୨୨
ଜିବୁନ୍‌ନି ଏଜ଼ୁଂ ଜଡ଼ି
୧ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ମାନି ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ନି ର ନାଗୁଡ଼୍‌ ଚଚ୍‌ଚାତାନ୍‌, ହେଦାଂ ବେସି ହାର୍‌ଦି ଅଜଡ଼୍‌ ଲାକେ, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣାତି ଗାଦିତାଂ ହସି ଗାଡ଼୍‌ନି ହାଜ଼ି ହିିଜ଼ି ହାନାତା । ୨ ହେ ନାଗୁଡ଼୍‌ନି ରି ପାଡ଼୍‌କାତାଂ ବାର୍‌ ହଟ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଆହ୍‌ନି ଜିବୁନ୍‌ ମାର୍‌କୁ ମାନିକ୍‌, ହେବେ ସବୁମାସ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଆହ୍‌ନାତ୍‌, ଆରେ ହେ ମାର୍‌ନି ଆକିଂ ଜାତିରିଂ ଉଜ୍‌ କିନାକା । ୩ ଇନାକାପା ସାଇପ୍‌ ବିସ୍ରେ ଆରେ ମାନ୍‌ଗୁତ୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣାତି ଗାଦି ଗାଡ଼୍‌ ବିତ୍ରେ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌, ଆରେ ତା ଆଡ଼ିୟାର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପାର୍ତାନା କିତାର୍‌ । ୪ ହେୱାର୍‌ ତା ମୁମ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନାର୍‌ ଆରି ତା ତର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ନିଦାଣ୍‌ତ ଲେକା ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ । ୫ ନାଣା ଆରେ ଆଉତ୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ବୈଟା କି ୱେଡ଼ା ଅଜଡ଼୍‌ନି ଲଡ଼ା ଆଉତ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଜପି ଅଜଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆନାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ରାଜ୍‌ କିତାର୍‌ ।
ଜିସୁତି ୱାନାକା
୬ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଚାନ୍‌, ଇ ୱିଜ଼ୁ ବଚନ୍‌ ପାର୍ତି ଆରି ହାତ୍‌ପା; ଇନା ଇନାକା ଚାଣ୍ଡେକ୍‌ ଗିଟାନାତ୍‌, ହେ ସବୁ ଜାର୍‌ ଆଡ଼ିୟାରିଂ ଚଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାପ୍ରୁ, ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ତି ସବୁ ଜିବୁନ୍‌ନି ଇସ୍ୱର୍‌, ଜାର୍‌ ଦୁତ୍‌ତିଂ ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା ।
୭ ଜିସୁ ଇନାନା ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଆପ୍‌ ବେଗି ୱାନାପା; ଇନେର୍‌ ଇ ପତିନି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ମାନି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଦନ୍ୟ ।”
୮ ଆନ୍‌ ଜହନ୍‌ ନିଜେ ଇ ୱିଜ଼ୁ ୱେଚ୍‌ଚାତାଂ ଆରି ହୁଡ଼୍‌ତାଂ । ୱେନାକା ଆରି ହୁଡ଼୍‌ତି ପାଚେ, ଇମ୍‌ଣି ଦୁତ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଚଚ୍‌ଚାତାନ୍‌, ଆନ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପାନା ତାରେନ୍‌ ସାରାଣ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଡାଣ୍ଡାହାଣ୍‌ ମାଗ୍‌ତାଂ । ୯ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଚାନ୍‌, ଜାଗ୍ରତ୍‌, ଇଦାଂ କିମା, ଇନେକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ନିଦାଂ, ନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ତି ଆରି ଇ ପତିନି ବଚନ୍‌ ପାଲିକିନାକାର୍‌ତି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌; ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌ । ୧୦ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଚାନ୍‌, ଏନେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ପତିନି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ସବୁ ଚିନ୍‌ ଇଡ୍‌ମାଟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ସମୁ ଲାଗେ । ୧୧ ଲାଗିଂ ଇ କାତା ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ଇନେର୍‌ ଇନାକା ଇଚା ହେଦାଂ କିଏର୍‌, ଅଦାର୍ମି, ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ଅଦାର୍ମି କିଏନ୍‌; ଇନେର୍‌ ଅନ୍ୟାୟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ ଆଏନ୍‌; ଇନେର୍‌ ରାଡ଼ା, ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ରାଡ଼ା ଆଏନ୍‌; ଆରେ ଇନେର୍‌ ଦାର୍ମି, ହେୱାନ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଦାର୍ମି ଆଏନ୍‌; ଇନେର୍‌ ପୁଇପୁୟା, ହେୱାନ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଆଏନ୍‌ ।
୧୨ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଆପ୍‌ ବେଗି ୱାନାପା; ଜାଣ୍‌କେ ଲକୁରିଂ ହେୱାନ୍ତି କାମାୟ୍‌ ଇସାବେ ପାଡ଼୍‌ ହିଦେଂ ମା ଇନାମ୍‌ ମା ଲାଗେ ମାନାତ୍‌ । ୧୩  ଆପ୍‌ କି ଆରି ଆଁ, ପର୍ତୁମ୍‌ ଆରି ହାରିହାରା, ଆରି ମୁଡ଼୍‌ ଆରି ୱିସ୍ତାକା ।
୧୪ ଜିବୁନ୍‌ ମାର୍‌ନି ଆଦିକାର୍‌ ଆନି କାଜିଂ ଆରି ଦୁୱେର୍‌ ହିଜ଼ି ଗାଡ଼୍‌ଦ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଆଙ୍ଗି ହକ୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ ଦନ୍ୟ । ୧୫ ନିକୁଡ଼ିଂ, ଚୁଟ୍‌କିର୍‌, ଦାରିୟାର୍‌, ନାର୍‌ମାରୁ, ପୁତ୍‌ଡ଼ା ପୁଜାକିନାକାନ୍‌ ଆରେ ମିଚ୍‌ ୱାରି ଆରି ମିଚ୍‌ ଇନାକାର୍‌ ଗାଡ଼୍‌ ବାର୍‌ତ ମାଗାନାର୍‌ ।
୧୬ “ଆନ୍‌ ଜିସୁ, ମଣ୍ଡ୍‌ଲି କାଜିଂ ମି ଲାଗେ ଇ ୱିଜ଼ୁ ସାକି ହିନି କାଜିଂ ମା ଦୁତ୍‌ତିଂ ପକ୍ତାନାପା । ଆପ୍‌ ଦାଉଦ୍‌ତି ମୁଡ଼୍‌ଦି ଆରି ଲାତ୍ରା, ହେ ଅଜଡ଼୍‌ ହୁକା ।”
୧୭ ଜିବୁନ୍‌ ଆରି ଗାଡ଼୍‌ ଇନାତ୍‌, ୱାଡ ।
ଆରେ ଇନେର୍‌ ୱେନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନେନ୍‌, ୱାଡ ।
ଇନେର୍‌ ଏସ୍‌କି ଆତାକାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱାଏର୍‌; ଇନେର୍‌ ଇଚା କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ କସ୍ଟ କିୱାଦାଂ ଜିବୁନ୍‌ନି ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ ଉଣେନ୍‌ ।
ହାରିହାରା
୧୮ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇ ପତିନି ସବୁ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ୱେନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ଜାଣ୍‌କେତିଂ ଆନ୍‌ ସାକି ହିଜ଼ି ଇନାଙ୍ଗା, ଇନେର୍‌ ଜଦି ଇ ସବୁ ହୁଦାଂ ଅଲପ୍‍ ମେହାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ତେବେ ଇ ପତିତ ଲେକାତି ଦୁକ୍‌ ସବୁ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନ୍‌ କାଜିଂ ଗିଟାୟ୍‌କିନାନ୍‌; ୧୯ ଆରେ ଇନେର୍‌ ଜଦି ଇ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନି ପତିନି ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବଚନ୍‌ ବୁଡାୟ୍‌କିନାନ୍‌ ତେବେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇ ପତିନି ଲେକାତି ଜିବୁନ୍‌ ମାର୍‌ ଆରି ପୁଇପୁୟା ଗାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍ତି ବାଗ୍‌ ବୁଡାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ।
୨୦ ଇନେର୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାନା, ହେୱାନ୍‌ ଇନାନ୍‌, ହାତ୍‌ପା “ଆନ୍‌ ୱାନାଙ୍ଗା । ଆମେନ୍‌, ଏ ମାପ୍ରୁ, ଜିସୁ ୱା ।
୨୧ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ତି ଲାହାଂ ଆଏତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।”
୨୨:୧୩ ୨୨:୧୩ ହତ୍‌ତି ୧:୮; ହତ୍‌ତି ୧:୧୭; ୨:୮.