଼୍‌ବାନାକା କି ନନାକା ଆରେ ଆଉତ୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ଆଗେନି ବିସ୍ରେ ସବୁ ବୁଡ଼ା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।
୫ ପାଚେ ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚି ମାନାୟ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଆପ୍‌ ସବୁ ବିସ୍ରେ ପୁନାକା କିତାପ୍‌ନା । ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଲେକିକିୟା, ଇନେକିଦେଂକି ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ପାର୍ତିନିକିଂ ଆରି ହାତ୍‌ପା । ୬ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ଇଚାନ୍‌, ୱିଜ଼ୁ କାମାୟ୍‌ ୱିସ୍ତାତ୍‌ନା । ଆନ୍‌ ଆରମ୍‌ ଆରି ହାରିହାରା, ଆରେ ଆଗେ ଆରି ୱିଜ଼୍‌ନାକା । ଇନେର୍‌ ଏସ୍‌କି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଲାକେ ଜାର୍‌ଣ୍‌ତାଂ ଉପ୍‌କା ମଲ୍‌ଦାଂ ଉଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ହିଦ୍‌ନାପ୍‌ । ୭ ଇନେର୍‌ ଜିତାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁତି ଆଦିକାର୍‌ ଆନାନ୍‌; ଆପ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆନାପ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ମା ମାଜ଼ି ଆନାନ୍‌ । ୮ ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରାନାକାର୍‌, ପାର୍ତି କିୱାକାର୍‌, ଗିଣ୍‌ପ୍ରାଲ୍‌, ନାର୍‌ଅହ୍‌ନାକାନ୍‌, ଦାରିୟା, ଚୁଟ୍‌କିୟାର୍‌, ଆରି ପୁତ୍‌ଡ଼ା ପୁଜାକିନାକାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଆରି ୱିଜ଼ାର୍‌ ମିଚ୍‌ କାତା ଇନାକାର୍‌ ନାଣି ଆରି ଗନ୍ଦକ୍‌ ଆହ୍‌ନି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ବାଗ୍‌ ଅୟାନାର୍‌; ଇଦାଂ ନେ ରି ହାକି ।
ପୁନି ଜିରୁସାଲମ୍‌
୯ ତାପାଚେ ଇମ୍‌ଣି ସାତ୍‌ ଦୁତ୍‌ ୱିସ୍ତି ସାତ୍‌ ଦୁକ୍‌ତ ବାର୍ତି ସାତ୍‌ କଣ୍ଡିଆସ୍ତି ମାଚାନ୍‌, ହେୱେକ୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ୱାଜ଼ି ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଚାତ୍‌, ଇବେ ୱା, ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଗାଡ଼୍‌, ଇଚିସ୍‌ ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣାତି ଡକ୍ରୁହିଂ ଚଚ୍‌ଚାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୦ ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ ର ଗାଜା ଆରି ପାନ୍ତି ମାଡ଼ିତ ଅଜ଼ି ହାଲ୍‌ଜି ପୁଇପୁୟା ଗାଡ଼୍‌ଦ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ଚଚ୍‌ଚାତାନ୍‌, ହେଦାଂ ସାର୍ଗେତାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଂ ଜୁଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆତାତ୍‌ । ୧୧ ଆରେ ତା ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଲାକେ ମାଚାତ୍‌; ତା ଅଜଡ଼୍‌ ବେସି ମଲ୍‌ଦି ମଣି ଲାକେ, ନିର୍‌ମଲ୍‌ ୱେଡ଼ାମଣି ଲାକେ । ୧୨ ତା ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜା ଆରି ପାନ୍ତି କୁୱାଡ଼୍‌ ମାନାତ୍‌, ହେବେ ବାରଗଟା ଦୁୱେର୍‌ରିଂ ହେ ଦୁୱେର୍‌ତ ବାରଜାଣ୍‌ ଦୁତ୍‌ ଆରି ଦୁୱେର୍‌କାଂ ଜପି ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହିମ୍‌ଣାଂତି ବାରଜାଣ୍‌ ଲାତ୍ରାନି ତର୍‌ ଲେକାତାତ୍‌ନା । ୧୩ ୱେଡ଼ାହନି ନିପ ତିନିଗଟା ଦୁୱେର୍‌ରିଂ, ପାଲନିପ ତିନିଗଟା ଦୁୱାରିଂ, ଦିଗବାଗାଙ୍ଗ୍‌ ତିନିଗଟା ଦୁୱାରିଂ ଆରି ୱେଡ଼ାହାନିନିପ ତିନିଗଟା ଦୁୱାରିଂ । ୧୪ ହେ ଗାଡ଼୍‌ନି କୁୱାଡ଼୍‌ନି ବାର କୁନାଦି, ହେ ସବୁ ଜପି ରଚ୍‌ୟାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ବାର ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ବାରଗଟା ତର୍‌ ଲେକାତାତ୍‌ନା । ୧୫ ଇନେର୍‌ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କାତା ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ତା କେଇଦ ଗାଡ଼୍‌ ତା ଦୁୱେର୍‌ରିଂ ଆରି କୁୱାଡ଼୍‌ ଲାଜ୍‌ଜେଙ୍ଗ୍‌ ର ହନା ଲାଚ୍‌ନାକା ବେଡ୍‌ଗା ମାଚାତ୍‌ । ୧୬ ଗାଡ଼୍‌ ଚାରିକଣ୍‌ଆଁ, ତା ଲାମା ଆରି ଅହାର୍‌ ସମାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ହେ ବେଡ୍‌ଗାତାଂ ଗାଡ଼୍‌ଦିଂ ଲାଜ୍‌ଚିଲେ ବାର ହାଜାର୍‌ ୧୨,୦୦୦ ଆପ୍‌କୁ ଆତିକ୍‌; ହେବେନି ଲାମା, ଅହାର୍‌ ଆରି ପାନ୍ତାକା ସମାନ୍‌ । ୧୭ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ହେବେନି କୁୱାଡ଼୍‌ ଲାଚ୍‌ଚିଲେ ହେଦାଂ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଲଡ଼ା ଇସାପ୍‌ରେ ସାତ୍‌କଡ଼ିଚାରି ୧, ୪୪ ଆତ୍‌ ଆତାତ୍‌, ଦୁତ୍‌ନେ ଇ ଲଡ଼ା ଇସାପ୍‌ରେ ଲାଜ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌ । ୧୮ ହେ ଇଲ୍‌ ୱେଡ଼ାମଣି ରଚ୍‌ଚାକା, ଆରେ କୁୱାଡ଼୍‌ ସକଟ୍‌ କାଚ୍‌ ଲାକେ ନେକ୍ରି ହନା ଲାହାଂ ରଚ୍‌ଚାକା । ୧୯ ଗାଡ଼୍‌ନି କୁୱାଡ଼୍‌ କୁନାଦି ୱିଜ଼ୁ ବାନି ବେସି ମଲ୍‌ ମଣି ରଞ୍ଚାକା । ପର୍ତୁମ୍‌ କୁନାଦି ହିରା, ଜେତାକା ମଣିନି, ତିନି ବଦୁର୍ଜ୍ୟମଣି, ଚାରି ମରକତମଣି, ୨୦ ପାଞ୍ଚ୍‌ ପୁଲକମଣି, ଚଅ ମାଣିକ୍ୟମଣି, ସାତ୍‌ ପୁସ୍ପରାଗମଣି, ଆଟ୍‌ ପିରଜ୍‌ମଣି, ନଅ ଗମେଦକମଣି, ଦସ୍‌ ଲସୁନିୟମଣି, ଏଗାର୍‌ ଇନ୍ଦ୍ରନିଲମଣି, ଆରି ବାର ଗାନ୍ଦାନିମଣି । ୨୧ ବାର ଦୁୱେର୍‌ ବାର ମୁକ୍ତା, ୱିଜ଼ୁ ଦୁୱେର୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍ତାତ ରଚ୍‌ଚାକା; ଆରେ ଗାଡ଼୍‌ନି ହାଜ଼ି ସକଟ୍‌ କାଚ୍‌ ଲାକେ ନେକ୍ରାକା ହନା ଲାହାଂ ରଚ୍‌ଚାକା ।
୨୨ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଗାଡ଼୍‌ଦ ଇମ୍‌ଣାକାପା ମନ୍ଦିର୍‌ତ ପା ହୁଡ଼୍‌ୱାତାଂ, ଇନେକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁ, ୱିଜ଼ୁତିଂ ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ହେବେନି ମନ୍ଦିର୍‌ ଲାକେ ମାନାନ୍‌ । ୨୩ ଅଜଡ଼୍‌ କାଜିଂ ହେ ଗାଡ଼୍‌ନି ୱେଡ଼ା କି ଲେଞ୍ଜ୍‌ ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ କିନାତ୍‌ ଆରି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ହେବେନି ବୈଟା ଲାକେ । ୨୪ ହେବେ ଅଜଡ଼୍‌ତ ଜାତିର୍‌ ବୁଲାଚାଲା କିତାର୍‌, ଆରି ପୁର୍ତିନି ରାଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହଲ୍‌ନାକା ତା ବିତ୍ରେ ତାସିୱାଜ଼ି ଚାନ୍ଦା ହିନାର୍‌ । ୨୫ ହେବେନି ଦୁୱେର୍‌ ଲାଗାଂ ୱେଡ଼ାଲିଂ ମୁଡ଼୍‌କେ ଗେହ୍‌ୟା ଆଉତ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେ ବାହାତ ନାଣା ଆଉତ୍‌ । ୨୬ ଲକୁ ଜାତିଲାହାଂ ହଲ୍‌ନାକା ଆରି ପାଣ୍‌ ତା ବିତ୍ରେ ତାହିୱାନାର୍‌ । ୨୭ ଇମ୍‌ଣାକା ପା ସକଟ୍‌ ବିସ୍ରେ ନଲେ ଗିଣ୍‌ କିନାକାର୍‌ ଆରି ମିଚ୍‌ୱାର୍‌ ଇନେର୍‌ ହେବେ ମୁଡ଼୍‌କେ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌; କେବଲ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ତି ତର୍‌ ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ଜିବୁନ୍‌ ପତିତ ଲେକାତାତ୍‌ନା, ହେୱାର୍‌ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌ ।
୨୧:୧ ୨୧:୧ ୨ ପିତର୍‌ ୩:୧୩. ୨୧:୨ ୨୧:୨ ହତ୍‌ତି ୩:୧୨.